Selektiva, arbetsmiljösäkra, klimatsmarta och skonsamma fiskeredskap

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för innovativ utveckling av selektiva, klimatsmarta, arbetsmiljösäkra och skonsamma yrkesfiskeredskap.

Ansökan var öppen mellan 15 maj och 30 juli 2023. Du söker utbetalning i vår e‑tjänst.

Syftet med utlysningen är att få fram innovationer som ska bidra till det fortsatta arbetet med ett långsiktigt hållbart svenskt fiske i samklang med ekosystembaserad förvaltning och klimatmålen. Innovationerna ska även bidra till att uppfylla målen i Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026 samt målen inom EU:s gemensamma fiskeripolitiken.

I handlingsplanen för utveckling av svenskt yrkesfiske 2021–2026 finns en åtgärd för redskapsutveckling. Syftet är att främja ett selektivt, skonsamt, rovdjurssäkert och klimatsmartare fiske. Ett innovativt redskap är ett redskap, eller en betydande del av ett redskap, som uppfyller minst ett av dessa kriterier:

 • Det har ännu inte en bred kommersiell användning.
 • Det skiljer sig tillräckligt från referensredskapen i de nuvarande EU‑förordningarna eller nationell fiskelagstiftning, eller i avsaknad av dessa, skiljer sig från de vanliga redskapen som används i de specifika områden där redskapet är tänkt att användas.

Vem kan få stöd?

Företag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan söka stödet.

För att vara berättigade till stöd ska företag, regioner, kommuner, branschorganisationer och erkända producentorganisationer samarbeta med en kvalitetssäkrande partner. Den kvalitetssäkrande partnern ska vara ett universitet, en högskola, en myndighet eller ett vetenskapligt institut som kan bedöma tillräcklig kvalitet i metod och utförande av ett projekt.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att ta fram selektiva redskap som är klimatsmarta när det gäller val och hantering av material (återvinning och återbruk) samt energiförbrukning. De ska vara arbetsmiljösäkra och skonsamma mot havs- och sjöbotten för att möjliggöra bestånd i balans.

Du ska sprida resultatet till relevanta målgrupper enligt en fastställd plan för projektet. I din ansökan ska du motivera hur projektet bidrar till att uppfylla de identifierade behoven som framgår av utlysningens syfte.

Du kan inte få stöd till utvecklingen av energisnåla motorer eller projekt som kopplar till beståndsundersökningar.

Utlysningen gäller för utveckling av kommersiellt gångbara selektiva, skonsamma, rovdjurssäkra och klimatsmarta fiskeredskap och ligger i stödet för innovationsprojekt inom fiske inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Utgifter du kan få stöd för

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • utgifter för personal inklusive lönepåslag
 • indirekta kostnader
 • investeringar
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen som resor, konsultarvoden, eget arbete och andra utgifter.

Om du har fått stöd för en investering kan du bara få stöd för investeringens värdeminskning under projekttiden. Du måste därför sälja investeringen eller låta värdera den innan du ansöker om slututbetalning. När du ansöker om slututbetalning måste du redovisa investeringens restvärde.

Så mycket stöd kan du få

 • Stödet är 75 procent av de utgifter som ger rätt till stöd om stödmottagaren är ett företag, som inte kan ses som en kollektiv stödmottagare eller offentligt organ.
 • För övriga stödmottagare är stödet 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.
 • Du kan som mest få 5 000 000 kronor i stöd per ansökan.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms projekten enligt urvalskriterier av generell karaktär. Särskilda bedömningsgrunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterium

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

30


I den här utlysningen kommer ansökningarna att bedömas av en rådgivande kommitté (RÅK) utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer – projekt där flera aktörer samverkar och bidrar med olika kompetenser ökar möjligheterna för ett bra resultat.
 • Projektet uppfyller identifierade behov kopplade till utveckling av kommersiellt gångbara, arbetsmiljösäkra, selektiva, klimatsmarta, rovdjurssäkra och skonsamma yrkesfiskeredskap.
 • Metoden för projektet bidrar till innovationsprocessen – utveckla, pröva och utvärdera.
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.
 • Projektet har en rimlig budget utifrån projektplan och planerade aktiviteter.
 • Marknadspotential – redovisa för redskapets möjlighet att ersätta befintliga redskap samt plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.
 • Innovationsgrad – hur innovationen skiljer sig från befintliga lösningar, vad som är nytt och varför den är bättre än befintliga alternativ.
 • Projekt med utveckling av innovativa redskap som har en större möjlig kommersiell gångbarhet kommer att prioriteras.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Projektets slutdatum

Projektets slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 30 juli 2023. Vi kan börja handlägga ansökningarna först efter att den rådgivande kommittén gjort sin bedömning. Beslut i ärendena väntas därför tas tidigast under hösten 2023.

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som projektet ska uppnå och vilka utgifter du kommer att ha.

När du söker utbetalning ska du ha de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för projektet.

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal. Läs mer här om vilka underlag du behöver skicka in och andra villkor.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för innovationsprojekt inom fiske.

Vill du ta del av det fullständiga regelverket, se SJVFS 2022:24 samt SFS 2022:1461.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Elin Gunve eller Fredric Nilsson.

Elin Gunve

Fredric Nilsson

Har du frågor kring handläggningen kan du kontakta Linda Sonestedt.

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2023-05-15

Till toppen