Fleråriga miljö- och klimatersättningar 2023‑2027

Det finns förslag på hur de fleråriga miljö- och klimatersättningarna kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner

Syftet är att minska ytavrinning, erosion och läckage av näringsämnen från åkermark. Detta minskar även risken för att rester av växtskyddsmedel förorenar sjöar och vattendrag.

Du kan få ersättning för skyddszoner utmed vattenområden. De ska vara minst 6 meter breda och får vara högst 10 meter breda.

Du kan även få ersättning för anpassade skyddszoner som är anlagda på delar av fält där det kan förekomma ytavrinning och erosion. Dessa får var och en vara högst 0,1 hektar. Det kan finnas flera anpassade skyddszoner på skiftet om det finns flera platser med risk för erosion.

För både skyddszoner utmed vattenområden och anpassade skyddszoner på erosionskänsliga platser gäller att de ska vara sådda med vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter. Insektsbefrämjande fröblandningar får blandas in i utsädet vid sådd av skyddszonen. Skyddszonen ska ligga obruten under hela åtagandeperioden. Sista året i åtagandet får zonen brytas på hösten.

Åtagandet som krävs är femårigt.

För ersättning till skyddszoner och anpassade skyddszoner ska marken finnas inom nitratkänsligt område.

Planerad ersättning:

  • 3 000 kronor per hektar för skyddszoner mot vattenområden
  • 10 000 kronor per hektar för anpassade skyddszoner.

Ersättningen för anpassade skyddszoner ökar markant. Det kommer inte längre krävas att länsstyrelsen godkänner placeringen av den anpassade skyddszonen i förväg som gäller för nuvarande ersättning. Det kommer inte att gå att söka ersättning för skyddszoner på för mark som är skadad av vägsalt.

Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Syftet är att behålla en effektiv näringsretention i våtmarker och dammar samt hindra dem från att växa igen. Syftet kan också vara att gynna den biologiska mångfalden.

Det är en arealersättning för skötsel av våtmarker eller dammar. Dessa måste vara anlagda eller restaurerade.

Åtagandet som krävs är femårigt.

Ersättningen är 4 000 kronor per hektar. Till det kommer eventuell markersättning. Markersättningen är 1 000 kronor per hektar. I Götalands södra slättbygder är markersättningen 3 000 kronor per hektar.

Det är inga ändringar i ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar jämfört med i dag.

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement

Syftet är att bevara och förstärka hävdgynnad biologisk mångfald och synliggöra kulturmiljöer och därmed öka variationen i odlingslandskapet.

Det är en arealersättning för att sköta vissa typer av betesmark och slåtterängar.

Det finns 7 olika markklasser att söka ersättning för och 4 olika komplement.

Åtagandet som krävs är femårigt.

Här kan du se den planerade ersättningen för olika markklasser och komplement.

Belopp per marktyp

Typ av mark

Ersättning

Betesmarker och slåtterängar

med allmän skötsel

1 850 kr/hektar

Betesmarker med särskild skötsel

3 950 kr/hektar

Slåtterängar med särskild skötsel

5 500 kr/hektar

Alvarbete

1 400 kr/hektar

Skogsbete

3 500 kr/hektar

Mosaikbetesmarker

2 700 kr/hektar

Gräsfattiga marker

2 700 kr/hektar

Komplement svårtillgängliga platser

1 000 kr/hektar

Komplement manuell slåtter

7 000 kr/hektar

Komplement höhantering

1 700 kr/hektar

Komplement efterbete

700 kr/hektar

Kravet på åtagandeplaner som är fastställda av länsstyrelsen tas bort för marker med särskild skötsel. Vissa markklasser, till exempel betesmarker med särskilda värden och skogsbeten, får i stället fler generella villkor.

Ersättningsnivåerna höjs för betesmarker och slåtterängar med allmänna värden och för betesmarker med särskilda värden.

Ersättning för myrslåtterängar, lövtäkt och bränning ingår inte längre i den här ersättningen. Dessa ersättningar kommer istället att hanteras av Naturvårdsverket.

Ersättning för fäbodar

Syftet är att bevara ett levande fäbodbruk som förstärker och bibehåller landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk gör det också möjligt att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer.

Du kan få ersättning för fäbodar och areal med fäbodbete för bevarande av den betespräglade miljön i och omkring fäboden.

Åtagandet som krävs är femårigt.

Här kan du se den planerade ersättningen per år.

Fäbodar och fäbodbete

Typ av fäbod

Ersättning

Huvudfäbod med

minst 6 hektar fäbodbete

20 000 kronor per fäbod

Kompletterande fäbod med

minst 6 hektar fäbodbete

3 000 kronor per fäbod

Fäbodbete

1 000 kronor per hektar

Komplement särskild skötsel av fäbodbete

1 200 kronor per hektar

Det är inga ändringar i ersättningen för fäbodar jämfört med i dag.

Ersättning för hotade husdjursraser

Syftet med åtgärden är att stimulera och underlätta för djurägare att hålla hotade husdjursraser.

Ersättning ges som ett årligt belopp per djurenhet till de djurägare som håller renrasiga djur av utpekade hotade husdjursraser.

För fjäderfän ges ersättningen som ett årligt belopp per genbank till djurägare som håller hotade raser.

De djurarter som omfattas är nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfän.

Åtagandet som krävs är femårigt.

Planerad ersättning:

  • getter 1 450 kronor per djurenhet
  • svin 2 050 kronor per djurenhet
  • nötkreatur 2 000 kronor per djurenhet
  • får 1 450 kronor per djurenhet
  • fjäderfän 1 000 kronor per genbank.

Hotade raser av fjäderfän kommer att ingå i ersättningen: blekingeanka, svensk gul anka, svensk blå anka, svensk myskanka, skånegås, ölandsgås, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammelsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna och fiftyfive flowery.

Med undantag för höjningen av den planerade ersättningsnivån för nötkreatur och tillägget av fjäderfän är ersättningen för hotade husdjursraser oförändrad jämfört med i dag.

Senast uppdaterad: 2022-05-05