Stöd till erkända producent­organisationer inom yrkesfiskenäringen för deltagande i förvaltning på EU‑nivå

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till erkända producentorganisationer inom yrkesfiskenäringen för deltagande i förvaltning på EU‑nivå som bidrar till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma marknadsordningen uppnås.

Ansökan var öppen mellan 1 augusti och 29 september 2023. Du söker utbetalning i vår e‑tjänst.

Du ska sprida resultatet till relevanta målgrupper enligt en fastställd plan för projektet. I din ansökan ska du motivera hur projektet bidrar till att uppfylla de identifierade behoven som framgår av utlysningens syfte.

Utlysningen ligger i stödet för kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Vem kan få stöd?

Erkända producentorganisationer inom yrkesfiskenäringen kan söka stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för utgifter för resa och boende i samband med deltagande i förvaltning på EU‑nivå.

Så mycket stöd kan du få

Stödet är 75 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Du kan som mest få 750 000 kronor i stöd per ansökan.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms projekten enligt urvalskriterier av generell karaktär. Särskilda bedömningsgrunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterium

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

30


I denna utlysning kommer ansökningarna att bedömas utifrån följande bedömningsgrunder.

  • Projektet innehåller deltagande i förvaltning på EU‑nivå.
  • Projektet ska bidra till att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken och för den gemensamma marknadsordningen.
  • Projektet har tydligt syfte och mål.
  • Projektet har en rimlig budget utifrån projektplan och planerade aktiviteter.
  • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Projektets slutdatum

Projektets slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig, men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 29 september 2023. Vi kan börja handlägga ansökningarna först efter det datumet. Beslut i ärendena väntas därför tas tidigast under hösten 2023.

Du söker stödet i två steg:

  • Ansök om stödet.
  • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som projektet ska uppnå och vilka utgifter du kommer att ha.

Du som söker ska ha de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för projektet när du söker utbetalning.

Du har möjlighet att påbörja ditt projekt när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte. Du är inte garanterad att få stöd bara för du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal.

Läs mer här om vilka underlag du behöver skicka in och andra villkor.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske.

Vill du ta del av det fullständiga regelverket, se SJVFS 2022:24 samt SFS 2022:1461.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Elin Gunve eller Fredric Nilsson.

Elin Gunve

Fredric Nilsson

För frågor om handläggningen:

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2024-05-07

Till toppen