Stöd för projekt och samarbeten inom lokalt ledd utveckling 2014–2022

Du kan få projektstöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leaderområde enligt områdets utvecklingsstrategi, samarbeten med andra leaderområden eller aktörer utanför ditt leaderområde. Du söker stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt leaderområde. Kontakta alltid leaderkontoret i ditt område innan du söker stöd. Där kan du få hjälp att se om din idé passar in i områdets strategi för utveckling.

Du kan till exempel få stöd för

 • projekt som är till nytta för många människor i området
 • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
 • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till företag som samarbetar.

Stöd till samarbetsprojekt mellan leaderområden eller aktörer utanför ditt leaderområde

Du kan söka stöd för olika varianter på samarbeten, till exempel:

 • Ett eller flera leaderområden vill samarbeta. Det kan gälla inom Sverige eller inom EU. Det kan även gälla liknande utvecklingsgrupper utanför EU. Detta är den vanligaste varianten.
 • En organisation som vill genomföra ett projekt som geografiskt påverkar flera leaderområden.

Du kan även ha ett förberedande samarbetsprojekt som handlar om att söka efter en eller flera samarbetspartner. Det går inte att genomföra ett samarbetsprojekt mellan två parter inom samma leaderområde.

De som är med i ett samarbetsprojekt ska teckna ett samarbetsavtal.

Kontakta alltid leaderkontoret i ditt område innan du söker stöd. Där kan du få hjälp att utforma ett samarbetsprojekt som passar in i den strategi för utveckling som finns i området.

Landsbygdsnätverket ger support

Landsbygds­nätverket verkar på flera sätt för att hjälpa svenska leader­områden att komma igång med och genomföra samarbets­projekt med andra länder, så kallade trans­nationella samarbeten. Genom samarbetet i det europeiska landsbygds­nätverket kan landsbygds­nätverket förmedla kontakter mellan aktörer och leader­områden i Sverige och utländska grupper som vill etablera ett samarbete.

Paraplyprojekt — en möjlighet för mindre aktiviteter

Paraplyprojekt gör det möjligt för privatpersoner och andra aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter, utan att starta ett helt leaderprojekt. Projektet ägs av föreningens styrelse, LAG som kan bevilja och betala ut stöd inom paraplyprojektet. Kontakta ditt leaderkontor om du vill veta mer.

Utgifter du kan du få stöd för

Du kan få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.

Utgifter som du kan få stöd för är investeringar, övriga utgifter, utgifter för personal och indirekta kostnader.

Investeringar

Investeringen måste ha ett inköpspris över 22 000 kronor exklusive moms och ha en livslängd på mer än 3 år. Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden. Den investering som du har fått stöd för måste finnas kvar i 5 år.

Övriga utgifter

Om du har utgifter som går att koppla till ditt beslut om stöd och till dina aktiviteter i projektet kan du söka stöd för dem. Om de inte är utgifter för personal eller investeringar kan du söka stöd för dem som övriga utgifter.

Utgifter för personal

Om du har anställd personal i projektet som jobbar hela sin tid, fastställd procentsats, timmar utifrån fast anställning eller timanställning i projektet kan du söka stöd för det. Du kan även söka stöd för arvoden. Du får ersättning för sociala avgifter enligt ett lönekostnadspåslag som framgår i ditt beslut om stöd.

Indirekta kostnader

Om projektet har utgifter för anställd personal kan du få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader är administrativa utgifter för projektets personal som är nödvändiga för att kunna genomföra projektet men som inte går att koppla till en särskild aktivitet. Stöd för indirekta kostnader är 15 procent av din totala löneutgift i projektet. Det kan till exempel vara hyra av lokal, kontorsmaterial, fika och mat vid intern representation, porto, telefoni och försäkringar.

Det kan du inte få stöd för

Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag.

Exempel på vad du inte kan få stöd för:

 • utgifter för fysiska investeringar i bredband
 • utgifter för fysiska investeringar i fiskefartyg som gör att fiskekapaciteten ökar
 • utgifter för anläggningar för produktion av värme, el eller kyla från fossila bränslen
 • nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen
 • utgifter för pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen,
 • utgifter för markvärdet vid inköp av fastighet
 • utgifter för leasingköp,
 • inköp av privatbostadsfastigheter
 • utgifter för om-, ny- och tillbyggnad av privatbostadsfastigheter med undantag för de delar av fastigheten som uteslutande är avsedda för näringsverksamhet
 • utgifter för drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent
 • utgifter för straffavgifter.

Så mycket stöd kan du få

Inom lokalt ledd utveckling är det den lokala styrelsen för föreningen, som kallas för LAG, som prioriterar och bedömer hur mycket stöd ett projekt kan få. Desto mer allmännyttigt ett projekt är, desto mer stöd kan projektet få.

Hur mycket stöd du kan få beror även på inom vilket område du är verksam och söker stöd inom:

 • Om du har ett företag och vill diversifiera din verksamhet finns det ett stöd som heter projektstöd till företag. Stödbeloppet är maximalt 200 000 kronor. Du kan få stöd för upp till 70 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.
 • Om du söker stöd som handlar om jordbruksprodukter eller enbart gynnar sådan verksamhet kan du få stöd för upp till 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.
 • Om du söker stöd för projekt som handlar om havs- och fiskeri kan du för stöd för upp till 50 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Om projektet innebär en stor allmännytta kan andelen stöd bli högre.

Vill du söka stöd inom ett redan beviljat paraplyprojekt är det bestämt av föreningens styrelse, LAG hur mycket pengar varje enskild delaktivitet kan få.

Villkor för stöden

Här är villkoren som gäller för stödet. Du kan också se villkoren i ditt beslut om stöd.

Du ska kunna finansiera minst 20 procent av budgeten på egen hand till dess att du får din slututbetalning. Detta beror på att vi som mest betalar ut 80 procent av stödet i förskott. Resten betalar vi ut när projektet är slutredovisat. Du kan behöva vara förberedd på att det periodvis kan vara långa handläggningstider, och det kan därför dröja innan du får din utbetalning.

Du som söker ska även

 • informera dem som medverkar i projektet om stödet
 • ha de tillstånd och godkännanden som krävs för projektet
 • lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av projektets genomförande och resultat när du slutredovisar investeringen.

Informera om projektet och använd rätt EU-logotyp

Pengarna till det här stödet kommer delvis från olika EU-fonder. Det betyder att du måste använda rätt EU-logotyp i allt informationsmaterial om ditt projekt. Alla regler står i ditt beslut, och du kan också få hjälp av ditt leaderkontor. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig.

EU-logotyperna består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

Så söker du stödet

Börja alltid med att kontakta ditt leaderkontor.

Du söker stödet i vår e-tjänst.

Du söker stödet i två steg. När du gjort det första steget skickas din ansökan till ditt leaderkontor. Om de godkänner ditt projekt ska du fylla i mer information under steg 2 i e-tjänsten.

I ansökan ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som projektet ska uppnå
 • vilka aktiviteter du ska genomföra och vilka utgifter du kommer att ha i samband med aktiviteterna.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Det finns en budgetmall som du kan fylla i och bifoga till ansökan. Mallen underlättar när du ska planera din budget. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget.

Offentliga resurser

I din budget ska du ta med eventuella offentliga resurser. En offentlig resurs är värdet av arbete, varor, tjänster, mark eller byggnader som projektet får från en offentlig aktör utan att behöva betala för. Det kan vara både tid och pengar.

Ideella resurser

Får projektet något från någon utanför projektet ska du redovisa detta i din ansökan om stöd men inte du ska inte ta upp den i budgeten. Ideella resurser kan till exempel vara lokal, material eller en arbetsinsats.

Så söker du stöd till ett samarbetsprojekt

I e-tjänsten ska du kortfattat beskriva samarbetsprojektet. Du ska bland annat skriva om projektets

 • mål
 • planerade aktiviteter som ska leda till att projektet når målen
 • förväntade resultat
 • målgrupper.

Beskriv projektets styrgrupp, som ska innehålla medlemmar från varje part. Om ni har utsett en samordnande part så är det vanligast att denna leder styrgruppen och tillhandahåller ett sekretariat. Beskriv också hur verksamheten kommer att fortsätta efter att ni har slutfört projektet och eventuellt hur ni ska hantera resultatet eller investeringarna.

Roll och ansvar för varje part

Beskriv de roller som varje part har för att organisera, genomföra och övervaka projektet.

Den samordnande partens roll och ansvar bör vara:

 • Styra och samordna utformning av projektet
 • Samordna redovisning, betalning och fakturering av gemensamma utgifter och fördela dem mellan parterna
 • Styra och följa genomförandet av projektet och fördela de uppgifter som varje part ska utföra (exempelvis organisera utbyte, gemensamma resultat)
 • Övervaka och kommunicera resultat och finansiella framsteg

Om det inte finns en samordnande part ska projektet reglera vilken part som ansvarar för uppgifterna ovan. Alla parter som ska delta i ett genomförande samarbetsprojekt ska underteckna ett samarbetsavtal som tydliggör ansvarsfördelningen mellan parterna.

Budget, finansiering, redovisning och betalningar

Bifoga en total budget för hela samarbetsprojektet och beskriv hur ni ska fördela utgifterna mellan parterna.

Regler och lagstiftning

Ange överenskommet arbetsspråk, och eventuella utgifter för tolkar och översättning.

Ha med en klausul som tillåter förändringar i partnerskapet. Förändringar kan till exempel vara:

 • Utökning av partnerskapet med en eller flera parter eller att en eller flera parter lämnar projektet.
 • Ändring av budget – exempelvis fördelning av gemensamma utgifter mellan parterna.

Parterna kan då behöva göra följande:

 • Skriftlig överenskommelse som undertecknats av alla parter.
 • Skyldighet för varje part att meddela ändringar till berörda myndigheter och vid behov ansöka om ändring av beslut.

Beskriv tillvägagångssätt när ni behöver ändra ett avtal. Det kan exempelvis innebära tillämpning av tilläggsavtal för ändringar i projektplan och budget.

Beskriv bestämmelser för uppsägning under avtalstiden.

Redogör för nationella regler och lagar samt hur ni ska hantera olika skatteregler, exempelvis om stödberättigande utgifter ersätts inklusive eller exklusive moms.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att leaderområdet har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut hos leaderområdet.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Ta fram och spara underlag

Beroende på vad du söker stöd för kan du behöva vissa underlag som du sedan ska redovisa när du söker utbetalning.

Utgifter för personal – lämna in dessa underlag

Om du har personal som jobbar per timme i projektet eller är timanställd behöver du föra en projektdagbok där det står

 • hur många timmar per dag som personen har arbetet i projektet
 • vad personen har arbetat med de dagar den har arbetat i projektet.

När du jobbar timmar i projektet utifrån en fastanställning ska du också lämna en beräkning av timlönen och lönespecifikationer för aktuella månader när du söker utbetalning.

När du är anställd med timlön ska du lämna in lönespecifikationer och har du semesterersättning ska den vara utbetald på lönen. Du har rätt till semesterersättning på redovisade timmar i projektet.

Om du i stället har personal som jobbar en viss procent i projektet behöver du lämna ett underlag som styrker hur stor andel av en heltidstjänst den anställde arbetar i projektet och underlag för eventuella förmåner. Du behöver också lämna in lönespecifikationer när du söker utbetalning. Det gäller även för personal som arbetar heltid i projektet.

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera kostnader för löner, arvoden och andra personalkostnader när det är aktuellt för ditt projekt.

Eget arbete i projektet

Om du har en enskild firma, är en del av ett handelsbolag eller ett kommanditbolag och lägger arbetstid på projektet får du stöd för detta med en fast enhetskostnad. Summan är 220 kronor per timme. Du ska redovisa din arbetstid i en projektdagbok. Om du söker stöd för eget arbete kan du inte lägga på ett lönekostnadspåslag eller räkna med summan som grund för indirekta kostnader.

Övriga utgifter – spara underlag

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera övriga utgifter när det är aktuellt för ditt projekt.

Fika, mat och konferenser

 • Om du har utgifter för lunch eller middag ska du spara deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet med projektet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en schablon på 90 kronor exklusive moms per person och måltid.
 • Om du har utgifter för fika ska du spara betalningsbevis och även faktura eller kvitto, deltagarlistor och ha en förklaring till utgifterna. Utgifterna ska gälla extern representation och bidra till att du uppnår målet med projektet. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för fikat, men högst 60 kronor exklusive moms per person.

Du ska dock redovisa dina faktiska utgifter för mat och fika om ditt projekt är ett transnationellt projekt eller ett projekt där maten har central betydelse.

 • Om du har utgifter för att anordna en konferens ska du spara konferensprogrammet och listan med namn på de externa deltagarna och vilka organisationer de tillhör. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan de faktiska utgifterna för lunch, middag och fika.

Resor och traktamenten

 • Om du har utgifter för resor ska du spara underlag för reseutlägg, till exempel bussbiljetter eller parkeringskvitton, och styrka dessa med reseräkningar.
 • Om du har utgifter för traktamenten, ska du styrka dessa utgifter med reseräkningar. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna traktamente enligt Skatteverkets schablonbelopp för traktamente.
 • Om du har utgifter för resor med egen bil, tjänstebil eller leasingbil, där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet, ska du styrka dessa med en körjournal. I din ansökan om utbetalning redovisar du sedan utgifterna med en enhetskostnad på 30 kronor per mil. Om du faktureras för ett faktiskt belopp när det gäller leasingbilen så redovisar du det fakturerade beloppet.

Offentliga resurser – ta fram underlag

Om du har offentliga resurser i form av arbete ska du styrka detta med

 • projektdagbok eller med motsvarande uppgifter från ett tidredovisningssystem
 • beräkning av timlön och lönespecifikation.

Om du har offentliga resurser i form av till exempel material eller lokaler kan du styrka dessa med

 • värderingsintyg av oberoende värderare
 • kopior av fakturor, till exempel på hyror som tidigare fakturerats
 • prislista.

I ditt beslut om stöd finns mer information om hur du ska hantera offentliga resurser om det är aktuellt för ditt projekt.

Begagnad utrustning – skaffa intyg

För att få stöd för begagnad utrustning ska du ha ett intyg på att

 • den tidigare ägaren som använt utrustningen inte fått stöd för inköpet av den
 • utrustningen har de tekniska egenskaperna som behövs för projektet
 • priset för utrustningen inte överstiger marknadsvärdet och är lägre än utgiften skulle vara för en ny utrustning.

Avbetalningsköp – spara handlingar

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något förändras

Kontakta gärna ditt leaderkontor för mer information om hur du söker utbetalning, skriver en lägesrapport och slutrapport.

Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om du redovisar utgifter som inte står i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Du ska skicka din ansökan om ändring till ditt leaderkontor.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när

 • du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
 • finansieringen har ändrats och du har exempelvis fått in mer offentlig medfinansiering än vad som står i ditt beslut
 • du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och vill därför lägga till en ny aktivitet
 • du inte kan genomföra det som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra projektet.

I följande fall behöver du inte ansöka om ändring av ditt beslut:

 • Du genomför mer av en aktivitet och det gynnar målet och syftet med ditt projekt.
 • Du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

När du söker utbetalning

Kontakta gärna ditt leaderkontor för mer information om hur du söker utbetalning, skriver en lägesrapport och slutrapport.

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga.

Redovisa utgifter och finansiering

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för ditt projekt. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Du ska också redovisa den privata och offentliga finansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet ska du även redovisa den finansieringen. Då justeras automatiskt det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Om du inte har fått tillräckligt med offentlig medfinansiering när du söker utbetalning kan det innebära att vi håller inne delar av stödet tills du har fått in medfinansieringen.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e-tjänsten.

Klumpsumma - ett samlat belopp som fastställs på förhand

Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma för hela eller delar av ditt projekt behöver du inte skicka in några underlag för utgifterna som ingår i klumpsumman. Istället räcker det med att du visar att du uppnått resultatet med klumpsumman för att du ska få den utbetald. Om du blivit beviljad stöd i form av en klumpsumma står det i ditt beslut om stöd. Där finns även mer information om hur du ska redovisa din klumpsumma.

Schablonsats för övriga utgifter och investeringar – ett procentuellt påslag

Om du driver ett projekt inom regional- eller socialfonden kan du ha blivit beviljad stöd i form av en schablonsats på 40 procent av utgifter för personal. Du behöver i så fall inte skicka in några underlag för dina övriga utgifter och investeringar. Istället skickar du bara in underlag för dina utgifter för personal och räknar sedan ut hur mycket påslaget blir. Om du ska använda den här schablonsatsen står det i ditt beslut om stöd. Där finns även mer information om hur du räknar fram beloppet du ska söka.

Indirekta kostnader – om du har anställd personal

Om du söker utbetalning för indirekta kostnader ska du räkna ut denna genom att multiplicera dina utgifter för personal med 0,15. Du får inte räkna in kostnader för eget arbete i utgifter för personal.

Du behöver inte skicka in något underlag för dina indirekta kostnader.

Om du söker stöd för indirekta kostnader ska du inte redovisa övriga utgifter som är kopplade till följande områden:

 • Styrning och ledning – kundservice, personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, information, marknadsföring och juridik.
 • Personalstöd – utbildning och annan kompetensutveckling, sjuk- och hälsovård, frisk- och personalvårdsförmåner och rekryteringskostnader inklusive utannonsering av tjänst.
 • Lokalkostnader och dylikt som används av projektets personal – lokalkostnader, el, värme, vatten, förvaltning och drift av lokaler inklusive underhåll, städ, vaktmästeri och reparationer, försäkringar kopplade till lokaler för personal och till kontorsutrustning så som brand- och stöldförsäkring.
 • Reception, kontorsservice och telekommunikation – telefon, fax, internet, postservice, porto, kontorsutrustning som möbler och datorer inklusive programvaror (gäller oavsett om det gäller inköp, hyra, avskrivning, reparation eller underhåll), kontorsmaterial, kopieringskostnader, bankavgifter till exempel konto- och kortavgift nödvändiga för projektet (hit räknas inte ränte- och andra transaktionsavgifter), böcker, tidningar, medlemsavgifter, registratur- och arkiveringskostnader.
 • Övriga indirekta kostnader till exempel intern representation såsom mat, fika och gåvor.

Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, en region, en myndighet eller en organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

När du har undantag för betalningsbevis kan du bli uttagen för en kontroll. I denna situation ska du kunna uppvisa betalningsbevis för de utgifter som slumpats fram för kontrollen.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till ett specifikt projekt.

Om du söker delutbetalning

Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i projektet och som har en koppling till de utgifter som du söker utbetalning för.

Du kan söka förskottsbetalning

Alla stödmottagare kan söka förskottsbetalning, förutom

 • myndigheter
 • regioner
 • kommuner.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor.

När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med ditt projekt. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Ditt projekt kommer att kontrolleras

Kontrollerna av ditt projekt görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats.

Du får veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare. Om vi misstänker brott ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag, till exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns för ditt stöd.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du har inte uppnått projektets mål.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat projektets utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.
 • Du har inte informerat om ditt projekt på det sätt som står i ditt beslut.

Kontakta ditt leaderkontor om du har frågor

Det är leaderkontoren som ansvarar för stöden och handlägger din ansökan. Har du frågor om stöden ska du vända dig direkt till ditt leaderkontor.

Om du behöver skicka något per post

Jordbruksverket
FE 47, Box 204
826 25 Söderhamn

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till Jordbruksverket på blankett eller annat papper.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2022-03-21

Till toppen