Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för att öka förutsättningar för jämställt företagande

Jordbruksverket utlyste 6 000 000 kronor till aktiviteter som bidrar till kunskapsöverföring och kunskapsutbyte om betydelsen av jämställt företagande för konkurrenskraftiga företag. Sista ansökningsdag var den 11 februari 2022. Det är ännu inte beslutat vem som får stödet.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar kompetensutvecklingsinsatser kan få stödet.

Det kan du få stöd för

I rapporten Skörda lika som analysföretaget United Minds tagit fram på uppdrag av Jordbruksverket pekar man på att mer jämställda företag kan bidra till ökad lönsamhet och ökad innovationsgrad i företagen inom den gröna näringen.

Syftet med projekt inom denna utlysning ska därför vara att sprida kunskap om betydelsen av jämställt företagande, att ge forum för diskussioner och kollegialt lärande. Detta kan ge förutsättningar för ett förändrat beteende som i sin tur kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäring.

Du kan få stöd för kurser, studiecirklar, erfarenhetsgrupper och liknande gruppaktiviteter. Upplägget kan med fördel vara föreläsningar varvat med gruppdiskussioner.

Exempel på områden som aktiviteterna kan handla om:

 • ägarskiften
 • juridiska frågor exempelvis kring ägandet av mark
 • hur man kan arbeta med normer och den sociala kulturen inom näringen
 • arbetsfördelning
 • goda exempel på jämställda företag
 • företagsledningsfrågor och hur man som arbetsgivare kan arbeta med jämställdhet på sitt företag, exempelvis vid rekrytering och tillsättning av styrelser till sitt aktiebolag.

Vi prioriterar projekt som är väl planerade och kostnadseffektiva.

När vi prioriterar projekt eftersträvar vi en geografisk spridning över landet.

Den här utlysningen ligger inom landsbygdsprogrammet, delåtgärd 1.1 stöd till demonstrationer och information, fokusområde 2a konkurrenskraft.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal inklusive lönekostnadspåslag, indirekta kostnader och övriga utgifter.

Utgifter för personal

Utgifter för personal är löner som du, din personal, dina samarbetspartners och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Budgeten för projektet ska vara minst 1 000 000 kronor för att du ska få stöd.

Villkor för stödet

 • Du kan söka stödet mellan den 18 november 2021 och den 11 februari 2022.
 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 31 oktober 2024.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Anordnaren för utbildningsinsatsen ska ha
  • personal som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området,
  • en plan för fortbildning av sin personal inom det aktuella området, och
  • erfarenhet inom det aktuella området, vilket ska styrkas genom dokumentation från tidigare arbeten.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din organisationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultatrapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen den 18 november 2021 till och med den 11 februari 2022.

 • Logga in med BankID.
 • Starta tjänsten.
 • Under flik 3, Välj projekt, ska du välja stöd till kompetensutveckling, därefter ökad konkurrenskraft. Sedan väljer du vilken näring du söker inom (jordbruk-, trädgård- eller rennäring) och sedan ”kurser, workshop, studieresa”.
 • Observera att du ska välja ”Hela landet” på frågan ”Var ska du genomföra ditt projekt?” under flik 4, Om projektet. Detta ska du göra även om du genomför projektet regionalt.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
 • genomförarens kunskap och genomförandekapacitet
 • projektets metod bidrar till kunskapsspridning
 • det finns ett identifierat behov av projektet
 • projektet har tydliga mål.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur vi viktar dem på sidan 32–34 i den Nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet för år 2020.

När du har skickat in din ansökan

Observera att du kan få vänta upp till ett år innan du får ett beslut på din inskickade ansökan. Vi kan inte lämna några garantier för när du får ditt beslut, men som handläggningstiderna ser ut för närvarande får de flesta sina beslut inom ett år.

I ditt beslut om stöd står bland annat villkor och hur mycket du får i stöd.

Här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du är upphandlingsskyldig.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga, men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Jenny Öhlin eller Frida Sporre.

Jenny Öhlin

Frida Sporre

Om du har administrativa frågor kan du vända dig till Theodor Landen Rhodin eller Jenny Alftberg.

Theodor Landen Rhodin

Jenny Alftberg

Föreskrifter

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2022-02-11

Till toppen