Ersättning för fånggröda 2023

Du kan få ersättning för att minska kväveläckage genom att odla fånggröda om din mark ligger i nitratkänsligt område. Ersättningen ska bidra till att minska läckaget av växtnäring från åkermark ut i sjöar och vattendrag och på så sätt minska övergödning i dem.

Viktiga nyheter

Ersättningen för att odla fånggröda ingår från 2023 i den 1‑årig ersättningen: Ersättning för kol­inlagring och minskat kväve­läckage. Den har tidigare ingått i den 5‑åriga ersättningen för minskat kväveläckage. Villkoren för ersättningen till vårbearbetning är de samma som i den tidigare 5‑åriga miljöersättningen.

Ersättningen för fånggrödor höjs jämfört med tidigare. Den preliminära ersättningen för 2023 är 147 euro per hektar.

Det kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för att odla fånggröda. Syftet med ersättningen är främst att minska kväveutlakning från åkermark och att lagra in kol i marken. Det bidrar också till att förbättra markbördigheten. Du kan få ersättning för åkermark som ligger i ett nitratkänsligt område. Nitrat­känsliga områden finns i södra upp mot mellersta Sverige. Det är områden där det finns vattendrag och sjöar som är känsliga för kväve­föroreningar från jordbruket.

Det här är fånggröda

Fånggröda är växtlighet som huvudsakligen växer i perioden mellan två huvudgrödor och som odlas för att minska förlusterna av växtnäring efter att du har skördat huvudgrödan Slåtter-, frö- eller betesvall samt bevuxen träda räknas inte som huvudgröda. Du kan inte söka stöd för fånggröda på ett skifte, om du under samma år odlat majs på skiftet.

Karta över nitratkänsliga områden

Karta över södra Sverige med rosa områden som markerar nitratkänsliga områden.

Karta över nitratkänsliga områden, markerade med rosa färg. Klicka på bilden för att se en större version.

Om din mark ligger nära gränsen för ett nitratkänsligt område kan du se mer exakt var gränsen går i länsstyrelsens karttjänst VISS.

Gör så här:

 1. Sök på "nitratkänsliga områden" i lagerlistan. Då aktiveras rätt kartlager.
 2. Zooma in på kartan för att se de nitratkänsliga områdena på kartan.
 3. Klicka på de tre pickarna efter det ikryssade lagret och välj "Ändra lagerstil och etikettering", kryssa sedan i "aktivera anpassad symbolsättning" så kan du välja vilken färg som du vill ska färga in de nitratkänsliga områdena på kartan.

Så mycket pengar kan du få

Ersättning för fånggröda är 156 euro per hektar för 2023.

Det exakta stödbeloppet fastställs på hösten varje år inför utbetalning och beror på hur många som söker stödet. Intervallet som stödbeloppet kan hamna inom är 130-156 euro per hektar.

Ersättningen bestäms i euro, men du får det utbetalt i svenska kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar är kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Villkor för ersättningen

Du ska så fånggrödan vid en tidpunkt och på ett sådant sätt att den utvecklas väl och tar upp kväve efter skörden av huvudgrödan. Fånggrödan ska på hösten vara tillräckligt etablerad med hänsyn till lokala förhållanden och väderlek. Om fånggrödan inte är tillräckligt etablerad kan din ersättning minskas.

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren.

Dessa arter i utsädet får du använda som fånggröda

 • Vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter. Högst 15 viktprocent av utsädet får bestå av vallbaljväxter. Du ska så in fånggrödan i huvudgrödan. Det är inte tillåtet att så in i potatis, rotfrukter eller grönsaker.
 • Vitsenap, oljerättika eller rättika. De ska sås in i eller direkt efter skörd av huvudgrödan. Den kan också sås direkt efter skörd av potatis, rotfrukter eller grönsaker.
 • Höstråg eller westerwoldiskt rajgräs. Du ska så fånggrödan snarast efter att du har skördat potatis, rotfrukter eller grönsaker. Höstråg och westerwoldiskt rajgräs kan du inte så efter andra huvudgrödor än potatis, rotfrukter eller grönsaker.

Sådatum för fånggröda

Det finns inga specifika datum för när du senast måste ha sått olika fånggrödor. Däremot ska du så in fånggrödan i huvudgrödan så att den kan utvecklas väl och ta upp kväve under hösten, efter att du har skördat huvudgrödan. Det gäller även om du sår fånggrödan efter skörd.

Vi rekommenderar att du sår dina fånggrödor senast vid följande datum:

 • Vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter. Du bör så i samband med att du sår huvudgrödan eller senast i juni.
 • Vitsenap, rättika eller oljerättika. Du bör så senast den 10 augusti. I Blekinge, Skåne, Hallands och Kalmar län är det möjligt att så fånggrödan fram till den 20 augusti men det är bättre med en tidigare sådd.
 • Höstråg. Du bör så senast den 15 september, förutom i Blekinge, Skåne och Hallands län där du kan så senast den 1 oktober.
 • Westerwoldiskt rajgräs. Du bör så senast den 15 augusti.

Bryta fånggröda

Beroende på vilken fånggröda du odlar, och var din odling finns, får du bryta din fånggröda vid olika tidpunkter.

Om fånggrödan är vallgräs, vallgräs i blandning med vallbaljväxter, vitsenap, oljerättika eller rättika får du bryta den tidigast den 10 oktober. I Blekinge, Skåne och Hallands län får du bryta fånggrödan tidigast den 20 oktober.

Om fånggrödan är höstråg eller westerwoldiskt rajgräs får du bryta den tidigast den 1 januari året efter stödåret.

Dessa datum gäller både brytning av fånggrödan genom kemisk bekämpning och genom mekanisk bearbetning.

Det här får du inte göra med fånggrödan

 • Du får inte använda fånggrödan för slåtter, bete eller annan produktion förrän efter tidigaste datum för brytning. Men du får ändå putsa och kalka fånggrödan före det tidigaste datumet för brytning.
 • Fånggrödan får inte övergå till huvudgröda året efter det aktuella stödåret och du måste så en annan huvudgröda än slåtter-, frö- eller betesvall. Du får inte heller ha åkermarken i träda året efter att du har sökt om ersättning för fånggröda, men du får ha en obrukad fältkant.
 • Efter att du har skördat huvudgrödan får du inte gödsla på marken fram till det tidigaste datumet för brytning av fånggrödan.
 • Du får inte låta täckdika marken innan fånggrödan får brytas.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få den här ersättningen utbetald måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.

Det kommer även att finnas andra sätt som du kan visa att du är aktiv jordbrukare på om du inte uppfyller någon av punkterna ovan, om länsstyrelsen begär att du ska göra det.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Förgröningsstöd (går inte att söka från och med 2023)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

Du söker ersättningen i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2023 är den 13 april. Om din ansökan kommer in efter den 13 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 8 maj får du ingen ersättning alls 2023.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Nytt för i år är att du i vissa fall får större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan ändra i din ansökan fram till den 15 juni men i vissa fall kan du ändra fram till den 31 augusti. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i april 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder regelbundet satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM-ansökan får du ett brev om det. Då får du möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Hur kan den här ersättningen kombineras med andra ersättningar?

I dokumentet ser du hur du kan kombinera de olika ersättningarna.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-01-26