Fågelinfluensa

Hitta på sidan

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst finns bland vilda fåglar men kan också sprida sig till tamfåglar. Nu finns det inga fall av fågelinfluensa på tama fjäderfän eller fåglar i fångenskap i Sverige.

Smittläget för fågelinfluensa

Den 1 juni 2021 lättade vi på restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar i fångenskap och du får släppa ut dina fåglar fritt. Det är också tillåtet att sälja ägg, ordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.

Nu gäller grundläggande biosäkerhet i hela Sverige. Det innebär att du ska arbeta förebyggande för att minska risken för spridning av fågelinfluensa. Det finns inget område där skyddsnivå 2 gäller och det finns heller inga restriktionsområden kvar runt tidigare drabbade anläggningar.

Fågelinfluensa förekommer nästan varje år i Sverige och i Europa. Ofta drabbas vilda fåglar men vissa år sprider sig fågelinfluensan till tamfåglar. Säsongen 2020-2021 har vi haft det största utbrottet av fågelinfluensa någonsin i Sverige. 22 gårdar drabbades och de allra flesta fanns i södra Sverige.

Det här ska du göra för att minska risken för smitta

För att minska risken för spridning av fågelinfluensa ska du arbeta förebyggande. Allt du gör som djurägare för att minska risken för att smittor kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar kallas för biosäkerhet. Det kan vara allt från var och hur stallarna är byggda till dagliga skötsel- och hygienrutiner, rutiner vid inköp av djur, skadedjursbekämpning och hantering av gödsel.

Du som håller fjäderfä eller fåglar i fångenskap ute året runt kan alltid göra ytterligare förbättringar när det gäller biosäkerheten om du har vilda fåglar i närheten av din anläggning.

Om fågelinfluensa

Fågelinfluensa (aviär influensa) är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Den lågpatogena formen av virus orsakar vanligen endast milda symtom. Den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet, orsakar epidemier som kan spridas snabbt, förstöra fjäderfäindustri och resultera i strikta handelsbegränsningar.

Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av aviärt influensavirus och har en stor roll i spridning av viruset.

Om dina fåglar är sjuka, verkar sjuka eller dör

Om dina fåglar är sjuka ska du alltid kontakta en veterinär. Veterinären gör då en bedömning av vad dina fåglar har drabbats av. Om du misstänker att det är fågelinfluensa ska du kontakta veterinär. Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din hobbyflock, om de har nedsatt allmäntillstånd och andra symptom på fågelinfluensa.

Du ska också göra allt för att förhindra att smittan sprids. Du ska då stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet och meddelat vad som gäller.

Det här händer vid ett utbrott

När en gård drabbas av fågelinfluensa finns det restriktionsområden runt den drabbade gården. Det innebär att det finns särskilda regler som du ska följa för att förhindra att fågelinfluensan sprider sig. Just nu pågår arbete med ändringar den lagstiftning som ska gälla när det blir ett utbrott av fågelinfluensa. De nya reglerna börjar gälla under hösten 2021.

Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer bland annat följande:

  • Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.
  • Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.
  • Den drabbade gården saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.
  • Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.
    Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.
  • Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Om du hittar döda vilda fåglar i naturen

Om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till SVA. SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Övervakningsprogram

Alla medlemsstater i EU har ett övervakningsprogram för fågelinfluensa för både fjäderfän och vilda fåglar. Syftet med övervakningsprogrammet är att i ett tidigt skede upptäcka förekomst av virus för att kunna skydda fjäderfän och för att kunna bekämpa sjukdomen och stoppa spridningen. Programmet styrs av ett beslut från EU-kommissionen och innebär att alla länder inom EU är skyldiga att rapportera till EU om fynd av fågelinfluensa på både vilda och tama fjäderfä.

Övervakningsprogram för vilda fåglar

Syftet med övervakningsprogrammet är att snabbt upptäcka förekomst av virus hos vilda fåglar för att kunna skydda tamfåglar. Det gäller särskilt högpatogena fågelinfluensa virus – HPAI.

Det är en passiv övervakning som baseras på laboratorieundersökningar av vilda fåglar som påträffats döda. I samband med fynd av HPAI på vilda fåglar kan vissa förebyggande åtgärder tas fram för fjäderfäanläggningar i fyndområdet, i ett län eller i hela Sverige.

På SVA:s webbplats kan du följa resultatet av provtagningarna på vilda fåglar som hittats döda i naturen.

Övervakningsprogram för fjäderfä

Syftet med övervakningsprogrammet avseende fågelinfluensa hos fjäderfän är att i tidigt skede upptäcka virus för att bekämpa sjukdomen och stoppa spridning.

Jordbruksverket beslutar årligen om hur många fjäderfäbesättningar med olika typer av fjäderfän som ska provtas inom övervakningsprogrammet.

På uppdrag av Jordbruksverket sköter Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) administrationen och analyserar proverna som tas inom programmet. Resultaten från övervakningen publiceras årligen i en rapport, Surveillance of infectious disease in animals and humans in Sweden.

Frågor och svar

Författningar och beslut

Författningar

Söker efter 2009:3

Söker efter 2006:8

Söker efter 2021:10

Söker efter 2007:17

Söker efter 2002:98

Söker efter 1999:102

Beslut

Senast uppdaterad: