Utlysning: Stöd för pingers vid garnfiske längs svenska sydkusten

Jordbruksverket utlyser 1,1 miljoner kronor till inköp av pingers. Det är ett led i arbetet med att främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart fiske.

Sista dag att söka stödet är den 4 augusti 2024. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Från och med den 1 oktober införs ett obligatoriskt krav på användning av ljudskrämmare, så kallade pingers, vid garnfiske längs den svenska sydkusten. Detta för att undvika att östersjö­tumlaren oavsiktligt fångas i garnfiskeredskap. Östersjötumlaren är akut hotad och kravet på pingers ska alltså minska risken för bifångst av tumlare. Genom ett riktat stöd till de fiskare som berörs kan de ekonomiska konsekvenserna för kustfisket i området minskas.

Vem kan få stöd?

Du som äger ett fiskefartyg eller är yrkesfiskare och bedriver garnfiske längs den svenska sydkusten inom delområde 24 kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för inköp av ljudskrämmare, så kallade pingers.

Utlysningen ligger inom havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet, stödåtgärden investeringar ombord.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har uppstått från och med den dag då din ansökan om stöd kom in till myndigheten. Även fakturadatum måste vara från och med den dag då din ansökan kom in till myndigheten. 

Läs om vilka olika utgifter som du kan få stöd för.

Investeringar

En investering kan vara en fysisk eller en immateriell tillgång. En immateriell tillgång är till exempel mjukvara eller patentansökningar. Även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden.

Utgifter för personal

Utgifter för personal ska vara kopplade till investeringen. Det kan till exempel vara månadslön, timlön, arvoden och andra personalkostnader som är kopplade till installationen av en investering.

Övriga utgifter

Övriga utgifter ska vara kopplade till investeringen. Det kan till exempel vara utgifter för eget arbete, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till investeringen.

Så mycket stöd kan du få

Stödet är 80 procent av de stödberättigande kostnaderna om stödmottagaren är en småskalig kustfiskare. För att räknas som en småskalig kustfiskare måste din båt vara kortare än 12 meter och du får inte använda släpredskap. Du måste uppfylla dessa villkor från och med att du har skickat in din ansökan till och med att du fått hela ditt stöd utbetalt. Vilka släpredskap du inte får använda står i artikel 2.1 i EU:s förordning (EG) nr 1967/2006.

Om stöd­mottagaren inte är en småskalig kustfiskare är stödet 40 procent av de stöd­berättigande kostnaderna.

Du kan som mest få 91 500 kronor i stöd inom utlysningen.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms ansökningarna enligt urvalskriterier av generell karaktär. Särskilda bedömnings­grunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterier

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

 30

I denna utlysning kommer ansökningarna att bedömas utifrån följande bedömningsgrunder:

  • Ansökan avser inköp av pingers i enlighet med de villkor som gäller för stödet.
  • Vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.
  • Ansökan har en rimlig budget utifrån de planerade investeringarna.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Slutdatum

Investeringens slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om din investering och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Behåll en investering i minst 5 år efter slututbetalningen

Om du har fått stöd för en investering måste den finnas kvar i 5 år efter slututbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 4 augusti 2024. Handläggningen av ansökningarna kan påbörjas först efter det datumet. Vi kan därför ta beslut i ärendena tidigast hösten 2024.

Du söker stödet i två steg:

  • Ansök om stödet.
  • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du ansöka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för investeringar ombord.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och länsstyrelsen som handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Cecilia Landström eller Elin Gunve på Jordbruksverket.

Cecilia Landström

036-15 57 10

Elin Gunve

Har du frågor om handläggningen kan du kontakta Per Svantesson på länsstyrelsen.

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2024-06-17

Till toppen