Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Ett avtal som reglerar handeln gäller sedan den 1 januari 2021.

Med ett avtal på plats underlättas handeln väsentligt i förhållande till ett avtalslöst tillstånd, men det innebär inte att handeln flyter lika smidigt som under den tid då Storbritannien var ett EU‑medlemsland eller som under övergångsperioden.

När det gäller regler för att handla med och förflytta djur och växter och som syftar till att hindra spridning av djursjukdomar och växtskadegörare, betraktas Storbritannien sedan den 1 januari 2021 som ett tredje land, trots det nya avtalet mellan EU och Storbritannien. Nordirland omfattas dock, enligt bestämmelserna i utträdesavtalet, även i fortsättningen av vissa regler som gäller inom EU:s inre marknad för varor. Det gäller till exempel reglerna för att handla med och förflytta djur och växter, samt EU:s tullregler. Det innebär att vissa varukontroller istället ska ske mellan Nordirland och resten av Storbritannien.

Storbritannien är en av Sveriges största handelspartner, vilket innebär att brexit har fått betydande effekter på svensk utrikeshandel. Viktiga varor på jordbruks- och livsmedelsområdet i handeln med Storbritannien är drycker och förädlade livsmedel. Dessutom är handeln med trä och trävaror betydande.

Tullar och tullkvoter

Avtalet mellan EU och Storbritannien innebär att det är tull- och kvotfrihet i handeln mellan EU och Storbritannien. För att en produkt ska omfattas av denna tullfrihet krävs dock att den lever upp till de ursprungsregler som gäller i avtalet, det vill säga att den kan klassificeras som en produkt som kommer ifrån antingen EU eller Storbritannien. Kommerskollegium har samlat övergripande information om dessa på sin webbplats.

Att resa och handla med djur, djurprodukter, växter och livsmedel

Eftersom Storbritannien är ett land utanför EU finns många regler för att resa och handla med djur, djurprodukter, växter och livsmedel. Här kan du läsa mer om dessa regler.

Sedan Border Operating Model publicerades har den uppdaterats flera gånger eftersom datumen för införande av de nya reglerna har flyttats fram. Modellen förväntas bli uppdaterad igen.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma att ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Vad behöver du som exportör göra?

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

  • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
  • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES, för att kunna fylla i hälsointyg.
  • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet TRACES. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats, där även modeller av intygen finns.

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär i Sverige för att planera exporten.

Intygen ska inledningsvis fyllas i av exportören (aktören) i TRACES, och därefter fyller en officiell veterinär i resterande uppgifter och utfärdar intyget. Om du aldrig tidigare använt TRACES för att exportera behöver du registrera anläggningen som användare i systemet i god tid innan exporten ska påbörjas. Användaren ska kopplas till den exporterande anläggningen samt se till att anläggningen är registrerad som exportör.

Mer information om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga finns på DEFRA:s webbplats.

Följande ska uppfyllas vid export till Storbritannien:

  1. Sändningen ska anmälas i Storbritanniens datasystem IPAFFS av importören i Storbritannien. En importör krävs alltså för att exporten ska vara genomförbar.
  2. Sändningen får då ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
  3. Ett hälsointyg ska alltid medfölja som utfärdas av en officiell veterinär i Sverige.
  4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören i Sverige. Du som officiell veterinär behöver detta nummer för att lägga in det i hälsointyget.
  5. Exportören i Sverige ger importören i Storbritannien en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
  6. Exportören i Sverige ansvarar för att intyget medföljer sändningen i original.

Transit

Mer information om vad som gäller när sändningar ska transiteras genom Storbritannien finns på DEFRA:s webbplats. Observera att när sändningen ska tillbaka till EU behöver den uppfylla EU:s regler.

Du kanske också är intresserad av det här

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som en del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter.

Senast granskad: 2022-06-15