Kaniner som sällskapsdjur

Hitta på sidan

För att dina kaniner ska må bra ska du följa reglerna om skötsel, foder och utrymmen. Du som hyr ut, säljer eller tar hand om andras kaniner kan behöva söka tillstånd. Om du reser eller handlar med kaniner finns det särskilda regler att följa.

Så här sköter du dina kaniner

Kaniner är sociala djur som behöver uppmärksamhet precis som katter och hundar.

Här kan du läsa övergripande om reglerna för att sköta kaniner. För att ta reda på alla regler behöver du också läsa Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur. De finns länkade under rubriken Författningar.

Sysselsättning och social kontakt

Du bör helst hålla kaniner i par eller i grupp för att tillgodose deras behov av social kontakt. Könsmogna hanar som inte är kastrerade bör däremot inte hållas tillsammans.

Inredning i utrymmet där kaninen hålls

En stimulerande miljö är en viktig faktor för att kaniner ska kunna bete sig naturligt. Miljön i buren ska därför ge möjlighet till sysselsättning. Eftersom kaniner har ett behov av att bygga bo ska djuren ha tillgång till material som går att fläta samman. Exempel på bra material är halm och hö eller liknande.

Kaniner behöver både möjlighet att hoppa omkring och att gömma sig för att må bra. I kaninens bur eller annat utrymme ska det finnas en hylla som djuren dels kan sitta på, dels gömma sig under. Storleken på hyllan ska anpassas efter antalet kaniner och alla djur i buren ska kunna sitta samtidigt på hyllan.

Hyllan kan exempelvis vara taket på en bolåda. Botten i en kaninbur ska vara täckt med lämpligt strömedel. Nätgolv är bara tillåtet om djuren hålls utomhus i betesbur.

Skötsel av tänder och klor

Kaniners tänder växer under hela livet. För att tänderna inte ska bli för långa måste djuren ha möjlighet att slipa dem. Därför ska de alltid ha tillgång till gnagmaterial, till exempel grenar med bark, pinnar eller rötter. Det är också viktigt att du inspekterar och klipper kaninernas klor vid behov.

Foder och vatten

Det är viktigt att du ser till att kaninerna får vatten.

Kaniner ska ha fri tillgång på grovfoder som till exempel hö och gräs.

När utfodringen av kaniner förändras ska det ske successivt. Detta är speciellt viktigt när man byter foder från hö till färskt gräs.

Om du håller flera kaniner tillsammans bör djuren ha möjlighet att äta samtidigt. Grovfoder ges med fördel i en så kallad höhäck.

Minsta utrymme

Kaniner behöver plats att röra sig på. Djurskyddslagstiftningen anger hur stor yta en kanin minst ska ha. Utrymmet får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan. Hyllplan räknas inte in i ytan.

Minimimått för utrymmen där kaniner hålls

Kaninens vikt

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning

Minsta tillåtna yta per avelshona med kull

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

Upp till 2 kg

0,5 m²

0,3 m²

0,7 m²

0,7 m²

0,5 m

0,5 m

2 upp till 3,5 kg

0,7 m²

0,35 m²

0,8 m²

0,8 m²

0,6 m

0,6 m

3,5 upp till 4,5 kg

0,8 m²

0,40 m²

0,9 m²

0,9 m²

0,7 m

0,8 m

4,5 upp till 6 kg

0,9 m²

0,45 m²

1,0 m²

1,0 m²

0,7 m

0,8 m

Över 6 kg

1,0 m²

0,5 m²

1,2 m²

1,2 m²

0,8 m

0,9 m

Utrymme i bolåda för avelshona med kull

Honans vikt

Minsta längd

Minsta bredd

Minsta höjd

Upp till 2 kg

35 cm

30 cm

30 cm

2 upp till 3,5 kg

35 cm

30 cm

35 cm

3,5 upp till 4,5 kg

40 cm

30 cm

35 cm

4,5 upp till 6 kg

50 cm

40 cm

40 cm

Utomhusvistelse

Det är tillåtet att ha kaniner i bur utomhus även under den kalla årstiden. Vintertid måste buren vara upphöjd från marken för att kyla inte ska tränga upp underifrån. Kaniner som hålls utomhus ska ha skydd mot stark värme, nederbörd, fukt, blåst, kyla och andra djur.

Om kaniner hålls i ett utrymme där det är kallare än 0°C måste du ge dem uppvärmt dricksvatten minst två gånger per dygn.

Om dina djur blir sjuka

Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din kanin inte mår bra.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Om du har verksamhet som inte bedrivs i privat bostad gäller hygienreglerna

Om du har en verksamhet som du inte har i din privata bostad omfattas du av hygienreglerna. Exempel på verksamheter som omfattas av hygienreglerna är zoohandlare, zoohandelsgrossister och annan verksamhet eller uppfödning som inte sker i privat bostad.

Infektion med bakterier som är resistenta mot antibiotika

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika.

Om djuren får en infektion med MRSA och MRSP finns det krav som du måste följa. Kraven finns under respektive bakterie på sidan om Infektioner med resistenta bakterier.

Nya regler för djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder

Den 21 april började nya regler att gälla. För dig som har iller, vattenlevande prydnadsdjur, groddjur, reptiler, fåglar (till exempel kanariefåglar och papegojor) samt gnagare och kaniner för sällskap innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids.

Om du ansvarar för djur i kommersiellt syfte till exempel i en zooaffär ska du också vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder, det vill säga att du ska arbeta förebyggande för att minska risken för sjukdomar.

Syftet med reglerna är att

 • förhindra att dina eller andras djur blir sjuka
 • förhindra att andra djur blir smittade av dina djur
 • tidigt upptäcka sjukdomar.

Ta hand om ett dött sällskapsdjur

Kremering

Du kan välja att kremera ditt djur. Det finns godkända kremerings­anläggningar för sällskapsdjur runt om i landet. Din veterinärklinik kan ofta hjälpa dig med transporten. Om du väljer separat kremering kan du få tillbaka askan. Askan kan du sedan begrava eller sprida.

Nedgrävning

Du får begrava ditt djur på egen mark utan föregående kremering, om du följer kommunens anvisningar. Om du får göra det eller inte kan bero på

 • var din mark ligger och hur stor den är
 • om det är ett stort eller litet djur.

I vissa delar av landet finns det även begravnings­­platser för sällskapsdjur. Hör av dig till din kommun om du vill veta mer om reglerna som gäller.

Tillstånd för verksamheter med kaniner

Du kan behöva söka tillstånd från länsstyrelsen för att få

 • driva en yrkesmässig verksamhet med kaniner som sällskapsdjur
 • hyra ut eller förvara och utfodra andras kaniner i större omfattning (6 kaniner eller fler).

Om du är osäker på om du ska söka tillstånd kan du alltid fråga länsstyrelsen i ditt län.

Sök tillståndet hos länsstyrelsen

Du söker tillståndet hos länsstyrelsen i det län där du har dina djur. Länsstyrelsen har en e‑tjänst för ansökan om tillstånd för verksamhet med djur.

När du söker tillståndet kontrollerar länsstyrelsen

 • att du har tillräckligt med personal samt att du är lämplig och har rätt kompetens för att driva din verksamhet och ta hand om djuren
 • att platsen där djuren ska vistas uppfyller djurskydds­reglerna.

Både fysiska och juridiska personer kan söka tillståndet

Du kan söka tillståndet både som fysisk person (privatperson eller enskild firma) och som juridisk person (exempelvis ett företag, ett kooperativ eller en förening).

Ett tillstånd ges till en person (fysisk eller juridisk). Det kan vara flera personer som behöver tillstånd på samma fastighet eller anläggning, om de driver olika tillståndspliktiga verksamheter. Det gäller till exempel om flera uthyrare har en gemensam anläggning, men skilda ekonomier.

Om verksamheten byter ägare eller anläggning så behövs det ett nytt tillstånd

Om en verksamhet byter ägare måste den nya ägaren söka ett nytt tillstånd för att få sin lämplighet och kompetens bedömd.

Samma sak gäller om du flyttar verksamheten till en annan anläggning. Du måste då söka ett nytt tillstånd för att få den nya anläggningen godkänd.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd när reglerna kräver att du ska ha det. Den som saknar tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Nya regler för registrering av anläggning

Den 21 april började nya regler gälla för dig som håller kaniner i kommersiellt syfte eller för livsmedelsproduktion. Reglerna innebär att du ska registrera anläggningen där du håller djuren hos Jordbruksverket. Du gör det i e‑tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Transportera kaniner

Enstaka djur i bil

Om du transporterar enstaka sällskapsdjur i bil ska du se till att det sker på ett säkert sätt. Djuret ska inte riskera att bli skadat eller lida i samband med transporten. Det betyder till exempel att djuret är säkrat vid inbromsning. Du bör säkra djuret genom att förvara det i en säkrad transportbur.

Du får transportera djur i personbilens bagageutrymme, men bara om det går att se till djuret från bilens personutrymme. Ditt fordon ska vara lämpligt att transportera djur i.

Mer om transporter hittar du i föreskriften 2019:7, under rubriken Författningar längst ner på sidan.

Lämna aldrig djur ensamma i en varm eller kall bil

Du får aldrig lämna ett djur utan tillsyn i bilen om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under -5°C.

Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Din bil är ett fordon, inget förvaringsutrymme för ett djur.

Dräktiga och nyfödda djur

Dräktiga honor får inte transporteras under sista femtedelen av dräktigheten. Moderdjur får transporteras tidigast en vecka efter det att ungarna fötts.

Ett nyfött djur måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera det.

Ungar som diar ska transporteras tillsammans med moderdjuret.

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven men det får inte finnas någon risk för att djuret lider under transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

Ta in kaniner i Sverige

Djuren som du reser eller handlar med måste vara uppfödda i fångenskap och ha hållits i fångenskap sedan födseln. Du får inte ha vilda infångade djur som sällskapsdjur.

Skyddade arter

Vissa arter omfattas av CITES, den konvention som reglerar handeln med hotade djur och växter. När du tar in sådana djur till Sverige finns det särskilda regler som du behöver följa. Det gäller både handel inom EU och handel med länder utanför EU.

Arter kan även omfattas av artskyddsförordningen som kompletterar bestämmelserna i CITES-konventionen. Artskyddsförordningen ska skydda europeiska arter av vilda djur och växter genom att reglera hur man får handla med och förvara dessa arter.

Du ansvarar för att reglerna följs

Det är du som tar in djur som ansvarar för att reglerna följs. Om du inte följer reglerna kan djuren beslagtas, sättas i karantän eller i värsta fall avlivas vid gränsen. Tänk också på att du i förväg måste ta reda på om djuren får hållas i Sverige utan särskilt tillstånd.

Reglerna kan ändras om till exempel risken för spridning av smittsamma sjukdomar kräver det.

Om djurens art är oklar

Om det finns tveksamhet om djurens art kan tullen be en expert från Jordbruksverket att hjälpa till att bestämma arten. Du som tar in djuren betalar för artkontrollen.

Den 21 april började nya regler gälla för att ta in kaniner i Sverige

Reglerna gäller både när du reser med din egen kanin och när du tar in en kanin för att sälja, skänka, adoptera bort eller då kaninen på annat sätt ska byta ägare.

Kaniner som ska säljas eller på annat sätt byta ägare

Reglerna innebär bland annat att när en kanin tas in i Sverige för att byta ägare ska anläggningen som kaninen kommer ifrån vara registrerad (även om det är en egen uppfödning) och det får inte ha förekommit någon onormal dödlighet på anläggningen som kaninen kommer ifrån. Det får inte heller finnas några restriktioner i avsändarlandet eller området i avsändarlandet på grund av en sjukdom som kaniner kan drabbas av.

Kaniner som inte ska säljas eller byta ägare

Om du skickar din kanin med en annan person, innebär reglerna att du som ägare också måste resa inom 5 dagar före eller efter din kanin. Om du inte kan resa själv behöver du följa reglerna för djur som ska byta ägare.

Om du vill ta in en kanin från ett land utanför EU behöver kaninen inte längre ett införseltillstånd och den behöver inte kontrolleras av en gränskontrollveterinär. Ditt djur behöver dock fortfarande kontrolleras av Tullverket vid en godkänd EU entry point.

Vi håller på att uppdatera webbplatsen med detaljer om de nya reglerna, men denna sida är ännu inte uppdaterad. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Ta in enstaka kaniner som inte ska säljas

Du får ta in enstaka kaniner från EU-länder och EFTA-länder. Det gäller om

 • de inte är fler än fem stycken
 • de reser med dig eller ditt ombud
 • de inte ska säljas eller byta ägare i Sverige
 • de är uppfödda i fångenskap och har hållits i fångenskap sedan födseln.

Ta in enstaka kaniner som inte ska säljas från länder utanför EU och EFTA

Om du vill ta in enstaka kaniner (max 5 stycken) som är uppfödda i fångenskap, inte ska säljas och som reser med dig eller ditt ombud från länder utanför EU och EFTA, måste du

 • ha införseltillstånd vid varje införseltillfälle
 • ha en djurägarförsäkran
 • ha ett veterinärintyg som styrker att djuren är friska och kan transporteras
 • ta in djuren via en Entry Point till EU
 • anmäla införsel till gränskontroll senast en arbetsdag före beräknad ankomst.

Notera att om du ska ta in djur via ett annat EU-land till Sverige, ska gränskontrollen göras i det första EU-landet som du anländer till med ditt djur. Kom ihåg att göra anmälan till denna gränskontroll minst en arbetsdag före beräknad ankomst.

Djuren ska åtföljas av ett intyg utfärdat av en behörig veterinär under det sista dygnet före avresan. Intyget ska styrka att djuren är friska och kan klara av att transporteras.

Du måste ta in djuren i EU via en godkänd EU entry point, där de ska besiktigas av en gränskontrollveterinär. Du betalar en avgift för att få djuret besiktigat. Avgiften är lägre under ordinarie arbetstid på vardagar. Under övrig tid tas en extra jouravgift ut.

Så här söker du införseltillstånd
 • Du ska söka införseltillstånd senast 30 dagar före införseln.
 • Ansökan kostar 400 kronor. Betala in pengarna på Jordbruksverket bankgiro 5693-2486 innan du skickar in din ansökan. Skriv ditt namn och adress och märk betalningen med enhetsnummer 14005.
 • Skicka en kopia av kvittot på ansökningsavgiften med din ansökan om införseltillstånd.
 • Du skickar ansökan till Jordbruksverket, smittbekämpningsenheten, 551 82 Jönköping, eller skickar den undertecknad via e-post till registrator@jordbruksverket.se.
När du fått införseltillstånd

När du har fått beslut om införseltillstånd får du också en blankett för att göra en djurägarförsäkran.

Djurägarförsäkran intygar att djuren

 • inte har visat några tecken på smittsam sjukdom under de senaste sex månaderna
 • inte har haft kontakt med andra djur under de senaste 30 dagarna
 • kommer att isoleras i hemmet i 14 dagar efter att du tagit in dem i landet.

Ta in kaniner i Sverige som ska säljas

De här reglerna gäller för djur som

 • ska säljas eller byta ägare
 • transporteras utan att ägaren eller något ombud för ägaren är med
 • är fler än fem.

Du måste vara registrerad som importör

För att du ska få ta in djur som ska säljas eller byta ägare, måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före det första beräknade införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Handel från EU-länder samt Andorra, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten

En officiell veterinär i utförsellandet ska utfärda ett hälsointyg under det sista dygnet innan djuren sänds iväg. Intyget ska visa att djuren har genomgått en klinisk undersökning och att de är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till sin destination.

Av hälsointyget ska det också framgå att djuren uppfyller dessa särskilda villkor:

 • Djuren får inte komma från en anläggning där rabies funnits eller misstänkts under de senaste 30 dagarna innan de lämnade den. De får heller inte varit i kontakt med andra djur från någon sådan anläggning.
 • Djuren måste komma från en besättning där alla djur är fria från kliniskt symtom på kaninpest (myxomatos).

En officiell veterinär är en veterinär med ett speciellt förordnande från behörig myndighet, som har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Officiella veterinärer finns inte i alla länder. Om landet saknar officiella veterinärer ska du i stället anlita en legitimerad veterinär och sedan få intyget stämplat av den Centrala veterinärmyndigheten i landet. Kontakta myndigheten i god tid och be om skriftlig information om hur detta ska gå till.

Du ska behålla intyget under minst sex månader för att på begäran kunna visa upp det för en officiell veterinär.

Handel från länder utanför EU och EFTA

Det är bara vissa länder utanför EU som det är tillåtet att importera från. Mejla vår smittbekämpningsenhet för att få besked om vilka länder som är godkända.

Om du ska ta in kaniner från andra länder utanför EU får du bara göra detta via en godkänd EU entrypoint / införselort. I Sverige är det gränskontrollstationerna i Stockholm-Arlanda eller Göteborg-Landvetter.

 • Du måste kontakta en gränskontrollveterinär och anmäla införseln senast en arbetsdag innan djurens ankomst.
 • Vid ankomst ska du anmäla det till tullen och gränskontrollveterinären.
 • Den som säljer djuren ska skicka med en exportförsäkran som intygar att de var kliniskt friska när de lämnade anläggningen. Av exportförsäkran ska det också framgå att djuren är uppfödda i och har hållits i fångenskap sedan födseln.
 • Djuren ska också ha med sig ett hälsointyg som är utfärdat av en officiell veterinär under det sista dygnet före lastningen. Intyget ska visa att djuren har genomgått en klinisk undersökning och att de är vid god hälsa och i stånd att tåla transporten till slutdestinationen.
 • Du måste behålla intyget under minst sex månader för att på begäran kunna visa upp det för en officiell veterinär.
 • Djur från länder utanför EU får endast föras in direkt via införselorterna Stockholm-Arlanda eller Göteborg-Landvetter eller via införselorter i ett annat EU-land.

Föra ut kaniner från Sverige

Varje land har egna regler för införsel av djur. Kontakta därför veterinärmyndigheten i det land du vill besöka eller landets ambassad för att få veta vad du måste tänka på.

Kolla så att du har gjort allt i god tid innan avresan!

 • Jag har kontaktat veterinärmyndigheten i landet som mitt djur ska resa till och tagit reda intyg som krävs och vilka krav som ska uppfyllas.
 • Jag har kontaktat en officiell veterinär i Sverige för att få ett pass, nödvändiga vaccinationer, provtagningar och intyg till mitt djur.
 • Jag har skrivit ut ett veterinärcertifikat, som visar att Sverige är fritt från vissa djursjukdomar, från Jordbruksverkets webbplats (bara om mottagarlandet kräver det).
 • Jag har tagit reda på reglerna för att resa med djuret hos mitt resebolag (om jag reser med ett resebolag).
 • Jag har tagit reda på vilka krav som gäller för att få resa tillbaka till Sverige med mitt djur och sett till att mitt djur uppfyller dem.

Nya regler för registrering när kaniner ska byta ägare i ett annat land

Den 21 april började nya regler gälla för dig som ska föra ut kaniner från Sverige för att de ska byta ägare.

Reglerna innebär att anläggningen som du flyttar djuren från ska vara registrerad hos oss. Du gör registreringen i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13. 

Djur som ska säljas till EU-länder eller länder som infört EU:s veterinära regler

Om du ska sälja kaniner eller andra hardjur till länder inom EU eller länder som infört EU:s veterinära regler måste du vara registrerad för utförsel.

Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före det första beräknade införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen är avgiftsfri.

Ta ut djur till länder utanför EU

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns exportrestriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta kontakt med landet dit djuren ska

Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet och ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa till landet med djuren eller exportera dem till landet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behövs det något särskilt godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Ska djuren vaccineras innan transporten, eller sitta i karantän?

Skaffa ett hälsointyg

För att få resa med eller sälja ett djur till länder utanför EU behöver djuret ha ett hälsointyg som ska utfärdas av en officiell veterinär i Sverige innan resan. Ta kontakt med det aktuella landets veterinärmyndighet eller ambassad i god tid innan resan och ta reda på vilket intyg som ska användas och vilka krav som ställs för att djuret ska få resa till landet. När du har tagit reda på detta ska du ta kontakt med en officiell veterinär.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om djuren ska resa tillbaka till Sverige efter sin vistelse i ett land utanför EU finns det svenska krav som ditt djur måste uppfylla. Kraven kan skilja sig mot dem vid utresan och är olika beroende på vilket land djuret reser från. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att djuret verkligen kan följa med tillbaka hem igen. Du hittar reglerna längre upp på den här sidan.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Frågor och svar

Vad händer om jag inte följer reglerna om djurskydd?

Länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden av djurskydds­­lagstiftningen i Sverige. Upptäcker de att du inte har följt reglerna ska de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.

Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år om du döms för brott mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt brottsbalken. Om du har brutit mot djurskydds­reglerna, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:15

Söker efter 2019:27

Söker efter 2019:7

Söker efter 2011:49

Söker efter 1996:24

Söker efter 1996:25

Söker efter 1999:134

Söker efter 2019:29

Senast uppdaterad: