Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stöd till biodlingssektorn

Hitta på sidan

Du kan få stöd för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter om ditt projekt är av kollektiv nytta. Du kan få pengar till bland annat rådgivning, forskning och marknadsföring. Stödet hette tidigare nationella honungsprogrammet.

Stödet finansieras genom det nationella programmet för biodlingssektorn (NPB) och finns till för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Biodlingsprodukter är honung, vax, propolis, drottninggelé, pollen etc.

Programmet har fyra mål:

 • God bihälsa är det viktigaste målet
 • Fortsatt tillväxt och konsolidering
 • Informations- och kursmaterial till utbildning och marknadsföring
 • Tillgång till bra pollen- och nektarväxter.

Programmet löper nu på sista året i treårsperioden 2020–2022. Det tas fram i nära samarbete med biodlingens organisationer. Programmet för perioden 2020–2022 har justerats något.

Vem kan få stödet?

Vem som helst kan söka stödet, om projektet man vill genomföra genererar kollektiv nytta. Till exempel kan följande aktörer söka stödet:

 • biodlarorganisationer
 • företag associerade till biodlarorganisationer
 • forskare
 • rådgivarorganisationer i samarbete med biodlarorganisationer
 • konsumentföreningar
 • länsstyrelser
 • naturbruksgymnasier.

Aktiviteter du kan få stöd för

Du kan få stöd för aktiviteter som gynnar fler än enskilda företag. För att få stöd ska aktiviteterna i ditt projekt vara inom något av dessa områden:

 • tekniskt stöd till biodlare
 • bekämpning av varroakvalster
 • rationalisering vid förflyttning av bisamhällen
 • åtgärder till stöd för laboratorier som utför fysikaliska-kemiska analyser av honung
 • stödåtgärder för utökningen av bibestånden
 • tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om biodlingsprodukter
 • övervakning av marknaden
 • förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas marknadspotential.

Exempel på aktiviteter du kan få stöd för:

 • kurser och konferenser
 • rådgivning
 • honungs- och vaxanalyser
 • pollinering
 • innovation
 • forskning om bisjukdomar
 • framtagning av informationsmaterial
 • marknadsföring av svensk honung.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för faktiska kostnader som är tydligt kopplade till projektets aktiviteter. Exempelvis inköp av förbrukningsmaterial, resekostnader, löner och hyra av lokal vid aktiviteter. Kostnader för moms ersätts i normalfallet inte.

Så söker du stödet

Du söker stödet i e-tjänsten under perioden 7 april–30 april.

Du söker för projekt som ska utföras under kommande verksamhetsår. Ett verksamhetsår kommer att ändras och löper för 2022 mellan 1 augusti och 31 december påföljande år. Vi försöker att ge dig besked om vi kan bevilja ditt projekt pengar inom två månader.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Viktigt inför 2022 års ansökningsperiod

Jordbruksverket vill minska antalet projekt inom det nationella programmet för biodlingssektorn (NPB) och göra dem större och gärna fleråriga. Detta underlättar för både projekt och administration. Det kan uppnås genom att skapa kluster/samarbete mellan aktörer som arbetar med liknande frågeställningar, som tillsammans lämnar in en projektansökan.

Ett kluster/samarbete kan stimulera utbytet mellan aktörerna, minska dubbelarbetet samt ge mer genomarbetade ansökningar som bakar in fler dimensioner. I bästa fall fungerar klustret som kuggar i ett maskineri där man hakar tag i varandras arbeten och tillsammans driver arbetet framåt. I sämsta fall blir klustret bara ett paraply av olika projekt utan samröre med varandra. Då samarbete och kollektiv nytta är de viktigaste kriterierna i biodlingsprogrammet kommer Jordbruksverket att prioritera projekt med en hög grad av samverkan.

För att klustret ska fungera administrativt bör det dock framgå i ansökan hur det är tänkt att pengarna ska fördelas mellan aktörerna. Det ska också framgå att en omfördelning kan ske beroende på hur arbetet i klustret utvecklas. Det underlättar arbetet och minskar Jordbruksverkets administrativa arbete med att omfördela projektmedel.

Möjliga kluster/samarbeten

Här kan du se exempel på kluster/samarbeten mellan aktörer.

Möjliga kluster/samarbeten
Kluster/samarbeteEU-kategoriSamarbeten
BihälsaBihälsaAktörer inom bihälsa
UtbildningTekniskt stödAktörer inom utbildning och konferenser
Internationellt arbeteTekniskt stödSamarbete mellan BF och SBR
InnovationRationellare biodlingSLU, Umeå universitet, FreeBee, Lunds universitet, Jordbruksverket, Svenska bin, etc.
Honungsbin/vilda pollinerareUtökning av bisamhällenPollinera Sverige, Jordbruksverket, Lunds universitet, etc.
AnalysAnalysAktörer inom analys
MarknadsföringMarknadsföringSvenska bin, BF/SBR, etc.
BiavelBihälsaSamtliga rasföreningar
Övrigt
En öppen grupp för nya idéer

Du måste ansöka om utbetalning

För att få pengar för ditt projekt måste du ansöka om utbetalning. Du kan när som helst under året ansöka om delutbetalning. Du ansöker då om utbetalning av de utgifter du dittills har haft i projektet.

Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 augusti det år som projektet avslutas. Om du har ett flerårigt projekt ska du ansöka om utbetalning senast den 31 augusti varje år under projekttiden. Kommer ansökan in för sent får du inga pengar alls för ditt projekt.

Du använder samma blankett och sammanställning för både del- och slututbetalning.

Redovisa utgifter

Tillsammans med ansökan om utbetalning ska du fylla i och skicka in en sammanställning över projektets faktiska utgifter.

Det är viktigt att du sparar kvitton, fakturor och andra underlag för de utgifter du har haft i projektet. I anvisningen till ansökan om utbetalning finns information om vad du måste skicka in tillsammans med din ansökan om utbetalning för att bevisa de kostnader som projektet har haft.

Förskott

Du kan ansöka om förskott om du

 • är en ideell förening
 • är en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ
 • är en allmännyttig stiftelse
 • driver en lokal utvecklingsgrupp.

Som mest kan du få hälften av stödet i förskott, men aldrig mer än 250 000 kr.

Du kan ansöka om förskott en gång per verksamhetsår och projekt.

Du ansöker tidigast den 1 december, efter att du har fått ditt beslut om att projektet är beviljat.

Då får du pengarna

Vi gör utbetalningar av förskott och delutbetalningar från och med januari varje år. Din slututbetalning får du senast den 15 oktober om din ansökan om utbetalning har kommit in till oss senast den 31 augusti.

Kontroller och avdrag

Före utbetalning kontrollerar vi din ansökan och drar av eventuella kostnader som du inte har rätt till. Efter 15 oktober kan vi göra kontroller på plats. Du får i så fall meddelande om det i förväg.

Du ska redovisa resultatet av projektet

Du som får stöd från programmet ska redovisa resultatet av ditt projekt när det har avslutats. Du ska skicka in en skriftlig redovisning senast den 1 februari.

Om du har ett flerårigt projekt ska du skicka in redovisningen varje år, senast den 1 februari.

Resultat visas upp på konferens

Jordbruksverket anordnar en gång om året en konferens där de mest intressanta resultaten redovisas. Konferensen hålls vanligtvis i anslutning till yrkesbiodlarkonferensen i februari, men ändras 2021 på grund av covid-19.

Beviljade stöd

Med syfte att sprida goda idéer, inspirera till samarbeten och ge en bild över var utvecklingsbehoven inom näringen är störst kan du varje år se en sammanställning över ansökningar vi har fått in och beslutad budget.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta Magnus Gröntoft eller Eva Dahlberg som handlägger stödet.

Magnus Gröntoft

Eva Dahlberg

Har du frågor som gäller utbetalning av stödet kan du mejla till fiskeri- och marknadsstödsenheten.

Författningar

Söker efter 2016:31

Senast uppdaterad: 2021-05-21

Denna modul visas endast online