Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stöd till biodlingssektorn

Hitta på sidan

Du kan få stöd för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter om ditt projekt är av kollektiv nytta. Du kan få pengar till bland annat rådgivning, forskning och marknadsföring. Stödet hette tidigare nationella honungsprogrammet.

Nya projektmedel till biodlingen 2022

Nya medel för projekt inom biodling har avsatts i EU:s budget för 2022. Inom vilka områden kommer att annonseras på dessa sidor senare i vår och ansökningarna skall vara inlämnade senast den 30 april.

Stödet finansieras genom det nationella programmet för biodlingssektorn (NPB) och finns till för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Biodlingsprodukter är honung, vax, propolis, drottninggelé, pollen etc.

Programmet har fyra mål:

 • God bihälsa är det viktigaste målet
 • Fortsatt tillväxt och konsolidering
 • Informations- och kursmaterial till utbildning och marknadsföring
 • Tillgång till bra pollen- och nektarväxter

Programmet löper i treårsperioder och är uppdelat i olika verksamhetsår. Nuvarande program löper 2020–2022. Programmet tas fram i nära samarbete med biodlingens organisationer. Programmet för perioden 2020-2022 har justerats något och kommer att finnas på dessa sidor när regeringsbeslutet har tagits.

Vem kan få stödet?

Vem som helst kan söka stödet, om projektet man vill genomföra genererar kollektiv nytta. Till exempel kan följande aktörer söka stödet:

 • biodlarorganisationer
 • företag associerade till biodlarorganisationer
 • forskare
 • rådgivarorganisationer i samarbete med biodlarorganisationer
 • konsumentföreningar
 • länsstyrelser
 • naturbruksgymnasier.

Aktiviteter du kan få stöd för

Du kan få stöd för aktiviteter som gynnar fler än enskilda företag. För att få stöd ska aktiviteterna i ditt projekt vara inom något av dessa områden:

 • tekniskt stöd till biodlare
 • bekämpning av varroakvalster
 • rationalisering vid förflyttning av bisamhällen
 • åtgärder till stöd för laboratorier som utför fysikaliska-kemiska analyser av honung
 • stödåtgärder för utökningen av bibestånden
 • tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om biodlingsprodukter
 • övervakning av marknaden
 • förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas marknadspotential.

Exempel på aktiviteter du kan få stöd för:

 • kurser och konferenser
 • rådgivning
 • honungs- och vaxanalyser
 • pollinering
 • innovation
 • forskning om bisjukdomar
 • framtagning av informationsmaterial
 • marknadsföring av svensk honung.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för faktiska kostnader som är tydligt kopplade till projektets aktiviteter. Exempelvis inköp av förbrukningsmaterial, resekostnader, löner och hyra av lokal vid aktiviteter. Kostnader för moms ersätts i normalfallet inte.

Så söker du stödet

Du söker stödet i e-tjänsten under perioden 7 april–30 april.

Du söker för projekt som ska utföras under kommande verksamhetsår. Ett verksamhetsår löper mellan 1 augusti och 31 juli. Vi försöker att ge dig besked om vi kan bevilja ditt projekt pengar inom två månader.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du måste ansöka om utbetalning

För att få pengar för ditt projekt måste du ansöka om utbetalning. Du kan när som helst under året ansöka om delutbetalning. Du ansöker då om utbetalning av de utgifter du dittills har haft i projektet.

Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 augusti det år som projektet avslutas. Om du har ett flerårigt projekt ska du ansöka om utbetalning senast den 31 augusti varje år under projekttiden. Kommer ansökan in för sent får du inga pengar alls för ditt projekt.

Du använder samma blankett och sammanställning för både del- och slututbetalning.

Redovisa utgifter

Tillsammans med ansökan om utbetalning ska du fylla i och skicka in en sammanställning över projektets faktiska utgifter.

Det är viktigt att du sparar kvitton, fakturor och andra underlag för de utgifter du har haft i projektet. I anvisningen till ansökan om utbetalning finns information om vad du måste skicka in tillsammans med din ansökan om utbetalning för att bevisa de kostnader som projektet har haft.

Förskott

Du kan ansöka om förskott om du

 • är en ideell förening
 • är en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ
 • är en allmännyttig stiftelse
 • driver en lokal utvecklingsgrupp.

Som mest kan du få hälften av stödet i förskott, men aldrig mer än 250 000 kr.

Du kan ansöka om förskott en gång per verksamhetsår och projekt.

Du ansöker tidigast den 1 december, efter att du har fått ditt beslut om att projektet är beviljat.

Då får du pengarna

Vi gör utbetalningar av förskott och delutbetalningar från och med januari varje år. Din slututbetalning får du senast den 15 oktober om din ansökan om utbetalning har kommit in till oss senast den 31 augusti.

Kontroller och avdrag

Före utbetalning kontrollerar vi din ansökan och drar av eventuella kostnader som du inte har rätt till. Efter 15 oktober kan vi göra kontroller på plats. Du får i så fall meddelande om det i förväg.

Du ska redovisa resultatet av projektet

Du som får stöd från programmet ska redovisa resultatet av ditt projekt när det har avslutats. Du ska skicka in en skriftlig redovisning senast den 1 november.

Om du har ett flerårigt projekt ska du skicka in redovisningen varje år, senast den 1 november.

Slutrapporter

Varje år sammanställer vi alla projektredovisningar i en slutrapport. Du kan läsa om de projekt som andra aktörer driver inom biodlingssektorn.

Resultat visas upp på konferens

Jordbruksverket anordnar en gång om året en konferens där de mest intressanta resultaten redovisas. Konferensen hålls vanligtvis i anslutning till yrkesbiodlarkonferensen i februari.

Beviljade stöd

Med syfte att sprida goda idéer, inspirera till samarbeten och ge en bild över var utvecklingsbehoven inom näringen är störst kan du varje år se en sammanställning över ansökningar vi har fått in och beslutad budget.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta Magnus Gröntoft som är handläggare för stödet.

Har du frågor som gäller utbetalning av stödet kan du mejla till fiskeri- och marknadsstödsenheten.

Författningar

Söker efter 2016:31

Senast uppdaterad: 2021-02-09