Övrig personal inom djurens hälso- och sjukvård

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Du tillhör då övrig personal och måste då känna till vad som gäller för dig.

Att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Det finns några yrken inom djurens- hälso- och sjukvård som tillhör gruppen djurhälsopersonal. Om ditt yrke inte ingår i den gruppen tillhör du gruppen övrig personal. . Då begränsas du i vad du får göra enligt det så kallade behandlingsförbudet. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Djurvårdare och hovslagare utan godkännande är också yrken som hör till övrig personal, men de har vissa undantag från behandlingsförbudet.

Yrken som tillhör djurhälsopersonalen

Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du arbetar som legitimerad veterinär, legitimerad djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast, godkänd legitimerad tandläkare eller godkänd legitimerad sjuksköterska. Det är inte längre möjligt att bli godkänd legitimerad sjuksköterska inom djurens hälso- och sjukvård. Du som redan har ett godkännande tillhör fortfarande djurhälsopersonalen.

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal innebär att

  • allmänheten vet att du har en specifik kompetens
  • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • du ska följa bestämmelserna om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
  • du står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet betyder att du ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att du är skyldig att hålla dig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Formell och reell kompetens

Med formell kompetens menas de kunskaper du har fått genom din utbildning som ligger till grund för din legitimation eller ditt godkännande inom yrket.

Reell kompetens är det som du har lärt dig att utföra praktiskt och som du kan utföra självständigt på ett säkert sätt.

Övrig personal

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Behandlingsförbud, undantag och tystnadsplikt

Det finns bestämmelser som begränsar vad du får göra när du tillhör gruppen övrig personal. Detta kallas för behandlingsförbudet och innebär att du inte får utföra vissa behandlingar som att

  • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
  • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
  • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
  • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.
Undantag från behandlingsförbud

Det finns ett generellt undantag från behandlingsförbudet. Du får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. Det finns också specifika undantag för den som arbetar som djurvårdare eller hovslagare utan godkännande. En djurvårdare på nivå 1 får utföra enklare skötselåtgärder och enklare sårvård på djur som är påverkade av lokal eller allmän bedövning. En icke godkänd hovslagare får verka och sko sederade hästar.

Skada och annat lidande

Du får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom din behandling inte får den veterinärvård som det behöver.

I slutänden är det en domstol som avgör om ett specifikt fall verkligen var så brådskande att det var motiverat att bryta mot behandlingsförbudet. Den som döms för brott mot behandlingsförbudet eller för att ha fördröjt att ett djur som behöver veterinär vård får det, kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem.

När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.

Författningar

Söker efter 2016:9

Senast granskad: 2021-12-08