Statistik om livsmedelskedjan

Jordbruksverket har sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län.

För att underlätta genomförandet av livsmedelsstrategin på läns- och regionnivå sammanställde Jordbruksverket 2020 officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län.

Statistiken är tänkt att underlätta arbetet när regionala handlingsplaner och strategier ska revideras. Ambitionen är att statistiken gör det lättare att prioritera mellan åtgärder för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig näring i hela landet. Materialet skapar också möjlighet för aktörer i de olika länen att göra jämförelser utifrån samma grund.

Statistiken för primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln och restaurangerna är bland annat hämtad från undersökningar om företagens struktur, ekonomi och antal anställda som tagits fram mellan åren 2008-2017/2018.

Senast granskad: 2022-06-01