Utbetalning av stöd för att bilda en innovationsgrupp och genomföra ett innovationsprojekt som du sökte 2015-2022

Stödet är stängt för nya ansökningar, men du som har fått ett beslut om stöd kan söka utbetalning.

Information om stöd för att bilda en innovationsgrupp

I innovationsgruppen ska det ingå minst två av de här kompetenserna:

 • företagare inom primärproduktionen eller inom jordbruks- och livsmedelssektorn
 • forskare inom aktuellt område
 • rådgivare inom aktuellt område.

Gruppen som ska söka utbetalning för 50 000 eller 80 000 kronor, ska teckna ett samarbetsavtal och göra en projektplan, vilket är en del av det som behövs för att söka projektstöd för att genomföra ett innovationsprojekt.

Den som söker stödet måste vara kreditvärdig och ha likvid förmåga. Det är särskilt viktigt om du går vidare och söker stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Den som sökt och fått projektstöd beviljat har det övergripande ansvaret både för projektets genomförande och för dess ekonomi.

Det sista datumet som är möjligt att ha för att söka slututbetalning och slutredovisa ett projekt är den 5 april 2025. Innan du söker stödet behöver du därför vara säker på att du hinner genomföra ditt projekt under den tid som är kvar.

Informera om projektet och använd rätt EU-logotyp

Pengarna till det här stödet kommer delvis från EU. Resten av stödet kommer från svenska staten. När du får EU-pengar måste du informera om ditt projekt och du måste tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du har en webbplats ska du informera om projektet där. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen tills du har fått slututbetalningen av stödet. På webbplatsen ska du även ha med en EU-logotyp som visar vilken fond som ditt projekt får pengar ifrån. EU-logotypen ska också finnas med på allt informationsmaterial som rör projektet.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Tänk på att du kan söka utbetalning av stödet först när innovationsgruppen har bildats. När du söker utbetalning ska du bifoga ett undertecknat samarbetsavtal och en redovisning av vilka aktiviteter som ska ingå i innovationsprojektet tillsammans med en tidsplan och en budget.

Tänk på att du inte är garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Du ska ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om

 • du behöver flytta fram det slutdatum som anges i ditt beslut
 • du inte kan följa syftet med stödet och bilda innovationsgrupp inom vald inriktning.

Kontakta oss om du är osäker på om du behöver ansöka om ändring av beslut om stöd eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till Jordbruksverket via mejl.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Vi betalar ut stödet i en klumpsumma när du har lämnat in en ansökan om slututbetalning tillsammans med samarbetsavtalet som innovationsgruppen tecknat. Du ska även bifoga uppgifter om vilka aktiviteter som ska ingå i innovationsprojektet samt tidsplan och budget. Du behöver inte redovisa några utgifter som du haft eftersom stödet betalas ut i en klumpsumma.

Om innovationsgruppen kommit fram till att det redan finns en användbar lösning, ska man redovisa vad gruppen gjort, hur gruppen kom fram till att problemet redan är löst och även redovisa lösningen.

Sök utbetalning i tid

Du ska söka utbetalning senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med att bilda innovationsgruppen. Om du söker utbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

Ditt projekt kommer att kontrolleras

Det är Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Information om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt

Du som har en innovationsidé kan få stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Innovationen kan vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt sätt att nå marknaden på eller en ny process som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Resultatet av ditt projekt ska komma till nytta för fler än dig och de som du samarbetar med i projektet.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.

Utgifter som du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader, övriga utgifter och investeringar.

Du kan inte få stöd för utgifter som gäller forskning eller marknadsföring. Du kan inte heller få stöd för begagnad utrustning.

Utgifter för personal

 • Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet.

Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift. Den samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme.

Indirekta kostnader

 • Utgifter som din och dina samarbetsparters organisationer har när de deltar i innovationsprojektet. Vissa indirekta kostnader kan du inte få stöd för, till exempel räntekostnader eller avskrivning av mark- eller byggnadstillgångar.

Övriga utgifter

 • resor
 • förbrukningsmaterial
 • inköp av tjänster
 • utrustning och material m.m.

Du kan också få stöd för utgifter och kostnader som uppstått för att innovationsprojektet har använt resurser som tillhör någon av de organisationer som ingår i innovationsgruppen. För sådana utgifter och kostnader behöver du göra en självkostnadskalkyl.

Investeringar

Vissa inköp som ingår i din projektplan och i utgifterna i din budget kan vara en investering. En investering är en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköpspris över 22 000 kronor och har en ekonomisk livslängd på mer än 3 år. Investeringen kan också bestå av flera delar där inköpspriset för varje del är lägre än 22 000 kronor men där delarna hör ihop och tillsammans har ett inköpspris på mer än 22 000 kronor. Även inköpspris för till exempel frakt och montering kan räknas in. Exempel på investeringar i EIP-projekt är:

 • server
 • kylanläggning
 • dator för utomhusbruk
 • programvara och licenser.

Om du får stöd för en investering i ditt innovationsprojekt måste du sälja eller restvärdera den innan du söker slututbetalning.

När vi handlägger din ansökan om stöd för innovationsprojekt kommer vi att granska dina utgifter och bedöma om några av dem är en investering. Vi informerar dig om vi bedömer att några av dina utgifter och inköp är en investering.

Villkor för stödet

För att kunna få stöd för ett innovationsprojekt måste du först ha en innovationsgrupp och gruppen måste ha tecknat ett samarbetsavtal. I innovationsgruppen ska det ingå minst två organisationer som tillsammans har minst två av de här kompetenserna:

 • företagare inom primärproduktionen eller inom jordbruks- eller livsmedelssektorn
 • forskare inom aktuellt område
 • rådgivare inom aktuellt område.

Samarbetsavtalet ska innehålla uppgifter om

 • ansvar för arbetet i projektet
 • finansiell fördelning mellan parterna i projektet
 • reglering av immateriella rättigheter.

Samarbetsgruppen har ett gemensamt ansvar för innovationsprojektet. Om någon av parterna lämnar samarbetsgruppen eller någon tillkommer, ska du anmäla detta till oss genom en ansökan om ändring av beslut om stöd.

Du som söker stödet måste vara kreditvärdig och ha ekonomisk förmåga att genomföra innovationsprojektet. Du som sökt stödet har det övergripande ansvaret både för projektets genomförande och för dess ekonomi. När du fått beslut om projektstöd och projektet pågår kan du behöva ligga ute med pengarna tills vi betalar ut stödet. Du måste ha haft faktiska utgifter och betalat dina fakturor innan du kan söka utbetalning.

När du söker delutbetalning ska du bland annat beskriva vad projektet genomfört under den period som delutbetalningen gäller.

När du söker slututbetalning ska du bland annat ange

 • projektets titel på svenska och engelska
 • namn, funktion och kompetens och organisationsnummer för alla som deltagit i samarbetet
 • en plan för innovationens insteg på marknaden
 • en kort beskrivning av projektet på engelska och vilka utmaningar som projektet har löst.

Om ditt innovationsprojekt har haft utgifter för en investering ska du sälja eller restvärdera din investering innan du söker slututbetalning.

Det sista datumet som är möjligt att ha för att söka slututbetalning och slutredovisa ett projekt är den 5 april 2025. Innan du söker stödet behöver du därför vara säker på att du hinner genomföra ditt projekt under den tid som är kvar. 

Informera om projektet och använd rätt EU-logotyp

Pengarna till det här stödet kommer delvis från EU. Resten av stödet kommer från svenska staten. När du får EU-pengar måste du informera om ditt projekt och du måste tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du har en webbplats ska du informera om projektet där. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen tills du har fått slututbetalningen av stödet. På webbplatsen ska du även ha med en EU-logotyp som visar vilken fond som ditt projekt får pengar ifrån. EU-logotypen ska också finnas med på allt informationsmaterial som rör projektet. I vissa fall ska du även sätta upp en skylt som visar var pengarna kommer ifrån. I så fall kommer vi att beställa en skylt som skickas hem till dig. Skylten ska sitta kvar tills du har fått slututbetalningen av stödet.

Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig.

EU-logotyperna består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du redovisar och bokför de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om vi upptäcker att du inte har redovisat separat kommer vi att göra ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag som rör projektet så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till. Det gäller även underlag som samarbetsparter i projektet har.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Fakturan ska gå att koppla till en aktivitet som rör ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet. När utgiften har uppstått hos samarbetspartnern ska denna betala fakturan och vidarefakturera till dig som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är stödmottagaren eller den samarbetspart som haft utgiften som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag då ansökan om utbetalning kommer in till oss. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Om du eller din samarbetspart är upphandlingsskyldiga måste ni följa reglerna om offentlig upphandling när ni köper varor och tjänster till projektet från någon utanför innovationsgruppen. Upphandlingsskyldigheten gäller inte om köpet sker mellan samarbetsparterna och är ett inköp till projektet.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det. Som stödmottagare måste du veta om någon av dina samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Om du eller någon av dina samarbetsparter är upphandlingsskyldiga så ska ni göra en upphandling när någon av er köper in material eller tjänster i projektet. Ni ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Samarbetsavtalet, budget och projektplanen liksom samarbetsparternas roll i projektet styr vilken typ av inköp av varor och tjänster respektive samarbetspart i innovationsgruppen får göra i projektet. Det är inte tillåtet att låta en samarbetspart köpa en vara eller tjänst som inte har en koppling till deras roll i projektet i syfte att kringgå reglerna om offentlig upphandling.

Ta fram och spara underlag

Beroende på vad du söker stöd för kan du behöva vissa underlag som du sedan ska redovisa när du söker utbetalning.

Utgifter för personal – lämna in dessa underlag

Om du eller dina samarbetsparter har personal som jobbar per timme behöver du föra en projektdagbok där det står

 • hur många timmar per dag som personen har arbetet i projektet
 • vad personen har arbetat med de dagar den har arbetat i projektet.

Du behöver också lämna in en timkostnadsberäkning och lönespecifikationer när du söker utbetalning.

Om du i stället har personal som jobbar en viss procent i projektet behöver du lämna ett underlag som styrker hur stor andel av en heltidstjänst personen arbetar i projektet och underlag för eventuella förmåner. Du behöver också lämna in lönespecifikationer när du söker utbetalning. Det gäller även för personal som arbetar heltid i projektet.

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera kostnader för löner, arvoden och andra personalkostnader när det är aktuellt för ditt projekt.

Övriga utgifter – spara underlag

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera övriga utgifter när det är aktuellt för ditt projekt.

Fika, mat och konferenser

 • Om du har utgifter för lunch eller middag ska du spara deltagarlistor och motivera utgiften. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet med projektet. Med extern representation menar vi deltagare som inte är med i innovationsgruppen.
 • Om du har utgifter för att anordna en konferens ska du spara konferensprogrammet och listan med namnen på de externa deltagarna och vilka organisationer de tillhör. Med externa deltagare menar vi deltagare som inte är med i innovationsgruppen.
 • Om du har utgifter för fika ska du spara betalningsbevis och även faktura eller kvitto, deltagarlistor och ha en förklaring till utgiften. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet med projektet.

Resor och traktamenten

 • Om du har utgifter för resor ska du spara underlag för reseutlägg, till exempel bussbiljetter eller parkeringskvitton, och styrka dessa med reseräkningar.
 • Om du har utgifter för traktamenten ska du styrka dessa med reseräkningar.
 • Om du har utgifter för resor med egen bil ska du styrka dessa med en särskild körjournal.

Avbetalningsköp – spara handlingar

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om något väsentligt ändrats i ditt projekt jämfört med det som står i ditt beslut om stöd. Det kan till exempel vara slutdatum, tidsplan, budget, samarbetsgrupp eller finansieringsplan för ditt projekt. Om du redovisar utgifter som inte ingår i de aktiviteter som finns i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta oss om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Skicka in din ansökan om ändring till oss på mejladress:

Om vi godkänner din ansökan om ändring så gäller den från och med den dag den kom in till oss.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta Jordbruksverket om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när
 • du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
 • någon samarbetspart har slutat eller tillkommit i innovationsgruppen
 • du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut
 • du vill lägga till en ny aktivitet i ditt projekt
 • du inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål men du vill ändå fortsätta genomföra projektet
 • något oväntat har hänt och du behöver mer stöd.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om

 • du genomför mer av en aktivitet och det gynnar målet och syftet med ditt projekt eller investering
 • du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka upp broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten
 • det blir förändringar mellan vissa utgifter i budgeten men som uppfyller samma mål och syfte som i beslutet om stöd
 • du vill avsluta ditt projekt eller din investering tidigare än beräknat. Då ska du i stället söka slututbetalning.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du måste ha betalat utgifterna innan du kan söka utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när vi börjat handlägga den.

Redovisa utgifter och finansiering

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e-tjänsten.

Klumpsumma – ett samlat belopp som fastställts på förhand

Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma för hela eller delar av ditt projekt behöver du inte skicka in några underlag för utgifterna som ingår i klumpsumman. Istället räcker det med att du visar att du uppnått resultatet med klumpsumman för att du ska få den utbetald. Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma står det i ditt beslut om stöd. Där finns även mer information om hur du ska redovisa din klumpsumma.

Särskilda regler för redovisning mellan samarbetspartner i ett innovationsprojekt

Det är du som är projektägare och stödmottagare som ska söka utbetalning av stödet och som ska redovisa projektets utgifter och inkomster till oss. Det innebär att dina samarbetsparter ska

 • vidarefakturera sina utgifter i projektet till dig som är stödmottagare med samma fakturabelopp som samarbetsparten själv mottagit, oberoende om parten är momsredovisningsskyldig eller inte
 • bifoga kopior av sina fakturor tillsammans med betalningsbevis som visar att det är de som har betalat fakturorna
 • bifoga fakturakopiorna så som de ser ut, även om de innehåller utgifter som inte hör till projektet. Markera de utgifter som hör till projektet.
 • bifoga underlag till fakturan som motsvarar det underlag som du som stödmottagare behöver bifoga när du redovisar till oss.

Den arbetstid som samarbetspartnerna fakturerar dig som stödmottagare ska kunna styrkas med lönespecifikation samt ytterligare löneunderlag beroende på anställningsform. Läs mer under rubriken Utgifter för personal – lämna in dessa underlag.

Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis hos Jordbruksverket.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till ett specifikt projekt.

Om du söker delutbetalning

Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då projektet haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du i en lägesrapport beskriva vad som har utförts i projektets aktiviteter. Det är viktigt att du tydligt redovisar hur utgifterna har koppling till de genomförda aktiviteterna som du söker delutbetalning för. Det är även viktigt att du beskriver problem och utmaningar samt eventuella förändringar som uppstått i projektet som vi har nytta av att känna till. Vid ansökan om delutbetalning kontrollerar vi att stödmottagaren jobbar mot målet enligt beslutet om stöd.

Vissa kan söka förskottsutbetalning

Du kan söka förskottsutbetalning om du som fått stöd inte är

 • en myndighet
 • en region
 • en kommun.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med ditt projekt och ha betalat alla dina utgifter. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutrapport som beskriver vad du har gjort och vilka resultat och mål du har uppnått. Det är viktigt att du tydligt redovisar hur utgifterna har koppling till genomförda aktiviteter samt att aktiviteterna stämmer överens med beslutet om stöd. Vid ansökan om slututbetalning kontrollerar vi att projektets mål är uppnått.

Vi kommer att informera om projektet

När vi har beviljat stödet kommer vi att sprida information både nationellt och internationellt om att projektet pågår. Det gör vi bland annat via det europeiska nätverket eip-agri. När projektet är färdigt kommer vi att sprida resultatet av projektet. Resultaten kommer att spridas med hänsyn till immateriellt rättsskydd (IPR). Du kan läsa om IPR på Patent- och registreringsverkets webbplats.

Den som hade den ursprungliga innovationsidén, hela innovationsgruppen eller någon annan i gruppen, enligt gruppens överenskommelse, ska ha möjlighet att skydda en affärsidé eller att söka patent om det är aktuellt, utan att det störs av att resultaten sprids.

Ditt projekt kommer att kontrolleras

Det är Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggning av din ansökan om utbetalning och vid eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att han eller hon ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag, till exempel de här:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan du skickade in din ansökan om stöd.
 • Du har inte följt de villkor som finns för ditt stöd.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du har inte följt din projektplan vilket kan leda till att du inte uppnår syftet med stödet.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har inte redovisat projektets utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.
 • Du har inte informerat om ditt projekt på det sätt som står i ditt beslut.

Om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du alltså vända dig direkt till oss.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till länsstyrelsen på blankett eller annat papper.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2024-04-05

Till toppen