Projektstöd 2023‑2027

Här finns en sammanfattning hur projektstöden kommer att vara från år 2023.

De projektstöd som ingår i den strategiska planen finns även i dagens landsbygdsprogram och kommer att likna dagens stöd. Lokalt ledd utveckling kommer att genomföras enbart i en fond genom Leader – landsbygdsfonden.

Mer detaljerad information om stöden kommer att finnas på vår webbplats i december.

Stöd till kompetensutveckling

Syftet är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden på ett sätt som bidrar till målen i den strategiska planen. Stödet ska bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Kommande stöd till kompetensutveckling kommer att likna dagens stöd. Stödet fokuserar i kommande period på tre temaområden:

 • konkurrenskraft och djurvälfärd
 • miljö och klimat
 • livsmedel och besöksnäring.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

Stöd till samarbete

Syftet är att lösa utmaningar och nyttja möjligheter inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället, men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete.

Kommande stöd till samarbete kommer att likna dagens stöd. Stödet fokuserar i kommande period på tre temaområden:

 • konkurrenskraft och djurvälfärd
 • miljö och klimat
 • livsmedel och besöksnäring.

En särskild satsning på att främja investeringar i blommande ytor och andra småbiotoper i slättbygd kommer att bli aktuell inom detta stöd.

Stödmottagaren ska ha minst en samarbetspart för att genomföra åtgärden.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd med 70–100 procent av de stödberättigande utgifterna.

Stöd till lantrasföreningar

Syftet är att stödja lantrasföreningarna med att organisera och leda bevarande­arbetet. Föreningarna har en nyckelroll i bevarande­arbetet genom att ha en överblick över statusen inom respektive ras.

Det här kan du få stöd för:

 • skapa och upprätthålla härstamningsregister
 • stambokföring
 • genbanksverksamhet
 • transport av genetiskt viktiga djur för avel mellan besättningar
 • hälsofrämjande åtgärder inom rasen
 • utbilda unghästar i körning
 • kartläggning av egenskaper som är viktiga för rasen
 • information, utbildning, rådgivning, sammanställning tekniska rapporter
 • stimulans av avelsverksamhet
 • hålla ston i avel, hålla handjur eller hålla kanin i genbank.

Kommande stöd till lantrasföreningar kommer att likna dagens stöd. Stöd för att hålla fjäderfän i genbank kommer dock ingå i ersättningen för hotade husdjursraser.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

Innovationsstöd inom EIP-Agri

Syftet är att få fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar.

Det här kan du få stöd för:

 • bilda innovationsgrupp
 • driva innovationsprojekt.

Kommande innovationsstöd kommer att likna dagens stöd.

Så mycket stöd kan du få

För att bilda grupp får du stödet som en klumpsumma.

 • Om 2–4 projektdeltagare arbetar för att bilda en innovationsgrupp kan du få 80 000 kronor.
 • Om 5 eller fler projektdeltagare arbetar för att bilda en innovationsgrupp kan du få 120 000 kronor.

För att driva innovationsprojekt kan du få stöd med 50 procent av de stödberättigande utgifterna för investeringar och 100 procent av de stödberättigande utgifterna för övriga delar.

För att ha rätt till stöd måste du ha utgifter på minst 200 000 kronor.

Senast granskad: 2022-09-23