Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Hästar och hästdjur – det här innebär de nya reglerna

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla inom EU för dig som har hästar eller andra hästdjur, såsom åsnor, zebror eller korsningar av dessa. Syftet med de nya reglerna är att förekomsten av förödande djursjukdomar ska minska och effekterna av utbrott ska minimeras.

Nya regler från den 21 april 2021

Bakgrunden till den nya djurhälsolagen (AHL) som träder i kraft den 21 april 2021 är att EU tagit fram mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av förödande djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott. Syftet med AHL är att få en enkel och samlad lagstiftning.

Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram de svenska föreskrifter som ska komplettera AHL. Allt är inte klart men på den här sidan får du förhandsinformation om hur de nya reglerna kan komma att påverka hästhållare. Sidan kommer att uppdateras regelbundet fram tills att de nya reglerna är klara.

Alla som ansvarar för hästdjur kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i AHL.

Förklaring av begrepp i den nya lagstiftningen

Inom den nya djurhälsolagen finns det flera begrepp som är viktiga att känna till för att förstå den nya lagstiftningen.

Hästdjur: Med hästdjur menar vi hästar, åsnor, zebror och korsningar mellan dessa. Jordbruksverket använder häst som ett gemensamt begrepp för dessa djurslag.

Aktör: Som aktör räknas varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller produkter från djur, även för en begränsad tidsperiod. Undantag från detta gäller den som håller sällskapsdjur eller är veterinär. Observera att hästar inte räknas som sällskapsdjur enligt den nya djurhälsolagen.

Djurhållare: Som djurhållare räknas varje fysisk eller juridisk person som äger en häst eller som har ansvar för dess skötsel, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, antingen tillfälligt eller permanent. Det gäller även under transport, på marknader eller under tävlingar, kapplöpningar och kulturevenemang.

Anläggning: I det här begreppet räknas en fastighet, en byggnad, en utedriftmiljö eller plats där djur eller avelsmaterial finns tillfälligt eller permanent. Begreppet omfattar inte:

 • hushåll där sällskapsdjur hålls
 • veterinärmottagningar eller veterinärkliniker.

Avelsmaterial: Sperma, ägg och embryon.

Transportör: En aktör som transporterar djur för egen räkning eller för tredje parts räkning.

Uppsamling: När hållna landlevande djur, till exempel hästar, från fler än en anläggning befinner sig för en kort period på en annan plats än på djurens hemadress.

Registrering

Från och med den 21 april 2021 kommer nya krav på registrering av hästar. Det innebär att alla aktörer som nämns i punktlistorna nedan ska registrera sin anläggning eller verksamhet hos oss.

Du som gör något av följande ska registrera din anläggning:

 • Driver anläggningar där hästar hålls, oavsett antal hästar.
 • Driver en anläggning som hanterar avelsmaterial, det vill säga om du i någon form hanterar sperma, ägg eller embryon.

Registreringen ska du göra senast den 21 april, men du kan redan nu göra det i e‑tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna för registrering.

Du som gör något av följande ska registrera din verksamhet:

 • Transporterar hästar till eller från andra länder, till exempel från Sverige till Danmark.
 • Genomför uppsamlingar under transport, till exempel hämtar upp hästar från flera anläggningar för transport till andra länder.

Registreringen gör du i e-tjänsten Registrera transportör – flytta djur mellan länder. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna.

Hästens hemadress

I registret över hästar som hålls i Sverige ska det framgå på vilken anläggning hästen normalt sett hålls, det vill säga hästens hemadress. Om en häst flyttar till en ny anläggning där hästen ska vara i 30 dagar eller mer behöver aktören som driver den nya anläggningen rapportera att en häst flyttat dit.

Godkännande

Enligt den nya djurhälsolagen behöver du ansöka om godkännande om du driver en anläggning för uppsamling där du gör något av följande:

 • samlar hästar för att skicka till andra medlemsstater
 • samlar hästar som du tar emot från andra medlemsstater.

Det krävs också ett godkännande för att skicka avelsmaterial till andra medlemsstater.

I vissa fall behöver du inget godkännande. Det gäller om du samlar hästar för tävlingar, kapplöpningar, uppvisningar, utbildning, kollektiva fritids- eller arbetsaktiviteter, eller om du bedriver avelsverksamhet.

Du som vill få din anläggning godkänd för uppsamling eller för att få skicka avelsmaterial till andra medlemsstater ska ansöka om detta hos Jordbruksverket.

Vi meddelar här på webbplatsen när det är möjligt att ansöka.

Identifiering av hästar

Du som driver en anläggning för hästar är ansvarig för att hästarna är identifierade, det vill säga att samtliga hästar har hästpass. Det är den behöriga myndigheten som kommer att utfärda identitetshandlingar för hästar (hästpass), men det finns en möjlighet för myndigheten att överlåta detta på andra.

Vilka som ska utfärda identitetshandlingar är ännu inte klart. Det här innebär att svenska organisationer kommer att ha möjlighet att ansöka om att även fortsättningsvis få identifiera och utfärda hästpass i Sverige.

För den som vill att hästen ska stambokföras i en stambok som inte har sitt säte i Sverige krävs ett annat tillvägagångssätt. Hästen ska identifieras i Sverige och få delar av hästpasset här, men härstamningsbeviset, som ska vara en del av hästpasset, utfärdas av avelsorganisationen i enlighet med förordningen om djuravel (EU) 2016/1012. Exakt hur detta samarbete mellan de inblandade parterna ska se ut är ännu inte klart.

Förflyttning

Hästar får bara förflyttas från anläggningar som är registrerade. Transportmedlet som används vid förflyttningen ska vara konstruerade så att

 • djuren kan inspekteras
 • djuren inte kan komma ut
 • strö med mera inte kan trilla ur transporten under färd.

Motsvarande regler finns i stort redan idag, även om det i nuvarande föreskrifter om transport står att ”läckage av urin och spillning ska minimeras, så att det inte sprids ut från fordonet under transporten.”

Desinficering av transport

När hästar transporteras mellan medlemsstater inom EU eller till och från länder utanför EU ska hästtransporten rengöras och desinficeras efter varje transport. Inom Sverige behöver du bara rengöra och desinficera transporten om du kör hästen till slakt.

Journalföring för transportörer

Transporter av djur som sker inom ekonomisk verksamhet eller till och från andra länder ska journalföras. Det är du som transportör som ska journalföra transporten.

Bekämpning av smittsamma djursjukdomar

För dig som håller hästar innebär de nya reglerna bland annat att du kommer att behöva vidta vissa åtgärder vid misstanke om allvarliga sjukdomar.

Du kommer att få mer information i april 2021 på webbplatsen.

Djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder

För dig som håller hästar innebär de nya reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids och vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder. Exempel på biosäkerhetsåtgärder som du kan behöva är vidta är instängsling, övertäckning med tak, rengöring, rutiner för inpassering och utpassering från anläggningen där djuren hålls, isolering eller separering av nya eller sjuka djur.

Övergripande information om den nya djurhälsoförordningen

Den nya djurhälsoförordningen kommer också att innehålla nya regler för andra djurslag. Vilka djurslag det gäller och hur vi arbetar med att ta fram de nya reglerna kan du läsa på vår sida om nya djurhälsoförordningen.

Senast uppdaterad: 2021-02-15