Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Handel med får och getter mellan länder

Hitta på sidan

När du ska handla med får och getter och sperma och embryon från dem finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU‑länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Planera transporten noga

Tänk på att det vid handel med vissa länder kan finnas tillfälliga eller permanenta smittsamma djursjukdomar som kan innebära att du inte kan transportera dina djur överallt. Det kan innebära att du inte får flytta dem inom eller ut ur ett sådant område. Därför är det viktigt att du tar reda på om det finns begränsningar dit dina djur ska transporteras.

Planera transporten noga så att djuren inte fastnar någonstans på vägen. Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för transporter av djur när du handlar med djur.

Nya regler för handel med får och getter

Den 21 april börjar nya regler att gälla.

Registrering

De nya reglerna innebär att du som transporterar får eller getter mellan länder ska vara registrerad som transportör. Registrering av transportörer är inte detsamma som tillstånd för transporter i ekonomisk verksamhet. Registreringen för transportörer kan du nu göra i vår e-tjänst.

Sjukdomar

De nya reglerna innebär också att det nuvarande karantäns­kravet och kravet på provtagningar för Mycoplasma agalactie vid införsel tas bort. Observera att de ytterligare krav som finns för sjukdomen scrapie kommer att fortsätta att gälla då Sverige behåller sin status försumbar risk för scrapie inom EU.

I den här rutan står de nya reglerna som börjar gälla den 21 april. Resten av sidan innehåller reglerna som gäller fram tills dess.

Ta in får och getter från andra länder

Får och getter från EU‑länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Det är tillåtet att ta in får och getter från länder inom EU, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz.

Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller när du ska ta in får och getter till Sverige. För att få reda på alla regler behöver du också läsa vårt informationsblad.

När du ska ta in får och getter till Sverige gäller det här

 • Djuren ska vara märkta med godkänd ID‑märkning från det land de kommer ifrån.
 • Om djuren förts in från länder utanför EU ska en veterinär märka djuren med svenska öronbrickor när de kommer till den första svenska produktions­platsen. Du måste kontakta en officiell veterinär i god tid innan djuren kommer.
 • Importerade får och getter ska rapporteras till får- och getregistret.
 • Får och getter som förs in i Sverige ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån. Undersökningen ska göras sista dygnet innan djuren lastas.
 • Det ska finnas ett hälsointyg som visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som EU slagit fast.
 • Landet eller besättningen som djuren tas ifrån måste uppfylla speciella krav för sjukdomen scrapie. Det ska finnas en officiell status som försumbar risk, alternativt ska djuren ha en framavlad resistens mot scrapie.
 • Under karantän ska ett antal prover tas, bland annat gällande paratuberkulos.
 • Får och getter som ska användas för avel eller produktion måste ha funnits i samma besättning minst 30 dagar innan de förs in i Sverige.
 • Om djuren ska användas för avel måste det finnas ett härstamnings­bevis.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska kunna ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Djuren måste vistas i karantän

När djuren har förts in i Sverige måste de hållas i en godkänd karantän där prover för vissa sjukdomar ska tas. Efter tullkontrollen ska de transporteras direkt till karantänen. Om djuren kommer från Danmark eller Finland kan karantänen i Sverige ersättas av isolering i avsändarlandet innan de förs in i Sverige. En förutsättning är att djuren är födda i och alltid varit i något av dessa länder.

Den person som importerar djuren ska i förväg ordna en karantän och ansöka om karantän hos länsstyrelsen. Karantänen ska inspekteras av länsveterinär och godkännas av Jordbruksverket.

Ta in djuren över en tullstation

Djuren får bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Får och getter från länder utanför EU

Det är bara vissa länder utanför EU som det är tillåtet att importera från på grund av sjukdomen scrapie som begränsar möjligheterna kraftigt. Kontakta vår smittbekämpnings­enhet för att få besked om vilka länder som är godkända.

Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller när du ska ta in får och getter till Sverige. För att få reda på alla regler behöver du också läsa vårt informationsblad.

När du ska importera får och getter till Sverige gäller det här

 • Djuren ska vara märkta med godkänd ID‑märkning från det land de kommer ifrån.
 • Om djuren förts in från länder utanför EU ska en veterinär märka djuren med svenska öronbrickor när de kommer till den första svenska produktions­platsen. Du måste kontakta en officiell veterinär i god tid innan djuren kommer.
 • Importerade får och getter ska rapporteras till får- och getregistret.
 • Får och getter som förs in i Sverige ska ha undersökts av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån. Undersökningen ska göras sista dygnet innan djuren lastas.
 • Det ska finnas ett hälsointyg som visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som EU slagit fast.
 • Landet eller besättningen som djuren tas ifrån måste uppfylla speciella krav för sjukdomen scrapie. Det ska finnas en officiell status som försumbar risk, alternativt ska djuren ha en framavlad resistens mot scrapie.
 • Under karantän ska ett antal prover tas, bland annat gällande paratuberkulos.
 • Får och getter som ska användas för avel eller produktion måste ha funnits i samma besättning minst 30 dagar innan de förs in i Sverige.
 • Om djuren ska användas för avel måste det finnas ett härstamnings­bevis.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska kunna ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Djuren måste vistas i karantän

När djuren har förts in i Sverige måste de hållas i en godkänd karantän där prover för vissa sjukdomar ska tas. Efter tullkontrollen ska de transporteras direkt till karantänen. Om djuren kommer från Danmark eller Finland kan karantänen i Sverige ersättas av isolering i avsändarlandet innan de förs in i Sverige. En förutsättning är att djuren är födda i och alltid varit i något av dessa länder.

Den person som importerar djuren ska i förväg ordna en karantän och ansöka om karantän hos länsstyrelsen. Karantänen ska inspekteras av länsveterinär och godkännas av Jordbruksverket.

Ta in djuren via en godkänd gränskontrollstation

Djur från godkända länder utanför EU förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz, får bara tas in via en godkänd gränskontroll­station.

Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontroll­veterinären vid gränskontroll­stationen. Det finns i dagsläget ingen gränskontroll­station i Sverige som är godkänd för att ta emot får och getter. Därför måste du importera via en godkänd gränskontroll­station i annat land. Djuren kommer därefter hanteras som import från annat EU‑land.

Om importen sker via ett annat EU‑land ska den anmälas till den gränskontroll­station där djuren kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Föra ut får och getter till andra länder

Får och getter till EU-länder, Norge och Schweiz

Du måste vara registrerad för utförsel

För att du ska föra ut djur från Sverige måste du vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade export­tillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar ingenting.

När du ska sälja får och getter till EU‑länder, Norge och Schweiz gäller det här

 • Djuren ska vara individuellt märkta och komma från en anläggning som är registrerad hos Jordbruksverket.
 • En officiell veterinär måste utfärda ett hälsointyg inom 24 timmar före utförseln.

Läs vårt informationsblad om utförsel av får och getter.

Får och getter till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska exportera får och getter till länder utanför EU.

Om djuren ska till Schweiz Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att föra ut djur till ett annat EU‑land. Läs mer under rubriken Får och getter till EU‑länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Ta in sperma och embryo från får och getter från andra länder

Sperma och embryo från andra länder

Det är tillåtet att köpa sperma och embryo från får och get från länder inom EU. Sperman ska komma från en seminstation eller anläggning som är godkänd för handel inom EU.

Det är även tillåtet att importera sperma och embryo från länder utanför EU om landet, eller delen av landet, och seminstationen är godkända för export till EU. Utbrott av eller vaccination mot mul- och klövsjuka får inte ha förekommit i landet under de senaste 12 månaderna. Kontakta vår smittbekämpningsenhet i varje enskilt fall för att kontrollera vilka länder som är godkända och om det finns några avvikelser från bestämmelserna.

Det får inte ske någon import från områden eller anläggningar som är spärrade på grund av smittsam djursjukdom. Det får inte finnas några misstankar om eller tecken på att sperman bär någon smitta.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska få ta in sperma och embryo måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e‑tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade införsel­tillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Tillstånd för seminverksamhet

För att få köpa sperma från andra länder måste du ha tillstånd för seminverksamhet.

Anmäl import från länder utanför EU

Du får bara importera från länder utanför EU via en godkänd gränskontroll­station. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla importen till gränskontroll­veterinären på gränskontroll­stationen. Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU‑land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontroll­station där sändningen kommer in i EU.

Hälsointyg, test och härstamningsbevis

Det ska finnas ett officiellt hälsointyg för handel inom EU med får- och getsperma, eller för import av får- och getsperma från länder utanför EU, som i original följer med försändelsen vid importen. Hälsointyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i utförsel­landet, inom 24 timmar före lastning. Den person som importerar sperman ska behålla hälsointyget i minst 6 månader.

Donatordjuren ska inom 30 dagar före samlingen av sperma testas för Brucellos (Brucella melitensis), smittsam epididymit (Brucella ovis) samt Border Disease.

Även härstamningsbevis måste följa med sperman vid importen till Sverige.

Föra ut sperma och embryon från får och getter till andra länder

Sperma och embryo till EU‑länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Du måste vara registrerad för utförsel

För att du ska få sälja sperma eller embryo måste du vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade utförseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar ingenting.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett hälsointyg som i original följer med försändelsen. Hälsointyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär inom 24 timmar före lastning.

Om du exporterar sperma ska även ett härstamnings­bevis för följa med sperman.

Läs mer i vårt informationsblad

Sperma och embryon till länder utanför EU

För att få exportera sperma och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det.

Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av djur kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att exportera till landet?
 • Vilka regler gäller i landet?
 • Behövs det något särskild godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 1999:134

Söker efter 1995:8

Söker efter 2007:1

Söker efter 1996:25

Söker efter 1995:70

Senast uppdaterad: 2021-02-19