Utbetalning av stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring 2015–2022

Stödet är stängt för nya ansökningar, men du som har fått ett beslut om stöd kan söka utbetalning.

Så mycket stöd kan du få

I de flesta fall kan du få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Om du söker stöd för en investering som ska öka konkurrenskraften och din verksamhet finns inom glesbygd i norra Sverige och bidrar till att hålla markerna öppna, kan länsstyrelsen i vissa fall besluta om att du kan få ytterligare 10 procent i stöd. Det gäller dock inte renskötselföretag.

Utgifterna för investeringen måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. Undantagen är renvaktarstugor och plantering eller stängsling av energiskog där utgifterna måste vara minst 50 000 kronor för att du ska få stöd.

Högsta belopp som du kan få varierar mellan 1 och 7 miljoner kronor. Det är regionala förutsättningar och prioriteringar som styr vilket belopp det är. Det exakta beloppet kan du se i den regionala handlingsplanen, som finns på länsstyrelsens webbplats och på Sametingets webbplats. Du kan som mest få sammanlagt det högsta beloppet under en period av tre år. Tiden räknas från det att den första ansökan kom in. Du kan få det högsta beloppet inom varje typ av investering. Det betyder att du kan få det högsta beloppet både för investeringar för ökad konkurrenskraft, för energieffektivisering och energigrödor och för minskade utsläpp.

Enhetskostnader för nytt stall med djurplatser och för energiskog

För att göra det enkelt för dig som söker stöd har vi tagit fram enhetskostnader för vad det kostar att

 • bygga nytt stall med djurplatser
 • köpa plantor samt köpa tjänst för att ställa i ordning mark och plantera salix, hybridasp och poppel på åkermark
 • köpa nytt material och köpa tjänst för att stängsla runt planteringar av salix, hybridasp och poppel på åkermark.

Nytt stall med djurplatser

Om du söker stöd för att bygga nytt djurstall och investeringen uppfyller alla villkor för enhetskostnader, ska du beräkna enhetskostnaderna och registrera beloppet i fliken Utgifter i ansökan. Ta hjälp av en beräkningsmall för att beräkna enhetskostnaderna. Utgå från antalet djurplatser som är fastställda i ditt beslut om förprövning. Om du inte har en fastställd förprövning än, så anger du det antal platser som du räknar med i din ansökan om förprövning. Bifoga beräkningsmallen med ansökan.

Det här gäller för att ansökan om stöd till nytt djurstall ska baseras på enhetskostnader

För att ansökan om stöd till nytt djurstall ska baseras på enhetskostnader ska investeringen omfatta alla följande delar:

 • markarbete
 • byggnation av stallbyggnad med nytt material
 • ny utrustning i stallet
 • ny fast inredning i stallet
 • installationer i stallet
 • anläggning av gödselvård.

Investeringen ska gälla en eller flera av följande djurplatser i stallet:

 • förprövade djurplatser för mjölkkor som gäller annat än spaltboxar
 • förprövade djurplatser för kalvar 0-3 månader som gäller annat än spaltboxar eller djupströbädd med skrapad gång
 • förprövade djurplatser för dikor i liggbås
 • förprövade djurplatser för ungdjur (nötkreatur) i liggbås
 • förprövade djurplatser för slaktgrisar i produktion som gäller annat än inhysningssystem för ekologisk grisproduktion
 • förprövade djurplatser för smågrisproduktion som gäller annat än inhysningssystem för ekologisk grisproduktion
 • förprövade djurplatser för slaktkyckling som gäller annat än inhysningssystem för ekologisk fjäderfäproduktion
 • djupströbädd med skrapad gång för nötkreatur.

För att kunna få stöd form av enhetskostnader gäller även det här:

 • När du ansöker om utbetalning för första gången ska du visa att investeringen inte har påbörjats innan ansökan om stöd kom in genom att redovisa alla fakturor för markarbetet.
 • När investeringen är helt genomförd ska företaget ha en lagringskapacitet för gödsel som är anpassad till alla djurplatser.
 • Djurstallet ska vara helt skilt från övriga byggnader och sakna öppen förbindelse med någon annan byggnad. Om du ansluter byggnaden mot en befintlig byggnad och dessa har förbindelse med varandra genom att det till exempel saknas mellanvägg, eller om det finns öppningar i mellanväggen som gäller annat än rörledningar för el och vatten, då räknas byggnaden som en tillbyggnad. Då ska du i stället söka stöd för dina faktiska utgifter.

De här enhetskostnaderna gäller för nybyggnation av stallar som uppfyller förutsättningarna ovan.


Enhetskostnader för djurstallar
Djurkategori/stalltypEnhetskostnad per förprövad plats - oisoleratEnhetskostnad per förprövad plats - isoleratEnhetskostnad per kvadratmeter stallyta - oisolerat
Mjölkko vid förprövning av 0–150 platser88 000 kronor93 300 kronor
Mjölkko vid förprövning av mer än 150 platser72 800 kronor78 100 kronor
Kalv 0–3 mån24 300 kronor24 300 kronor
Ungdjur, nötkreatur, i liggbås27 600 kronor27 600 kronor
Diko i liggbås48 000 kronor48 000 kronor
Sugga i produktion
62 500 kronor
Slaktsvin i produktion
7 400 kronor
Slaktkyckling i produktion
186 kronor
Djupströ med skrapad gång för nötkreatur

3 900 kronor

Plantering och stängsling av energiskog

Stödet för plantering och stängsling av energiskog baseras på enhetskostnader.

Enhetskostnaden för köp av plantor och köp av tjänst för att ställa i ordning marken och plantering av salix, poppel eller hybridasp på åkermark är 14 500 kronor per hektar. Enhetskostnaden för inköp av nytt material och för köpt tjänst för att sätta upp stängsel runt planteringar med salix, hybridasp och poppel på åkermark, är 25 000 kronor per hektar.

Du kan söka stöd för antingen plantering eller stängsling eller både och. I e-tjänsten anger du omfattningen, det vill säga hur många hektar energiskog du ska plantera eller hur många hektar energiskog du ska stängsla. E-tjänsten beräknar enhetskostnaderna och visar beloppet i fliken Utgifter. E-tjänsten beräknar även finansieringen.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för just din investering kommer du att kunna se i ditt beslut om stöd. Men du kan redan nu läsa om de allmänna villkoren som handlar om att behålla investeringen i 5 år och att informera om investeringen.

Behåll investeringen i minst 5 år efter slututbetalningen

Den investering som du har fått stöd för ska finnas kvar i 5 år efter slututbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Informera om investeringen och använd rätt EU-logotyp

Pengarna till det här stödet kommer delvis från EU. Resten av stödet kommer från svenska staten. När du får EU-pengar måste du informera om din investering och du måste tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du har en webbplats ska du informera om investeringen där. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen i 5 år efter slututbetalningen av stödet. På webbplatsen ska du även ha med en EU-logotyp som visar vilken fond som din investering får pengar ifrån. EU-logotypen ska också finnas med på allt eventuellt informationsmaterial som rör investeringen. Vilken EU-fond som delfinansierar ditt stöd framgår av beslutet om stöd. I vissa fall ska du även sätta upp en skylt som visar var pengarna kommer ifrån. I så fall kommer myndigheten som beslutar om ditt stöd att beställa en skylt som skickas hem till dig. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig.

EU-logotyperna består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra investeringar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar din investering innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag din ansökan kommit in till myndigheten.

Redovisa utgifterna för investeringen separat i din bokföring

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter är det viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till investeringen separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter är det viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Fakturan ska gå att koppla till en aktivitet som rör din investering.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor ger inte rätt till stöd.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • Kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Avbetalningsköp – spara handlingar

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter och du har köpt något på avbetalning, ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter och du redovisar utgifter som inte ingår i de investeringar som myndigheten beviljat stöd till, får du inte stöd för de utgifterna. Det kan också innebär att du får ett avdrag på stödet.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om din ansökan om ändring godkänns så gäller ändringen från och med den dag då den kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när:

 • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum.
 • Du inte kan genomföra hela investeringen som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra delar av investeringen.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Om du beviljats stöd som helt baseras på dina faktiska utgifter

Det finns inga begränsningar av hur många delutbetalningar du får ansöka om. Med ansökan ska du bifoga de eventuella bilagor som framgår i e-tjänsten. När investeringen är helt klar ska du ansöka om slututbetalning. När du har skickat in ansökan om del- eller slututbetalning via e-tjänsten ska du tillsammans med ett försättsblad skicka kopior av underlagen som styrker dina utgifter till myndighetens FE-adress.

Sortera gärna fakturakopiorna i samma ordning du registrerat dem i utgiftssammanställningen i e-tjänsten. Bifoga även eventuella följesedlar eller andra underlag som fakturan hänvisar till. Lägg sedan kopior av betalningsbevisen i samma ordning.

Om du beviljats stöd till plantering eller stängsling av energiskog

Du får bara söka en utbetalning. Sök slututbetalning när investeringen är helt klar. Bifoga eventuella bilagor som är aktuella. Du behöver inte skicka in några underlag för dina utgifter till myndigheten som beslutat om stödet.

Om du beviljats stöd till djurplatser i nytt stall och beslutet helt baseras på enhetskostnader

Du får söka högst två delutbetalningar och en slututbetalning. Du får söka delutbetalningar av stödet när du är klar med olika delmoment.

Den första delutbetalningen på 10 procent av stödet får du söka när grund- och markarbetet är klart. Det betyder att du i fliken Utgifter ska registrera ett belopp som motsvarar 10 procent av budgeten för enhetskostnaderna i ditt beslut om stöd. Bifoga med ansökan de eventuella bilagor som är aktuella. När du har skickat in ansökan om delutbetalning via e-tjänsten ska du skicka kopior av alla dina fakturor för schaktning, dränering och normalt markarbete inklusive gjutningen av grunden tillsammans med ett försättsblad till myndighetens FE-adress.

Du får söka ytterligare en delutbetalning på 45 procent av stödet när stallets stomme, tak, ytterväggar och golv är uppförda. Det betyder att du i fliken Utgifter ska registrera ett belopp som motsvarar 45 procent av budgeten för enhetskostnaderna i ditt beslut om stöd. Bifoga med ansökan foton som visar de delar av investeringen som är genomförda. Välj "Annan bilaga" som bilagetyp i fliken Bilagor. Bifoga även de eventuella bilagor som är aktuella. Du behöver inte skicka in några fakturakopior.

Om du inte har sökt delutbetalning för markarbetet tidigare kan du söka 55 procent av stödet.

När investeringen är helt klar söker du slututbetalning av resterande stöd som du inte redan har sökt utbetalning för.

Om du beviljats stöd till både djurplatser i nytt stall som baseras på enhetskostnader och annan investering som baseras på faktiska utgifter

Tänk på att du bara kan söka en slututbetalning. När du söker slututbetalning ska alla investeringar vara klara. Bifoga med dina ansökningar de eventuella bilagor som är aktuella.

I en ansökan om utbetalning får du antingen söka utbetalning för den investering som baseras på faktiska utgifter, eller för den investering som baseras på enhetskostnader eller för båda investeringarna.

Investeringen som baseras på faktiska utgifter

Det finns inga begränsningar av hur många delutbetalningar du får ansöka om för den investering som baseras på dina faktiska utgifter. När du har skickat in ansökan om del- eller slututbetalning via e-tjänsten ska du skicka kopior av underlagen som styrker dina utgifter till myndigheten som beslutat om stödet. Skicka kopior av fakturor, eventuella följesedlar och betalningsbevis tillsammans med ett försättsblad till myndighetens FE-adress.

Sortera gärna fakturakopiorna i samma ordning du registrerat dem i utgiftssammanställningen i e-tjänsten. Bifoga även eventuella följesedlar eller andra underlag som fakturan hänvisar till. Lägg sedan kopior av betalningsbevisen i samma ordning.

Investeringen som baseras på enhetskostnader

För investeringen som baseras på enhetskostnader får du söka högst tre utbetalningar. Du får söka delutbetalningar av stödet när du är klar med olika delmoment.

Den första delutbetalningen på 10 procent av stödet får du söka när grund- och markarbetet är klart. Det betyder att du i fliken Utgifter ska registrera ett belopp som motsvarar 10 procent av budgeten för enhetskostnaderna i ditt beslut om stöd. När du har skickat in ansökan om delutbetalning via e-tjänsten ska du skicka kopior av alla dina fakturor för schaktning, dränering och normalt markarbete inklusive gjutningen av grunden till myndigheten som beslutat om stödet. Skicka underlagen tillsammans med ett försättsblad till myndighetens FE-adress.

Du får söka ytterligare en delutbetalning på 45 procent av stödet när stallets stomme, tak, ytterväggar och golv är uppförda. Det betyder att du i fliken Utgifter ska registrera ett belopp som motsvarar 45 procent av budgeten för enhetskostnaderna i ditt beslut om stöd. Bifoga med ansökan foton som visar de delar av investeringen som är genomförda. Välj "Annan bilaga" som bilagetyp i fliken Bilagor. Du behöver inte skicka in några fakturakopior.

Om du inte har sökt delutbetalning för grund- och markarbetet tidigare kan du söka 55 procent av stödet.

När investeringen är helt klar söker du utbetalning av resterande stöd som du inte redan har sökt utbetalning för.

Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till ett specifikt projekt.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Din investering kommer att kontrolleras

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag, till exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i de investeringar som myndigheten beviljat stöd till.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter för räntor eller utgifter som du har haft innan du din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns för ditt stöd.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut om stöd.
 • Du har inte följt din projekt- eller affärsplan vilket kan leda till att du inte uppnår syftet med stödet.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat investeringens utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.
 • Du har inte informerat om din investering enligt villkoren i ditt beslut om stöd.

Kontakta länsstyrelsen eller Sametinget om du har frågor

Det är länsstyrelsen och Sametinget som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till dem.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag på blankett eller annat papper. Då ska du skicka det till den myndighet som beslutar om ditt stöd.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2024-06-04

Till toppen