Nationell kompass mat, dryck och lokal livsmedelskedja

Nationell kompass för mat, dryck och lokal livsmedelskedja är Jordbruksverkets satsning för att samlat främja matkultur, småskalig livsmedelsproduktion och måltidsturism kopplat till stöden i Landsbygdsprogrammet 2014–2022 och strategisk plan för EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik CAP 2023–2027, område 3 ”Livsmedel och Besöksnäring”. Arbetet i Nationell kompass förstärker Jordbruksverkets arbete med utlysningar och upphandlingar av dessa medel.

Målet med Nationell kompass är att genom behovsinsamling och kunskapsspridning uppnå träffsäkra och effektiva EU-finansierade insatser riktade till livsmedels- och besöksnäringen.

Metoden för att uppnå effektiva stöd är att Jordbruksverket återkommande samlar en fokusgrupp och länsstyrelsegrupp där branschens behov diskuteras, samordnas och stäms av inför utlysningar och upphandlingar. Behovsinsamling sker också via en upphandlad omvärldsbevakning samt dialog med andra aktörer i livsmedels- och besöksnäringen. På så sätt säkerställer Jordbruksverket att stöden som utlyses är väl förankrade i de behov som finns i näringen.

En viktig målgrupp för arbetet inom Nationell kompass är de potentiella mottagare samt utsedda verkställare för främjande insatser. Projektägarträffar för kunskapsöverföring och synergieffekter är en metod för att uppnå effektiva stöd.

Slutmålgruppen för de insatser som genomförs inom Nationell kompass samt CAP 2023–2027, område 3 ”Livsmedel och Besöksnäring” är främst mathantverksproducenter, övriga småskaliga livsmedelsproducenter samt måltidsturismföretag.

Främjande insatser via andra aktörer

Inom projektet upphandlas och utlyses främjande insatser, med resurser från landsbygdsprogrammet, som direkt stöttar målgrupperna i en riktning som strävar mot långsiktig och hållbar lönsamhet samt ökad konkurrenskraft.

Nio miljoner kronor från landsbygdsprogrammet har upphandlats för genomförande av insatser under perioden 2023–2024.

Upphandlingar inom Nationell kompass:

Stödområdet för dessa insatser har stämts av med fokusgrupp under 2023. En samverkansgrupp för behovsinspel hos länsstyrelsen bildades under senare delen av 2023 och knyts till arbetet inom Nationell kompass.

Behovsinsamlingen stöttar också de utlysningar och upphandlingar som genomförs inom CAP med start 2024.

De insatser som genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och Strategisk plan ger nya kunskaper och lösningar för utvecklingen inom livsmedels- och besöksnäringen. För att ytterligare förstärka effekten av främjandearbetet ska Nationell kompass ta tillvara resultaten från genomförda projekt och göra dessa tillgängliga för livsmedels- och besöksnäringen.

Kommunikationsinsatser genomförs för att tillgängliggöra resultaten samt att sprida goda exempel i samarbete med fokusgruppen och andra relevanta kanaler.

Arbetet i Nationell kompass löper till februari 2025. Metoden för behovsinsamling och kunskapsspridning utvärderas för eventuell fortsättning. Ambitionen är att metoderna som arbetas fram inom Nationell kompass ska kunna leva vidare.

I fokusgruppen ingår

 • Institutet för språk och folkminnen
 • Sametinget
 • Eldrimner
 • RISE/SAMLA
 • LRF Lokal mat och dryck
 • Tillväxtverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • SLU Future Food.

I samverkansgruppen för länsstyrelsen ingår representanter från

 • länsstyrelsen Västerbotten
 • länsstyrelsen Västra Götaland
 • länsstyrelsen Gävleborg
 • länsstyrelsen Västmanland
 • länsstyrelsen Kronoberg.

Representanterna arbetar med livsmedelsfrågor och besöksnäring. Dessa fem representanter representerar var sitt regionalt område vilket täcker in samtliga Sveriges länsstyrelser.

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Till toppen