Klimatanpassningar inom vatten­bruket för ökad konkurrenskraft

Jordbruksverket utlyste 25 miljoner kronor till innovationer inom vattenbruket för att möta ett förändrat klimat och på så sätt stärka konkurrenskraften inom vattenbruksnäringen. För att kunna ta del av utlysningen ska projekten bidra till klimatanpassade tekniker eller processer som leder till lönsamhet vid ett förändrat klimat.

Ansökan var öppen mellan 15 februari och 15 april 2023.

Vi står inför klimatförändringar som påverkar svenskt vattenbruk och därmed även produktionen av sjömat. Hur kan vattenbruksnäringen förbereda sig på ett förändrat klimat och vilka anpassningar behöver de svenska vattenbruksföretagen göra för att vara konkurrenskraftiga i framtiden?

Vem kan få stöd?

Företag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan söka stödet.

Är du ett företag, region, kommun, branschorganisation eller erkänd producentorganisation ska du samarbeta med en kvalitetssäkrande samarbetspartner för att vara stödberättigande. Den kvalitetssäkrande partnern behöver bedöma projektets metoder, tidsplan och organisation.

Det kan du få stöd för

För att kunna ta del av utlysningen ska projekten bidra till klimatanpassade tekniker eller processer som leder till lönsamhet vid ett förändrat klimat.

Projekten ska utveckla, pröva eller utvärdera produkter, metoder, processer eller tekniker för att kunna anpassa företag inom vattenbruksnäringen till klimatförändringar och på så sätt stärka deras konkurrenskraft.

Du ska sprida resultatet till relevanta målgrupper enligt en fastställd plan för projektet. I din ansökan ska du motivera hur projektet bidrar till att uppfylla behov.

Du kan inte få stöd för insatser kopplade till akvaponier

Den här utlysningen ligger inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, stödåtgärden innovationsprojekt inom vattenbruk.

Utgifter du kan få stöd för

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • utgifter för personal inklusive lönepåslag
 • indirekta kostnader
 • investeringar
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen som resor, konsultarvoden, eget arbete och andra utgifter.

Om du beviljas stöd för en investering kan du bara få stöd för investeringens värdeminskning under projekttiden. Du måste därför sälja investeringen eller låta värdera den innan du ansöker om slututbetalning. När du ansöker om slututbetalning måste du redovisa investeringens restvärde.

Så mycket stöd kan du få

 • Stödet är 75 procent av de utgifter som ger rätt till stöd om stödmottagaren är ett företag, som inte kan ses som en kollektiv stödmottagare eller offentligt organ.
 • För övriga stödmottagare är stödet 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.
 • Du kan som mest få 10 000 000 kronor i stöd per projekt.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms projekten enligt urvalskriterier och särskilda bedömningsgrunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterier

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

30


I denna utlysning kommer ansökningarna att bedömas av en rådgivande kommitté (RÅK) utifrån särskilda bedömningsgrunder:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer – projekt där flera aktörer samverkar och bidrar med olika kompetenser ökar möjligheterna för ett bra resultat.
 • Projektet uppfyller identifierade behov kopplade till klimatanpassning.
 • Metoden för projektet bidrar till innovationsprocessen – utveckla, pröva och utvärdera.
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.
 • Projektet har en rimlig budget utifrån projektplan och planerade aktiviteter.
 • Marknadspotential – plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.
 • Innovationsgrad – Hur innovationen skiljer sig från befintliga lösningar, vad som är nytt och varför den är bättre än befintliga alternativ.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Projektets slutdatum

Projektets slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU-logotyp.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 15 april 2023. Jordbruksverket kan påbörja handläggningen först efter att den rådgivande kommittén gjort sin bedömning. Det kan därför dröja till sommaren 2023 innan vi kan ta beslut i ärendena.

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som projektet ska uppnå och vilka utgifter du kommer att ha.

Du som söker ska ha de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för projektet när du söker utbetalning.

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal. Läs mer här om vilka underlag du behöver skicka in och andra villkor.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för innovationsprojekt inom vattenbruk.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Frida Solstorm eller Cecilia Landström.

Frida Solstorm

Cecilia Landström

För frågor om handläggningen:

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2024-05-07

Till toppen