Kameldjur

Du som håller kameldjur, som exempelvis dromedarer, alpackor och lamor ska registrera anläggningen där du håller djuren. Djuren ska också vara märkta. Det behöver du göra för att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. För att dina djur ska må bra ska du också ha tillräckliga kunskaper om djurarten och följa reglerna om skötsel och hygien.

Djur som omfattas av reglerna

Reglerna gäller för de arter av hov- och klövdjur som hör till familjen Camelidae och släkterna Camelus, Lama och Vicugna, med andra ord gäller reglerna bland annat kameler, dromedarer, lamor, alpackor, vikunjor.

Registrera anläggningar

Du som håller kameldjur ska registrera din anläggning när du börjar med djur eller när du tar över en anläggning. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Om du inte har någon produktionsplats eller anläggning sedan tidigare

Om du inte har haft någon anläggning tidigare ska du registrera en ny anläggning i e-tjänsten. Det måste du göra innan du börjar med din verksamhet.

Om du ska ta över en tidigare produktionsplats eller anläggning

Om du ska ta över en befintlig anläggning som redan har ett anläggningsnummer ska du anmäla att du tar över anläggningen till Jordbruksverket. Detta gör du i e-tjänsten. Om det finns djur kvar på platsen som du tar över, kan du också ange det i e-tjänsten.

Du tar över det nummer som den tidigare registrerade aktören haft på platsen, du ska alltså inte skaffa ett nytt nummer.

Tänk på att om du ändrar registrerad aktör från privatperson till ett företag så behöver du även skicka in en fullmakt för att kunna komma åt alla e-tjänster i bolagets namn som privatperson.

Om har en produktionsplats sedan tidigare

Du som redan har en produktionsplats ska inte skapa en ny anläggning. Du behåller ditt tidigare produktionsplatsnummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer. Du behöver dock komplettera dina uppgifter om din anläggning och lägga till andra djurarter om du har andra djur som till exempel till exempel hästar och får. Det gör du i e-tjänsten.

Komplettera med bland annat följande uppgifter:

  • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
  • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
  • arter.

Ett registreringsnummer för en plats

En och samma anläggning ska sitta ihop. Om du håller dina djur på platser som inte sitter ihop kan du ändå registrera de olika delarna som ligger högst 500 meter från varandra, som en och samma anläggning. I annat fall behöver du registrera varje plats som egen anläggning.

Anläggningens registreringsnummer på beten

Det är platsens geografiska utformning som avgör om betet ska ha ett eget registreringsnummer. Om två olika delar ligger mindre än 500 meter från varandra fågelvägen, kan dessa registreras som en och samma anläggning.

Om du ska ha dina djur på bete hos någon annan som inte har egna djur får ni komma överens om vem som ska vara registrerad aktör på betet. Det behöver alltså inte vara samma person som äger marken.

Årlig kostnad för registrering

Efter att du har registrerat dig kommer du att få betala en årlig avgift. Avgiften är 80 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig. Det är samma kostnad för alla anläggningar oavsett djurart. Tänk på att gå in och avregistrera dig om du inte längre driver en anläggning som håller djur eller avelsmaterial.

Se och ändra registrerade uppgifter för din anläggning

Om du vill veta vilka uppgifter som finns registrerade för din anläggning kan du se dem i e‑tjänsten. Där kan du också ändra om någon uppgift är fel.

Du kan också se de flesta uppgifterna om din anläggning på Mina sidor.

Så ska dina kameldjur id‑märkas

Du som ansvarar för kameldjur ska låta märka kameldjuren så att de kan identifieras och registreras. Kameldjur ska märkas senast vid 9 månaders ålder med antingen ett öronmärke som fästs i vardera örat eller med mikrochip. Om du flyttar djur från anläggningen där de är födda ska de dock alltid vara märkta innan de flyttas. Du får inte flytta omärkta djur. Djur som har märkts innan den 21 april 2021 behöver inte märkas om.

Id‑märken till kameldjur ska uppfylla vissa krav och vara godkända av Jordbruksverket. Jordbruksverket tilldelar även identifierings­märken till den aktuella anläggningen.

En veterinär eller annan djurhälso­personal får märka kameldjur med mikrochip. Märkning med mikrochip får också utföras av en person som med godkänt resultat har gått en utbildning i identitets­märkning av kameldjur. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få identitetsmärka djur med mikrochip:

Injicerbara mikrochip (injicerbara transpondrar)

Det finns än så länge ett injicerbart mikrochip som är godkänd för märkning av kameldjur i Sverige. Du kan beställa dessa från Svenska Alpackaföreningen. För att kunna beställa injicerbara mikrochip måste du ha registrerat din anläggning och den djurart som du håller på anläggningen.

Informationen i ett injicerbart mikrochip ska bestå av landskoden för Sverige följt av ett individuellt identifieringsnummer på 12 siffror.

Både du som lämnar djur och den person som tar emot dem är ansvariga för att märkningen är rätt.

Beställa injicerbara mikrochip

Du beställer injicerbara mikrochip direkt från Svenska Alpackaföreningen.

Godkända öronmärken för kameldjur

Än så länge är det bara en modell av öronmärken som är godkänd och det är den runda, gula öronbrickan. I nuläget kan du endast beställa dessa från OS ID/MSD Animal Health (tidigare Stallmästaren). För att kunna beställa märken måste du ha registrerat din anläggning och den djurart som du håller på anläggningen.

Både du som lämnar djur och den person som tar emot dem är ansvariga för att märkningen är rätt.

  • Djur som är födda eller flyttade innan den 21 april 2021 ska märkas med landskoden (SE) samt registreringsnumret för anläggning där de befann sig den 21 april 2021 och ett individnummer.
  • Djur som är födda eller flyttade den 21 april 2021 eller senare ska märkas med landskoden (SE) samt registreringsnumret för födelseanläggning och ett individnummer.

Original- och ersättningsbricka

Du använder originalbrickor när djuret märks för första gången.

Ersättningsbrickan är identisk med originalbrickan och du använder den när ett djur har tappat sin originalbricka.

Beställa öronbrickor

Du beställer öronbrickor direkt från OS ID/MSD Animal Health (tidigare Stallmästaren).

Öronmärken hos OS ID/MSD Animal Health (tidigare Stallmästaren)
OS ID Combi 3000 Rund

Originalbricka för kameldjur. Handel präglad med SE + födelseplatsens registreringsnummer och individnummer. Hondel utan prägling.

Märkning av kameldjur när du för ut dem från Sverige

De djur som du ska föra ut från Sverige ska behålla sin ursprungliga svenska märkning. Du ska alltså inte kompletteringsmärka eller märka om dem om mottagarlandet inte uttryckligen kräver detta. Djuren ska alltid ha två öronbrickor eller ett injicerbart mikrochip.

När du för ut djur till utlandet finns det fler regler som du måste följa.

Märkning av kameldjur när du tar in djur till Sverige

Om du för in ett djur från ett annat EU-land ska du behålla djurets ursprungsmärkning. Du ska inte märka detta djur med svenska identifieringsmärken.

Om du ska föra in ett djur från ett land utanför EU ska du kontakta oss så får du information om vad du behöver göra.

När du tar in djur till Sverige finns det fler regler som du måste följa.

Öronmärken

Som djurhållare får du själv identitetsmärka dina kameldjur med öronmärken så länge du har rätt kompetens och utför ingreppet på ett djurskyddsmässigt bra sätt. Du måste också vara noggrann med hygienen och använda ändamålsenliga instrument.

När du märker dina djur med öronmärken får du bara använda öronbrickor och utrustning som är godkänd av oss. Du ska även utföra märkningen på ett sådant sätt att öronbrickorna sitter säkert. Du får inte ändra, ta bort eller göra märkningen oläslig. Du hittar information om hur du sätter i öronmärkningen på bästa sätt på tillverkaren webbplats.

Fullmakt för beställning till annan registrerad aktör eller till företag

Om du ska beställa åt en annan person som är registrerad aktör för en anläggning måste du ha en fullmakt hos varje leverantör du ska beställa från. Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt från ditt bolag för att kunna beställa.

Om du inte följer reglerna för märkning

Om du inte följer reglerna för hur du ska märka dina djur får du inte flytta några djur från anläggningen där de är. Du kan också få ett flyttförbud som förenas med vite. Det innebär att du inte får flytta de till andra anläggningar. Om du flyttar dina djur trots flyttförbudet kan du bli tvungen att betala vite, det vill säga pengar till staten.

Skötsel av kameldjur

Du ska behandla dina kameldjur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdom. Du ska hålla och sköta dem i en god miljö och på ett sätt som gör att deras välfärd främjas och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Du ska också hålla dina kameldjur tillfredsställande rena. Inspektera deras klövar regelbundet och verka dem när det behövs.

Om något av dina djur blir sjukt eller skadat ska du snarast se till att det får nödvändig vård. Om det behövs ska du tillkalla veterinär.

Du ska hålla dina kameldjur i par eller i grupp. Det ska finnas möjlighet att hålla könsmogen kamelhingst i separat hage. Djur som behöver särskild vård får du också hålla individuellt när det behövs.

Foder och vatten

Varje dag ska du ge dina kameldjur foder som har bra kvalitet och lämplig struktur. Fodergivan ska garantera att dina djur får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. Djuren ska ges möjlighet att beta dagligen under vegetationsperioden. Med bete avses för kameldjur buskar eller färskt hugget sly.

Du får bara köpa foder från registrerade foderföretagare.

Du kan även köpa helt vegetabiliska livsmedel och själv omvandla dem till foder. Här kan du läsa mer om vad som krävs.

Dina kameldjur ska ha fri tillgång till rent dricksvatten.

Slakt eller avlivning

Kameldjur får inte utsättas för onödigt lidande eller obehag när de ska slaktas eller avlivas. Den som slaktar eller avlivar djuren måste hantera dem lugnt, ha kunskap om reglerna och behärska avlivnings­metoden. Det är också viktigt att ta hand om döda djur och biprodukter från slakt på ett säkert sätt.

Fler regler kring skötsel av kameldjur

Du hittar fler regler om skötsel i våra föreskrifter om djurparksdjur. Där finns även information som gäller för dig som visar dina kameldjur för allmänheten minst sju dagar per år.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska och se till att smitta inte sprids till andra djur. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Hygienregler

Alla som har djur ska se till att minska risken för att sprida smitta mellan djur och människor. Det finns också speciella krav om du tar emot besökare i din anläggning, då det räknas som en besöksverksamhet. Om du endast håller djur i din privata bostad omfattas du inte av hygienreglerna.

När du är primärproducent och livsmedelsföretagare har du ett speciellt ansvar när det gäller livsmedelshygien.

Infektion med bakterier som är resistenta mot antibiotika

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:15

Söker efter 2019:29

Söker efter 2019:8

Söker efter 2023:20

Söker efter 2023:21

Senast granskad: 2024-05-29

Till toppen