Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar 2024

Du kan få ersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar. Syftet är att öka arealen betesmarker och slåtterängar, och utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.

Du kan inte söka ett nytt eller utöka ditt åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar, men om du har ett pågående åtagande söker du utbetalning av ersättningen hos Jordbruksverket. Från och med 2023 ansvarar Naturvårdsverket för restaurering av betesmarker och slåtterängar som ett nationellt stöd. För nya ansökningar om stöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar, kontakta Naturvårdsverket

Så söker du ersättningen och gör ändringar

För att få ersättning behöver du ha ett åtagande. Det betyder att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt vissa villkor.

Du kan inte söka nytt åtagande 2024. Du söker utbetalning i e‑tjänsten SAM Internet. Du behöver ansöka om utbetalning varje år. I SAM Internet visar vi beslutade uppgifter om ditt åtagande. Om ditt åtagande från tidigare år inte är beslutat än visar vi i SAM Internet de upp­gifter om åtagandet som du redovisade när du ansökte om åtagandet.

Sista dag att söka utbetalning 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du ingen ersättning alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan fram till den 17 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Du måste ha ett åtagande

För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande. Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt villkoren för ersättningen i 5 år. När du utför ditt arbete enligt dessa villkor, utför du den miljötjänst som du kan få ersättning för.

Åtagandet innebär att du måste följa de villkor som gäller för ersättningen varje år under hela 5‑årsperioden. Du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som du gör din ansökan och slutar den 31 december det sista året i 5‑årsperioden.

Minsta belopp för utbetalning är 1 000 kronor. Det betyder att om du söker ett åtagande med så liten omfattning att du inte kommer upp i 1 000 kronor per ersättning, får du inget åtagande.

Mark du kan få ersättning för

Den mark som du vill restaurera ska vara betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering. Den måste uppfylla de här kraven:

 • Marken ska vara så igenvuxen att den inte uppfyller villkoren för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar eller villkoren för miljöersättning för fäbodar.
 • Marken ska vara opåverkad av gödsling eller någon annan åtgärd som ökar produktionen.
 • Marken måste ha höga kulturhistoriska värden eller så ska det finnas spår av växter eller djur som gynnas av att marken sköts.

Du kan som regel inte få miljöersättning för att restaurera marken om den redan uppfyller kraven för någon av miljöersättningarna som finns, eller om du tidigare har fått någon miljöersättning för marken. Det finns undantag. Hör med länsstyrelsen om vad som gäller för just din mark. Du anger grödkod 95 när du söker ersättningen i SAM Internet.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren i åtagandet. 

Ha jordbruksskiften på minst 0,1 hektar

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning.

Det här får du inte göra på din mark

På mark där du får miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar får du inte

 • använda växtskyddsmedel
 • gödsla
 • jordbearbeta
 • göra insådd
 • bedriva täkt av sten eller jord
 • genomföra åtgärder som riskerar att skada fornlämningar eller värdefulla landskapselement
 • andra åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden på skiftet.

Tänk på att förbuden kan vara reglerade i nationell lagstiftning, vilket betyder att förbuden gäller även om du inte söker ersättning.

Bevara restaureringen i minst 5 år

När du har restaurerat klart din mark gör länsstyrelsen en slutbesiktning för att kontrollera att du har följt din restaureringsplan. Efter att länsstyrelsen har gjort slutbesiktningen ska du bevara restaureringen i minst 5 år enligt villkoren för gårdsstödet.

Under dessa 5 år får du inte heller utföra någon av åtgärderna som finns beskrivna under rubriken Det här får du inte göra på din mark.

Det måste vara du som brukar marken

Det är du som brukar marken som kan ha rätt till miljöersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.

Innan du går in i ett nytt åtagande bör du försäkra dig om att rätten att bruka marken gäller under hela tiden som åtagandet gäller. Om du inte äger marken försäkrar du dig bäst genom att upprätta ett skriftligt avtal med markägaren.

Om du blir av med mark som ingår i ett pågående åtagande, bör du kontrollera om du kan föra över åtagandet på marken till den som tar över. Om du inte kan föra över åtagandet ska du anmäla till länsstyrelsen att du behöver avsluta åtagandet för den berörda delen annars kan du behöva betala tillbaka ersättning. Du kan anmäla det i SAM Internet genom att ansöka om en ändring av åtagandet, mejla eller skicka ett brev.

Följ tvärvillkoren och basvillkoren

För att få full ersättning måste du fortsätta att följa tvärvillkoren 2023 och framåt. Det beror på att ersättningen för restaurering av betesmarker och slåtterängar inte ingår i den svenska strategiska planen utan finns kvar inom landsbygdsprogrammet som gäller till och med 2024. Då gäller de gamla reglerna.

Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är regler som redan finns i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Basvillkor är tvärvillkoren plus de regler inom svensk lagstiftning som du måste följa för att få ersättningen. Om du uppfyller tvärvillkoren och villkoren för ersättningen så uppfyller du basvillkoren.

Du får en restaureringsplan

Om din ansökan blir beviljad kommer länsstyrelsen att ta fram en restaurerings­plan i samarbete med dig. Restaurerings­planen innehåller villkor som talar om vad du får göra, och hur du ska göra, men också vad du inte får göra. Det kan också finnas villkor som styr i vilken ordning du ska göra vissa moment.

När restaureringen är klar kan du söka annan ersättning

När du är klar med restaureringen bör den kunna ge rätt till miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar eller miljöersättning för fäbodar, för någon av de här typerna av mark:

 • betesmarker med särskilda värden
 • slåtterängar med särskilda värden
 • skogsbete
 • alvarbete
 • mosaikbetesmarker
 • gräsfattiga marker
 • fäbodbete med komplementet särskild skötsel.

Det är länsstyrelsen som fastställer vilken typ av mark den färdigrestaurerade marken är.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningen är 3 600 kronor per hektar.

Om pengarna inte räcker kan ersättningen sänkas

Den här ersättningen ingår i landsbygds­programmet, där det finns en viss summa pengar att betala ut varje år. Om pengarna skulle ta slut kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättnings­beloppen.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i december 2024. Det är bara du som har ett pågående åtagande som kan söka utbetalning 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

Belopp som är lägre än 1 000 kronor per ersättning betalar vi inte ut.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för ersättningen kan du få avdrag. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, och att du följer alla villkor och tvärvillkor.

Länsstyrelsen genomför kontrollerna både när de handlägger din ansökan och vid eventuella besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Du kan behöva betala tillbaka pengar

Om du inte fullföljer ditt åtagande kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till 10 år efter utbetalningen.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev. Om dina åtaganden berörs kan länsstyrelsen anpassa dem efter de nya förhållandena framåt.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan länsstyrelsen besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Kan jag avsluta eller minska mitt åtagande?

Ja, under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta eller minska ditt åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen du fått. Det gäller om du

 • haft ett arrende eller avtal om nyttjanderätt som du inte kunde förlänga
 • sålt marken
 • överlåtit marken som berörs av åtagandet.

Du behöver inte heller betala tillbaka ersättningen du redan har fått om du

 • helt slutar med jordbruksverksamhet
 • har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse.

Om du har haft ett åtagande med motsvarande syfte på marken i minst 5 år kan du ta bort den enskilda marken från ditt åtagande utan att betala tillbaka ersättningen. Med motsvarande syfte menar vi till exempel om du har haft motsvarande miljöersättning i förra programperioden och fortsätter med miljöersättningen i den nuvarande perioden för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.

Om du vill avsluta eller minska ett åtagande i förtid ska du kontakta länsstyrelsen. De utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar i det enskilda fallet om det är tillåtet att avsluta eller minska åtagandet utan att behöva betala tillbaka ersättningen. Det kan vara möjligt att avsluta hela åtagandet eller ta bort ett enskilt skifte eller block.

Kan jag öka mitt åtagande?

Nej, det går inte att öka ett åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar 2024.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Författningar

De två översta föreskrifterna är upphävda genom SJVFS 2022:30 respektive SJVFS 2022:28, men gäller fortfarande för den här ersättningen.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen