Grundvillkor – säker produktion av foder och utfodring av djur

Du som söker stöd behöver följa grundvillkoren om säker produktion av foder och utfodring av djur. Syftet med grundvillkoren är att säkerställa en god djurhållning och säkra livsmedel.

Grundvillkor som gäller alla foderföretag

Använd foder från regist­rerade foder­företagare

Som foder­företagare eller jord­brukare ska du bara skaffa och använda foder från an­läggningar som är regist­rerade eller god­kända. När du använder foder för att ut­fodra livs­medels­produc­erande djur så får du bara köpa från en leverantör som är regist­rerad hos läns­styrelsen när det gäller primär­producenter av foder, eller hos Jord­bruks­verket när det gäller övriga foder­företag.

Detta gäller även när du an­vänder eget foder. Du får bara använda produkter som är märkta som foder och livs­medel som foder.

Kravet på att lever­antören ska vara regist­rerad gäller även företag i till exempel livs­medels­industrin, som lämnar ut bi­produkter som ska an­vändas till foder. Enda undan­taget är för vegeta­biliska livs­medel som frukt och grönt eller bröd. Sådana vegeta­biliska livs­medel kan en livs­medels­butik lämna ut utan att butiken behöver vara regist­rerad som foder­företag.

Läs mer om livs­medel som foder

Vill du använda foder från livs­medels­industrin eller en livs­medels­butik hittar du mer information på vår sida om att hantera rester från livs­medels­verksamhet.

Författningar

Journal­för inför­skaffat foder, inklusive råvaror, till­satser och för­blandningar som ska ingå i foder

Det är viktigt med spår­barhet av foder både inom gården och in till och ut från gården. Du ska ha god ordning på leverans­sedlar så att det lätt går att kontrol­lera vad som förs in på gården och vad som lämnar gården. Det ska även gå att spåra hur du odlar foder på gården.

Det här ska finnas dokument­erat om foder som du köper in:

 • Vilken lever­antör fodret kommer från.
 • Vilket datum fodret kom till dig.
 • Vad det är för typ av foder.
 • Hur mycket foder som du har tagit emot.

Författningar

Journal­för foder som lämnar företaget

Det är viktigt med spår­barhet både inom gården och när det gäller det som kommer in till gården och det som går ut från gården. Du ska ha god ordning på leverans­sedlar, så att det lätt går att kontroll­era vad som förs in på gården och vad som lämnar gården. När du säljer foder ska du spara dokument­ation om

 • till vem fodret har levererats
 • datum då fodret har levererats
 • vad det är för typ av foder
 • hur mycket av varan som levererats (gäller inte vid betes­drift).

Det räcker att du till exempel sparar leveranssedlar eller fakturor om dessa uppgifter finns där, och sparar dem på ett ställe som är lätt att hitta.

Detta gäller vid bete och arrende

Om du håller andras djur på bete räcker det om din dokument­ation eller dina jour­naler visar vilket bete eller skifte dessa djur hålls på, vems djur som hålls på betet eller skiftet, datum då djuren släpptes på bete eller skiftet samt när djuren flyttades därifrån. Du behöver inte dokument­era eller föra journal över hur mycket foder som levererats vid betes­drift.

Vid arrende är det den som skördar och ansvarar för fodret som ska dokument­era fodret som lämnar företaget när det säljs.

Författningar

Foder som säljs ska vara märkt

Ett foder ska kunna spåras, något som kan vara viktigt om det till exempel visar sig vara osäkert som foder. Det betyder att allt foder du säljer eller ger bort ska vara märkt eller följas av en följe­sedel så att det går att spåra.

Så här ska du märka bulk­varor

För bulk­varor som ensilage­balar, spann­måls­partier och hö­partier (förutom om du säljer enskilda hö­balar) räcker det att märkningen finns på följe­sedeln. På följe­sedeln ska det finnas upp­gifter om de in­blandade företagen. Det vill säga namn och adress på både lever­antören och mot­tagaren, leverans­datum samt vilket typ av foder och hur mycket foder det gäller.

Författningar

Ta hänsyn till analyser

Du måste inte ta prover och göra analyser. Men om du själv gör en analys eller någon annan analys­erat ditt foder så måste du genom­föra åt­gärder utifrån resultatet.

Analyser som kan vara relevanta

Analyser som kan vara relevanta för foder­säker­heten är till exempel analyser om fodret innehåller salmonella eller myko­toxiner. Om det finns salmonella och myko­toxiner kan det betyda att fodret är olämpligt, och att du måste genom­föra åt­gärder. Om du för in vissa typer av foder från andra länder måste fodret testas för salmonella och afla­toxin.

Författningar

Journal­för hur du använder växt­skydds­medel och be­kämpnings­medel

För att det ska gå att veta att du pro­ducerar säkra foder är det viktigt att du noggrant dokument­erar precis hur du använder kemiska och bio­logiska växt­skydds­medel och biocider. Om någon annan utför be­sprut­ningen eller be­kämpningen åt dig är det viktigt att du ser till att du har kvar en full­ständig dokument­ation hos dig.

Detta ska finnas med i dokument­ationen när du använder växt­skydds­medel och biocider

När du använder växt­skydds­medel ska du dokument­era följande:

 • vilken typ av preparat och vilken dos du använde
 • datum när du använde växt­skydds­medlet
 • vilken gröda du använde växt­skydds­medlet på
 • var grödan växte
 • karens­tid (om det står på etiketten)
 • vilket datum du skördade grödan ifråga (om preparatet har en karens­tid)
 • vem som utförde be­kämpningen.

När du be­kämpar skade­djur ska du dokument­era följande:

 • vilken typ av preparat du använde
 • var du använde preparatet
 • vilket datum du använde preparatet
 • vem som utfört be­kämpningen.

Författningar

Om du använder genetiskt modifierat ut­säde ska du journal­föra hur du använder det

För att du ska få använda genetisk modifierat ut­säde (GMO-­utsäde) måste du ha till­stånd för det. De enda till­stånd för att använda GMO-utsäde som är ut­färdade i Sverige i dag är några till­stånd för fält­försök. Det betyder att kravet på att dokument­era hur GMO-utsäde används sällan är aktuellt för vanliga odlare i Sverige.

Författningar

Grundvillkor som gäller djurhållare

Dokument­era fodret du produc­erar

Det finns krav på spår­barhet även för foder du själv produc­erar på din egen gård för att ge dina egna djur. Det räcker att dokument­ationen inne­håller vad som odlats samt var.

Det brukar räcka med en växt­odlings­plan eller SAM-ansökan

Om du produc­erar eget foder som du ger till dina egna djur ska du kunna visa vad för slags foder det är, och var det odlades. Ofta räcker det att du har en växt­odlings­plan eller SAM-ansökan där den informat­ionen finns.

Författningar

Använd foder­till­satser på ett säkert sätt

Det är viktigt att du an­vänder foder­till­satser på rätt sätt för att ditt foder ska vara säkert.

Till­satser ska vara god­kända

Foder­till­satser, som exempelvis vitaminer, spår­element och enzymer, är en kategori foder som ofta ingår som en komponent i foder­blandningar som mineral­foder eller pre­mixer. Foder­till­satser blandas med andra ord oftast in i fodret redan i foder­fabrikerna, och ges sällan som rena till­satser på gårdar. Ensilerings­medel är en foder­tillsats som däremot är vanligt på gårds­nivå. Om du använder till­satser, som ensilerings­medel eller vitaminer, är det viktigt att du kontrollerar att produkten är godkänd. Det ska gå att se på märkningen på produkten att den är godkänd. Du kan även kontrollera vilka till­satser som är godkända på EU-kommissionens webb­plats.

Författningar

Lagra foder på gården säkert

Det är viktigt att du gör ren de områden där du lagrar foder och be­hållarna som du förvarar foder i regel­bundet, för att undvika för­orening av foder.

Gör ren foder­lokaler och foder­utrustning

Kontrollera så att alla lokaler där din verk­samhet hanterar foder är till­räckligt rena. Kontrollera även att den utrustning du använder för att blanda foder och för ut­fodring samt vatten­utrustning är till­fredställande ren. Du ska också se till att lokaler och utrustning rengörs regel­bundet.

Hur ofta och med vilka intervaller lokaler och utrustning ska ren­göras beror på vilken typ av verk­samhet du bedriver och hur känsliga foder­medel du använder.

Torra foder­system ska generellt inte våt­rengöras, eftersom fukten i sig kan orsaka att det växer till bakterier. I torra foder­system är den mekaniska ren­göringen viktigast. Så se till att sopa foderbord, skrapa bort foder­rester ur silos och gör eventuell annan städning som kan behövas.

Om du använder vatten eller flytande des­infektions­medel vid ren­göring (våt­ren­göring) ska du se till att lokalen och utrustningen kan torka ordentligt. När det är nöd­vändigt bör du des­inficera utrustningen på lämpligt sätt.

Det är viktigt att eventuella ren­görings­medel inte hamnar i fodret. Utfodrings- och vatten­utrustning ska vara placerad så att det minimerar risken att foder och vatten blir för­orenade av till exempel gödsel, lera eller fågel­bajs.

Författningar

3 kap.4 § i SJVFS 2018:33:

Söker efter 2018:33

Håll transport­fordon och ut­rustning rena

Jordbruks­företagets transport­fordon och ut­fodrings­utrustning ska ren­göras regel­bundet. Det är särskilt viktigt om de används för att leverera och distribuera foder som innehåller läke­medel.

Viktigt med god hygien när du hanterar foder

Du ska se till att före­tagets transport­fordon och utfodrings­utrustning ren­görs regel­bundet. Detta är viktigt för att fodret ska hålla en god hygienisk kvalitet. När ditt före­tag hanterar eller trans­porterar foder som innehåller läke­medel eller foder som är avsett för visst djur­slag eller en viss djur­grupp är det viktigt att se till att detta foder inte för­orenas av annat foder.

För att ditt före­tag ska hålla en hög kvalitet på fodret är det viktigt med renlig­het, att undvika att ut­rymmen blir fuktiga och att se till att lokaler och behållare inte blir dammiga. Det vill säga det ska vara rent och snyggt. Om det samlas damm- och foder­rester i foderbehållare finns en klar risk för att det börjar växa bakterier och mögel där. Det gäller särskilt om dessa behållare dessutom är fuktiga eller förvaras i fuktiga miljöer.

Författningar

Viktigt att bekämpa skade­djur

Det är viktigt att du som foder­företagare genom­för effektiva åtgärder för att så långt möjligt hindra att djur och skade­djur för­orenar det foder ni hanterar.

Skydda din an­läggning mot skade­djur

När spann­mål och annat foder lagras är risken stor att råttor, möss och eventuellt fåglar kan för­orena fodret, och orsaka att exempel­vis salmonella kommer in i fodret. Du som foder­företagare ska genom­föra de åtgärder som behövs för att så långt möjligt för­hindra att djur och skade­djur förorenar fodret. Det inne­fattar både att i så stor ut­sträckning som möjligt stänga ute skade­djur, men även att bekämpa skade­djur när det behövs. Åtgärderna för att hålla skade­djur borta ska omfatta ytter­områden, utrymmen där ni hanterar och förvarar foder, samt övriga utrymmen, exempelvis utrymmen där ni förvarar avfall.

Se till att skade­djur inte kan ta sig in via fönster eller andra öppningar. Dörrar ska sluta tätt och ska vara konstruerade så att skade­djur inte kan ta sig in genom dem när de är stängda.

Även katter och andra djur som du använder för att hålla rått- och mus­bestånden på en hanterlig nivå kan vara ett skade­djur om du exempel­vis planlagrar spannmål, genom att de kan kissa och bajsa i spann­målet eller fodret.

Du måste ha behörig­het för att få använda rått­gift (rodenticider). Använder du rått­gift i behörig­hets­klass 1 så får du bara använda det på det sätt som Kemikalie­inspektionen bestämt och som finns angivet för varje ämne. Det är Folkhälso­myndigheten eller Arbets­miljö­verket som beslutar om tillstånd, beroende på vilken plats det är du ska skydda. Du kan därför behöva tillstånd från både Folkhälso­myndigheten och Arbets­miljö­verket.

Författningar

Lagra utsäde på rätt sätt

Det är viktigt att du lagrar ut­säde på rätt sätt, så att det inte finns någon risk att något djur kan komma åt det.

Utsäde får inte användas som foder, därför måste du lagra det avskilt från djuren. Det beror på att utsäde kan vara behandlat och inne­hålla kemikalier. Inte heller biologiskt betat utsäde (inne­håller mikro­organismer) får du använda som foder.

Författningar

Rätt foder till rätt djur

Du ska ha rutiner så rätt foder går till rätt djur. Det är särskilt viktigt om fodret inne­håller läkemedel eller till­satser för speci­fika djur­grupper.

Alla personer som ut­fodrar ska känna till rutinerna

Det är det viktigt att du har rutiner som garanterar att rätt foder går till rätt djur­grupp om du har produktions­system där du distri­buerar foder till olika djur­grupper och ger olika foder till de olika djur­grupperna. Det är särskilt viktigt när det gäller foder som inne­håller läke­medel eller andra till­satser, och där djuren kan påverkas negativt om de får fel foder, eller om livs­medlen som produceras från djuren kan påverkas negativt av läke­medlen eller till­satser.

Författningar

Du ska ha rutiner och ut­rustning så att för­oreningar inte sprids

När du hanterar foder och ut­fodrar djuren ska du hantera fodret på ett sätt som garanterar att för­orenade lager­områden och för­orenad ut­rustning inte också för­orenar fodret. Det kan till exempel gälla smörj­medel som du använder för att smörja foder­systemets olika delar. Det får inte riskera att för­orena fodret om det inte är livs­medels­godkänt. Du måste också göra rent fordon och behållare som du använder till annat innan du använder det för att hantera foder. Det kan till exempel handla om fordon eller behållare som du också hanterar gödsel med.

Författningar

Håll läkemedelsfoder skilt från annat foder

När du använder läkemedels­foder ska du förvara och hantera det separerat från annat foder. Det får inte finnas någon risk att foder som inte innehåller läke­medel kan blandas samman med foder som innehåller läke­medel. Din hantering måste se till att inga andra djur än de som ska få läke­medels­fodret får i sig läke­medel.

Författningar

Rengör transportfordon och utfodringsutrustning regelbundet

Det är viktigt att din foder­produktion är hygienisk. Det innebär bland annat att du behöver rengöra utfodrings­utrustning och utrustning som du använder när du trans­porterar foder regel­bundet. Detta är särskilt viktigt om du använder foder som inne­håller läkemedel. Vad som menas med regel­bundet beror på din verk­samhet.

Författningar

Det finns begränsningar i vilka animaliska proteiner du får ge enkelmagade djur

Du får utfodra alla djur med mjölk, mjölk­baserade produkter, rå­mjölk samt ägg och ägg­produkter. Enkel­magade djur får du ge fisk­mjöl och insekts­mjöl. Du får även ge gris­mjöl till fjäder­fä och fjäderfä­mjöl till grisar.

Vill du själv blanda in ett animaliskt mjöl, som fisk­mjöl eller insekts­mjöl, behöver du ett god­kännande från Jordbruks­verket.

Författningar

Du får bara ge dina idisslare vissa anima­liska proteiner

Anima­liska proteiner du får ge dina idisslare

Du får utfodra dina idisslare med mjölk från din egen gård. Du får även utfodra dem med produkter som genom­gått vissa be­arbetnings­processer på ett mejeri, till exempel torr­mjölk, UHT-behandlade produkter och pastöriserade produkter som genom­gått en komplett­erande syrnings­process.

Om du däremot vill utfodra dina idisslare med obehandlad mjölk eller enkel­pastöriserade produkter från ett mejeri eller en livs­medels­butik som foder, så måste Jordbruks­verket ha godkänt att du gör det.

Animaliska proteiner du inte får ge dina idisslare

Du får inte utfodra dina idisslare med fisk­mjöl, kött- och ben­mjöl eller mjöl från insekter, gris eller fjäder­fä.

Ansök om god­kännande

För att få använda mjölk och produkter av mjölk från andra ställen än mjölk från din egna gård som foder behöver du ansöka om god­kännande. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur du får använda mjölk från eget gårds­mejeri på vår webb­sida om att producera och hantera foder.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen