Investeringsstöd för infrastruktur för rekreation och turism

Stödet är stängt för nya ansökningar, men du som har fått ett beslut om stöd kan söka utbetalning i e-tjänsten.

Projektstödet hanterar leder för vandring och MTB-cykling. Stödet hanteras av Tillväxtverket som haft två tidsbegränsade utlysningar under 2021-2023.

Tillväxtverket har fattat 39 beslut till en summa av cirka 110 miljoner. Projekten löper som längst till april 2025 och är fördelade över hela Sverige.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Tillväxtverket förmedlar stödet via utlysningar. Mer information om ansökningsomgångar, inriktning och prioriteringar finns på Tillväxtverkets webbplats.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.

Du kan få stöd för de här utgifterna kopplat till din investering:

 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av tjänst för att bygga eller rusta upp infrastruktur för rekreation och turism som är fri för allmänheten att använda. För att röja och märka leder får du betalt per meter enligt en enhetskostnad som vi har tagit fram. Läs mer under rubriken Så mycket stöd kan du få.
 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av tjänst för att ta fram eller rusta upp infrastruktur för turistinformation på plats.
 • Köp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara för att få fler besökare till platsen.
 • Köp av tjänst för att planera och genomföra investeringen.

Det kan du inte få stöd för

Exempel på vad du inte kan få stöd för:

 • sådant som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om stöd
 • sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag
 • broschyrer eller annat marknadsföringsmaterial
 • aktiviteter, möten och event
 • eget arbete och lön till anställda
 • begagnat material.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av dina utgifter om du är offentlig aktör. Om du är en privat aktör kan du få stöd för högst 90 procent av dina utgifter. Resterande 10 procent behöver finansieras med privata medel. Det är pengar som ditt företag, din organisation eller andra privata aktörer bidrar med.

Dina budgeterade utgifter för projektet måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. Det gäller alla som söker stödet.

Enhetskostnader för att röja och märka ut leder

För att göra det enklare för dig som söker stöd har vi tagit fram enhetskostnader för vad det kostar att röja och märka ut leder.

I ansökan ska du ange hur många meter led som ska röjas och märkas ut för respektive marktyp. E-tjänsten räknar ut de utgifter som du ska söka stöd för:

Enhetskostnaden per meter för att röja och märka leder är:

 • 9,50 kronor i skog
 • 6 kronor i öppen mark
 • 1 krona på mark som inte behöver röjas

Villkor för stödet

De villkor som gäller för just dig kommer du att kunna se i ditt beslut om stöd. Men du kan redan nu läsa om de allmänna villkoren som handlar om att behålla investeringen i 5 år och att informera om ditt projekt.

Behåll investeringen i minst 5 år efter slututbetalningen

Den investering som du har fått stöd för ska finnas kvar i 5 år efter slututbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Informera om projektet och använd rätt EU-logotyp

Pengarna till det här stödet kommer delvis från EU. Resten av stödet kommer från svenska staten. När du får EU-pengar måste du informera om ditt projekt och du måste tala om att pengarna delvis kommer från EU.

Om du har en webbplats ska du informera om projektet där. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen i 5 år efter slututbetalningen av stödet. På webbplatsen ska du även ha med en EU-logotyp som visar vilken fond som ditt projekt får pengar ifrån. EU-logotypen ska också finnas med på allt eventuellt informationsmaterial som rör investeringen. Vilken EU-fond som delfinansierar ditt stöd framgår av beslutet om stöd.

I vissa fall ska du även sätta upp en skylt som visar var pengarna kommer ifrån. I så fall kommer myndigheten som beslutar om ditt stöd att beställa en skylt som skickas hem till dig. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig.

EU-logotyperna består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst.

I ansökan ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som projektet ska uppnå
 • vad du ska genomföra vilka utgifter du kommer att ha i samband med projektet.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Alla projekt måste vara avslutade och slutredovisade i e-tjänsten senast den 5 april 2025. Innan du söker stödet behöver du därför vara säker på att du hinner genomföra ditt projekt under den tid som är kvar.

Planera din budget

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter ska du fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra projekt har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag din ansökan kommit in till myndigheten.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter är det viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter är det viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Fakturan ska gå att koppla till en aktivitet som rör ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor ger inte rätt till stöd.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Spara alla underlag för dina upphandlingar om du är upphandlingsskyldig

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som gäller för projektet.

Om stödet baseras på faktiska utgifter och den myndighet som handlägger din ansökan begär det, kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte. Du kan också behöva skicka in all dokumentation om upphandlingar som gäller projektet.

Om du är osäker på om din organisation omfattas av upphandlingsreglerna ska du ta reda på det. Det gäller även eventuell samarbetspartner.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Avbetalningsköp – spara handlingar

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter och du har köpt något på avbetalning, ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i organisationens tillgångar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter och du redovisar utgifter som inte ingår i de aktiviteter som myndigheten beviljat stöd till, får du inte får stöd för de utgifterna. Det kan också innebära att du får ett avdrag på stödet.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om din ansökan om ändring godkänns så gäller ändringen från och med den dag då den kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när:

 • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum.
 • Finansieringen har ändrats.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter ska du betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Om stödet baseras på faktiska utgifter kan du söka utbetalning av hela stödet på en gång, eller söka en eller flera delutbetalningar och en slututbetalning.

Om ditt stöd baseras på enhetskostnader får du ansöka om utbetalning när investeringen är helt klar. Det betyder att du bara får söka slututbetalning.

Om ditt stöd baseras på både faktiska utgifter och enhetskostnader får du endast söka delutbetalningar för den eller de investeringar som baseras på faktiska utgifter. För den eller de investeringar som baseras på enhetskostnader får du endast söka slututbetalning. Observera att du bara får skicka in en ansökan om slututbetalning. Det betyder att du får söka slututbetalning först när alla investeringar är klara.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Redovisa utgifter och finansiering

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter ska du i e-tjänsten redovisa uppgifter om utgifterna i ditt projekt. När du skickar in ansökan om utbetalning ska du ladda upp kopior av fakturor och betalningsbevis som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Om ditt stöd baseras på enhetskostnader beräknar e-tjänsten enhetskostnaderna när du har svarat på frågor om hur många meter led du har anlagt. Du behöver inte skicka in några kopior av fakturor eller betalningsbevis.

Oberoende av om ditt stöd baseras på faktiska utgifter eller enhetskostnader ska du också redovisa den eventuella privata och offentliga finansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet ska du även redovisa den finansieringen. Då justeras automatiskt det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Om du inte har fått tillräckligt med offentlig medfinansiering när du söker utbetalning kan det innebära att vi håller inne delar av stödet tills du har fått in medfinansieringen.

Om stödet baseras på faktiska utgifter och du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e-tjänsten.

Klumpsumma – ett samlat belopp som fastställts på förhand

Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma för hela eller delar av ditt projekt behöver du inte skicka in några underlag för utgifterna som ingår i klumpsumman. Istället räcker det med att du visar att du uppnått resultatet med klumpsumman för att du ska få den utbetald. Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma står det i ditt beslut om stöd. Där finns även mer information om hur du ska redovisa din klumpsumma.

Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter. Organisationen och alla kontor ska ha samma organisationsnummer.

I ansökan om undantag ska du beskriva hur organisationen kan garantera att alla fakturor i era ansökningar om utbetalning är betalda. I beskrivningen behöver du förklara hur ni kan garantera att den person som gör ansökan bara registrerar betalda fakturor.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till ett specifikt projekt.

Om du söker delutbetalning

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter kan du söka delutbetalning. Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Uppgifter om alla utgifter under perioden du söker delutbetalning för, ska vara med i ansökan. Du ska också ha betalat alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i projektet och vad som har en koppling till de utgifter som du söker utbetalning för.

När du har skickat in ansökan om delutbetalning ska du skicka underlagen för utgifterna till myndighetens FE-adress.

Vissa kan söka förskottsutbetalning

Om ditt stöd baseras på faktiska utgifter kan du i vissa fall söka förskottsutbetalning. Det gäller om du som blivit beviljad stöd inte är

 • en myndighet
 • en region
 • en kommun.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med ditt projekt. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Ditt projekt kommer att kontrolleras

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag. Här är några exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte står i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan du skickade in din ansökan om stöd.
 • Du har inte följt de villkor som finns för ditt stöd.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du har inte följt din projekt- eller affärsplan vilket kan leda till att du inte uppnår syftet med stödet.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna. Det här gäller bara om ditt stöd baseras på faktiska utgifter.
 • Du har i din bokföring inte redovisat projektets utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet. Det här gäller bara om ditt stöd baseras på faktiska utgifter.
 • Du har inte informerat om ditt projekt på det sätt som står i ditt beslut.

Om du har frågor

Om du har frågor om din stödansökan ska du kontakta Tillväxtverket.

Om du har sökt stödet tidigare och har frågor om utbetalning ska du kontakta länsstyrelsen eller Sametinget som beslutade om stödet.

Om du har frågor om e-tjänsten där du söker är du välkommen att ringa Jordbruksverkets kundtjänst.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2024-06-04

Till toppen