Utlysning: Kompetenshöjning inom vatten­brukets miljönyttor och miljö­påverkan

Jordbruksverket utlyser 20 miljoner kronor till kompetens­höjande projekt för att utreda och informera eller enbart informera om vattenbrukets effekter på miljön. Projekten ska bidra till en ökad kompetens rörande vattenbrukets miljönyttor eller miljöpåverkan och därigenom stärka konkurrens­kraften inom vattenbruksnäringen.

Du kan söka stödet mellan den 11 december 2023 och den 11 februari 2024. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Ekosystemen bidrar med flera viktiga tjänster som människan är direkt beroende av. Vattenbruk kan påverka ekosystemen såväl positivt som negativt, och dess miljöeffekter varierar mellan olika organismgrupper, vattenbrukssystem och miljöer. I vissa fall är miljöeffekterna svåra att bedöma på grund av bristande eller varierande kunskapsnivå. Kunskapsbristen kan försvåra tillstånds- och tillsynsprocesser samt uppföljning av vattenbrukets miljöeffekter. Sammantaget finns det ett stort behov av att öka kunskapen om vattenbrukets miljönyttor och miljöpåverkan.

Projekten i den här utlysningen ska informera om vattenbrukets miljöeffekter antingen genom informationsinsatser av befintlig kunskap eller genom framtagande och spridning av ny kunskap. Resultatet ska spridas till relevanta målgrupper enligt en fastställd plan för projektet. I din ansökan ska du motivera hur projektet bidrar till att uppfylla de identifierade behoven som framgår av utlysningens syfte.

Den här utlysningen ligger inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, stödåtgärden kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk.

Vem kan få stöd?

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, föreningar, stiftelser, bransch­organisationer och erkända producent­organisationer samt företag inom vattenbruks­näringen kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att anordna en utbildning eller kompetenshöjande insats eller för informationsinsatser och kunskaps­spridning med samhällsnytta. Du kan även få stöd för inhämtning och utredning av informationen som ska spridas.

Observera att du inte kan få stöd för

 • insatser som rör akvaponi
 • deltagande i kompetensutveckling
 • bilda nätverk
 • projekt som rör klimatanpassning
 • projekt som rör foderutveckling
 • projekt med fokus på hälsa och välfärd.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har uppstått från och med den dag då din ansökan om stöd kom in till myndigheten. Även fakturadatum måste vara från och med den dag då din ansökan kom in till myndigheten.

Om du har fått stöd för en investering kan du bara få stöd för investeringens värdeminskning under projekttiden. Du måste därför sälja investeringen eller låta värdera den innan du ansöker om slututbetalning. När du ansöker om slututbetalning måste du redovisa investeringens restvärde.

De här utgifter kan få stöd för:

Utgifter för personal

Utgifter för personal är till exempel månadslön eller timlön, arvoden och andra personalkostnader.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i investeringen eller projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Du kan läsa mer om indirekta kostnader i §36 i SJVFS 2022:24 som du hittar längst ner på sidan under rubriken Författningar.

Investeringar

En investering kan vara en fysisk eller en immateriell tillgång. En immateriell tillgång är till exempel mjukvara eller patentansökningar. Även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, eget arbete, konsultarvoden och andra utgifter.

Så mycket stöd kan du få

Hur mycket stöd du kan få beror på vilken av grupperna i tabellen som du tillhör. I tabellen ser du hur stor del av dina stöd­berättigande utgifter som du kan få stöd för. Om du hör till flera grupper är du berättigad till den högsta stödnivån. Du kan som mest få 4 000 000 kronor i stöd per ansökan.

Så mycket stöd kan du få

Sökande

Stöd

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet och högskolor

100 procent

Branschorganisationer och erkända producentorganisationer

75 procent

Övriga sökande

50 procent

Vi betalar inte ut stödbelopp som är lägre än 24 000 kronor.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms projekten enligt urvalskriterier av generell karaktär. Särskilda bedömningsgrunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterium

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

30


I denna utlysning kommer ansökningarna att bedömas utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektet syftar till att inhämta och/eller sprida information om vattenbrukets miljöeffekter, positiva som negativa.
 • Projektet har en tydlig och relevant kommunikationsplan.
 • Projektet har en tydligt utpekad målgrupp för resultatspridning.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.
 • Projektet har en rimlig budget utifrån projektplan och planerade aktiviteter.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Projektets slutdatum

Projektets slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 11 februari 2024. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån kriterierna före slutlig handläggning. Vi hoppas kunna fatta beslut före sommaren 2024.

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som projektet ska uppnå och vilka utgifter du kommer att ha.

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal. Läs mer här om vilka underlag du behöver skicka in och andra villkor.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Du som söker ska ha de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för projektet när du söker utbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta någon av dessa personer:

Frida Solstorm

Izabela Alias

Johan Penner

Cecilia Landström

Har du frågor kring handläggningen kan du kontakta Mette Svenningsson.

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2023-12-11

Till toppen