Nyheter i jordbrukar­stöden 2024

Här sammanfattar vi viktiga ändringar i jordbrukar­stöden 2024.

I början av februari får du som sökte jordbrukarstöd 2023 ditt SAM‑utskick hem i brevlådan.

Datum för SAM‑ansökan 2024

Vi öppnar SAM Internet för SAM‑ansökan 2024 den 8 februari. Sista ansöknings­dag är den 11 april.

Precisionsjordbruk – planering

Inför 2024 har vi gjort flera förtydliganden i ersättningen för precisionsjordbruk – planering, och även några ändringar av regler och villkor.

Växtnäringsbalans

Reglerna som gäller innehållet i växtnäringsbalansen blir tydligare.

 • Växtnäringsbalansen ska innehålla uppgifter om skillnaden mellan tillförda och bortförda produkter i växt- och djurproduktion som innehåller kväve, fosfor eller kalium och ska beräknas per hektar åkermark som används för produktion.
 • Växtnäringsbalansen ska innehålla uppgifter om tillförsel av kväve genom kvävefixering.
 • Om du har flera olika produktionsenheter (olika gårdar) utan gemensam drift ska du göra en växtnäringsbalans för varje produktionsenhet.

Markkartering

Villkoren för markkarteringen har skrivits om.

 • Markkarteringen som helhet, inte enskilda skiften, ska ha minst 1 jordprov per hektar. Det är fortfarande endast skiften som du söker precisionsjordbruk – planering för som behöver vara med i markkarteringen.
 • Skiften med ett åtagande för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner behöver inte ingå i markkarteringen.

Dräneringsbrunnar

Vi har förtydligat villkoren som gäller den bevuxna zonen runt dräneringsbrunnar.

 • Det är dräneringsbrunnar ovan mark med ytvatten­intag som kräver en bevuxen zon.
 • Växtligheten på den bevuxna zonen ska till största delen bestå av vallgräs.
 • Zonen ska vara sådd eller redan bevuxen senast i samband med etablering av huvudgrödan och ligga obruten till och med den 31 december, men med möjlighet till omsådd i samband med höstsådd av nästa års huvudgröda.
 • Avdraget vid villkorsfel för zonen ändras, så att avdraget endast görs på skiftet där felet finns.

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage – ersättning för vårbearbetning

Förbudet mot att använda växtskyddsmedel i ersättningen för vårbearbetning som fanns innan 2023 kommer tillbaka i liknande form 2024. Det innebär att du inte får sprida växtskyddsmedel som avdödar växtlighet på marken förrän efter den 31 december.

Miljöersättning för hotade husdjursraser

För nötkreatur, grisar, får och getter kommer kravet på att djuren är renrasiga att vara uppfyllt i och med att djuren är införda i huvudavsnittet i en stambok för den aktuella rasen. Stamboken ska ingå i ett godkänt avelsprogram för den ras som djuren tillhör och föras av en erkänd avelsorganisation.

För genbank för fjäderfän gäller liksom tidigare att kravet på renrasighet är uppfyllt när djuren har känd härstamning av samma ras i minst 4 generationer eller tillbaka till founders (djur från en ursprungsbesättning).

Åtagandet delas upp i två delar där nötkreatur, grisar, får och getter hanteras för sig och genbank för fjäderfän för sig. Det betyder bland annat att om du har ett åtagande där båda delarna ingår och får ett beslut om hävning av åtagande, så tas endast den del av åtagandet bort där felet finns.

Nationellt stöd

Stödnivåerna för ägg­produktion sänks och återgår till hur de var före den 1juli 2022.

Flera grundvillkor börjar gälla 2024

Från och med 2024 börjar de här grund­villkoren att gälla:

 • Skydd av våt- och torvmark, GAEC 2
 • Krav på växtföljd, GAEC 7
 • Miljöytor, del av GAEC 8

Du kan läsa mer om de här grund­villkoren och vilka krav som gäller på våra sidor om grundvillkor.

Digital uppföljning av jordbruksmark

År 2024 kommer vi följa upp fler villkor digitalt med hjälp av satellitbilder. Utöver att följa upp att det skett en aktivitet på skiftet samt att skiftet ger rätt till jordbrukarstöd, så kommer vi under 2024 även att följa upp

 • att grödan på skiftet stämmer överens med den gröda som du har angett i ansökan
 • att ingen jordbearbetning har skett på betesmarker.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen