Miljöinvestering för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

Du kan få stöd för att återställa eller restaurera samiska byggnader och stängsel, en så kallad miljöinvestering. E‑tjänsten är stängd för ansökan om stöd.

Vem kan få stöd?

Samebyar, enskilda personer, sameföreningar och andra samiska organisationer i renskötselområdet kan få stödet. Du ska äga byggnaden och renstängslet eller ha tillstånd av ägaren för att genomföra miljöinvesteringen.

Ta alltid kontakt med Sametinget för att få ett skriftligt startbesked innan du påbörjar din investering.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att återställa eller restaurera samiska byggnader och stängsel i renskötselområden som hör samman med traditionell renskötsel och som inte ska användas kommersiellt.

Det kan vara

 • traditionella bostadsbyggnader
 • förrådsbyggnader
 • övriga byggnader som förknippas med djurhållning eller fiske
 • traditionella stängsel i naturmaterial som har använts för renskötsel.

Syftet är att återställa och synliggöra samiska kulturtillgångar och kulturmiljöer i renskötselområdet.

Om du gör en förstudie inför din ansökan kan du få stöd för vissa utgifter. Då ska du kontakta Sametinget och få ett skriftligt förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.

Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till Sametinget och du har fått ett skriftligt besked om att du kan påbörja arbetet. Vill du påbörja arbetet innan du fått beslut om stöd måste du kontakta Sametinget och begära ett skriftligt startbesked.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan få stöd för de här utgifterna kopplat till din investering:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material
 • köp av tjänst för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
 • köp av tjänst av konsult som gör en förstudie eller planerar investeringen.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du fått ett skriftligt startbesked eller förhandsbesked, eller din ansökan om stöd har beslutats av Sametinget.

Skatteverket bedömer möjligheten för dig att göra avdrag för momsen för de utgifter du har för miljöinvesteringen. Kontakta ditt skattekontor i samband med att du gör din ansökan om stöd för mer information.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Du kan som mest få 250 000 kronor per projekt.

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Stöd ges med högst 250 000 kronor.

Villkor för stödet

Här är villkoren som gäller för stödet. Du kan också se villkoren i ditt beslut om stöd.

Du som söker ska

 • genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen
 • äga byggnaden och renstängslet eller ha tillstånd av ägaren att genomföra miljöinvesteringen
 • ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.

De byggnader och stängsel som du söker stöd för ska

 • ursprungligen vara uppförda enligt samiska byggnadstraditioner (du ska återställa eller restaurera dem med liknande metoder)
 • ligga i renskötselområdet.

Sametinget kommer att bedöma din ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och utifrån regionala prioriteringar. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd. Vilka prioriteringar som finns i ditt län kan du läsa om på Sametingets webbplats.

Sametinget handlägger ansökan om stöd utefter de prioriteringar som gäller vid tidpunkten för beslut. Det betyder att de prioriteringar som gällde när en ansökan kom in kanske inte gäller vid beslutstillfället om prioriteringarna har ändrats.

Investeringen ska finnas kvar i minst 5 år

Din miljöinvestering måste finnas kvar i minst 5 år, räknat från året efter slutbesiktning. Du måste alltså sköta miljöinvesteringen på ett sådant sätt att den inte försvinner eller förlorar sin funktion. Det kan finnas särskilda villkor i ditt beslut om stöd för hur du ska bevara den. Du får inte aktivt förstöra delar av marken. Du får inte heller till exempel passivt låta marken växa igen.

Om verksamheten byter ägare måste den nya ägaren fortsätta sköta miljöinvesteringen. Annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Så söker du stödet

E‑tjänsten är stängd. I vissa län går det fortfarande att söka stödet via en blankett.

I ansökan kommer du bland annat att behöva besvara de här frågorna:

 • vad du ska göra och varför
 • vilket jordbruksblock du ska utföra miljöinvesteringen på eller vid
 • antal byggnader eller antal meter stängsel du vill restaurera eller återställa
 • koordinaterna för miljöinvesteringen
 • om du tänkt genomföra särskilda åtgärder för rekreation och tillgänglighet
 • hur många invånare som får tillgång till förbättrad natur- och kulturmiljö
 • vad objektet du planerar att återställa eller restaurera används till i dag
 • vad objektet ska användas till i framtiden
 • vad du har för erfarenhet av samisk byggnadsvård eller vem du ska anlita för att genomföra miljöinvesteringen
 • om och hur du kommer att sprida kunskap om samiska traditioner vid genomförandet
 • om du är momsredovisningsskyldig (kontakta ditt skattekontor om du har frågor om momsavdrag)
 • hur du ska genomföra miljöinvesteringen och vad du har för tidsplan
 • vad du har för budget och finansiering.

När du skickar in din ansökan ska du skicka med de här underlagen:

 • karta över området
 • ritning där det framgår vad du ska göra
 • bilder på de byggnader eller stängsel du vill restaurera eller återställa
 • dokument från rådgivning om du haft det
 • eventuella tillstånd.

Om någon annan offentlig aktör medfinansierar miljöinvesteringen ska du kontakta Sametinget innan du gör din ansökan om stöd. Annan offentlig aktör kan till exempel vara kommunen, regionen eller länsstyrelsen.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka stöd åt dig.

Planera din budget

Det finns en budgetmall som du kan fylla i och bifoga till ansökan. Mallen underlättar när du ska planera din budget. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra investeringar eller att pengarna har tagit slut.

Redovisa utgifterna för investeringen separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till investeringen separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Fakturan ska gå att koppla till din investering.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för investeringen.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Ta fram och spara underlag

Beroende på vad du söker stöd för kan du behöva vissa underlag som du sedan ska redovisa när du söker utbetalning.

Begagnat eller återanvänt material – skaffa intyg

För att få stöd för begagnat eller återanvänt material ska du ha ett intyg på att

 • den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den
 • utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs för projektet
 • priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en ny utrustning.

Avbetalningsköp – spara handlingar

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om du redovisar utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när:

 • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum.
 • Du inte kan genomföra hela investeringen som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra delar av investeringen.

Så söker du utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Redovisa utgifter och finansiering

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för din investering. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Du ska också redovisa den privata och offentliga finansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet ska du även redovisa den finansieringen. Då justeras automatiskt det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Om du inte har fått tillräckligt med offentlig medfinansiering när du söker utbetalning kan det innebära att vi håller inne delar av stödet tills du har fått in medfinansieringen.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e-tjänsten.

Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, region, myndighet eller organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till ett specifikt projekt.

Om du söker delutbetalning

Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i investeringen och som har en koppling till de utgifter som du söker utbetalning för. Du kan söka delutbetalning för upp till 80 procent av beloppet som ingår i ditt beslut om stöd.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering och ha betalat alla dina utgifter. Om du söker utbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning som beskriver vad du har gjort och vilka resultat och mål du har uppnått.

Du kan få din slututbetalning av stödet först när Sametinget har slutbesiktat och godkänt din miljöinvestering. Vid slutbesiktningen kontrollerar Sametinget att du gjort den investering du sagt att du ska göra.

Din investering kommer att kontrolleras

Det är oftast Sametinget och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggning av din ansökan om utbetalning och vid eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag, till exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns för ditt stöd.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du har inte följt din projekt- eller affärsplan vilket kan leda till att du inte uppnår syftet med stödet.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat investeringens utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.
 • Du har inte informerat om din investering på det sätt som står i ditt beslut.

Om du har frågor

Om du har frågor om din egen stödansökan ska du kontakta Sametinget som ansvarar för handläggningen av stödet.

Om du har allmänna frågor om varför du inte kan söka det här stödet är du välkommen att ringa Jordbruksverkets kundtjänst.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till Sametinget på blankett eller annat papper.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2023-12-28

Till toppen