Kameldjur

Du som håller kameldjur, som exempelvis dromedarer, alpackor och lamor ska registrera anläggningen där du håller djuren. Djuren ska också vara märkta. Det behöver du göra för att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. För att dina djur ska må bra ska du också ha tillräckliga kunskaper om djurarten och följa reglerna om skötsel och hygien.

Djur som omfattas av reglerna

Reglerna gäller för de arter av hov- och klövdjur som hör till familjen Camelidae och släkterna Camelus, Lama och Vicugna, med andra ord gäller reglerna bland annat kameler, dromedarer, lamor, alpackor, vikunjor.

Registrera anläggningar

Du som håller kameldjur ska registrera din anläggning när du börjar med djur eller när du tar över en anläggning. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Om du inte har någon produktionsplats eller anläggning sedan tidigare

Om du inte har haft någon anläggning tidigare ska du registrera en ny anläggning i e-tjänsten. Det måste du göra innan du börjar med din verksamhet.

Om du ska ta över en tidigare produktionsplats eller anläggning

Om du ska ta över en befintlig anläggning som redan har ett produktionsplatsnummer eller anläggningsnummer som det heter nu, ska du anmäla att du tar över anläggningen till Jordbruksverket. Detta gör du i e-tjänsten. Om det finns djur kvar på platsen som du tar över, kan du också ange det i e-tjänsten.

Du tar över det nummer som den tidigare registrerade aktören haft på platsen, du ska alltså inte skaffa ett nytt nummer.

Tänk på att om du ändrar registrerad aktör från privatperson till ett företag så behöver du även skicka in en fullmakt för att kunna komma åt alla e-tjänster i bolagets namn som privatperson.

Om har en produktionsplats sedan tidigare

Du som redan har en produktionsplats ska inte skapa en ny anläggning. Du behåller ditt tidigare produktionsplatsnummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer, eftersom produktionsplats numera heter anläggning. Du behöver dock komplettera dina uppgifter om din anläggning och lägga till andra djurarter om du har andra djur som till exempel till exempel hästar och får. Det gör du i e-tjänsten Registrera anläggning.

Komplettera med bland annat följande uppgifter:

  • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
  • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
  • arter.

Ett registreringsnummer för en plats

En och samma anläggning ska sitta ihop. Om du håller dina djur på platser som inte sitter ihop kan du ändå registrera de olika delarna som ligger högst 500 meter från varandra, som en och samma anläggning. I annat fall behöver du registrera varje plats som egen anläggning.

Årlig kostnad för registrering

Efter att du har registrerat dig kommer du att få betala en årlig avgift. För tillfället är avgiften satt till 50 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig. Det är samma kostnad för alla anläggningar oavsett djurart. Tänk på att gå in och avregistrera dig om du inte längre driver en anläggning som håller djur eller avelsmaterial.

Se och ändra registrerade uppgifter för din anläggning

Om du vill veta vilka uppgifter som finns registrerade för din anläggning kan du se dem i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också ändra om någon uppgift är fel.

Du kan också se de flesta uppgifterna om din anläggning på Mina sidor. Du hittar dem under rubriken Min verksamhet – Djur.

Märk dina kameldjur

Kameldjur behöver märkas med id-märken som har godkänts av Jordbruksverket. Dessa id-märken behöver uppfylla vissa krav. Kameldjur ska märkas med ett öronmärke fäst vid varje öra. Detta ska ske senast vid 9 månads ålder. Om du flyttar djur från anläggningen där de är födda, ska de alltid vara märkta innan de flyttas. Du får inte flytta omärkta djur. Djur som har märkts innan den 21 april 2021 behöver inte märkas om, förutom när de ska förflyttas till andra länder och mottagarlandet kräver en annan märkning.

  • Djur som är födda eller flyttade innan den 21 april 2021 ska märkas med landskoden (SE) samt registreringsnumret för anläggning där de befann sig den 21 april 2021 och ett löpnummer.
  • Djur som är födda eller flyttade den 21 april 2021 eller senare ska märkas med landskoden (SE) samt registreringsnumret för födelseanläggning och ett löpnummer.

Både du som lämnar djur och den person som tar emot dem är ansvariga för att märkningen är rätt.

Injicerbara chip

Lagstiftningen om identifieringsmärken ger möjlighet till Jordbruksverket att godkänna injicerbara chip för märkning av kameldjur. Detta förutsätter att chipen uppfyller krav som räknas upp i samma lagstiftning.

Det ställs även krav på att Jordbruksverket ska ha uppgift om vilket chip som har sålts till vilken anläggning. Detta innebär att leverantören av chip för märkning av kameldjur behöver skicka ett antal uppgifter till Jordbruksverket innan den kan skicka chipet till beställaren.

Hittills har ingen tillverkare ansökt om att få sina injicerbara chip godkända av Jordbruksverket och heller inte velat ta på sig ansvaret att sköta den administration som krävs.

Godkända öronmärken för kameldjur

Än så länge är det bara en modell av öronmärken som är godkänd och det är den runda öronbrickan. I nuläget kan du bara beställa dessa från Stallmästaren. För att kunna beställa märken måste du ha registrerat din anläggning och den djurart som du håller på anläggningen.

Original- och ersättningsbricka

Du använder originalbrickor när djuret märks för första gången.

Ersättningsbrickan är identisk med originalbrickan och du använder den när ett djur har tappat sin originalbricka.

Hur brickorna ser ut och hur du beställer dem kan du läsa om under rubriken Beställa öronbrickor och annan märkningsutrustning.

Märkning av kameldjur när du för ut dem från Sverige

De djur som du ska föra ut från Sverige ska behålla sin ursprungliga svenska märkning. Du ska alltså inte kompletteringsmärka eller märka om dem om mottagarlandet inte uttryckligen kräver detta. Djuren ska alltid ha två öronbrickor.

När du för ut djur till utlandet finns det fler regler som du måste följa.

Märkning av kameldjur när du tar in djur till Sverige

Om du för in ett djur från ett annat EU-land ska du behålla djurets ursprungsmärkning. Du ska inte märka detta djur med svenska öronbrickor.

Om du ska föra in ett djur från ett land utanför EU ska du kontakta oss så får du information om vad du behöver göra.

När du tar in djur till Sverige finns det fler regler som du måste följa.

Märkningen måste göras på rätt sätt

När du märker dina djur får du bara använda öronbrickor och utrustning som är godkänd av oss. Du ska utföra märkningen på ett sådant sätt att det inte orsakar lidande hos djuret och så att öronbrickorna sitter säkert. Du får inte ändra, ta bort eller göra märkningen oläslig.

Du hittar information om hur du sätter i öronmärkningen på bästa sätt på tillverkarnas webbplatser.

Beställa öronbrickor och annan märkningsutrustning

Du beställer öronbrickor och annan märkningsutrustning direkt från leverantören.

För kameldjur är det bara Stallmästaren som har godkända brickor.

Fullmakt för beställning till annan registrerad aktör eller till företag

Om du ska beställa åt en annan person som är registrerad aktör för en anläggning måste du ha en fullmakt hos varje leverantör du ska beställa från. Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt från ditt bolag för att kunna beställa.

Godkänd märkningsutrustning

Stallmästaren

Här kan du se öronbrickor som du kan beställa från Stallmästaren. Tänk på att bilderna inte återges i naturlig storlek.

OS ID Stallmästaren AB Combi 3000 Rund

Originalbricka för kameldjur. Handel präglad med SE + födelseplatsens registreringsnummer och eventuellt individnummer. Hondel utan prägling.

Om du inte följer reglerna för märkning

Om du inte följer reglerna för hur du ska märka dina djur får du inte flytta några djur från anläggningen där de är. Du kan också få ett flyttförbud som förenas med vite. Det innebär att du inte får flytta de till andra anläggningar. Om du flyttar dina djur trots flyttförbudet kan du bli tvungen att betala vite, det vill säga pengar till staten.

Det här gäller för beten

Huvudregeln är att samma regler gäller för beten som för andra anläggningar. Du hittar allmän information om vad som gäller för registrering av anläggningar högre upp på sidan. Här nedan har vi samlat det som är specifikt för just beten.

Anläggningens registreringsnummer på beten

Det är platsens geografiska utformning som avgör om betet ska ha ett eget registreringsnummer. Om två olika delar ligger mindre än 500 meter från varandra fågelvägen, kan dessa registreras som en och samma anläggning.

Om du ska ha dina djur på bete hos någon annan som inte har egna djur får ni komma överens om vem som ska vara registrerad aktör på betet. Det behöver alltså inte vara samma person som äger marken.

Skötsel av kameldjur

Du ska behandla dina kameldjur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdom. Du ska hålla och sköta dem i en god miljö och på ett sätt som gör att deras välfärd främjas och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Du ska också hålla dina kameldjur tillfredsställande rena. Inspektera deras klövar regelbundet och verka dem när det behövs.

Om något av dina djur blir sjukt eller skadat ska du snarast se till att det får nödvändig vård. Om det behövs ska du tillkalla veterinär.

Du ska hålla dina kameldjur i par eller i grupp. Det ska finnas möjlighet att hålla könsmogen kamelhingst i separat hage. Djur som behöver särskild vård får du också hålla individuellt när det behövs.

Foder och vatten

Varje dag ska du ge dina kameldjur foder som har bra kvalitet och lämplig struktur. Fodergivan ska garantera att dina djur får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Djuren ska ges möjlighet att beta dagligen under vegetationsperioden. Med bete avses för kameldjur buskar eller färskt hugget sly.

Du får bara köpa foder från registrerade foderföretagare.

Dina kameldjur ska ha dricksvatten av god kvalitet minst 2 gånger per dygn.

Slakt eller avlivning

Kameldjur får inte utsättas för onödigt lidande eller obehag när de ska slaktas eller avlivas. Den som slaktar eller avlivar djuren måste hantera dem lugnt, ha kunskap om reglerna och behärska avlivnings­metoden. Det är också viktigt att ta hand om döda djur och biprodukter från slakt på ett säkert sätt.

Fler regler kring skötsel av kameldjur

Du hittar fler regler om skötsel i våra föreskrifter om djurparksdjur. Där finns även information som gäller för dig som visar dina kameldjur för allmänheten minst sju dagar per år.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska och se till att smitta inte sprids till andra djur. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Hygienregler

Alla som har djur ska se till att minska risken för att sprida smitta mellan djur och människor. Det finns också speciella krav om du tar emot besökare i din anläggning, då det räknas som en besöksverksamhet. Om du endast håller djur i din privata bostad omfattas du inte av hygienreglerna.

När du är primärproducent och livsmedelsföretagare har du ett speciellt ansvar när det gäller livsmedelshygien.

Infektion med bakterier som är resistenta mot antibiotika

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:8

Senast granskad: 2021-12-01