Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Ett avtal som reglerar handeln gäller sedan den 1 januari 2021.

Med ett avtal på plats underlättas handeln väsentligt i förhållande till ett avtalslöst tillstånd, men det innebär inte att handeln kommer att kunna flyta lika smidigt som under den tid då Storbritannien var ett EU‑medlemsland eller som under övergångsperioden.

När det gäller regler för att handla med och förflytta djur och växter och som syftar till att hindra spridning av djursjukdomar och växtskadegörare, betraktas Storbritannien sedan den 1 januari 2021 som ett tredje land, trots det nya avtalet mellan EU och Storbritannien. Nordirland omfattas dock, enligt bestämmelserna i utträdesavtalet, även i fortsättningen av vissa regler som gäller inom EU:s inre marknad för varor. Det gäller till exempel reglerna för att handla med och förflytta djur och växter, samt EU:s tullregler. Det innebär att vissa varukontroller istället sker mellan Nordirland och resten av Storbritannien.

Storbritannien är en av Sveriges största handelspartners, vilket innebär att brexit kan få betydande effekter på svensk utrikeshandel. Viktiga varor på jordbruks- och livsmedelsområdet i handeln med Storbritannien är drycker och förädlade livsmedel. Dessutom är handeln med trä och trävaror betydande.

Tullar och tullkvoter

Avtalet mellan EU och Storbritannien innebär att det är tull- och kvotfrihet i handeln mellan EU och Storbritannien. För att en produkt ska omfattas av denna tullfrihet krävs dock att den lever upp till de ursprungsregler som gäller i avtalet, det vill säga att den kan klassificeras som en produkt som kommer ifrån antingen EU eller Storbritannien. Kommerskollegium har samlat övergripande information om dessa på sin webbplats.

Import och export av alla slags varor med träemballage

Om varan du handlar med transporteras på en lastpall av trä eller paketeras i eller med någon form av träemballage ska dessa uppfylla den internationella standarden ISPM 15 när du handlar med länder utanför EU. Detta krav gäller vid handel med Storbritannien (utom Nordirland) sedan den 1 januari 2021.

Att resa och handla med djur, djurprodukter, växter och livsmedel

Storbritanniens utträde ur EU får effekter för både privatpersoner som reser med djur, djurprodukter, växter och livsmedel och företag som handlar med samma produkter.

Reser du till och från Storbritannien som privatperson med djur behöver du planera för att det kan kräva mer administration än tidigare. I vissa fall behöver djuren genomgå gränskontroll. Du behöver också planera i god tid om du vill ta med livsmedel, fröer och växter.

Längre ner på sidan finns länkar direkt till Storbritanniens officiella sidor om vad som gäller vid export från Storbritannien till EU respektive import till Storbritannien från EU för respektive djurslag, djurprodukt eller foder.

Resor och handel med djur, animaliska produkter och foder

Resor och handel med växter och livsmedel

Vill du ta in livsmedel som inte endast är personligt bagage ansvarar Livsmedelsverket för de sändningarna. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats.

CITES-listade djur- och växtarter

Import och export av ekologiska produkter

Import och export av växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare från länder utanför EU

Vid handel med länder utanför EU krävs i många fall ett så kallat sundhetscertifikat och växtskyddskontroll vid gränsen. Sundhetscertifikat och växtskyddskontroll krävs för de flesta växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare vid handel med Storbritannien (utom Nordirland), både vid import och export. Storbritannien inför sina regler i flera steg med start 1 januari 2021.

Handel med utsäde och växtförökningsmaterial

Storbritanniens information om import och export till och från EU

Ansvarig myndighet i Storbritannien är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). De har publicerat regler och information om handel med växter, växtprodukter, djur och djurprodukter till och från Storbritannien. Vi har samlat några länkar till lämplig information nedan.

Storbritannien inför nya regler för djur och produkter av animaliskt ursprung

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för djur och produkter av animaliskt ursprung. De beskrivs av Storbritannien i vägledningen Border Operating Model.

Sedan vägledningen publicerades har den uppdaterats flera gånger eftersom datumen för införande av de nya reglerna har flyttats fram och förväntas bli uppdaterad igen.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Vad behöver du som exportör göra nu?

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

  • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
  • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES Classic, för att kunna fylla i hälsointyg.
  • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet TRACES. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats, där även modeller av intygen finns.

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär i Sverige för att planera exporten.

Intygen ska inledningsvis fyllas i av exportören (aktören) i TRACES, och därefter fyller en officiell veterinär i resterande uppgifter och utfärdar intyget. Om du aldrig tidigare använt TRACES för att exportera behöver du registrera anläggningen som användare i systemet i god tid innan exporten ska påbörjas. Användaren ska kopplas till den exporterande anläggningen samt se till att anläggningen är registrerad som exportör.

Mer information om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga finns på DEFRA:s webbplats.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

  1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
  2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
  3. Ett hälsointyg ska alltid medföljas som utfärdas av en officiell veterinär i Sverige.
  4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
  5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
  6. Exportören ansvarar för att intyget i original medföljer sändningen.
Transit

Mer information om när sändningar ska transiteras genom Storbritannien finns på DEFRA:s webbplats. Tillbaka till EU så behöver sändningen uppfylla EU:s regler.

Senast uppdaterad: 2021-12-21