Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Block och blockareal

Hitta på sidan

Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block. Blockarealen är den areal inom ett block som du kan få stöd för.

Du kan inte söka stöd för mer areal än blockarealen. Har du till exempel skog, byggnader, ridbanor, vägar eller marker som inte går att bruka ska marken inte ingå i blockarealen. Den marken kan du inte få stöd för.

Blockets gränser

Blockets gränser är i de flesta fall fasta gränser som till exempel vägar, stenmurar, skog, hus, diken och sjöar. Det finns även andra gränser som inte syns i naturen, till exempel församlingsgränser och gränser mellan stödområden. Blockets gränser behöver inte följa fastighetsgränsen. En mark kan vara indelad i flera block om det finns mer än en lantbrukare som söker stöd för marken.

Om du tar över mark från till exempel en granne och den marken ligger intill din mark och det är samma typ av mark på blocken ska du föreslå att blocken slås samman genom att göra ett blockändringsförslag i SAM Internet. Om det till exempel finns ett dike mellan blocken ska det även i fortsättningen vara två block.

Regler för dikesrenar, åkerrenar och stenmurar mellan block

Om det finns en dikesren, åkerren eller en stenmur mellan två block kan dessa ingå i blockens areal om de inte är bredare än 2 meter. Blockets gräns går då i mitten av diket, åkerrenen eller stenmuren.

För diken och stenmurar som är tvärvillkorselement finns särskilda regler som innebär att dessa element kan vara bredare.

Kontrollera blocken och ändra om det behövs

Det är viktigt att du kontrollerar att uppgifterna om dina block i SAM Internet stämmer med verkligheten. Det behöver du göra även om du använder uppgifterna från förra årets ansökan. Om uppgifterna inte stämmer ska du föreslå att blocket ändras. Att uppgifterna stämmer är viktigt för att du ska få rätt summa pengar i stöd och för att du ska slippa avdrag på dina stöd.

Det här behöver du kontrollera för varje block:

 • Stämmer blockens gränser?
 • Är det rätt slags mark på blocket, till exempel betesmark eller åkermark?

Använd flygfotot i SAM Internet när du kontrollerar dina block. Då är det lättare att se om blocken är rätt.

Flygfoto över gård. Blockets gränser är markerade med röd färg. Två cirklar visar var blockets gränser inte stämmer överens med verkligheten.

Här ligger blockets gränser fel. Gränserna behöver flyttas till kanten på åkern.

Flygfoto över gård. Blockets gränser är markerade med röd färg. En cirkel visar var blockets gränser inte stämmer överens med verkligheten.

Här ligger blockets gränser fel vid byggnaden. Gränsen behöver flyttas så att den stämmer med var byggnaden finns.

Har det skett några förändringar på din mark?

Det är framförallt när det skett förändringar på din mark ute i verkligheten som blocken behöver ändras. Här är några frågor som kan hjälpa dig när du ska ta reda på om du behöver ändra något block:

 • Har det byggts en väg eller hus på din mark?
 • Har skogen brett ut sig?
 • Har du anlagt en ridbana på marken?
 • Har det röjts skog så att du fått mer betesmark?
 • Har det tagits bort till exempel timmer, ensilagebalar eller gödselhögar så att du kan använda mer av marken för jordbruksverksamhet?
 • Har marken ändrats på något annat sätt?
 • Kommer något av det som står här ovanför att hända under det här året?

Om du har svarat ”ja” på någon av frågorna här ovanför så behöver du ändra blocket genom att föreslå ändring av block och sedan rita in den nya gränslinjen på skiftet. Kom ihåg att också ändra ansökt areal i menyn Ange gröda och stöd. Tänk på att du ska föreslå att blocket ska ändras både när arealen du kan söka stöd för ökar och när arealen minskar.

Om du inte lämnar förslag på ändring av block, där det till exempel byggts ett hus, anlagts en väg eller inte varit någon jordbruksaktivitet på flera år, kan det innebära att vi gör avdrag på dina stöd.

Om du ska ta jordbruksmark ur produktion

Om du ska ta jordbruksmark ur produktion ska du anmäla det till din länsstyrelse. Du behöver inte göra en anmälan om det har liten betydelse för jordbruket på gården eller för natur- och kulturmiljön. Om du är osäker på om du behöver anmäla eller inte kan du kontakta din länsstyrelse så hjälper de dig att bedöma det.

Tänk på att du får ta jordbruksmarken ur produktion tidigast 8 månader efter att du lämnat in anmälan till länsstyrelsen. Vill du av någon anledning ta marken ur produktion tidigare måste du ange det i anmälan och motivera varför.

Kontrollera även de block som vi har ändrat

Varje år granskar vi cirka en tredjedel av jordbruksmarken i Sverige genom att titta på flygfoton eller besöka marken på plats. Det betyder att vi granskar ungefär 400 000 block varje år och på cirka 10–15 procent av blocken gör vi någon form av ändring. Innan vi besöker marken på plats försöker vi alltid att nå dig per telefon så att du ska känna till att vi kommer. Block kan också redigeras vid länsstyrelsernas arbete med kontroller och åtagandeplaner.

Vi ändrar blocken om de inte stämmer med flygfotot eller med hur marken ser ut på plats. Detta kan vi ändra:

 • blockets gränser
 • blockets ägoslag, till exempel betesmark eller åkermark
 • blockets kategori, som visar vilka stöd marken ger rätt till.

Om du tycker att ändringen som vi har gjort inte stämmer ska du föreslå att blocket ändras igen. Vi jobbar hela tiden med att blocken ska vara rätt men vi behöver din hjälp. Det är du som bäst känner till de senaste ändringarna på din mark. Även om vi granskar marken är det du som ansvarar för att uppgifterna om marken i din SAM‑ansökan stämmer med verkligheten.

Kom ihåg att kontrollera dina block regelbundet

Ändringar som Jordbruksverket gör på dina block börjar gälla direkt. Därför behöver du regelbundet gå in och kontrollera blocken i din ansökan även efter att du har skickat in den.

Om vi har ändrat arealen

Tänk på att du inte behöver ändra ditt åtagande om vi har ändrat arealen på grund av en kontroll. Åtagandet ändras automatiskt.

Om du behöver ändra din ansökan, gör det så snart som möjligt. Om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller om de meddelat dig att din gård ska kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen.

Ändringar som vi upptäcker under en kontroll eller fastställande av åtaganden börjar också gälla direkt.

I Tips och hjälpen i SAM Internet under rubriken Karta och skiften kan du läsa om

 • hur du tar reda på om du har ändrade block
 • hur du ska göra om vi har ändrat gränserna på ett block
 • hur du ska göra om vi har slagit ihop eller delat ett block
 • hur du ska göra om du tycker att ett block ska ändras.

Författningar

Söker efter 2020:2

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online