Nyheter om stöden för fiske och vattenbruk

Här hittar du det som är nytt eller förändrat kring stöden inom fiske och vattenbruk. Prenumerera på sidan så missar du inga uppdateringar.

Förslaget till nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 beslutat av regeringen

Den 17 februari 2022 beslutade regeringen om det svenska förslaget till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021–2027. Nu ska EU‑kommissionen granska och godkänna programmet innan vi kan öppna alla stöd, vilket troligen blir hösten 2022.

Ett minskat antal stöd och särskilt fokus på svenskt vattenbruk, småskaligt kustnära fiske och miljön är några av huvuddragen i förslaget.

Gemensam strategi visar vägen framåt för svenskt fiske och vattenbruk

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har överlämnat en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021–2026 till regeringen. Strategin, som följs av handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt. Arbetet har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer, myndigheter och lärosäten.

Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling av de olika näringarna och kommer att vara styrande för Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och främjande. Strategin understryker vikten av att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet, miljömässigt, ekonomiskt och socialt, i enlighet med agenda 2030. Bredden i uppdraget speglas i handlingsplanernas 47 olika åtgärder för arbetet de kommande åren.

Viktigt steg mot nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

Den 31 maj 2021 lämnade Jordbruksverket in det slutliga förslaget på nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram till Näringsdepartementet. Det småskaliga kustnära fisket, vattenbruket och miljön står i fokus. En viktig målsättning är också att korta handläggningstiderna för den som söker stöd. Planen är att programmet ska kunna öppnas i december 2021.

Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk

Jordbruksverket utlyser 3,25 miljoner kronor till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att stärka livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel. Du kan söka stödet fram till den 16 augusti 2021.

15 miljoner i stöd för att dragga efter spökgarn

Förlorade fiskeredskap i våra hav innebär stora problem för både djurliv och miljö. Nu tillför vi 15 miljoner kronor till det stöd som yrkesfiskare kan söka för att samla in spökgarn och marint skräp.

4 miljoner till stöd för att öka mervärdet på vildfångad fisk

Investeringsstödet för ökad kvalitet och mervärde på vildfångad fisk tillförs fyra miljoner kronor. Satsningen ska ge fiskeföretag möjlighet att investera för att anpassa sina verksamheter till nya förutsättningar för fiske. Stödet kan ge yrkesfiskare möjlighet att få större avkastning på sin fångst utan att de fiskar mer än tidigare. Här kan man till exempel få stöd för inköp av kylanläggningar för att hålla fångsten vid god kvalitet, investeringar för att kunna förädla sin fångst eller för att få möjlighet att sälja fångsten direkt till konsumenterna och därigenom undvika mellanhänder.

Det har stöden i havs- och fiskeriprogrammet bidragit till

Nu finns två nya sammanställningar av projekt och resultat i havs- och fiskeriprogrammet 2014‑2020. En är en sammanställning som lyfter exempel på projekt och investeringar som främjar hållbart fiske i Sverige. Den är framtagen på engelska för att andra EU-länder ska kunna ta del av Sveriges exempel. Den andra sammanställningen visar dels antalet projekt och investeringar i programmet, dels de viktigaste resultaten som rapporterades år 2019. Du hittar dokumenten i listan på sidan Sök mottagare av stöd inom havs- och fiskeriprogrammet. De är daterade 22 respektive 23 mars 2021.

Miljonstöd för renare hav – förlorade fiskeredskap ska samlas in

Nu kan yrkesfiskare söka stöd för att samla in förlorade fiskeredskap i havet. Genom havs- och fiskeriprogrammet finns totalt 10 miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. Målet är att förbättra havsmiljön och samtidigt bidra till fiskerinäringens sysselsättning.

Senast granskad: 2022-03-03