Veterinärer och veterinärstudenter

Oavsett vad du som veterinär och veterinär­student vill arbeta med finns det krav på behörig­heter. Dessa söker du hos oss. Som legitimerad veterinär kan du arbeta kliniskt inom djurens hälso- och sjukvård och ingår då i gruppen som kallas för djurhälso­personal.

Att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Det finns djurhälsopersonal och det finns övrig personal som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård. Några av yrkena tillhör gruppen djurhälsopersonal. Om ditt yrke inte ingår i gruppen djurhälsopersonal tillhör du gruppen övrig personal. Då begränsas du i vad du får göra enligt det så kallade behandlingsförbudet.

Djurhälsopersonal

Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du är legitimerad veterinär eller djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut, sjukgymnast, tandläkare eller sjuksköterska.

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal innebär att

 • allmänheten vet att du har en specifik kompetens
 • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
 • du ska följa bestämmelserna om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
 • du står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet betyder att du ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att du är skyldig att hålla dig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Formell och reell kompetens

Med formell kompetens menas de kunskaper du har fått genom din utbildning som ligger till grund för din legitimation eller ditt godkännande inom yrket.

Reell kompetens är det som du har lärt dig att utföra praktiskt och som du kan utföra självständigt på ett säkert sätt.

Meddela oss när du byter arbetsplats

Du som tillhör djurhälsopersonalen ska meddela Jordbruksverket när du byter arbetsplats. Meddela oss också när du byter namn, adress och telefonnummer.

Övrig personal

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Behandlingsförbud, undantag och tystnadsplikt

Det finns bestämmelser som begränsar vad du får göra när du tillhör gruppen övrig personal. Detta kallas för behandlingsförbudet och innebär att du inte får utföra vissa behandlingar som att

 • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
 • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
 • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
 • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.
Undantag från behandlingsförbud

Det finns ett generellt undantag från behandlingsförbudet. Du får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. Det finns också specifika undantag för den som arbetar som djurvårdare eller hovslagare utan godkännande. En djurvårdare på nivå 1 får utföra enklare skötselåtgärder och enklare sårvård på djur som är påverkade av lokal eller allmän bedövning. En icke godkänd hovslagare får verka och sko sederade hästar.

Skada och annat lidande

Du får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom din behandling inte får den veterinärvård som det behöver.

I slutänden är det en domstol som avgör om ett specifikt fall verkligen var så brådskande att det var motiverat att bryta mot behandlingsförbudet. Den som döms för brott mot behandlingsförbudet eller för att ha fördröjt att ett djur som behöver veterinär vård får det, kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem.

När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.

Veterinära författningshandboken

I veterinära författningshandboken som finns alla bestämmelser som du som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård behöver känna till. I första hand omfattas du av bestämmelserna under avsnitten C och D i författningshandboken.

Veterinär

I princip har du som är legitimerad veterinär den formella kompetensen att göra alla undersökningar och behandlingar inom djurens hälso- och sjukvård. Samtidigt gäller att du bara får utföra sådana arbetsuppgifter som du också har reell kompetens för, det vill säga bara sådant du faktiskt kan utföra och behärskar. Du har också själv ansvar för hur arbetsuppgiften utförs.

Du har även ansvar för att besluta om det är lämpligt att delegera arbetsuppgifter till annan djurhälsopersonal.

Så här blir du legitimerad veterinär

För att bli legitimerad veterinär måste du:

 • Ha en veterinärexamen från en utbildning som är minst 5 år. Utbildningen ska vara på högskole- eller universitetsnivå och ge dig rätt att utöva veterinäryrket i landet där du har gått din utbildning.
 • Ha nödvändiga kunskaper i svenska språket. Med svenska likställs också danska och norska språket.
 • Ansöka om svensk legitimation Sverige.

Du gör din ansökan i vår e-tjänst. När du gör din ansökan sparas inte uppgifterna. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter och ladda upp de dokument som krävs.

Beroende på vilket land du har din veterinärexamen från behöver du skicka in olika dokument tillsammans med din ansökan:

Svensk veterinärexamen

Du som har veterinärexamen från veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) måste i samband med ansökan skicka in en kopia på ditt examensbevis.

Veterinärlegitimation från Norge, Danmark, Island eller Finland

Du som har veterinärlegitimation från Danmark, Finland, Norge eller Island och är medborgare i något av dessa länder eller i Sverige måste i samband med ansökan skicka in det här:

 • En kopia på din veterinärlegitimation (autorisation/autorisasjon).
 • Ett intyg från en behörig myndighet som visar att du inte har några disciplinpåföljder i din yrkesutövning, ett så kallat letter/certificate of good standing. Intyget får inte vara äldre än 3 månader. Du behöver bara skicka med intyget om din legitimation är äldre än 3 månader.
 • En kopia på ditt pass eller annat bevis på nationalitet om du inte är folkbokförd i Sverige.

Du som har legitimation i Norge, Danmark, Island eller Finland kan i de flesta fall även ansöka om legitimation enligt det som står under rubriken Veterinärexamen från ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Veterinärexamen från ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Du som har en examen som veterinär från en godkänd utbildning i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz måste skicka med det här när du ansöker om legitimation:

 • En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis) finns i yrkeskvalifikations­direktivet. Behörighetsbeviset ska ha någon av de benämningar som du hittar i yrkeskvalifikations­direktivet
 • Eventuellt ett kompletterande intyg till behörighetsbeviset . För de länder där det är aktuellt nämns det i yrkeskvalifikationsdirektivet.
 • Ett intyg från en behörig myndighet som visar att du inte har några disciplinpåföljder i din veterinära yrkesutövning, ett så kallat letter/certificate of good standing. Intyget får inte vara äldre än 3 månader. Om det är kortare tid än 3 månader sedan du fick din legitimation behöver du inte skicka in ett sådant intyg.
 • En kopia på ditt pass eller annat bevis på nationalitet om du inte är folkbokförd i Sverige.
 • Ett bevis på att du kan svenska språket. Med svenska språket likställs även danska och norska språket.

Behörighetsbevis

Behörighetsbeviset ska ha den benämning som står i listan över godkända benämningar på examensbevis för veterinärer. Du hittar godkända benämningar för respektive medlemsstat i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Öppna den senaste konsoliderade versionen av bilaga V (Consolidated version of the annex V) och sök på ”Benämningar på examensbevis för veterinärer” för att komma till rätt avsnitt.

Du kan också hitta de bevis på formella kvalifikationer i bilaga 3 i våra föreskrifter om behörigheter (SJVFS 2016:9).

Bevis på kunskap i svenska språket

Det finns inte några krav på vad ett bevis ska innehålla. Vi gör en bedömning i varje enskilt ärende. Detta gäller även om du har en svensk gymnasieutbildning samt en veterinärutbildning från något annat land än Sverige.

Det här är exempel på vad ett sådant bevis kan vara:

 • En kopia av ett intyg från SFI eller liknande utbildning.
 • En kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska. Det finns inga krav på vilket ämne utbildningen ska ha omfattat.
 • En kopia av betyg i svenska från en svensk gymnasieutbildning.
 • Ett bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbetsspråket har varit svenska. Du behöver inte ha arbetat inom djurens hälso- och sjukvård utan även annat arbete räknas.
Du kan ansöka om undantag från kravet på kunskaper i svenska språket

Om du anser att du har särskilda skäl till varför du inte behöver ha tillräckliga språkkunskaper i svenska språket har du möjlighet att ansöka om undantag från kravet. Tänk på att de särskilda skälen är personliga och ska förklara varför just du behöver ett undantag.

Du skriver själv en ansökan som du skickar in tillsammans med din ansökan om svensk legitimation. Vi prövar om de särskilda skäl som du har angett är tillräckliga för att ge dig undantag från språkkravet.

Ansökan ska innehålla

 • en beskrivning av vilka särskilda skäl du anser att du har för att inte behöva kunna kommunicera med djurägaren på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå svenska författningar som rör djurens hälso- och sjukvård
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att lösa kommunikationen med djurägare
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att se till att dina journaler kommer att skrivas på svenska
 • en beskrivning om hur du får kunskap om de svenska bestämmelserna inom djurens hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att din arbetsgivare kan intyga att det som du anger i din ansökan kommer att ske.

Veterinärexamen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz

Du som har en examen som veterinär från tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/EES eller Schweiz) måste skicka med det här i samband med din ansökan:

 • En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis) inklusive ett dokument där det framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen det vill säga en officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning. Det kan till exempel vara ett ”Diploma Supplement”. Handlingarna ska vara på originalspråk.
 • Översatta kopior av behörighetsbeviset och ditt ”Diploma supplement” till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.
 • Ett underskrivet fullmaktsbrev som ger Universitets- och högskolerådet tillstånd att kontakta ditt universitet. Se länk till fullmaktsbrevet under punktlistan.
 • Eventuella intyg på tidigare yrkesverksamhet som veterinär inom klinisk veterinärmedicin.
 • Eventuella intyg på ytterligare utbildning eller forskningserfarenhet inom klinisk veterinärmedicin.
 • En kopia på ditt pass eller annat bevis på nationalitet om du inte är folkbokförd i Sverige.
 • Ett bevis på att du kan svenska språket. Tänk på att danska och norska språket likställs med svenska.

När du skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan gör vi en bedömning av din utbildning. Vi skickar också din ansökan till Universitets- och högskolerådet för bedömning.

En del i bedömningen är att avgöra om innehållet i din utbildning motsvarar den svenska veterinärutbildningen. Ibland är det svårt att via kurslistan se vad som har ingått i en utbildning, det är därför vi behöver en fullmakt från dig så att vi kan kontakta ditt universitet för att få mer detaljerad information.

Efter vår bedömning kommer vi att fatta beslut.

Bevis på kunskap i svenska språket

Det här gäller även om du är svensk medborgare och har läst din utbildning till veterinär i något annat land än i Sverige.

Det finns inte några krav på vad ett bevis ska innehålla. Vi gör en bedömning i varje enskilt ärende. 

Det här är exempel på vad ett sådant bevis kan vara:

 • En kopia av ett intyg från SFI eller liknande utbildning.
 • En kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska. Det finns inga krav på vilket ämne utbildningen ska ha omfattat.
 • En kopia av betyg i svenska från en svensk gymnasieutbildning.
 • Ett bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbetsspråket har varit svenska. Du behöver inte ha arbetat inom djurens hälso- och sjukvård utan även annat arbete räknas.
Du kan ansöka om undantag från kravet på kunskaper i svenska språket

Om du anser att du har särskilda skäl till varför du inte behöver ha tillräckliga språkkunskaper i svenska språket har du möjlighet att ansöka om undantag från kravet. Tänk på att de särskilda skälen är personliga och ska förklara varför just du behöver ett undantag.

Du skriver själv en ansökan som du skickar in tillsammans med din ansökan om svensk legitimation. Vi prövar om de särskilda skäl som du har angett är tillräckliga för att ge dig undantag från språkkravet.

Ansökan ska innehålla

 • en beskrivning av vilka särskilda skäl du anser att du har för att inte behöva kunna kommunicera med djurägaren på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå svenska författningar som rör djurens hälso- och sjukvård
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att lösa kommunikationen med djurägare
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att se till att dina journaler kommer att skrivas på svenska
 • en beskrivning om hur du får kunskap om de svenska bestämmelserna inom djurens hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att din arbetsgivare kan intyga att det som du anger i din ansökan kommer att ske.

Ytterligare universitets- eller högskolestudier och erfarenhet inom klinisk veterinärmedicin

Om du har intyg som visar på ytterligare studier och erfarenhet inom klinisk veterinärmedicin bör du skicka med dessa intyg i din ansökan.

Vi kommer att ta med dessa i bedömningen av din ansökan om svensk veterinärlegitimation.

Tilläggsutbildning (TU-VET)

Om din utbildning är minst 5 år och leder till en veterinärexamen i landet där du studerade, kan vi besluta att du måste gå en tilläggsutbildning för utländska veterinärer (TU-VET) för att få legitimation. Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som håller i utbildningen.

Du kan få ett sådant beslut från oss utan att ha kunskaper i svenska, men ett av antagningskraven för att komma in på utbildningen är kunskaper i svenska språket.

När du har gått tilläggsutbildningen ska du för att få legitimation anmäla det till oss och skicka med ett intyg från SLU som visar att du har gått utbildningen.

Avslag

Vi kommer att avslå din ansökan om din utbildning

 • inte är på universitets- eller högskolenivå
 • är kortare än 5 år
 • inte leder till en veterinärexamen i utbildningslandet.

Arbeta tillfälligt med legitimation från tredjeland

Om du har en veterinärutbildning från tredjeland och har kompetens inom ett specifikt veterinärmedicinskt område där kompetensen i Sverige är begränsad kan du få särskilt tillstånd att arbeta i Sverige. Syftet är att du ska föra över din kunskap till svenska veterinärer.

Du kan arbeta tillfälligt i Sverige under följande förutsättningar:

 • Att det gäller en begränsad tidsperiod på som mest 6 månader.
 • Att du kommer att arbeta i en verksamhet som en legitimerad veterinär ansvarar för.
Så här söker du särskilt tillstånd

Innan du skickar in din ansökan om särskilt tillstånd att arbeta som veterinär måste du betala en ansökningsavgift på 320 kronor. När du betalar får du ett ordernummer som du ska ange på ansökningsblanketten.

När du har betalat kan du göra din ansökan.

Till din ansökan ska du skicka med det här:

 • En ifylld ansökningsblankett. Kom ihåg att fylla i ordernumret från webbutiken som visar att du har betalat din ansökan.
 • En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis), och en översättning svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.
 • En kopia på ditt pass.
 • Ett intyg från en eller flera arbetsgivare i Sverige att det finns ett behov av att anlita dig eftersom du har kompetens inom ett specifikt veterinärmedicinskt område där kompetensen i Sverige är begränsad samt att de har för avsikt att anställa eller på annat sätt anlita dig. Du kan skicka detta intyg som en kopia.

Du skickar din ansökan till via mejl eller post.

Jordbruksverket, Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten, 551 82 Jönköping.

Snabbspår till djursjukskötare

Om du har en veterinärutbildning, alternativt en 3-årig högskoleutbildning inom djursjukvård från ett land utanför EU och är arbetssökande på Arbetsförmedlingen, då har du möjlighet att delta i en utbildning som ger dig legitimation som djursjukskötare. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Arbeta tillfälligt med legitimation från ett EU/EES-land eller Schweiz

Du som har veterinärlegitimation och är lagligen etablerad i ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att där utöva veterinäryrket kan arbeta tillfälligt i Sverige på din utländska behörighet. Det vill säga att du inte behöver ansöka om svensk legitimation, om du bara ska arbeta i Sverige tillfälligt.

När du arbetar här tillfälligt tillhör du djurhälsopersonalen och omfattas därmed av samma regler som den som utövar yrket här som etablerad.

Anmäl dig innan du börjar arbeta i Sverige

Innan du ska arbeta första gången i Sverige ska du anmäla det till Jordbruksverket. Du gör din anmälan genom att använda vår e-tjänst.

Till din ansökan ska du skicka med:

 • Ett intyg som visar
  • att du är lagligt etablerad i en medlemsstat för att där utöva yrket
  • att det när intyget utfärdades inte fanns något förbud, inte ens tillfälligt, för dig att arbeta som veterinär. Intyget ska vara utfärdat av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du är verksam. Det får inte vara äldre än 3 månader. Du kan skicka in antingen originalet eller en kopia.
 • Ett bevis på yrkeskvalifikationer, det vill säga en kopia på ditt examensbevis eller liknande.
 • En kopia av ditt pass eller annat bevis på din nationalitet.
Du kan arbeta här under en period av 12 månader

Du kan börja arbeta tillfälligt från och med det datum du skickar in din anmälan och 12 månader framåt. Därefter behöver du meddela oss på nytt om du vill fortsätta eller ansöka om svensk veterinärlegitimation.

Om du kommer tillbaka för att arbeta tillfälligt

Om du återkommer till Sverige för att tillfälligt arbeta som veterinär ska du meddela detta till Jordbruksverket en gång om året. Du gör din anmälan genom att använda vår e-tjänst.

Veterinärstudenter

Som veterinärstudent kan du under vissa förutsättningarna arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. Som student ingår du i gruppen övrig personal. Dessa bestämmelser gäller både för svenska veterinärstudenter och för studenter på andra veterinärutbildningar som är godkända inom EU/EES eller Schweiz. Vad du får göra beror på hur långt du har kommit i din utbildning.

Veterinärstudent innan årskurs 3

Om du är veterinärstudent och ännu inte har avslutat årskurs 3 får du arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 1. Detta får du göra utan att ansöka om det hos Jordbruksverket.

Veterinärstudent efter årskurs 3

När du har klarat alla kurser till och med årskurs 3 inklusive farmakologi, får du arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 3. Detta får du göra utan att ansöka om det hos Jordbruksverket.

Veterinärstudent efter årskurs 5

När du har gått ut årskurs 5 och klarat alla kurser och samtliga moment på hela veterinärutbildningen förutom examensarbetet får du arbeta som veterinär med särskilt tillstånd från Jordbruksverket. Detta gäller även för dig som har läst en utbildning i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Om du läser en veterinärutbildning utanför Sverige där det ingår andra kurser än ett skriftligt examensarbete efter årskurs 5, kan du inte få ett särskilt tillstånd förrän du har blivit godkänd på de kurserna. Detta gäller även om det är valbara kurser. Detsamma gäller om du läser i Sverige och det är någon kurs som du inte har fått godkänt i.

Med ett examensarbete menas ett självständigt vetenskapligt fördjupningsarbete som resulterar i en rapport eller en vetenskaplig artikel.

Du får inte heller arbeta som officiell veterinär eftersom det krävs att du har en legitimation för att kunna få förordnande som officiell veterinär.

Kunskaper i svenska språket

För att få arbeta som veterinär med särskilt tillstånd behöver du ha tillräckliga kunskaper i svenska språket. Med det menas att du måste kunna kommunicera med djurägaren på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå de bestämmelser som rör dig. Med svenska likställs även danska och norska språket.

För att vi ska veta att du har det måste du skicka med ett bevis på det tillsammans med din ansökan. Om du går veterinärutbildningen i Sverige behöver du inte skicka in något sådant bevis, men om du är svensk och läser i något annat land behöver du göra det. Ett sådant bevis kan till exempel vara:

 • En kopia av ett intyg från SFI eller liknande utbildning.
 • En kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska. Det finns inga krav på vilket ämne utbildningen ska ha omfattat.
 • En kopia av betyg i svenska från en svensk gymnasieutbildning.
 • Ett bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbetsspråket har varit svenska. Du behöver inte ha arbetat inom djurens hälso- och sjukvård utan även annat arbete räknas.

Anställd i en verksamhet som veterinär ansvarar för

När du arbetar som veterinär med särskilt tillstånd måste du arbeta som anställd i en verksamhet som en veterinär ansvarar för.

Du ska ha både teoretisk och praktisk kompetens

Du ska ha formell kompetens för att göra samma saker som en legitimerad veterinär får göra. Det är dock viktigt att du även har reell kompetens. Den formella kompetensen är den teoretiska kunskap du fått under utbildningen och den reella kompetensen är det som du rent praktiskt behärskar.

Du har eget ansvar

Du har eget ansvar för det du gör i ditt arbete. Du kan också prövas av ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård om något skulle gå fel vid en behandling. Ansvaret gäller även om en kollega eller chef har beordrat dig att utföra behandlingen.

Du ska också följa regler om journalföring, intygsskrivande, rapportering, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Du måste få ett beslut om särskilt tillstånd

Innan du får börja arbeta som veterinär måste du ha fått ett beslut från oss. Därför måste din ansökan ha kommit in minst 2 veckor innan du kan börja arbeta. Du kan dock ha introduktion under tiden du väntar på beslutet, men du får då inte utföra de arbetsuppgifter som en veterinär får göra. Du får beslutet skickat till den mejladress som står i din ansökan.

Beslutet gäller i 16 månader och under denna tid kan du arbeta hos olika arbetsgivare i den omfattning du vill. Du behöver inte ansöka på nytt hos oss om du får en ny anställning.

Det särskilda tillståndet gäller bara när du är anställd i en verksamhet som en legitimerad veterinär ansvarar för. Om du inte har en sådan anställning får du inte arbeta som veterinär.

Det går inte att få något nytt beslut om att arbeta med ett särskilt tillstånd efter att dessa 16 månader har tagit slut.

Så här ansöker du om särskilt tillstånd

Du gör din ansökan i vår e-tjänst. Det här ska du skicka med din ansökan:

Om du är student vid SLU

 • Ett Ladok-intyg där det framgår att du har fått godkänt i samtliga kurser till och med årskurs 5. Personnummer och säkerhetskod ska finnas med längst ned på intyget.

Om du är student vid universitet/högskola i annat EU/EES-land eller Schweiz

 • Ett bevis på att du kan svenska språket.
 • Ett intyg från skolan

I intyget som skolan tar fram ska det framgå att du går en veterinärutbildning som uppfyller EU:s krav på veterinärutbildningen, samt att du har genomfört och fått godkänt i samtliga kurser och moment på hela utbildningen. Det enda undantaget från detta är att du får ha kvar ett skriftligt examensarbete som motsvarar maximalt en termins studier.

Handläggningstider för ansökan

Hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende beror på vilket land du har din examen från. Det är också viktigt att ansökan är rätt ifylld, att bilagor är tydliga och att alla uppgifter finns med. Då behöver du inte komplettera din ansökan.

Beräknade handläggningstider veterinärer och veterinärstudenter

När vi har räknat på hur lång tid det tar har vi utgått från när din ansökan är komplett, det vill säga när alla uppgifter har kommit in till oss.

Listan visar både en uppskattning av nuvarande handläggningstider som kan variera mellan olika ärenden och juridiska tidsfrister i de fall det finns sådana.

Med juridiska tidsfrister menas hur lång tid en ansökan får ta enligt de regler som finns. Det innebär att om du vill veta när du garanterat kommer att ha fått ett beslut från oss är det de juridiska tidsfristerna du ska utgå från. Om det inte finns någon juridisk tidsfrist kan en ansökan ta längre tid, men vår ambition är att den ska ta så kort tid som möjligt.

I de fall vår verksamhet påverkas av något som vi inte kan styra över, till exempel utbrott av djursjukdom, kommer dessa tider inte längre att vara aktuella.

Handläggningstider för veterinärer och veterinärstudenter
Typ av
ansökan
Utbildning frånJuridisk tidsfristHandlägg­ningstidKommentar

Veterinär­legitimation

Sverige


3 veckorDanmark, Norge, Finland eller Island

3 månader

3 veckorEU/EES-land eller Schweiz förutom Danmark, Norge, Finland eller Island

3 månader

6 veckorAnnat land än ovanstående


18 veckor


Särskilt tillstånd för veterinär­studenter och djursjukskötar-studenter


2 veckor2 veckorSpecialistkompetens som veterinär

Det här gäller sedan den 1 januari 2022.

Specialistområden

Sedan den 1 januari 2022 är det möjligt för dig att utbilda dig till specialist inom följande områden. Det är dock viktigt att du kontaktar Sveriges veterinär­förbund för att se vilka utbildningar och när utbildningarna finns tillgängliga.

Steg 1

 1. Sjukdomar hos hund och katt.
 2. Sjukdomar hos häst.
 3. Sjukdomar hos nötkreatur.
 4. Sjukdomar hos gris.
 5. Sjukdomar hos mindre sällskapsdjur (nytt från den 1 januari 2022).
 6. Sjukdomar hos små idisslare (nytt från den 1 januari 2022).
 7. Veterinär folkhälsa.

Steg 2

Specifika ämnesområden inom sjukdomar hos hund och katt (några nya områden).

Specifika ämnesområden inom sjukdomar hos häst (nytt sedan den 1 januari 2022).

Anmälan till utbildning

Om du vill börja en specialistutbildning ska du anmäla dig till Sveriges veterinärförbund innan du börjar din utbildning.

Sveriges veterinärförbund kommer att ha mer information om utbildningarna på sin webbplats.

För att du ska få börja en specialistutbildning ska du ha en svensk veterinärlegitimation. Om du ska gå en utbildning i specifika ämnesområden för hund, katt eller häst behöver du först vara specialist för respektive djurslag.

Det finns alltså inte längre några andra förkunskapskrav för att börja en specialistutbildning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till specialist ska omfatta de här momenten:

 1. handledd tjänstgöring under minst 3 år
 2. kompletterande utbildning i form av fördjupningskurser och konferenser inom specialistområdet
 3. litteraturstudier inom det aktuella specialistområdet enligt den huvudansvarige handledarens anvisningar
 4. självständigt skriftligt arbete som ska vara relevant för specialistområdet och bestå av en självständig undersökning, fallbeskrivningar inklusive diskussion
 5. examination.

Utbildningsplan

Du ska tillsammans med den handledare som har huvudansvaret ta fram en skriftlig individuell utbildningsplan som utgår från kunskapsmålen för den specialistutbildning du ska gå.

När du har genomfört ett delmoment eller uppnått ett mål för utbildningen ska handledaren som är huvudansvarig dokumentera det i din loggbok. Det som intygas i loggboken ska kunna styrkas genom journalanteckningar, kursintyg eller intyg från biträdande handledare.

Ansökan om godkännande som specialist

När du är klar med din utbildning kan du ansöka om godkännande som specialist hos Jordbruksverket.

Författningar

Söker efter 2021:25

Söker efter 2023:19

Söker efter 2023:20

Söker efter 2023:21

Söker efter 2016:9

Söker efter 2023:7

Förordningar

Senast granskad: 2021-12-08

Till toppen