Övrig personal inom djurens hälso- och sjukvård

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Du tillhör då övrig personal och måste då känna till vad som gäller för dig.

Att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Det finns några yrken inom djurens- hälso- och sjukvård som tillhör gruppen djurhälsopersonal. Om ditt yrke inte ingår i den gruppen tillhör du gruppen övrig personal. Då begränsas du i vad du får göra enligt det så kallade behandlingsförbudet. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Djurvårdare och hovslagare utan godkännande är också yrken som hör till övrig personal, men de har vissa undantag från behandlingsförbudet.

Yrken som tillhör djurhälsopersonalen

Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du arbetar som legitimerad veterinär, legitimerad djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast, godkänd legitimerad tandläkare eller godkänd legitimerad sjuksköterska. Det är inte längre möjligt att bli godkänd legitimerad sjuksköterska inom djurens hälso- och sjukvård. Du som redan har ett godkännande tillhör fortfarande djurhälsopersonalen.

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal innebär att

 • allmänheten vet att du har en specifik kompetens
 • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
 • du ska följa bestämmelserna om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
 • du står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet betyder att du ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att du är skyldig att hålla dig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Formell och reell kompetens

Med formell kompetens menas de kunskaper du har fått genom din utbildning som ligger till grund för din legitimation eller ditt godkännande inom yrket.

Reell kompetens är det som du har lärt dig att utföra praktiskt och som du kan utföra självständigt på ett säkert sätt.

Övrig personal

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Behandlingsförbud, undantag och tystnadsplikt

Det finns bestämmelser som begränsar vad du får göra när du tillhör gruppen övrig personal. Detta kallas för behandlingsförbudet och innebär att du inte får utföra vissa behandlingar som att

 • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
 • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
 • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
 • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.
Undantag från behandlingsförbud

Det finns ett generellt undantag från behandlingsförbudet. Du får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. Det finns också specifika undantag för den som arbetar som djurvårdare eller hovslagare utan godkännande. En djurvårdare på nivå 1 får utföra enklare skötselåtgärder och enklare sårvård på djur som är påverkade av lokal eller allmän bedövning. En icke godkänd hovslagare får verka och sko sederade hästar.

Skada och annat lidande

Du får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom din behandling inte får den veterinärvård som det behöver.

I slutänden är det en domstol som avgör om ett specifikt fall verkligen var så brådskande att det var motiverat att bryta mot behandlingsförbudet. Den som döms för brott mot behandlingsförbudet eller för att ha fördröjt att ett djur som behöver veterinär vård får det, kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem.

När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.

Identitetsmärkning av djur med mikrochip

Du måste vara utbildad för att få märka djur med mikrochip. Personer som tillhör djurhälso­personalen får märka alla djurslag.

Djurvårdare på nivå 2 och privatpersoner som vill arbeta som id‑märkare eller vill kunna märka sina egna djur får endast märka hundar, katter, kaniner, illrar, hästdjur och kameldjur, efter att ha gått en särskild utbildning i identitets­märkning av det aktuella djurslaget. Du som med godkänt resultat har genomfört en sådan utbildning får märka det eller de djurslag som omfattades av utbildningen. Du får alltså inte märka andra djurslag än de du är utbildad för att identitetsmärka med mikrochip. Efter avklarad utbildning ska dina första 5 märkningar av djur ske under handledning av en veterinär, en djursjukskötare eller en godkänd legitimerad sjuksköterska. Om veterinären, djursjukskötaren eller den godkända legitimerade sjuksköterskan bedömer att det finns behov av ytterligare handledning ska antalet djur som märks under handledning utökas.

Särskilda krav för identitets­märkning av hundar, katter, kaniner och illrar

 • Du som är djurvårdare på nivå 2 och ska identitetsmärka hund, katt, kanin eller iller med mikrochip får bara utföra ingreppet när en veterinär befinner sig på arbetsplatsen och kan agera om komplikationer uppstår.
 • Du som är id‑märkare och ska märka andras djur, eller är djurhållare och ska märka dina egna djur, och ska identitetsmärka hund, katt, kanin eller iller med mikrochip får bara utföra ingreppet när en veterinär befinner sig i närheten och kan erbjuda veterinärvård om komplikationer uppstår. Att en veterinär befinner sig i närheten kan till exempel innebära att veterinären är i samma eller angränsande byggnad.

Identitetsmärkning av fiskar

Det finns även en särskild utbildning för identitetsmärkning av fisk med en transponder eller fettfeneklippning. Du som med godkänt resultat har gått en sådan utbildning ska märka de första 5 fiskarna under handledning av en erfaren id-märkare av fisk. Om den erfarna id-märkaren bedömer att det finns behov av ytterligare handledning ska antalet fiskar som märks under handledning utökas.

Observera att fettfeneklippning bara får utföras om det finns krav i annan lagstiftning på att fiskarna ska märkas genom fettfene­klippning.

Krav på dig som anordnar en kurs i identitetsmärkning

Anmäl till länsstyrelsen

Som utbildningsanordnare av en kurs i identitetsmärkning med mikrochip på hund, katt, kanin, iller, hästdjur eller kameldjur ska du före kursstart anmäla till länsstyrelsen att du ska hålla i en sådan kurs.

Kursen ska hållas i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter

Du ska också säkerställa att kursen uppfyller samtliga krav som gäller för en kurs i identitetsmärkning med mikrochip för det aktuella djurslaget eller de aktuella djurslagen. Du hittar dessa utbildningskrav i bilagorna till föreskrifterna.

 • Vid utbildning av djurvårdare på nivå 2 och id‑märkare hittar du dessa utbildningskrav i bilagorna till föreskriften om vad som gäller för den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer.
 • Vid utbildning av djurhållare hittar du dessa utbildningskrav i bilagorna till föreskriften om vad som gäller för veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra.

Relevant lagstiftning

Ett gemensamt krav som gäller oavsett vilket djurslag kursen omfattar är att kursen ska innehålla relevant lagstiftning för området, inklusive den lagstiftning som reglerar märkning av aktuellt djurslag. Här nedanför finns exempel på relevant lagstiftning respektive djurslag.

Hund, katt, kanin och iller
 • Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurskyddslagen (2018:1192)
 • Djurskyddsförordningen (2019:66)
 • Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:20) om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:21) om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra
 • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:34) om registrering av hundar och katter.
Hästdjur
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2021/963 om identifiering och registrering av hästdjur
 • Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurskyddslagen (2018:1192)
 • Djurskyddsförordningen (2019:66)
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:20) om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:21) om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra.
Kameldjur
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
 • Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurskyddslagen (2018:1192)
 • Djurskyddsförordningen (2019:66)
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:20) om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:21) om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra.
Fisk
 • Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • Djurskyddslagen (2018:1192)
 • Djurskyddsförordningen (2019:66)
 • Lagstiftning som reglerar märkning av fiskar inför utsläppande
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:20) om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer.

Författningar

Söker efter 2016:9

Söker efter 2023:20

Söker efter 2023:21

Senast granskad: 2021-12-08

Till toppen