Skötsel och stallmiljö för kaniner inom lantbruket

De här reglerna gäller för kaniner som du har för kött-, ull- eller pälsproduktion. För att dina kaniner ska må bra ska du följa de regler som finns för bland annat om skötsel, utfodring, stallmiljö och avel. Om du bygger om eller bygger nya stallbyggnader kan du behöva ansöka om förprövning hos länsstyrelsen.

Har du ekologiska kaniner för produktion eller funderar på att ställa om till ekologisk djurhållning? Då ska du även följa EU:s regler för ekologisk produktion.

Så sköter du dina kaniner inom lantbruket

Du ska behandla dina kaniner väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdomar. Du ska hålla och sköta dem i en god miljö och på ett sätt som främjar deras välfärd och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Om en kanin blir sjuk eller skadad ska du snarast se till att djuret får nödvändig vård. Om det behövs ska du tillkalla veterinär.

Förvara föremål och ämnen som kan skada dina kaniner så att de inte kommer åt dem.

Du ska hålla dina kaniner tillfredställande rena. Om det behövs ska du ge dem tillräcklig pälsvård. Angorakaniner bör klippas 1 gång minst var 3 månad. Du ska också inspektera kaninernas klor regelbundet och klippa klorna vid behov.

Bara kaniner som är födda i fångenskap får födas upp för produktion av kött, päls eller ull eller hållas som avelskaniner.

Kaninerna får hållas enskilt, i par eller i grupp

Kaninerna ska hållas på ett sätt så att de inte skadar varandra. En grupp bör inte bestå av fler än 10 vuxna djur. Kaniner som hålls i par eller grupp bör ha tillgång till gömställen eller föremål som ger dem möjlighet att komma utom synhåll för varandra. Könsmogna okastrerade hanar får inte hållas tillsammans. En hona får endast tillfälligt hållas tillsammans med en könsmogen okastrerad hane.

Du bör vara extra försiktig när nya grupper ska bildas. Helst bör par och grupper av kaniner sättas samman av unga djur och sedan hållas oförändrade. Ungdjur bör därför hållas kullvis och könssorteras innan 12 veckors ålder. När du sammanför djur till par eller grupper bör du ta hänsyn till djurens ålder, kön och andra omständigheter. Vuxna kaniner bör till exempel sammanföras på en plats som är okänd för alla. Vid ett sammanförande bör även förvaringsutrymmet eller inredningen ändras. Vuxna honor med diande ungar bör inte alls sammanföras i nya grupper.

Se till dina kaniner varje dag

Du ska i normalfallet se till dina kaniner minst 1 gång per dag och du ska hålla dem så att det är lätt att se till dem. Nyfödda, sjuka eller skadade kaniner och kaniner som beter sig onormalt ska du se till oftare. Högdräktiga honor ska du också se till oftare, särskilt vid tiden kring förlossning. Du ska ge kaninerna extra tillsyn under hela parningssäsongen.

Kaninerna måste kunna röra sig på ett bra sätt

Du får inte begränsa kaninernas rörelsefrihet genom att fästa föremål vid dem som kan hindra dem, och du får inte binda samman en kanin med en annan kanin. Du får inte heller begränsa rörelsefriheten genom att du binder ihop delar av kaninens kropp, om det inte sker i behandlingssyfte där den annars riskerar att skadas eller utsättas för lidande. Om olika delar av kroppen binds ihop får det inte begränsa kaninens rörelsefrihet mer än vad som är nödvändigt för behandlingen. Det får inte heller vara plågsamt för kaninen.

Kaninerna ska ha en bra miljö så att de kan bete sig naturligt

Du ska se till att dina kaniner har goda möjligheter att utföra naturliga beteenden, till exempel genom att erbjuda saker att klättra på, hoppa upp på, krypa in under eller sånt som stimulerar födosöksbeteende. Du ska också ge dem material som färska grenar och kvistar med bark att gnaga på. Kaniner som hålls en och en bör kunna se andra kaniner.

Förvaringsutrymmen för kaniner ska ha strö av halm eller annat jämförbart material av lämplig typ och god hygienisk kvalitet. Strömedel till angorakaniner bör bestå av halm. Du bör ge dina kaniner så mycket strö att deras behov av att gräva tillgodoses. De ska också få bäddbart bomaterial, som bör bestå av halm eller hö.

Kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att de ska kunna sitta på och under denna. Hyllan kan vara bolådans tak.

Håll rent omkring dina djur

Du ska göra rent och gödsla ut stallet minst 1 gång varje dag om du inte har ett system för djurhållningen som är uppbyggt för andra rutiner och som ger god hygien. Om du har kontinuerlig uppfödning ska du rengöra stallet noggrant minst 1 gång varje år. Om du har omgångsuppfödning ska du rengöra stallet eller stallavdelningen noggrant innan du sätter in en ny omgång djur.

Driv dina kaniner på rätt sätt

Det här gäller när du ska driva dina kaniner:

 • Hantera kaninerna lugnt.
 • Kaninerna ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig.
 • Utforma stallet så att flyttning, transport och utlastning av kaninerna underlättas.
 • Speciella utlastningsrum eller utlastningsboxar kan behöva finnas.
 • Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn. Golvet ska vara jämnt och halksäkert.
 • Se till att kaninerna tydligt kan uppfatta drivvägen.
 • Du får inte slå eller driva på kaninerna med redskap som lätt kan skada dem.
 • Du får inte använda elektriska pådrivare.
 • Lutningen på lastramper bör vara så liten som möjligt.

Operativa ingrepp

Om någon av dina kaniner behöver genomgå ett operativt ingrepp ska det göras av djurhälso­personal. Djurhälso­­personal ska utföra även andra behandlingar för att lindra eller bota sjukdom om behandlingen kan orsaka kaninen lidande.

Huvudregeln är att ett operativt ingrepp bara får göras om det är nödvändigt av veterinär­medicinska skäl, men det finns vissa undantag. Identitetsmärkning av kanin genom tatuering får till exempel göras av en veterinär under förutsättning att djuret är bedövat.

Förlossning

Kaninhonor ska ha tillgång till bokammare senast 1 vecka innan beräknad tid för förlossning och fram till minst 4 veckor efter förlossningen. När honor hålls i grupp ska det finnas minst 1 bokammare per hona.

En bokammare ska vara avgränsad med minst 2 väggar och tak och vara utformad så att kaninhonan och kaninungarna kan ligga ner på ett naturligt sätt.

Kaninungar och ungdjur

Som kaninunge räknas en kanin som är högst 8 veckor gammal. Som ungdjur räknas en växande kanin som är äldre än 8 veckor och högst 6 månader gammal.

Så här ska du sköta dina kaninungar och ungdjur:

 • Kaninungar ska avvänjas tidigast vid 6 veckors ålder. Bara i undantagsfall, om välbefinnandet hos modern eller ungarnas hotas, får du avvänja kaninungar som är yngre än 6 veckor.
 • Kaninungar bör efter avvänjningen hållas kullvis.
 • Kaninungar ska inte hållas ensamma.
 • Ungdjur ska inte hållas tillsammans med modern.
 • Ungdjur bör könssorteras senast vid 12 veckors ålder.

Foder och vatten

Varje dag ska du ge dina kaniner foder som har god kvalitet och lämplig struktur. Kaniner ska ha fri tillgång till långstråigt grovfoder, som hö och gräs. Fodergivan ska garantera att dina kaniner får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

Kaniner ska få dricksvatten av god kvalitet minst 2 gånger per dygn. När temperaturen i kaninernas utrymmen understiger 0 ºC ska dricksvattnet vara ljummet.

Utforma och placera utfodrings- och vattningssystem så att dina kaniner kan äta och dricka lugnt och naturligt. Om du har automatiska system för utfodring och vattning ska du kontrollera dem varje dag.

Kaniner är växtätare. Det är bara vissa typer av foder med animaliska beståndsdelar som de får fodras med.

Du får bara köpa foder från registrerade foderföretagare.

Det finns dock inget krav på registrering som foderföretagare för den som från sitt lantbruk tillhandahåller max 10 ton foder torrsubstans (cirka 5 hektar bete) per år direkt till dig eller andra lantbrukare inom en radie på 50 kilometer och som inte har annan foderverksamhet.

Du kan även köpa helt vegetabiliska livsmedel och själv omvandla dem till foder. Här kan du läsa mer om vad som krävs.

Stallmiljö för kaniner inom lantbruket

Stallar och andra förvaringsutrymmen ska ge dina kaniner det skydd de behöver och de ska vara placerade så att kaninerna skyddas mot direkt solljus, vinddrag och nederbörd. Du får bara hålla kaniner utomhus vintertid om förvaringsutrymmet är upphöjt från marken.

Utrymmena ska vara så rymliga att alla kaniner i utrymmet kan ha bekväm sovställning, fritt sträcka ut kroppen, resa sig på ett naturligt sätt samt vårda sin päls utan svårigheter. Utforma utrymmena så att dina kaniner kan bete sig naturligt.

Du ska utforma inredningen och utrustningen i stallet så att dina kaniner inte riskerar att skadas. Inredningen och utrustningen får inte heller på något annat sätt vara en risk för deras hälsa eller hindra deras rörelsefrihet eller vara störande för dem.

Ligg- och sittytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter kaninerna och klimatet i stallet. Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande klimat vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material som är lämpligt för kaninerna.

Alla slags golv ska vara utformade och skötta så att dina kaniner inte skadar sig. Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta. Liggytan får inte bestå av dränerande golv.

Största andelen öppning i spaltgolv eller andra dränerande golv får vara högst 35 procent och öppningarnas bredd får vara högst 15 millimeter. Detta gäller dock inte betesburar, det vill säga burar utan botten eller med nätbotten som är placerade på gräs så att djuren har möjlighet att beta. Nätbotten får bara användas i betesburar under förutsättning att kaninerna kommer i god kontakt med marken. Övriga dränerande golv som inte är betesburar ska bestå av plast, och får bara användas i utrymmen med en temperatur på minst 10 °C.

Planera kaninernas utrymmen

Avelsdjur, dräktiga och digivande honor bör hållas åtskilda från växande djur och djur som föds upp till slakt. Ett sätt är att hålla dessa i olika avdelningar.

Det ska finnas lämplig utrustning så att du på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt kan hantera kaninerna vid undersökning, behandling, provtagning och avlivning.

I anslutning till förvaringsutrymmen ska ett särskilt mottagningsutrymme finnas där kaniner som kommer till gården ska hållas avskilda från övrig djurhållning under minst 2 veckor efter ankomst.

Du ska se till att de utrymmen där kaninerna hålls är rymningssäkra.

Utrymmenas öppningar ska vara utformade och placerade på ett sådant sätt att kaninerna kan tas in och ur utrymmet på ett säkert sätt. Om förvaringsutrymmen är placerade intill varandra ska de vara utformade eller uppställda så att kaninerna inte kan skada varandra.

Boxväggar i boxar utan lock bör vara minst 1,20 meter höga. Avståndet mellan bursystem placerade mot varandra bör vara minst 1,40 meter.

Stallet ska ha fönster och belysning

Stallet ska ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Belysningen får inte orsaka obehag för dina kaniner. Dagsljus och belysning ska stödja kaninernas dygnsrytm och beteendebehov. Belysningen ska vara fast monterad och göra det möjligt för dig att se till kaninerna utan svårighet. Om du har kaninerna utomhus behöver belysningen inte vara fast monterad om du har ordnat en bra belysning på något annat sätt så att du kan se till dem.

Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som kaninerna kan nå ska vara utformade så att det inte finns risk att de skadas av dem.

Du ska kunna ta hand om sjuka kaniner i ett särskilt utrymme

Du ska kunna ta hand om sjuka eller skadade kaniner som behöver särskild vård i ett närbeläget utrymme. Där ska du kunna hålla dem individuellt och lösgående.

Utrymmet för vård ska ha ett klimat som kaninerna är vana vid. För kaniner som är ute under den kalla årstiden, eller som hålls i stallar med utomhusliknande klimat under vintern, ska det finnas behandlingsplatser som vid behov går att värma upp eller på annat sätt anpassas, så att kaninerna kan hålla termisk komfort. Utrymmet bör kunna värmas upp till +10 °C inom 1 timme.

Luften och klimatet ska vara bra för dina djur

Klimatet i stallet ska vara anpassat till dina djur och sättet du håller dem på.
Du får inte ta in luft i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindränerings­system. Du får inte heller ta in luft via ett annat utrymme som kan innehålla smittämnen eller luft­föroreningar som kan påverka djurens hälsa negativt.

Utgödslings­system ska vara utformade så att djur i en stall­avdelning inte kommer i direkt­kontakt med gödsel från en annan avdelning. Du ska kunna stänga öppningar mellan stall­avdelningar och de ska vara stängda när de inte används.

I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Gränsvärden som du inte får överskrida för luftföroreningar i stallet:

 • ammoniak, högst 10 ppm
 • koldioxid, högst 3 000 ppm
 • svavelväte, högst 0,5 ppm
 • organiskt damm, högst 10 mg/m³.

Olika krav på luftfuktighet beroende på om stallet är isolerat eller inte

Huvudregeln är att den relativa luft­fuktigheten i ett värme­isolerat stall under vintern får vara högst 80 procent. Undantaget är om temperaturen i stallet är lägre än 10 grader Celsius. Då gäller att summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten får vara högst 90.

I ett oisolerat stall får den relativa fuktigheten inne i stallet endast undantagsvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med högst 10 procentenheter. Om till exempel uteluftens relativa luftfuktighet är 78 procent får stalluftens relativa luftfuktighet vara högst 88 procent.

Bullret i stallet får inte vara för högt

Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa negativt. I ett stall får djuren endast tillfälligt utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.

Planera för eventuella elavbrott

Du ska ha en godtagbar plan för hur du ska se till att djurskyddet inte blir lidande vid elavbrott. I planen är det viktigt att du har tänkt på hur olika system för till exempel vattning, utfodring och ventilation kan påverkas om elförsörjningen bryts.

Du ska kunna rädda dina djur vid en brand

Om du bygger ett nytt stall, bygger om eller bygger till ett gammalt stall ska du se till att det finns ett byggnads­tekniskt skydd mot brand. Du ska utforma byggnaden så att det finns godtagbara möjligheter att rädda djuren om det skulle börja brinna. Dessa krav gäller också om du ändrar eller använder andra utrymmen i stall­byggnaden som du inte har djur i på ett sätt som innebär att brandrisken ökar i byggnaden.

Förprövning innan du ska bygga

Förprövning är ett slags bygglov som godkänner den planerade byggnationen eller åtgärden från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur. Förprövning ska inte förväxlas med ett vanligt bygglov som du söker hos kommunen.

Du ska också ansöka om förprövning om du vill inreda eller använda en byggnad som djurstall som tidigare använts till något annat än sådan djurhållning eller djuruppfödning som du planerar att använda den till, eller gör en ändring i ditt djurstall på ett sådant sätt att det är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.

Förprövningen är ett krav, men är också ett sätt för dig att få din planerade byggnation eller åtgärd kontrollerad och bedömd av länsstyrelsen utifrån kraven som gäller för bland annat

 • mått och utrymmen
 • inredning, liggytor och utgödslingssystem
 • utfodrings- och dricksvattenanordningar
 • stallklimat och luftkvalitet
 • brandskydd.

Dyrt att bygga utan förprövning

Att förpröva kostar ingenting. Däremot kan det bli dyrt att bygga utan förprövning. Om du gör något som kräver förprövning utan att först ha fått ett beslut om godkänd förprövning ska länsstyrelsen förbjuda dig att ha djur i utrymmet. Om stallet, hägnet eller annat förvaringsutrymme ändå uppfyller djurskyddsreglerna ska länsstyrelsen godkänna det i efterhand genom en så kallad efterhandsprövning.

En sådan efterhandsprövning innebär också ofta att du måste betala en särskild avgift. Om du ägde stallet när byggnationen utan förprövning gjordes får du betala 12 000 kronor eller 24 000 kronor beroende på byggnationens omfattning. Du kan bli tvungen att betala avgiften upp till 5 år efter det att byggnationen gjordes.

Ibland behöver du inte förpröva

Du behöver bara förpröva om antalet vuxna kaniner som ryms på fastigheten efter att åtgärden är klar kommer att vara 20 eller fler, eller om antalet växande kaniner kommer att vara 150 eller fler.

Oavsett hur många djurplatser du har på fastigheten behöver du inte förpröva

 • om du reparerar eller underhåller utan att ändra stallets planlösning
 • tillfälliga utrymmen för vård av sjuka eller skadade djur.

Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen

Ta gärna tidigt kontakt med länsstyrelsens byggnads­­­konsulent. Då kan du få mer detaljerad information om hur din ansökan kommer att hanteras, hur lång tid det tar, vilka regler som gäller och annan bra information som underlättar förprövningen.
Tänk på att du inte får börja bygga förrän länsstyrelsen godkänt förprövningen.

Du ansöker om förprövning på blanketten Ansökan – förprövning av djurstall.

Detta ska du skicka med

Om du fyllt i blanketten rätt är det lättare för länsstyrelsen att snabbt hantera din ansökan och komma fram till ett beslut. Tänk också på det här:

 • Skicka med tydliga och detaljerade ritningar. Se till att ritningarna är skalenliga och var noga med att sätta ut mått på dem. Du ska skicka med både din planritning och sektionsritning samt en situationsplan som visar byggnadens placering på gården.
 • Beskriv inredning, utrustning och tekniska system. Du kan till exempel hänvisa till ritningarna eller skicka med bilagor som produktbroschyrer, beskrivningar, foton med mera.

När länsstyrelsen godkänt din ansökan får du börja bygga

När länsstyrelsen har granskat dina ansökningshandlingar får du ett beslut. Efter att du fått ett beslut där länsstyrelsen godkänner din ansökan får du börja bygga.
Länsstyrelsen måste besiktiga det du byggt innan du får börja använda det. Det är därför viktigt att du meddelar länsstyrelsen när du är klar. Vid besiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du har följt länsstyrelsens förprövning­sbeslut. Länsstyrelserna har en e‑tjänst där du kan anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning.

I vissa fall räcker det att du gör en förhands­anmälan

Om du ska göra en mindre om- eller tillbyggnad i en stallavdelning som du har förprövat tidigare behöver du i vissa fall inte förpröva, utan det är tillräckligt att du i stället gör en anmälan till länsstyrelsen innan du påbörjar åtgärden, en så kallad förhands­anmälan. För att det ska vara tillräckligt att enbart göra en förhands­anmälan krävs dock att samtliga punkter är uppfyllda:

 • Stallavdelningen är i enlighet med länsstyrelsens senaste förprövningsbeslut.
 • Åtgärden berör endast sådan djurkategori som du redan håller i stallavdelningen.
 • Djurplatserna du ska bygga kommer att bestå av samma inhysnings­system som redan används i stallavdelningen för den berörda djurkategorin.
 • Antalet platser som du ska bygga kommer efter åtgärden att motsvara högst 20 procent av det totala antalet sådana platser i stallavdelningen.

Om du är osäker på om du har rätt att göra en förhandsanmälan bör du kontakta din länsstyrelse för information och ta reda på om din tänkta byggnation kräver förprövning eller inte.

Så här gör du en förhands­anmälan

Den blankett du ska använda när du ska förhands­anmäla till länsstyrelsen heter Förhandsanmälan om förprövning med anledning av mindre om- eller tillbyggnad.

Blanketten ska du fylla i och skicka till länsstyrelsen i det län där du har din anläggning. Utöver blanketten måste du bifoga 2 exemplar av skalenliga plan- respektive sektionsritningar. Du kan till exempel använda de gamla förprövningsritningarna som du kompletterar. Ritningarna ska tydligt visa vilka djurplatser som du tänker bygga och vilka djurplatser som är befintliga. Det är en fördel om du också bifogar en situationsplan över gården och markerar vilken byggnad som åtgärden kommer att göras i.

När din förhandsanmälan har kommit in till länsstyrelsen får du en bekräftelse på det. Länsstyrelsen kontrollerar också att de uppgifter som efterfrågas är redovisade. Om så är fallet gör länsstyrelsen ingen ytterligare åtgärd. Om din förhands­anmälan har brister kommer länsstyrelsen att begära att du kompletterar den. Om du inte gör det senast den tidpunkt som länsstyrelsen angivit, kan länsstyrelsen komma att göra en kontroll på din gård.

Om du är berättigad att göra en förhands­anmälan får du påbörja åtgärden så fort länsstyrelsen fått din förhands­anmälan. Du behöver alltså inte invänta besked från länsstyrelsen. Eftersom någon särskild besiktning av djurutrymmet inte krävs vid en förhands­anmälan får du använda det när åtgärden är färdig.

Vid en förhands­anmälan granskar och godkänner inte länsstyrelsen utrymmet för den planerade djurhållningen. Det innebär att du helt tar eget ansvar för att utrymmet utformas och används på ett sätt som är tillåtet enligt djurskydds­reglerna. Om utrymmet inte uppfyller reglerna kan länsstyrelsen kräva att du i efterhand åtgärdar bristerna eller förbjuda fortsatt djurhållning i utrymmet om bristerna är allvarliga.

Ha bra stängsel och rymningssäkra betesburar

När dina kaniner är på bete eller annan utevistelse är det viktigt att du har bra stängsel runt deras hagar eller att de sitter i rymningssäkra betesburar.

Det här gäller när du har dina kaniner utomhus:

 • Utomhusytor ska vara fria från föremål som kaninerna kan skada sig på.
 • Marker som är hårt belastade av kaninerna ska vara hårdgjorda och dränerade eller naturligt ha motsvarande egenskaper. Ytan anses vara hårdgjord om den består av betong, asfalt eller annat likvärdigt material.
 • Stängslen ska vara väl uppsatta och underhållna.
 • Stängslen ska vara utformade och anordnade så att kaniner som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte skadas.
 • Taggtråd får inte användas som stängsel för kaniner.
 • Nätbotten får bara användas i betesburar under förutsättning att kaninerna kommer i god kontakt med marken.
 • Kaniner får bara hållas utomhus vintertid om förvaringsutrymmet är upphöjt från marken.

Avel

I ditt avelsarbete är det viktigt att tänka på kaninernas välfärd. Avel som kan leda till att kaninerna lider är förbjuden. En kanin får inte användas i avel om det innebär

 • en hög risk för dödfödslar
 • defekter hos avkommorna
 • att avkommorna får någon annan egenskap som kan riskera att de utsätts för lidande eller hindrar dem från att bete sig naturligt.

Anmäl till kommunen om du har fler än 100 djurenheter

Du ska anmäla din djurhållning till kommunen om du har stadigvarande djurhållning med fler än 100 djurenheter. Du behöver däremot inte anmäla stor djurhållning under tillfälliga arrangemang, till exempel utställningsmässor.

Kom ihåg att räkna ihop djurenheterna för alla dina djurslag.

Vad vi menar med en djurenhet

En djurenhet är olika många djur beroende på djurslaget. I listan ser du hur många djur som räknas som en djurenhet inom varje djurslag.

 • 1 mjölkko eller sinko
 • 6 kalvar, som är från 1 månad upp till 6 månaders ålder (yngre kalvar räknas till moderdjuret)
 • 3 övriga nötkreatur som är 6 månader eller äldre
 • 3 suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder
 • 10 slaktsvin, avelsgaltar eller obetäckta gyltor som är 12 veckor eller äldre
 • 1 häst, inklusive föl upp till 6 månaders ålder
 • 10 får eller getter som är 6 månader eller äldre
 • 40 lamm eller killingar upp till 6 månaders ålder
 • 100 värphöns som är 16 veckor eller äldre (moderdjur räknas till värphöns)
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder
 • 200 slaktkycklingar
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till 1 veckas ålder
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till 1 veckas ålder
 • 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till 8 månaders ålder och avelshannar
 • 100 kaniner

Indelningen av djurenheter är tagen från miljöprövningsförordningen (2013:251).

Författningar

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:24) om kaninhållning inom lantbruket m.m.

Söker efter 2019:24

Söker efter 2019:12

Söker efter 2019:31

Söker efter 2023:21

Söker efter 2023:20

Senast granskad: 2023-02-16

Till toppen