Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage

Här finns en kort sammanfattning hur den 1åriga ersättningen för kolinlagring och minskat kväveläckage kommer att vara från år 2023.

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage ska bidra till att minska växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken samt att förbättra markbördigheten.

Ny ersättning 2023

Det är en ny ersättning när det gäller mellangrödor.

Ersättningarna till fånggrödor och vårbearbetning ingår i andra ersättningar i dag. För dessa finns viktiga nyheter 2023 under respektive ersättning.

Det kan du få ersättning för

Det finns tre olika ersättningar att söka:

  • en årlig ersättning för åkermark med mellangrödor för kolinlagring som ska ha sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor
  • en årlig ersättning till fånggrödor för minskat kväveläckage som ska ha sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor
  • en årlig ersättning för vårbearbetning av åkermark som du inte jordbearbetar på hösten efter skörd, utan tidigast den 1 januari året efter stödåret.

Här kan du läsa kort information om de tre ersättningarna.

Ersättning för åkermark med mellangrödor för kolinlagring

Ersättning för mellangrödor är ny.

Ersättning för åkermark med mellangrödor ska bidra till att växtligheten på hösten binder kol i grönmassa och rötter och leder till inlagring av kol i jorden.

För att du ska få ersättning för mellangröda ska marken finnas inom stödområde 6–12 eller inom område 13 utan kompensationsstöd.

Karta över stödområden

Karta över stödområden.

Stödområdesindelningen bygger på församlingsgränserna från 1999-12-31.

Det kan du få ersättning för

Valet av arter i utsädesblandningen till mellangrödan är fritt så länge du uppnår syftet med ersättningen, att minska växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken samt att förbättra markbördigheten. Det får vara högst 30 viktprocent baljväxter i utsädesblandningen. Mellangrödan ska vara insådd i, eller sådd efter, skörd av huvudgrödan.

Du ska så mellangrödan vid en tidpunkt och på ett sådant sätt att den utvecklas väl och lagrar in kol efter skörden av huvudgrödan.

Du får tidigast bryta mellangrödan den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län. I övriga områden där du kan söka ersättningen får du bryta den tidigast den 10 oktober. Detta gäller om du avbryter tillväxten av mellangrödan genom jordbearbetning eller genom kemisk bekämpning.

Så mycket pengar kan du få

Den preliminära ersättningen 2023 är 128 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

Ersättning för fånggrödor för minskat kväveläckage

Ersättningen för fånggrödor ska minska läckaget av kväve från åkermark.

För att du ska få ersättning för fånggröda ska marken finnas inom nitratkänsligt område.

Karta över nitratkänsliga områden

Karta över södra Sverige med rosa områden som markerar nitratkänsliga områden.

Om din mark ligger nära gränsen för ett nitratkänsligt område kan du se mer exakt var gränsen går i länsstyrelsens karttjänst VISS.

Gör så här:

  1. Sök på "nitratkänsliga områden" i lagerlistan. Då aktiveras rätt kartlager.
  2. Zooma in på kartan för att se de nitratkänsliga områdena på kartan.
  3. Klicka på de tre pickarna efter det ikryssade lagret och välj "Ändra lagerstil och etikettering", kryssa sedan i "aktivera anpassad symbolsättning" så kan du välja vilken färg som du vill ska färga in de nitratkänsliga områdena på kartan.

Viktiga nyheter 2023

Det finns inte längre krav på att viss andel av marken ska ingå i ansökan.

Ersättningen blir 1-årig i stället för 5-åriga åtaganden.

Det kan du få ersättning för

I nuvarande och kommande ersättning för fånggrödor ingår endast vallgräs och vallbaljväxter (högst 15 viktprocent av utsädesblandningen), rättika, oljerättika eller vitsenap och i vissa fall höstråg eller westerwoldiskt rajgräs.

Fånggrödan ska vara insådd i eller sådd efter skörd av huvudgrödan.

Du ska så fånggrödan vid en tidpunkt och på ett sådant sätt att den utvecklas väl och tar upp kväve och lagrar in kol efter skörden av huvudgrödan.

Du får tidigast bryta fånggrödan den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län. I övriga områden där du kan söka ersättningen får du bryta den tidigast den 10 oktober. Detta gäller om du avbryter tillväxten av fånggrödan genom jordbearbetning eller genom kemisk bekämpning.

För potatis, rotfrukter och grönsaker finns begränsningar i vilka fånggrödor som går att odla. Efter potatis, rotfrukter och grönsaker är det tillåtet med höstråg och westerwoldiskt rajgräs som fånggrödor. Dessa får du bryta tidigast den 1 januari året efter du sökte ersättningen. Även oljerättika, rättika och vitsenap är tillåtna fånggrödor efter potatis, rotfrukter och grönsaker men perioden för tillväxt av fånggrödan måste vara tillräcklig för att få en bra växtlighet på hösten.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningen för fånggrödor höjs jämfört med i dag. Den preliminära ersättningen för 2023 är 147 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

Ersättning för vårbearbetning av åkermark

Senarelagd jordbearbetning till våren minskar frigörelsen av kväve och kol i marken och minskar risken för kväveläckage från åkermarken. Genom att inte jordbearbeta marken under höst och vinter, utan lämna stubben kvar, minskar också risken för fosforförluster genom erosion.

För att du ska få ersättning för vårbearbetning ska marken finnas inom nitratkänsligt område.

Karta över nitratkänsliga områden

Karta över södra Sverige med rosa områden som markerar nitratkänsliga områden.

Om din mark ligger nära gränsen för ett nitratkänsligt område kan du se mer exakt var gränsen går i länsstyrelsens karttjänst VISS.

Gör så här:

  1. Sök på "nitratkänsliga områden" i lagerlistan. Då aktiveras rätt kartlager.
  2. Zooma in på kartan för att se de nitratkänsliga områdena på kartan.
  3. Klicka på de tre pickarna efter det ikryssade lagret och välj "Ändra lagerstil och etikettering", kryssa sedan i "aktivera anpassad symbolsättning" så kan du välja vilken färg som du vill ska färga in de nitratkänsliga områdena på kartan.

Viktiga nyheter 2023

Det finns inte längre krav på att viss andel av marken ska ingå i ansökan.

Ersättningen blir 1-årig i stället för 5-åriga åtaganden.

Det kan du få ersättning för

För att kunna söka ersättning för vårbearbetning finns det datum när du tidigast får jordbearbeta din åkermark. Datumet gäller efter skörd av årets gröda, eller för åkermark med vall och bevuxen träda. Marken ska alltså ligga kvar obearbetad till efter den 31 december det aktuella stödåret, det vill säga till året efter du sökte ersättningen.

Ersättningen för vårbearbetning går att kombinera på samma mark med ersättningen för fånggrödor och mellangrödor.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningen för vårbearbetning höjs jämfört med i dag. Den preliminära ersättningen för 2023 är 69 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker ersättningen och växelkursen mot euron.

Senast granskad: 2022-10-17