Teknik för övervakning av miljö och djurs hälsa och välfärd inom vatten­bruket

Jordbruksverket utlyser 25 miljoner kronor till innovationer inom vattenbruket för att utveckla nya tekniker och processer för övervakning inom olika vattenbrukssystem.

Sista dag att söka stödet är den 16 juni 2024. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Nu kan du söka stöd för att utveckla och implementera övervakningssystem för att optimera välfärden och miljön för vattenbruks­organismer och övervaka påverkan på omgivningar. Syftet med utlysningen är att främja utvecklingen av ett hållbart svenskt vattenbruk.

Vem kan få stöd?

Företag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producent­organisationer och andra föreningar kan söka stödet.

Är du ett företag, region, kommun, stiftelse, bransch­organisation, erkänd producent­organisation eller förening ska du samarbeta med en kvalitets­säkrande samarbets­partner för att vara stöd­berättigande. Den kvalitets­säkrande partnern ska bedöma projektets metoder, tidsplan och organisation.

Det kan du få stöd för

Projekten i den här utlysningen ska utveckla, pröva eller utvärdera tekniker, system eller processer för övervakning i eller runt vattenbruks­system och som är till nytta för fler än ett enskilt företag. Övervakningen kan exempelvis syfta till miljö, välfärd eller smittor. Utvecklade övervaknings­system bidrar till en mer konkurrenskraftig vattenbruks­näring genom att man i tid får möjlighet att vidta åtgärder vid eventuella risker. För att kunna ta del av utlysningen ska resultaten från projekten kunna bidra till ökad hållbarhet inom vattenbruks­näringen.

Du ska sprida resultatet till relevanta målgrupper enligt en fastställd plan för projektet. I din ansökan ska du motivera hur projektet bidrar till att uppfylla utlysningens syfte.

Du kan inte få stöd för insatser som rör akvaponi.

Den här utlysningen ligger inom havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet, stödåtgärden innovations­projekt inom vattenbruk.

Utgifter du kan få stöd för

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • utgifter för personal inklusive lönepåslag
 • indirekta kostnader
 • investeringar
 • övriga utgifter som är kopplade till projekt­planen som resor, konsult­arvoden, eget arbete och andra utgifter.

Om du har fått stöd för en investering kan du bara få stöd för investeringens värdeminskning under projekttiden. Du måste därför sälja investeringen eller låta värdera den innan du ansöker om slut­utbetalning. När du ansöker om slut­utbetalning måste du redovisa investeringens restvärde.

Så mycket stöd kan du få

Hur mycket stöd du kan få beror på vilken av grupperna i tabellen som du tillhör. I tabellen ser du hur stor del av dina stödberättigande utgifter som du kan få stöd för. Om du hör till flera grupper är du berättigad till den högre stödnivån.

Så mycket stöd kan du få

Sökande

Stöd

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, en högskola som har staten som huvudman och vetenskapliga institut som är styrda av en offentligrättslig organisation

100 procent

Insatser som uppfyller samtliga följande villkor:

 • De är av kollektivt intresse.
 • Det rör sig om en kollektiv stödmottagare.
 • De har innovativa egenskaper eller säkerställer allmänhetens tillgång till resultaten av dem.

100 procent

Övriga sökande

75 procent

 • Vi betalar inte ut stödbelopp som är lägre än 24 000 kronor.
 • Du kan som mest få 5 000 000 kronor i stöd per ansökan.

Så bedömer vi din ansökan

Vid en utlysning bedöms projekten enligt urvalskriterier av generell karaktär. Särskilda bedömnings­grunder för dessa kriterier tas fram för varje utlysning.

Förklaring till bedömning av ansökan

Urvalskriterier

Poängbeskrivning

Viktning

Insatsens relevans i relation till utlysningens syfte

5 poäng: Mycket väl i linje med utlysningens syfte

4 poäng: Väl i linje med utlysningens syfte

3 poäng: I linje med utlysningens syfte

70

Kostnadseffektivitet

5 poäng: Beskrivning av insatsen visar på kostnadseffektivitet och relevans

 30

I denna utlysning kommer ansökningarna att bedömas av en rådgivande kommitté (RÅK) utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer – projekt där olika typer av aktörer samverkar och bidrar med olika kompetenser ökar möjligheterna för ett bra resultat.
 • Projektet uppfyller identifierade behov från vattenbruksnäringen.
 • Metoden för projektet bidrar till innovationsprocessen – utveckla, pröva och utvärdera
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen
 • Projektet har tydliga och mätbara mål
 • Projektet har en rimlig budget utifrån projektplan och planerade aktiviteter
 • Marknadspotential – plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.
 • Innovationsgrad – Hur innovationen skiljer sig från befintliga lösningar, vad som är nytt och varför den är bättre än befintliga alternativ.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Projektets slutdatum

Projektets slutdatum får vara högst 3 år från beslutsdatum.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 16 juni 2024. Handläggningen av ansökningarna kan påbörjas först efter att den rådgivande kommittén gjort sin bedömning. Beslut i ärendena kan därför väntas tas tidigast hösten 2024.

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Ansök om stödet

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som projektet ska uppnå och vilka utgifter du kommer att ha.

Du som söker ska ha de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs för projektet när du söker utbetalning.

Du har möjlighet att påbörja ditt projekt när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Planera din budget

I din ansökan behöver du bifoga en detaljerad beskrivning av projektets aktiviteter och en detaljerad budget.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkningen av timlön om du har utgifter för personal.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Du är inte garanterad stöd

Du är inte garanterad att få stöd i och med att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats före din ansökan.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Om du vill få pengar i förskott kan du söka om förskottsutbetalning.

Om du vill få en del av pengarna innan allt är genomfört kan du söka en eller flera delutbetalningar. Den sista ansökan om utbetalning som du skickar in måste vara en ansökan om slututbetalning.

Mer information om ansökan, regler, villkor och utbetalning

Du kan läsa mer om ansökan, regler, villkor och utbetalning på sidan om stöd för innovations­projekt inom vattenbruk.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta Frida Solstorm eller Cecilia Landström.

Frida Solstorm

Cecilia Landström

Har du frågor kring handläggningen kan du kontakta Anders Ericsson.

Anders Ericsson

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2024-04-15

Till toppen