Stöd för att bilda en innovationsgrupp

Du kan få projektstöd om du har en idé om en innovation och vill bilda en innovationsgrupp. Innovationen ska ha betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen kan få stödet. Privatpersoner kan inte få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att bilda en innovationsgrupp som har en idé om en innovation som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Här är exempel på vad du kan använda pengarna till:

 • presentera idén för potentiella samarbetspartner
 • anordna möten
 • arbeta fram ett samarbetsavtal
 • planera aktiviteter
 • skriva ansökan till det tänkta innovationsprojektet.

Vi rekommenderar dig att använda en del av beloppet till att säkerställa att du inte gör intrång på någon annans patent. Det gör du genom att göra en ”freedom to operate” analys.

Du kan inte få stöd för forskning inom de två typerna av stöd som finns inom EIP.

Så mycket stöd kan du få

 • Innovationsgrupper där 2–4 organisationer tecknat samarbetsavtal kan få 50 000 kronor i stöd.
 • Innovationsgrupper där 5 organisationer eller fler tecknat samarbetsavtal kan få 80 000 kronor i stöd.
 • En innovationsgrupp som kommer fram till att det redan finns en lösning på problemet kan få 15 000 kronor i stöd.

Villkor för stödet

Här är några villkor som gäller för stödet. De villkor som gäller för just er kommer du att kunna se i ert beslut om stöd.

I innovationsgruppen ska det ingå minst två av de här kompetenserna:

 • företagare inom primärproduktionen eller inom jordbruks- och livsmedelssektorn
 • forskare inom aktuellt område
 • rådgivare inom aktuellt område.

Gruppen som ska söka utbetalning för 50 000 eller 80 000 kronor, ska teckna ett samarbetsavtal och göra en projektplan, vilket är en del av det som behövs för att söka projektstöd för att genomföra ett innovationsprojekt.

Den som söker stödet måste vara kreditvärdig och ha likvid förmåga. Det är särskilt viktigt om du går vidare och söker stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Den som sökt och fått projektstöd beviljat har det övergripande ansvaret både för projektets genomförande och för dess ekonomi.

Det allra sista datumet för att söka slututbetalning och slutredovisa ett projekt är den 5 april 2025. Innan du söker stödet behöver du därför vara säker på att du hinner genomföra ditt projekt under den tid som är kvar.

Informera om projektet och använd rätt EU-logotyp

Pengarna till det här stödet kommer delvis från EU. Resten av stödet kommer från svenska staten. När du får EU-pengar måste du informera om ditt projekt och du måste tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du har en webbplats ska du informera om projektet där. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen tills du har fått slututbetalningen av stödet. På webbplatsen ska du även ha med en EU-logotyp som visar vilken fond som ditt projekt får pengar ifrån. EU-logotypen ska också finnas med på allt informationsmaterial som rör projektet.

Så söker du stödet

Innan du söker stödet rekommenderar vi att du kontaktar innovationssupporten hos Landsbygdsnätverket. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp. På Landsbygdsnätverket webbplats finns också en databas och artiklar med godkända innovationsprojekt. Du kan även läsa och prenumerera på Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev EIP-Agri.

Du söker stödet i vår e-tjänst. Det går att söka året om och vi beslutar en gång per månad vilka som kan få stödet.

I din ansökan ska du bland annat svara på frågor om

 • din innovationsidé
 • vilket problem som innovationen kommer att lösa
 • för vem och på vilket sätt innovationen kommer att ha betydelse
 • om och på vilket sätt som innovationen förbättrar konkurrenskraften för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen
 • vilken typ av kunskap och kompetens som du tror personerna i innovationsgruppen behöver ha
 • vilket datum som du bedömer att gruppen ska ha avslutat arbetet med att bilda innovationsgruppen, teckna samarbetsavtalet och sammanställa uppgifter om vilka aktiviteter som ska ingå i projektet tillsammans med tidsplan och budget.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Jordbruksverket har möten cirka var sjätte vecka för att besluta om projektstöd för att bilda innovationsgrupp. Under ett sådant möte kommer vi att bedöma din ansökan utifrån särskilda urvalskriterier. Om din ansökan blir beviljad stöd rekommenderar vi att innovationsgruppen tecknar ett sekretessavtal inför gruppens första möte för att du ska kunna skydda din idé.

Tänk på att du kan söka utbetalning av stödet först när innovationsgruppen har bildats. När du söker utbetalning ska du bifoga ett undertecknat samarbetsavtal och en redovisning av vilka aktiviteter som ska ingå i innovationsprojektet tillsammans med en tidsplan och en budget.

Tänk på att du inte är garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet.

Urvalskriterier och viktning

Här kan du läsa om vilka urvalskriterier vi använder och hur vi viktar ansökningarna för att bilda innovationsgrupp. Om du vill fördjupa dig ytterligare så finns en detaljerad beskrivning i den nationella handlingsplanen på sidorna 41–44.

Bedömning av ansökningar om att bilda innovationsgrupp
Nationella urvalskriterierPoängViktning
Innovationen bidrar till att förbättra konkurrenskraften för jordbruk, trädgård och rennäring

5 poäng: Innovationen har en tydlig inriktning mot ökad effektivitet
3 poäng: Innovationen har potential att öka effektiviteten

20
Innovationen bidrar till nya produkter, tjänster, processer eller arbetsmetoder3 poäng: Innovationen är ny på marknaden inom aktuell bransch
+2 poäng: Innovationen har betydelse för en stor andel inom aktuell bransch
60
Innovationen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål3 poäng: Innovationen bidrar till att nå nationella miljökvalitetsmål (minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv miljöpåverkan)
5 poäng: Innovationen har som främsta syfte att minska negativ miljöpåverkan och/eller öka positiv miljöpåverkan
20


Summa viktning: 100


Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Du ska ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om

 • du behöver flytta fram det slutdatum som anges i ditt beslut
 • du inte kan följa syftet med stödet och bilda innovationsgrupp inom vald inriktning.

Kontakta oss om du är osäker på om du behöver ansöka om ändring av beslut om stöd eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till Jordbruksverket via mejl.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Vi betalar ut stödet i en klumpsumma när du har lämnat in en ansökan om slututbetalning tillsammans med samarbetsavtalet som innovationsgruppen tecknat. Du ska även bifoga uppgifter om vilka aktiviteter som ska ingå i innovationsprojektet samt tidsplan och budget. Du behöver inte redovisa några utgifter som du haft eftersom stödet betalas ut i en klumpsumma.

Om innovationsgruppen kommit fram till att det redan finns en användbar lösning, ska man redovisa vad gruppen gjort, hur gruppen kom fram till att problemet redan är löst och även redovisa lösningen.

Sök utbetalning i tid

Du ska söka utbetalning senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med att bilda innovationsgruppen. Om du söker utbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

Ditt projekt kommer att kontrolleras

Det är Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du alltså vända dig direkt till oss.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till länsstyrelsen på blankett eller annat papper.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2022-08-04