Blå värdekedjor inom yrkesfiske

Jordbruksverket utlyste 5 miljoner kronor till kartläggning av blå värdekedjor inom svenskt yrkesfiske som ett steg för att stärka konkurrenskraften inom yrkesfiskenäringen. Projekten ska bidra till att identifiera olika värdekedjor (inklusive restströmmar) som redan finns idag samt potentiella värdekedjor med nya arter och sjömatsprodukter från svenska yrkesfiskare och producenter för att öka lönsamheten inom svenskt fiske.

Ansökan var öppen mellan 15 mars och 15 maj 2023.

En blå värdekedja består av samtliga led från yrkesfiskare till konsument: från fångst i hav eller sjö, via försäljning och beredning, till butik eller restaurang. När handlingsplanen för utveckling av svenskt yrkesfiske 2021‑2026 togs fram upprättades en delåtgärd för blå värdekedjor i Sverige. Värdekedjorna ska vara långsiktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara. Lönsamma företag med framtidstro längs kedjans alla led skapar möjligheter för företagen att utvecklas och hantera de utmaningar och möjligheter som de ställs inför. Det är viktigt att arbetet rymmer såväl värdemässigt stora värdekedjor som lokala värdekedjor som har betydelse för det regionala näringslivet.

Vem kan få stöd?

Företag inom fiskerinäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producent­organisationer och andra föreningar kan söka stödet.

Det kan du få stöd för

Den här utlysningen gäller för kommersiellt värdefulla arter fiskade av svenska yrkesfiskare samt arter med potentiellt kommersiellt värde. Projekten i utlysningen ska ta fram värdekedjor och identifiera utvecklingsmöjligheter för kommersiella fisk- och skaldjur samt arter och produkter som idag inte är lika kommersiella, men som har potential för svenska yrkesfiskare, beredare och distributörer.

Målet med utlysningen är att identifiera olika värdekedjor (inklusive restströmmar) som redan finns idag samt potentiella värdekedjor med nya arter och sjömatsprodukter från svenska yrkesfiskare och producenter för att öka lönsamheten för svenskt fiske. Med restströmmar menas delar av fångster som vi i dagsläget inte använder för livsmedelsproduktion, men som kan bli livsmedel.

Du ska sprida resultatet till relevanta målgrupper enligt en fastställd plan för projektet. I din ansökan ska du motivera hur projektet bidrar till att uppfylla de identifierade behoven som framgår av utlysningens syfte.

Du kan få stöd för kartläggning av värdekedjor för nya produkter från sill, strömming och skarpsill samt projekt som avser blå värdekedjor för det småskaliga pelagiska fisket och den småskaliga beredningsindustrin. Du kan dock inte få stöd för insatser som rör värdekedjor för sill, strömming och skarpsill som redovisas i Jordbruksverkets regeringsuppdrag om fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet. Du kan heller inte få stöd för arter från vattenbruk då detta är en stöd inom fiske.

Den här utlysningen ligger inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, stödåtgärden kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske.

Därför kan du inte få stöd för vissa insatser som rör värdekedjor för sill, strömming och skarpsill

I februari 2022 fick Jordbruksverket ett regeringsuppdrag kopplat till fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet. I uppdraget ingår det att beskriva dagens fiskberedning utifrån mottagningskapacitet och produktion samt att identifiera hinder för att en större andel av fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige. Detta med syfte att nå Livsmedelsstrategins målsättning om ökad livsmedelsproduktion. Det pelagiska fisket efter sill, strömming och skarpsill är det största fisket i Sverige, både mätt i tonnage och i ekonomiskt värde. Jordbruksverket tog därför ett beslut att avgränsa uppdraget till dessa arter. Då Jordbruksverket redan kartlägger värdekedjan för sill, strömming och skarpsill för medelstora till stora fartyg genom regeringsuppdraget kommer den kartläggningen inte att ingå i denna utlysning.

Utgifter du kan få stöd för

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • utgifter för personal inklusive lönepåslag
 • indirekta kostnader
 • investeringar
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen som resor, konsultarvoden, eget arbete och andra utgifter.

Om du har fått stöd för en investering kan du bara få stöd för investeringens värdeminskning under projekttiden. Du måste därför sälja investeringen eller låta värdera den innan du ansöker om slututbetalning. När du ansöker om slututbetalning måste du redovisa investeringens restvärde.

Så mycket stöd kan du få

 • Stödet är 100 procent av de stödberättigande kostnaderna om stödmottagaren är en statlig myndighet, en region, en kommun, ett universitet, en högskola eller ett vetenskapligt institut som är styrt av en offentligrättslig organisation.
 • Stödet är 75 procent av de stödberättigande kostnaderna om stödmottagaren är en branschorganisation eller en erkänd producentorganisation.
 • Till andra föreningar och till stiftelser och företag är stödet 50 procent av de stödberättigande kostnaderna
 • Om du endast bedriver småskaligt kustfiske är stödet 80 procent av de stödberättigande

Du kan som mest få 1 000 000 kronor i stöd per ansökan.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms projekten enligt urvalskriterier. Särskilda bedömningsgrunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterier

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

 30

I den här utlysningen kommer ansökningarna att bedömas utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer.
 • Aktörens kunskap, kompetens och genomförandekapacitet.
 • Projektet har tydligt syfte och mål.
 • Metoden för projektet.
 • Projektet har en rimlig budget utifrån projektplan och planerade aktiviteter.
 • Projektet uppfyller identifierade behov kopplade till blå värdekedjor inom svenskt yrkesfiske.
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen.
 • Projektets förmåga att öka lönsamheten för svenskt yrkesfiske.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Projektets slutdatum

Projektets slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 15 maj 2023. Först därefter kan Jordbruksverket påbörja handläggningen. Vi kan därför ta beslut i ärendena tidigast sommaren 2023.

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som projektet ska uppnå och vilka utgifter du kommer att ha.

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal. Läs mer här om vilka underlag du behöver skicka in och andra villkor.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Elin Gunve.

Elin Gunve

Har du frågor kring handläggningen kan du kontakta Thomas Sickeldal.

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2024-05-07

Till toppen