Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

Stödet ska bidra till rättvisa levnadsvillkor för fiskare vid tillfälligt stillaliggande, alltså då du tillfälligt måste sluta fiska på grund av politiska beslut, naturkatastrofer eller liknande.

Syftet med stödet är att göra förhållandena mer stabila för yrkesfiskare, eftersom politiska beslut och naturkrafter snabbt kan förändra förutsättningarna.

Vem kan få stöd?

Du som äger ett fiskefartyg eller har fiskelicens kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att du tillfälligt upphör med fiskeverksamhet på grund av något av följande:

 • åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande av de marina biologiska resurserna
 • åtgärder som vidtas av EU-kommissionen vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna
 • åtgärder som vidtas nationellt vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna
 • avbrytande på grund av force majeure på grund av tillämpningen av ett hållbart fiskepartnerskapsavtal eller ett protokoll till ett sådant avtal
 • naturkatastrofer, miljöolyckor eller hälsokriser som formellt erkänns som sådana.

Så mycket stöd kan du få

Stödet kommer att vara en schablonersättning som fastställs av Jordbruksverket vid det aktuella tillfället.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet:

 • Du måste ha bedrivit fiske minst 120 dagar under 2 kalenderår som föregår det år du söker stöd för.
 • En fartygsägare och en licensinnehavare kan inte få stöd vid samma tillfälle för samma fartyg.
 • All fiskeverksamhet ska avbrytas under perioden.

Du kan bara få stöd när fartygets eller den berörda fiskarens fiskeverksamhet upphör under minst 30 dagar under ett kalenderår.

Stöd får beviljas under högst 12 månader per fartyg eller fiskare under programperioden.

Krav på dig som söker stöd

För att få stöd gäller det här:

 • Du får inte vara dömd för bedrägeri inom ramen för EU-fonderna.
 • Om du som är fiskelicensinnehavare eller är befälhavare ombord på ett fiskefartyg har fått ett beslut om allvarlig överträdelse kan du i vissa fall nekas stöd.
 • Ditt fartyg får inte finnas med i förteckningen över fartyg som fiskat illegalt (IUU‑fiske). Du får inte heller ha varit delaktig i drift eller förvaltning av ett sådant fartyg.

Om du bryter mot bestämmelserna inom 5 år från slututbetalningen kommer Jordbruksverket att kräva tillbaka stödet.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får stöd från EU måste du informera om din investering eller ditt projekt och du måste tala om att pengarna delvis kommer från EU.

Om du har en webbplats eller finns på sociala medier ska du informera där. Du ska berätta om

 • syftet med insatsen
 • vilket resultat den har lett till
 • att investeringen eller projektet delvis har finansierats av EU.

Även i andra dokument och informationsmaterial ska du informera om stödet. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen och i dina sociala medier åtminstone tills du har fått slututbetalningen.

På webbplatsen, dina sociala medier och i allt övrigt informationsmaterial som rör investeringen eller projektet ska du även ha med en EU-logotyp. EU-logotypen består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats. Du ska också informera om att det är Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden som delvis har finansierat ditt stöd.

Du ska även sätta upp en skylt som visar var pengarna kommer ifrån. Hur länge skylten ska sitta uppe framgår av ditt beslut om stöd. Myndigheten som beslutar om ditt stöd kommer beställa en skylt som skickas hem till dig.

Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig.

Så söker du stödet

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå
 • vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det som du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar din investering eller ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Exempel på upphandlingsunderlag

Beroende på vilket upphandlingsförfarande som du har använt ska du skicka in dessa handlingar tillsammans med din ansökan om utbetalning:

 • annonseringsunderlag
 • upphandlingsdokument
 • öppningsprotokoll
 • förteckning över inkomna anbud och vinnande anbud
 • dokumentation från anbudsutvärdering
 • tilldelningsbeslut och meddelande om tilldelningsbeslut
 • avtal, eventuellt ramavtal och eventuella förlängningsavtal
 • underlag till eventuellt avrop från ramavtal
 • eventuell efterannonsering
 • eventuell ytterligare dokumentation som behövs för att säkerställa att upphandlingen är korrekt genomförd.

Så bedömer vi ansökningarna

Alla ansökningar poängsätts enligt specifika urvalskriterier. En ansökan kan få mellan 0 och 500 poäng och måste få minst 200 poäng för att få stöd. De urvalskriterier vi använder för poängsättningen kan skilja sig åt mellan stöden. Urvalskriterierna finns i den nationella handlingsplanen för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Ansökningarna handläggs och beslutas i den ordning de kommer in.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Om du redovisar utgifter som inte ingår i de aktiviteter som finns i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när du

 • inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
 • vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och du därför vill lägga till en ny aktivitet
 • inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål, men ändå vill fortsätta att genomföra investeringen eller projektet
 • får in medfinansiering från en annan medfinansiär än den som står i ditt beslut.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till myndigheten.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift. Det kan till exempel vara att du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

Så söker du utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning. Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning och om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du kan inte använda e‑tjänsten för göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Olika typer av utbetalningar

Det finns olika typer av utbetalningar.

Förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning så fort du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Statliga myndigheter, regioner och kommuner kan inte söka förskottsutbetalning.

Delutbetalning

Du kan söka delutbetalning en eller flera gånger. Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i investeringen eller projektet och vad de redovisade utgifterna har använts till.

Slututbetalning

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering eller ditt projekt. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Redovisa finansiering i e-tjänsten

I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Ta fram och spara underlag

Beroende på vad du söker stöd för kan du behöva vissa underlag som du sedan ska redovisa när du söker utbetalning.

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen av din ansökan och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen. Om du fått information om en kommande kontroll kan vi inte bevilja några ansökningar om ändring av stöd eller utbetalning förrän kontrollen är genomförd. Om handläggaren noterat ett fel i ditt beslut om stöd, eller i din ansökan om utbetalning, kan inte de delar som berörs av felet ändras.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd och ersättningar, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag. Här är några exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte behövs för att uppfylla projektets eller investeringens syfte och mål enligt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns i ditt beslut om stöd eller följt de lagar, förordningar eller föreskrifter som gäller.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat investeringens eller projektets utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till Jordbruksverket.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till Jordbruksverket på blankett eller annat papper.

Jordbruksverket
Leader- och fiskerienheten
551 82 Jönköping

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2024-05-07

Till toppen