Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nyhetsbrev om priset på jordbruksprodukter

Hitta på sidan

I nyhetsbrevet kan du ta del av analyser och se grafer över hur priserna på jordbruksprodukter har utvecklats den senaste tiden. Vilka produkter vi tar upp kan variera något från gång till gång, men det handlar bland annat om spannmål, kött och mjölk. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad.

Augusti 2021

Nyhetsbrevet i augusti handlar om det här:

 • Under första halvåret var slakten av nötkreatur 7 procent lägre än under
  motsvarande period 2020.
 • Under januari – juni 2021 var invägningen av mjölk nästan 2 procent högre än
  under motsvarande period 2020.
 • För närvarande ligger det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 43 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris
 • Vecka 34 var det genomsnittliga priset på lamm 65,79 kr/kg vilket är 23 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Stigande världsmarknadspriser för spannmål beroende på kraftiga nedjusteringar av skörden i större producentländer.
 • Fortsatt hög prisnivå för raps på grund av lägre förväntad skörd i Kanada och i EU.

Juli 2021

Nyhetsbrevet i juli handlar om det här:

 • Den svenska slakten av nötkreatur var 10 procent lägre under januari – april 2021 jämfört med motsvarande period 2020.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset var 3,99 kr/kg i maj. Det är 9 procent högre än i maj 2020.
 • Under januari – april 2021 var slakten av gris 3 procent högre än under motsvarande period 2020.
 • För närvarande ligger det svenska priset på lammkött 7 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Lägre världsmarknadspriser för både spannmål och oljeväxter noterades under juni men en oro för kommande skörd beroende på torka i viktiga producentländer innebar att priserna steg i slutet av månaden.

Maj 2021

Nyhetsbrevet i maj handlar om det här:

 • Det svenska avräkningspriset på ungtjurar var 23 procent högre än EU: genomsnittliga pris vecka 23.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset var 3,88 kr/kg i april. Det är 2 procent högre än i april 2020.
 • Under första kvartalet 2021 var slakten av gris 2 procent högre än under motsvarande period 2020.
 • För närvarande ligger det svenska priset på lammkött 5 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Spannmåls- och oljeväxtpriserna justerades nedåt under månaden, främst på grund av förbättrade väderleksutsikter i viktigare produktionsområden i världen.
 • Matpotatismarknaden för höstpotatis är slut för säsongen. Information om marknadssituationen återkommer i september/oktober.

April 2021

Nyhetsbrevet i april handlar om det här:

 • Slakten av nötkreatur under januari – februari 2021 var 15 procent lägre än under motsvarande period 2020.
 • Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 36,8 euro/100 kg i februari 2021, vilket var 5 procent högre än EU:s genomsnitt.
 • Vecka 16 låg det svenska priset på slaktgris klass E 25 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Vecka 16 var det genomsnittliga priset på tunga lamm i Sverige 70,25 kr/kg vilket är 16 procent högre än motsvarande vecka 2020.
 • Mycket höga spannmålspriser råder i världen delvis på grund av sämre väderleksförhållanden i flera viktiga producentländer.
 • Det har varit stabila priser för matpotatis i Sverige medan en viss uppgång hade skett på den europeiska marknaden.

Februari 2021

Nyhetsbrevet i februari handlar om det här:

 • Slakten av nötkreatur under 2020 var 1 procent högre än under 2019.
 • Under 2020 var mjölkinvägningen i Sverige 2,5 procent högre än under 2019.
 • Slakten av gris under 2020 var drygt 2 procent högre än under 2019.
 • Den svenska produktionen av får- och lammkött var 5 procent lägre under 2020 än under 2019.
 • Höga priser noterades på världsmarknaden för spannmål och oljeväxter delvis beroende på kallt väder i USA och i Ryssland.
 • Stabila priser för matpotatis i Sverige och EU noterades under månaden.

Januari 2021

Nyhetsbrevet i januari handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 23 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris vecka 3.
 • Under januari–november var mjölkinvägningen i Sverige 2,5 procent högre än under motsvarande period 2019.
 • Vecka 3 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 55 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på lamm var 3 procent lägre än EU:s genomsnittliga avräkningspris vecka 3.
 • Fortsatt stigande priser för spannmål på världsmarknaden, främst på grund av Kinas stora inköp av sojabönor och majs men inköp har även skett av vete. De ryska besluten om införandet av exportskatt har också påverkat priserna uppåt.
 • Stabila priser för matpotatis i Sverige under januari.

December 2020

Nyhetsbrevet i december handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 45,35 kronor/kilo vecka 52 vilket är 9 procent högre än motsvarande vecka föregående år.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) har stigit med drygt 10 procent sedan augusti.
 • Vecka 51 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 52 procent högre än EU:s
  genomsnittliga avräkningspris.
 • Höga priser för både spannmål och oljeväxter har noterats under månaden. Priserna har
  bland påverkats införandet av en exportskatt på ryskt vete som dessutom omfattas av en
  exportkvot på 17,5 miljoner ton spannmål.
 • Högre priser har gället för matpotatis i Sverige under december tack vare god efterfrågan.

Oktober 2020

Nyhetsbrevet i oktober handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 23 procent högre än EU:s genomsnitt vecka 43.
 • Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 3,65
  kronor/kilo i september 2020. Priset var 1 procent lägre än i september 2019.
 • Vecka 43 låg det genomsnittliga svenska avräkningspriset 38 procent högre än EU:s
  genomsnittliga avräkningspris.
 • Fortsatt kraftiga prishöjningar har under månaden för spannmål men ökad oro för spridning av covid‑19 hämmar ytterligare prisuppgångar för tillfället.
 • Oförändrade svenska priser på matpotatis jämfört med föregående månad.

September 2020

Nyhetsbrevet i september handlar om det här:

 • Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 44,67 kronor/kilo vecka 39, vilket är 6 procent högre än motsvarande vecka förra året.
 • Den svenska invägningen av mjölk var under januari–juli 2020 var 1 procent högre än under motsvarande period 2019.
 • Under januari–juli 2020 var produktionen av griskött 1 procent högre än under motsvarande period 2019.
 • Under januari–juli 2020 var produktionen av lammkött 8 procent lägre än under motsvarande period 2019.
 • Skörden av den svenska potatisen har startat, priserna är i nivå med prisläget 2019/20 som var lägre än tidigare år.
 • Kraftiga prishöjningar har skett för spannmål runtom i världen trots prognoser om
  rekordskördar.

Augusti 2020

Nyhetsbrevet i augusti handlar om det här:

 • Under första halvåret 2020 var slakten av nötdjur 1 procent högre än under motsvarande period 2019.
 • Den svenska invägningen av mjölk var under första kvartalet 2020 i nivå med motsvarande
  period 2019.
 • Det svenska avräkningspriset på griskött klass E är 12 procent högre än under motsvarande vecka 2019. Priset på smågrisar är 20 procent högre.
 • Under januari–juni 2020 var produktionen av får- och lammkött 8 procent lägre än under
  motsvarande period 2019.
 • Senare prognoser från USDA för den kommande skörden 2020/21 världen visar på lägre skörd för vete jämfört med föregående månads prognos men något högre skörd än föregående år. USDA har beräknat veteskörden till 766 miljoner ton medan IGC beräknar att 763 miljoner ton kommer att produceras. Tillsammans med bla. en hög skörd för majs så beräknas den totala spannmålsskörden nå rekordnivå.

Maj 2020

Nyhetsbrevet i maj handlar om det här:

 • Trenden för det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 12 har varit stigande under året.
 • Den svenska invägningen av mjölk var 1 procent högre under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.
 • För närvarande ligger det svenska avräkningspriset på griskött klass E 16 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • För närvarande ligger det svenska priset på tunga lamm 6 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
 • Lägre priser på vete på grund av gynnsammare väderlek i olika produktionsområden.
 • Majspriserna sjönk i mindre utsträckning på grund av stigande oljepris.
 • Stigande priser på vinterpotatis i Sverige på grund av stark efterfrågan.

Mars 2020

Nyhetsbrevet i mars handlar om det här:

 • Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 12 var 43,51 kronor/kilo vecka 12.
 • Den svenska invägningen av mjölk var 1 procent högre under januari–februari 2020 jämfört med motsvarande period 2019.
 • Det svenska avräkningspriset för griskött har varit stabilt de senaste veckorna.
 • Vecka 12 var det genomsnittliga priset på lamm 61,47 kronor/kilo vilket är 10 procent högre än
  motsvarande vecka 2019.
 • Hög efterfrågan har inneburit kraftiga prisökningar för vete medan ett lägre oljepris pressar priserna på majs och raps som även används för framställning av etanol och biodiesel.
 • Fortsatt stabila priser på svensk matpotatis trots utbrottet av corona viruset.

Februari 2020

Nyhetsbrevet i februari handlar om det här:

 • Vecka 8 var det svenska priset på ungtjurar klass R3 12 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
 • Den svenska invägningen av mjölk var 2 procent lägre under 2019 jämfört med 2018.
 • EU:s handelsbalans för griskött under 2019 var positivt med ett överskott på 4 696 700 ton
  slaktvikt till ett värde av 10 137 miljoner euro.
 • Vecka 8 var det genomsnittliga priset på lamm 55,28 kronor/kilo vilket är 10 procent högre än
  motsvarande vecka 2019.
 • Spridningen av Corona-viruset och med den en oro för en neddragning i världsekonomin har bidragit till lägre priser jämfört med föregående månad.

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online