Viktiga datum för jordbrukarstöden 2022

Det finns flera datum som är viktiga att känna till för dig som söker jordbrukarstöd. Det handlar till exempel om när du får så och skörda eller när du ska ha skickat in underlag.

1 januari

 • Om du i år söker ett åtagande för hotade husdjursraser måste besättningar med får vara anslutna till Maedi-Visnaprogrammet eller till förenklad kontroll från och med 1 januari.
 • Om du i år söker ett åtagande för extra djuromsorg för får måste du ha minst 1 får under hela det år du söker utbetalning för.
 • Om du söker ett åtagande för extra djuromsorg för suggor måste du ha minst 1 sugga eller betäckt gylta under hela det år du söker utbetalning för.
 • Under perioden 1 januari–15 augusti får du inte använda växtskyddsmedel på träda som används som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet.

1 april

 • Under perioden 1 april–30 juni får du inte putsa eller slå av växtligheten på träda, utom i undantagsfall.
 • Under perioden 1 april–30 juni får du inte slå av eller skörda växtligheten på skyddszoner.
 • Om det är första gången du söker nationellt stöd i norra Sverige för produktion av mjölk, slaktsvin eller ägg så är 1 april sista dag att söka stödet för att du ska få utbetalt för det du producerade 2021.

13 april

 • Sista dag att skicka in SAM‑ansökan för att få fullt stöd.
 • För att få fullt gårdsstöd ska du senast 13 april ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar.
 • Sista dag att söka stödrätter ur den nationella reserven utan att få avdrag.
 • Om du söker någon av ersättningarna för ekologisk produktion är 13 april sista dag att anmäla din produktion till det företag som ska certifiera din produktion.
 • Sista dag att ange minst 1 registreringsnummer för anläggning (kallades tidigare produktionsplatsnummer) för alla stöd och ersättningar där det behövs.
 • Om ett aktiebolag, handelsbolag eller annan juridisk person söker stödet till unga jordbrukare måste du skicka in underlag som visar hur ägandet är fördelat. Underlagen ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 13 april.
 • Om du i år söker ett åtagande för utökad klövhälsovård för mjölkkor måste du ha minst 1 mjölkko från och med 13 april och resten av året som åtagandet gäller.
 • Om du söker eller har ett åtagande för hotade husdjursraser ska besättningen vara ansluten till de härstamningskontroller som gäller för den eller de raser du söker ersättning för.
 • Om du odlar hampa ska du senast 13 april meddela länsstyrelsen vilka skiften som du sår med vilken sort och hur mycket utsäde du använder.

1 maj

 • Under perioden 1 maj–30 juni måste du ha rätt antal grödor på din mark i södra Sverige för att uppfylla villkoret i förgröningsstödet om minst 2 eller 3 grödor.
 • Om du söker åtagande eller utbetalning för fäbodar ska djuren befinna sig på fäbodbete tidigast 1 maj och längst till och med den 31 oktober för att fäboden ska vara godkänd.

9 maj

 • Om din SAM‑ansökan kommer in efter den 13 april minskar ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Kommer ansökan in efter 9 maj får du inga pengar alls.
 • Om du har stödrätter för mindre än 4 hektar måste du senast 9 maj ta emot stödrätter så att du har stödrätter för minst 4 hektar. Annars räknas inte din ansökan om gårdsstöd som inkommen och du får då inget gårdsstöd 2022.
 • Om du har mindre än 4 hektar jordbruksmark måste du senast 9 maj ha ansökt om att ta över mark så att du har minst 4 hektar. Annars räknas inte din ansökan om gårdsstöd som inkommen och du får då inget gårdsstöd 2022.
 • Sista dag att söka stödrätter ur nationella reserven. För att få fullt värde på stödrätterna ska du söka senast 13 april.

1 juni

 • Under perioden 1 juni–31 juli måste du ha rätt antal grödor på din mark i norra Sverige (stödområde 1–5) för att uppfylla villkoret i förgröningsstödet om minst 2 eller 3 grödor.

15 juni

 • 15 juni är sista dag att göra vissa ändringar i SAM‑ansökan.
 • 15 juni ska du ha rätt att använda den mark som du söker gårdsstöd för och du ska ansvara för driften.
 • Om du har minst 4 hektar mark och stödrätter för minst 4 hektar den 13 april kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med 15 juni.
 • Sista dag att ansöka om att ta över en annan lantbrukares SAM‑ansökan eller åtagande om du ska ta över delar av ett jordbruksföretag.
 • Om du söker ett nytt åtagande för vallodling eller minskat kväveläckage och ska ta över delar av en utbetalningsansökan så är det viktigt att du ansöker om att ta över utbetalningen senast 15 juni. Det gäller också om du har ett åtagande för vallodling eller minskat kväveläckage sedan tidigare och ska ta över ett nytt åtagande som en annan lantbrukare sökt i år. Att du ansöker senast den 15 juni är viktigt för att du ska kunna få miljöersättning utbetalt för 2022 för all areal som du tar över.
 • Om du ska ta över ett ettårigt åtagande för djurvälfärdsersättning ska din ansökan komma in senast 15 juni.
 • Sista dag att ändra eller ange fler registreringsnummer för anläggningar (kallades tidigare produktionsplatsnummer) för alla stöd och ersättningar där det är möjligt.
 • Om du i år söker ett åtagande för hotade husdjursraser är 15 juni sista dag att lämna in härstamningsuppgifter för de djur som ingår i ansökan om åtagande och utbetalning.

30 juni

 • Om du söker miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd eller nationellt stöd ska du så grödorna senast 30 juni.
 • Om du har eller söker ett nytt åtagande för skyddszoner och du gör dikningsarbete eller täckdikning av ett intilliggande skifte ska jordmassorna vara bortförda och skyddszonens växtlighet vara reparerad senast 30 juni.
 • Om du odlar hampa ska etiketterna på utsädessäckarna ha kommit in till länsstyrelsen senast 30 juni. Om du odlar hampa som fånggröda efter skörd av årets huvudgröda ska originaletiketterna på utsädesförpackningen ha kommit in senast 31 juli.

1 juli

 • Om du har eller söker ett nytt åtagande för skyddszoner får du skörda växtligheten på skyddszonen tidigast den 1 juli.
 • Om du har ett åtagande för betesmarker och slåtterängar måste du slå dina slåtterängar med slåtter under perioden 1 juli–31 oktober.
 • Om du har valt att sköta dina betesmarker med slåtter ett enstaka år ska du slå dem under perioden 1 juli–31 oktober.
 • Under perioden 1 juli–31 oktober måste du putsa din träda minst en gång. Det gäller inte första året som åkermarken ligger i träda, om du sått grödor som gynnar den biologiska mångfalden, eller om du använt dig av undantagsfall och putsat tidigare under säsongen. Du får inte använda växtligheten som foder förrän trädesperioden är slut.

16 juli

 • Tidigast 16 juli får du bryta en träda som du redovisat med grödkod 60 i din SAM‑ansökan. Det gäller inte träda som du angett som en ekologisk fokusareal i förgröningsstödet.

31 juli

 • Om du har ett åtagande för vallodling får du bryta vallar tidigast den 31 juli när vall har varit huvudgröda i minst 3 odlingssäsonger. Samma datum gäller efter mer än 3 odlingssäsonger om du tar med det aktuella vallskiftet i ansökan om utbetalning.
 • Om du odlar hampa som fånggröda efter skörd av årets huvudgröda ska originaletiketterna på utsädesförpackningen ha kommit in senast 31 juli.

Juli–augusti

 • Om du har miljöersättningen för minskat kväveläckage, tänk på att så in fånggrödor i växande gröda i tid så att de har en chans att utvecklas väl och ta upp kväve efter skörd av huvudgrödan. Det finns inga fasta datum för detta utan det är upp till dig som odlar att göra det när det passar bäst.

1 augusti

 • Tidigast 1 augusti får du börja förbereda obrukade fältkanter som du anmält som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet för annan markanvändning.
 • Tidigast 1 augusti får du bryta dina kvävefixerande grödor om du har anmält dem som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet.
 • Tidigast 1 augusti får du så, skörda eller ha djurhållning på träda som du använder för att uppfylla kravet på flera grödor i förgröningsstödet. Det gäller dig som har åkermark i träda i stödområde 1–5.
 • Om du söker kompensationsstöd för typ 1, 2 eller 3 får du tidigast 1 augusti använda växtligheten på mark i träda som foder.
 • Du som söker kompensationsstöd eller förgröningsstöd får i vissa fall bryta trädan tidigast 1 augusti.

16 augusti

 • Om du har anmält träda som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet får du bryta trädan först 16 augusti, med undantag för skiften som ska höstsås. På skiften som ska höstsås är det tillåtet med förberedande åtgärder och sådd av nästa års gröda från och med 16 juli. Som förberedande åtgärder räknas inte bete och skörd.

1 september

 • Om du ska så mellangröda som ekologisk fokusareal ska du göra detta senast 1 september.

10 oktober

 • Om du har ett åtagande för skyddszoner är 10 oktober det tidigaste datum du får bryta skyddszonen det sista året i åtagandet. I Blekinge, Skåne och Hallands län får du bryta den tidigast den 20 oktober.
 • Om du har ett åtagande för minskat kväveläckage är 10 oktober tidigaste datum för att bryta fånggrödorna vallgräs, vallgräs i blandning med vallbaljväxter, vitsenap, oljerättika eller rättika. I Blekinge, Skåne och Hallands län får du bryta dessa tidigast den 20 oktober.

20 oktober

 • Om du har ett åtagande för skyddszoner är 20 oktober det tidigaste datum du får bryta skyddszonen det sista året i åtagandet i Blekinge, Skåne och Hallands län.
 • Om du har ett åtagande för minskat kväveläckage är 20 oktober det tidigaste datum du får bryta fånggrödorna vallgräs, vallgräs i blandning med vallbaljväxter, vitsenap, oljerättika och rättika i Blekinge, Skåne och Hallands län.

31 oktober

 • Senast 31 oktober ska du ha skött din jordbruksmark enligt reglerna för gårdsstödet.
 • Om du söker kompensationsstöd ska du ha skördat eller låtit beta dina grovfodergrödor, betesmarker och slåtterängar.
 • Om du söker eller har ett åtagande för vallodling ska du ha skördat eller låtit beta vallen senast 31 oktober.
 • Om du söker eller har ett åtagande för betesmarker och slåtterängar ska du ha slagit och fört bort skörden eller låtit beta marken senast 31 oktober.

1 november

 • Om du har anmält mellangröda eller insådd av vall som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet får du bryta dessa tidigast 1 november.
 • Om du söker ett åtagande för extra djuromsorg för får är 1 november senaste datum för att göra foderinventering, ha gjort en foderanalys och beräkna foderstater.
 • Om du söker ett åtagande för extra djuromsorg för suggor är 1 november senaste datum för att ha gjort minst 2 foderanalyser av foder, vatten eller strömaterial.

15 november

 • Om du har ett åtagande för bruna bönor på Öland får du inte utföra någon annan jordbearbetning än mekanisk ogräsbekämpning före 15 november. Begränsningen gäller inte om du ska så en höstsådd gröda samma år som du odlar bruna bönor.

1 januari 2023

 • Om du söker eller har ett åtagande för minskat kväveläckage får du bryta fånggrödorna höstråg och westerwoldiskt rajgräs tidigast 1 januari 2023.
 • Om du söker eller har ett åtagande för minskat kväveläckage och har sökt utbetalning för vårbearbetning får du jordbearbeta tidigast 1 januari 2023.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Senast granskad: 2022-01-24