Utlysning: Stöd till diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruksprodukter

Jordbruksverket utlyser 7 miljoner kronor till investeringar inom diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruksprodukter. Det är ett led i arbetet med att främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk.

Sista dag att söka stödet är den 28 juli 2024. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Syftet med utlysningen är att en större del av produkterna från fisket och vattenbruket ska förädlas för att öka lönsamheten. Genom förädling eller diversifiering kan både kvalitén och mervärdet på produkterna öka. Det ökade intresset för småskalig livsmedelsförädling och lokalt förankrade produkter bedöms erbjuda en tillväxtmarknad för fiske- och vattenbruks­produkter.

Vem kan få stöd?

Du som har ett vattenbruksföretag eller är yrkesfiskare och har vattenbruket eller fisket som huvudsaklig verksamhet kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för investeringar som ger fiske- och vattenbruksprodukter ökad kvalitet och mervärde genom direktförsäljning, ökad förädling av egen fångst eller skörd, ökad förädling som innefattar biprodukter från egna produktionsled samt ökad förädling som specifikt innefattar bifångster från fisket och diversifiering av ordinarie verksamhet.

I ansökan ska du motivera hur ansökan bidrar till att uppfylla de identifierade behoven som framgår av utlysningens syfte.

Du kan inte få stöd för investeringar ombord eller insatser som rör akvaponier.

Utlysningen ligger inom havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet, stödåtgärden investeringsstöd för diversifiering och förädling av fiskeri- och vattenbruks­produkter.

Utlysningen kopplar också an till arbetet med diversifiering, förädling, produktutveckling, märkning och marknadsföring av svensk sjömat inom handlingsplanerna för utveckling av svenskt yrkesfiske och vattenbruk, som i sin tur koppar an till strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021‑2026.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har uppstått från och med den dag då din ansökan om stöd kom in till myndigheten. Även fakturadatum måste vara från och med den dag då din ansökan kom in till myndigheten. 

Läs om vilka olika utgifter som du kan få stöd för.

Investeringar

En investering kan vara en fysisk eller en immateriell tillgång. En immateriell tillgång är till exempel mjukvara eller patentansökningar. Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden.

Utgifter för personal

Utgifter för personal ska vara kopplade till investeringen. Det kan till exempel vara månadslön, timlön, arvoden och andra personalkostnader som är kopplade till installationen av en investering.

Övriga utgifter

Övriga utgifter ska vara kopplade till investeringen. Det kan till exempel vara utgifter för eget arbete, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till investeringen.

Så mycket stöd kan du få

Stödet är 80 procent av de stödberättigande kostnaderna om stödmottagaren är en småskalig kustfiskare. För att räknas som en småskalig kustfiskare måste din båt vara kortare än 12 meter och du får inte använda släpredskap. Du måste uppfylla dessa villkor från och med att du har skickat in din ansökan till och med att du fått hela ditt stöd utbetalt. Även fiskare som fiskar utan fartyg räknas som småskaliga kustfiskare. Vilka släpredskap du inte får använda står i artikel 2.1 i EU:s förordning (EG) nr 1967/2006.

Om stöd­mottagaren inte är en småskalig kustfiskare är stödet 40 procent av de stöd­berättigande kostnaderna.

Du kan som mest få 1 000 000 kronor i stöd per ansökan.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms ansökningarna enligt urvalskriterier av generell karaktär. Särskilda bedömnings­grunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterier

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

 30

I denna utlysning kommer ansökningarna att bedömas utifrån följande bedömningsgrunder:

  • Ansökan har tydligt syfte och mål.
  • Beskrivning av vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.
  • Aktörens kunskap, kompetens och genomförandekapacitet.
  • Ansökan har en rimlig budget utifrån projektplan och planerade investeringar.
  • Ansökan uppfyller identifierade behov av ökad förädlingsgrad, nya produkter eller diversifiering för företagaren.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Slutdatum

Investeringens slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om din investering och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Behåll en investering i minst 5 år efter slututbetalningen

Om du har fått stöd för en investering måste den finnas kvar i 5 år efter slututbetalningen. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta använda investeringen som du hade tänkt, annars finns det risk att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 28 juli 2024. Handläggningen av ansökningarna kan påbörjas först efter det datumet. Vi kan därför ta beslut i ärendena tidigast hösten/vintern 2024.

Du söker stödet i två steg:

  • Ansök om stödet.
  • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du ansöka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för investeringsstöd för diversifiering och förädling av fiskeri- och vattenbruks­produkter.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och länsstyrelsen som handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Elin Gunve eller Johan Penner på Jordbruksverket.

Elin Gunve

Johan Penner

Har du frågor om handläggningen kan du kontakta Per Svantesson på länsstyrelsen.

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2024-05-27

Till toppen