FLEGT-licens vid import av timmer från EU:s partnerländer

För att komma till rätta med problemet med olaglig skogsavverkning har EU tecknat frivilliga partnerskapsavtal (VPA) med ett antal länder utanför EU som exporterar timmer och träprodukter. I dag gäller licenssystemet bara för import av timmer och träprodukter från Indonesien. På sikt kommer det att krävas FLEGT-licenser från samtliga länder som EU har tecknat frivilliga partnerskapsavtal med.

En FLEGT-licens är ett dokument som bekräftar att det timmer och de träprodukter som licensen gäller kommer från laglig avverkning i partnerlandet, eller från laglig import till partnerlandet.

I bilagan till EU-kommissionens förordning (EU) 2016/1387 finns det en förteckning över alla träprodukter från Indonesien som omfattas av FLEGT-systemet. För att dessa produkter ska kunna importeras till EU måste det finnas en giltig FLEGT-licens.

Så fungerar det praktiskt

FLEGT-licenser ska vara utfärdade av partnerlandet. Exportörerna i Indonesien söker FLEGT-licens hos den indonesiska myndigheten, Ministry of Environment and Forestry. Exportörerna ska sedan skicka licensen till dig som importerar timret eller träprodukterna till EU.

FLEGT-licenserna ska registreras i EU:s licenssystem FLEGIT (TRACES.NT). När du importerar produkter med FLEGT-licens till Sverige ska du som importör ansöka om behörighet till FLEGIT och själv registrera din FLEGT-licens i systemet. I manualen till FLEGIT kan du läsa om hur du ska göra. När du har registrerat licensen i systemet behöver du även mejla en kopia av licensen till oss till mejladressen nedan.

När din licens finns registrerad i systemet och vi har tagit emot en kopia av licensen gör vi en bedömning av om licensen är äkta eller inte, utifrån de uppgifter som vi har fått från den indonesiska myndigheten. Om Jordbruksverket bedömer att licensen är äkta ska Tullverket säkerställa att det som står i dokumentet faktiskt överensstämmer med det som kommer i sändningen. Om allt stämmer får sändningen släppas in i Sverige.

Om du importerar timmer och träprodukter med FLEGT-licens till annat EU land är det den behöriga myndigheten i det landet som ska godkänna din licens. Vi rekommenderar dig då att ta kontakt med myndigheten i det aktuella landet för mer information om vilka regler, rutiner och eventuella avgifter som gäller.

Fördelar för dig som importör

Det är bara timmer och träprodukter som uppfyller de kravs om ställs av EU:s timmerförordning som exportören kan få en FLEGT-licens utfärdad för. Som importör har du därför inte samma skyldighet att ha ett system för ”tillbörlig aktsamhet” som du annars har vid import enligt timmerförordningen.

Mer information

Mer information om FLEGT-licenser hittar du på dessa webbplatser. Informationen är på engelska.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på fiskeri- och marknadsenheten.

Författningar

Senast granskad: 2022-04-21