Ta in fjäderfän till Sverige

När du ska ta in fjäderfän och kläckägg till Sverige från andra länder finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska ta in fjäderfän och kläckägg från EU-länder eller från länder utanför EU. Reglerna kan också variera beroende på vad syftet är med dina fjäderfän. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Det här räknas som fjäderfän

Som fjäderfän räknas fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, kött- eller äggproduktion eller för utsättning.

Du kan också hålla fåglar för att till exempel delta på utställningar och tävlingar eller för uppfödning och försäljning. De kallas då fåglar i fångenskap.

Kläckägg är befruktade ägg avsedda för kläckning.

Generella regler för att ta in fjäderfän och kläckägg till Sverige

Det finns generella regler som gäller oavsett från vilket land du ska ta in fjäderfän och kläckägg. Det finns också särskilda regler för när du ska ta in fjäderfän och kläckägg från EU-länder eller från länder utanför EU.

De generella reglerna innebär att du ska

 • registrera anläggningen
 • registrera dig som transportör
 • registrera dig för införsel
 • skaffa ett djurhälsointyg
 • planera transporten noga.

Du behöver läsa både om de generella reglerna och om vad som gäller för de olika länderna.

Registrera anläggningen

Om fjäderfän eller avelsmaterial ska tas emot på din anläggning från länder utanför EU är det viktigt att din anläggning är registrerad minst 4 veckor innan djuren eller avelsmaterialet tas emot.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Registrera dig som transportör

Du som transporterar fjäderfän mellan länder ska registrera dig som transportör. Registrering av transportörer är inte detsamma som tillstånd för transporter i ekonomisk verksamhet. Du registrerar dig i vår e-tjänst.

Du måste även vara registrerad för införsel

För att du ska få ta in fjäderfän och kläckägg till Sverige från andra länder måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket.

Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 dagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad.

Det måste finnas ett djurhälsointyg

När du tar in fjäderfän och kläckägg ska det finnas ett djurhälsointyg som visar att de är friska. Det ska finnas i EU:s gemensamma databas för handel, TRACES.NT. Djurägaren i avsändarlandet ska i god tid ta kontakt med en officiell veterinär som ska utfärda djurhälsointyget. På det sättet registreras och kontrolleras förflyttningen. Djurhälsointyget som undertecknas av veterinären visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som gäller.

Intyget gäller i 10 dagar från och med den dagen då det skrivs.

När du tar in tävlingsduvor till sportevenemang från ett annat EU-land behöver det inte finnas ett djurhälsointyg. Läs mer längre ner på sidan.

Djurägaren ansvarar för att inte ta in smittsamma sjukdomar i Sverige

Det är du som djurägare som ansvarar för att inte ta in en smittsam sjukdom för fjäderfä till Sverige. Både köparen och säljaren ansvarar för att skaffa relevant information och dokumentation.

Du som djurägare eller annan part i handel ansvarar för att känna till vilka krav och provtagningar som gäller vid handel med djuren.

Tänk på att risken att ta in smittsam sjukdom minskar om du tar in kläckägg i stället för levande djur.

Planera transporten noga

Tänk på att det kan finnas områden med restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar. Då kan det finnas särskilda regler för transporter i ett sådant område. Därför är det viktigt att du tar reda på om det finns begränsningar där dina djur befinner sig eller dit dina djur ska transporteras.

Planera transporten noga så att djuren inte fastnar någonstans på vägen. Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för transporter av djur när du handlar med djur.

Ta in fjäderfän och kläckägg från EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna eller Schweiz

När du ska ta in fjäderfän och kläckägg från länder inom EU, Norge, Andorra, Färöarna eller Schweiz finns det fler regler som gäller förutom de generella reglerna som står här ovanför.

Anmäl införseln till tullen

Djuren får bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Fler regler för att ta in fjäderfän och kläckägg

Här kan du läsa vilka fler regler som gäller beroende på vad syftet är med dina fjäderfän.

Avelsfjäderfän och bruksfjäderfän

När du ska ta in avelsfjäderfän och bruksfjäderfän finns det fler regler:

 • Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä för produktion av kött eller konsumtionsägg ska ha hållits i en godkänd anläggning sedan kläckning eller i minst sex veckor innan de skickas iväg.
 • Fjäderfän som föds upp i fångenskap för vidmakthållande av stammen av fjädervilt ska ha hållits i en godkänd anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar innan de skickas iväg.
 • Flocken som djuren härrör från ska isoleras under en period på 15 dagar före avsändandet.
 • Värphöns ska vid förflyttning till Sverige ska hållits isolerad under en period på två veckor före avsändandet, vara provtagen tidigast 10 dagar före avsändandet och vara provtagen med negativt resultat vad gäller invasiva salmonellaserotyper.
 • Fjäderfäna ska komma från flockar som har testats negativt för mycoplasma och samtliga serotyper av salmonella inom 21 dagar innan lastning och enligt särskilda regler innan de skickas iväg. Testning behövs inte om sjukdomen inte har funnits på anläggningen de senaste 12 månaderna.
 • Om djuren kommer från en flock som ingår i övervakningsprogrammet för lågpatogen fågelinfluensa får inget bekräftat fall av infektion med viruset ha påvisats under de senaste tre veckorna innan de skickas iväg.
 • Fjäderfän som föds upp i fångenskap för vidmakthållande av stammen av fjädervilt får bara ha haft kontakt med fåglar som omfattas av samma djurhälsoregler under de senaste 21 dagarna innan fjäderfäna skickas. Det innebär till exempel att om fjäderfäna är på en godkänd anläggning får de bara ha haft kontakt med fjäderfän från godkända anläggningar.
 • Ankor och gäss ska ha testats för högpatogen fågelinfluensa.
 • Fjäderfäna får inte vara vaccinerade mot newcastlesjuka eftersom Sverige inte vaccinerar mot newcastle. De ska ha hållits isolerade i två veckor i en godkänd karantänanläggning eller i sin ursprungsanläggning under tillsyn av en officiell veterinär i landet där de kommer ifrån. Fjäderfäna ska ha testats för newcastlesjuka under de två senaste veckorna innan de skickas.
 • En officiell veterinär ska utföra dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen.

Fjäderfän för slakt

När du ska ta in fjäderfän som ska slaktas finns det fler regler:

 • Fjäderfäna ska ha hållits i en registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar innan de skickas iväg.
 • Fjäderfäna ska inte vara vaccinerade mot högpatogen aviär influensa.
 • Fjäderfäna ska komma från flockar som har testats för salmonella, mycoplasma och newcastlesjuka inom 21 dagar innan lastning och enligt särskilda regler innan de skickas iväg.
 • En officiell veterinär ska utföra dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken under de sista 5 dagarna före avsändandet från ursprungsanläggningen.

Daggamla kycklingar

När du ska ta in daggamla kycklingar finns det fler regler:

 • Kycklingarna ska komma från ett godkänt kläckeri.
 • Flocken som de daggamla kycklingarna härrör från ska isoleras under en period på 15 dagar före avsändandet.
 • Kycklingarna ska ha kläckts från ägg som uppfyller kraven för kläckägg som du kan läsa om under rubriken Kläckägg från fjäderfän.
 • Kycklingarna ska ha kläckts från ägg som kommer från flockar som har kontrollerats av en officiell veterinär.
 • Kycklingarna ska komma från kläckägg från flockar som har testats negativt för mycoplasma och samtliga serotyper av salmonella inom 21 dagar innan lastning och enligt särskilda regler.
 • Daggamla kycklingar får inte vara vaccinerade mot newcastlesjuka eftersom Sverige inte vaccinerar mot newcastle. De ska ha kläcks från ägg som kommer från flockar som antingen inte är vaccinerad eller har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin mot newcastlesjuka. Om flocken är vaccinerad med ett levande vaccin ska den vara vaccinerad minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen. De får inte heller komma i kontakt med kläckägg som inte uppfyller dessa krav.
 • En officiell veterinär ska utföra dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken under de sista 24 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen.

Enklare regler när du ska ta in färre än 20 fjäderfän (gäller ej strutsar)

När du tar in färre än 20 fjäderfän är reglerna enklare. De enklare reglerna gäller för alla arter utom för strutsar. Reglerna för strutsar är samma oavsett hur många strutsar du ska ta in i Sverige.

När du ska ta in färre än 20 fjäderfän ska följa de här reglerna:

 • Fjäderfäna ska ha hållits i en enda registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar innan de skickas iväg.
 • Om djuren kommer från en flock som ingår i övervakningsprogrammet för lågpatogen fågelinfluensa får inget bekräftat fall av infektion med viruset ha påvisats under de senaste tre veckorna innan de skickas iväg.
 • Fjäderfäna får inte ha haft kontakt med nyinsatta fjäderfän under de senaste 21 dagarna innan avsändandet. De får bara ha haft kontakt med fåglar som omfattas av samma djurhälsoregler. Det innebär till exempel att när fjäderfäna har testats för vissa sjukdomar får de bara ha kontakt med fjäderfän som testats för samma sjukdomar.
 • Ankor och gäss ska ha testats för högpatogen fågelinfluensa. Det behövs däremot inte om de ska skickas direkt till slakt.
 • Fjäderfäna ska komma från flockar som har testats negativt för salmonella och mycoplasma inom 21 dagar före lastningen enligt särskilda regler.
 • En officiell veterinär ska utföra dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen.

Regeln om att fjäderfäna inte får vara vaccinerade mot newcastlesjuka gäller oavsett hur många fjäderfän du tar in.

Kläckägg från fjäderfän

När du ska ta in kläckägg finns det fler regler:

 • Kläckäggen ska komma från en godkänd anläggning.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har hållits i en eller flera godkända anläggningar sedan kläckning eller i minst sex veckor före insamlingen av äggen.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har testats negativt för salmonella och mycoplasma enligt särskilda regler.
 • Kläckäggen ska vara märkta med godkännandenumret för ursprungsflockens anläggning.
 • Kläckäggen ska ha desinfekterats.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som antigen inte är vaccinerad eller har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin mot newcastlesjuka. Om flocken är vaccinerad med ett levande vaccin ska den vara vaccinerad minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.
 • En officiell veterinär ska utföra en hälsokontroll av ursprungsflocken under de sista 31 dagarna före avsändandet av kläckäggen från ursprungsanläggningen
 • En officiell veterinär ska utföra dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken, under de sista 72 timmarna före avsändandet av kläckäggen från ursprungsanläggningen. 

Enklare regler när du ska ta in färre än 20 kläckägg (gäller ej strutsar)

När du tar in färre än 20 kläckägg är reglerna enklare. De enklare reglerna gäller för alla arter utom för kläckägg från strutsar. Reglerna för kläckägg från strutsar är samma oavsett hur många kläckägg du ska ta in i Sverige.

När du ska ta in färre än 20 kläckägg ska du följa de här reglerna:

 • Kläckäggen ska komma från en registrerad anläggning.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har hållits i en registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar före insamlingen av äggen.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har testats negativt för salmonella och mycoplasma inom 21 dagar före lastningen enligt särskilda regler.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som antigen inte är vaccinerad eller har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin mot newcastlesjuka. Om flocken är vaccinerad med ett levande vaccin ska den vara vaccinerad minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.
 • En officiell veterinär ska utföra en hälsokontroll av ursprungsflocken under de sista 31 dagarna före avsändandet av kläckäggen från ursprungsanläggningen.
 • En officiell veterinär ska utföra dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken, under de sista 72 timmarna före avsändandet av kläckäggen från ursprungsanläggningen.

Fåglar i fångenskap

Fåglar i fångenskap är fåglar som hålls av andra skäl än de fjäderfän som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, kött- eller äggproduktion eller för utsättning. Det kan vara sådana som du håller för att till exempel delta på utställningar och tävlingar eller för uppfödning och försäljning.

När du ska ta in fåglar i fångenskap finns det fler regler:

 • Fåglarna ska ha hållits i en registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar innan de skickas iväg.
 • Om fåglarna har förts in till ett EU-land från ett land utanför EU ska de ha varit i karantän på en godkänd karantänstation innan de kommer till Sverige.
 • Duvor ska vara vaccinerade mot newcastlesjuka och ska komma från en anläggning där de vaccinerar sina duvor.
 • Hönsfåglar i fångenskap får inte vara vaccinerade mot newcastlesjuka om de ska tas in i Sverige. De ska ha hållits isolerade i två veckor före avsändandet enligt särskilda regler. Djuren ska ha testats för newcastlesjuka under de två senaste veckorna innan avsändandet.
 • Papegojor ska dessutom komma från en anläggning där aviär klamydios inte har bekräftats under de sista 60 dagarna före avsändandet.
 • Papegojor ska vara identifierbara genom ett godkänt ringmärke, chipp alternativt genom tatuering.
 • En officiell veterinär ska utföra dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen.

Fåglar i fångenskap som ska vara med på utställningar

När du tar in fåglar i fångenskap för utställning finns det inte längre något krav på att söka införseltillstånd hos Jordbruksverket. Däremot behöver du i stället ett djurhälsointyg.

När du tar in fåglar i fångenskap som ska vara med på utställningar så gäller samma regler som för övriga fåglar i fångenskap.

Dessutom ska den som ansvarar för utställningen se till att det här görs:

 • Alla fåglar som deltar på utställningen ska vara registrerade på förhand för deltagande i utställningen.
 • Alla fåglar som deltar i utställningen måste omfattas av samma djurhälsoregler om fåglarna kommer från det land som utställningen äger rum i. Om det inte fungerar ska de fåglar som kommer från samma land som utställningen äger rum i hållas i separata lokaler så att de inte kommer i kontakt med fåglar som kommer från andra länder.
 • En veterinär ska kontrollera fåglarnas identitet innan de får komma in till utställningen.
 • En veterinär ska övervaka hur fåglarna mår när de kommer till utställningen och under tiden utställningen äger rum.

Det är inte nödvändigt att skaffa ett nytt djurhälsointyg innan dina fåglar reser hem från utställningen. När fåglarna ska flyttas tillbaka till det land de kom ifrån kan veterinären på utställningen intyga att fåglarnas hälsostatus inte har äventyrats under utställningen. Detta intyg ska bifogas till djurhälsointyget som skrevs innan fåglarna reste hemifrån. Ett krav är att resan hem slutförs inom giltighetstiden för djurhälsointyget.

Kläckägg från fåglar i fångenskap

När du ska ta in kläckägg från fåglar i fångenskap finns det fler regler:

 • Kläckäggen ska komma från en registrerad anläggning.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har hållits i en registrerad anläggning.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som inte är vaccinerade eller har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin mot newcastlesjuka. Om flocken är vaccinerad med ett levande vaccin ska den vara vaccinerad minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.
 • En officiell veterinär ska utföra dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen.

Tävlingsduvor till sportevenemang

När du ska transportera duvor till ett annat land inom EU för att släppa duvorna där för att de ska flyga tillbaka hem så gäller det här:

 • Duvor ska vara vaccinerade mot newcastlesjuka och ska komma från en anläggning där de vaccinerar sina duvor.
 • När du tar in tävlingsduvor till sportevenemang finns det inte längre något krav på att söka införseltillstånd hos Jordbruksverket. Däremot behöver du i stället en egenförsäkran.
 • Den som ansvarar för duvorna i landet där de kommer ifrån måste skriva en egenförsäkran om att duvorna uppfyller alla krav som gäller. Varje land ska ha en mall för egenförsäkran som ska användas. Försäkran ska följa med djuren när de reser. Det behöver alltså inte finnas ett djurhälsointyg som skrivs av en veterinär.
 • Om duvorna har förts in till ett EU-land från ett land utanför EU ska de ha varit i karantän på en godkänd karantänstation innan de kommer till Sverige.

Frivilligt smittskyddsprogram

Fjäderfäbranscherna har genom Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä, SSK, tagit fram ett smittskyddsprogram som omfattar isolering och provtagning i samband med införsel.

Smittskyddsprogrammet bygger på frivillighet och är ett komplement till gällande lagstiftning. Syftet med programmet är att förhindra att smittsamma sjukdomar kommer in till Sverige och sprids mellan anläggningar. För mer information kontakta Föreningen för Smittskyddskontroll av fjäderfän.

Ta in fjäderfän och kläckägg från länder utanför EU

När du ska ta in fjäderfän och kläckägg från länder utanför EU finns det fler regler som gäller förutom de generella reglerna som står överst på sidan.

Det är bara tillåtet att ta in fjäderfän och kläckägg från vissa länder utanför EU

Det är bara tillåtet att ta in fjäderfän och kläckägg från vissa länder utanför EU. Mejla vår djurinförselenhet för att få besked om vilka länder som det är tillåtet att ta in fjäderfän och kläckägg ifrån och för att få veta mer om vilka krav som gäller för just din kategori av fjäderfä.

Ta in djuren och kläckäggen via en godkänd gränskontrollstation

När du ska ta in djur och kläckägg till Sverige från länder utanför EU, förutom Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino, ska importen ske via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen. När du tar in djur måste du även anmäla det till gränskontrollstation i Traces systemet via ett CHED (Common Health Entry Document). Den som anmäler kan vara en privatperson, ett företag eller speditör.

Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU-land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontrollstation där sändningen kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Det kan bli förbud mot att ta in fjäderfän och kläckägg till EU

Vid utbrott av allvarlig smitta eller om det finns risk för att förbjudna ämnen följer med från ett land utanför EU kan EU fatta beslut om skyddsbeslut. Det innebär att det i så fall blir förbjudet att ta in fjäderfän och kläckägg till EU.

Författningar

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2023-02-14

Till toppen