Ersättning för mellangröda 2023

Du kan få ersättning för att lagra in kol i marken genom att odla mellangröda. Genom att odla mellangröda bidrar du till att minska klimatpåverkan och växtnäringsläckaget från din åkermark. Samtidigt gör du marken bördigare.

Viktiga nyheter

Ersättningen för att odla mellangröda är ny och ingår i den 1-åriga ersättningen: Ersättning för kol­inlagring och minskat kväve­läckage.

I filmen berättar några lantbrukare om att odla mellangrödor.

Det kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för att odla mellangröda. Syftet med ersättningen är att lagra in kol i marken och på så sätt minska klimatpåverkan. Du kan få ersättning för åkermark som ligger inom stödområde 6–12 eller inom område 13 som är området utan kompensationsstöd, det vill säga slättbygdsområdena i Sverige.

Det här är mellangröda

En mellangröda är växtlighet som huvudsakligen växer under perioden mellan två huvudgrödor och som odlas för att öka kolinlagringen i marken. Slåtter-, frö- eller betesvall samt bevuxen träda räknas inte som huvudgröda. Du kan inte söka stöd för mellangröda på ett skifte, om du under samma år odlat majs på skiftet.

Karta över stödområden

Karta över stödområden.

Stödområdesindelningen bygger på församlingsgränserna från 1999-12-31.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningen för mellangröda är 113 euro per hektar för 2023.

Det exakta stödbeloppet fastställs på hösten varje år inför utbetalning och beror på hur många som söker stödet. Intervallet som stödbeloppet kan hamna inom är 113-141 euro per hektar.

Ersättningen bestäms i euro, men du får det utbetalt i svenska kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar är kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Villkor för ersättningen

Mellangrödan ska vara tillräckligt etablerad med hänsyn till lokala förhållanden och väderlek. Om mellangrödan inte är tillräckligt etablerad kan din ersättning minskas.

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren.

Dessa arter i utsädet får du använda som mellangröda

Valet av arter till mellangrödan i utsädet är fritt så länge du uppnår syftet med ersättningen, det vill säga att lagra in kol i marken samt att göra marken bördigare. Det får vara högst 30 viktprocent baljväxter i utsädet.

Sådatum för mellangröda

Det finns inga specifika datum för när du senast måste ha sått olika mellangrödor. Du ska så mellangrödan vid en tidpunkt och på ett sådant sätt att den utvecklas väl på hösten och lagrar in kol efter att du har skördat huvudgrödan.

Mellangrödan ska vara insådd i huvudgrödan eller sådd efter att du har skördat huvudgrödan.

Om huvudgrödan är potatis, rotfrukter eller grönsaker kan du endast välja att så mellangrödan efter att du har skördat dessa grödor. Sådden av mellangröda ska ske direkt efter skörd.

Bryta mellangröda

Du får tidigast bryta mellangrödan den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län. I övriga områden där du kan söka ersättningen får du bryta mellangrödan tidigast den 10 oktober.

Detta gäller om du avbryter tillväxten av mellangrödan genom kemisk bekämpning eller mekanisk bearbetning.

Det här får du inte göra med mellangrödan

 • Du får inte använda mellangrödan för slåtter, bete, foder eller annan produktion förrän efter det tidigaste datumet för brytning. Men du får putsa och kalka mellangrödan före det tidigaste datumet för brytning.
 • Mellangrödan får inte heller övergå till huvudgröda året efter det aktuella stödåret och du måste så en annan huvudgröda än slåtter-, frö- eller betesvall. Du får inte heller ha åkermarken i träda året efter du har sökt ersättning för mellangröda, men du får ha en obrukad fältkant.
 • Efter att du har skördat huvudgrödan får du inte gödsla på marken fram till datumet för brytning av mellangröda.
 • Du får inte täckdika marken innan mellangrödan får brytas.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få den här ersättningen utbetald måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.

Det kommer även att finnas andra sätt som du kan visa att du är aktiv jordbrukare på om du inte uppfyller någon av punkterna ovan, om länsstyrelsen begär att du ska göra det.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Förgröningsstöd (går inte att söka från och med 2023)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

Du söker ersättningen i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2023 är den 13 april. Om din ansökan kommer in efter den 13 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 8 maj får du ingen ersättning alls 2023.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Nytt för i år är att du i vissa fall får större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan ändra i din ansökan fram till den 15 juni men i vissa fall kan du ändra fram till den 31 augusti. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i april 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder regelbundet satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM-ansökan får du ett brev om det. Då får du möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Hur kan den här ersättningen kombineras med andra ersättningar?

I dokumentet ser du hur du kan kombinera de olika ersättningarna.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-01-26