Utlysning: Ta fram innovativa lösningar inom dränering, bevatt­ning och vatten­försörj­ning till djur

Jordbruksverket utlyser 36 miljoner kronor till projekt som tar fram innovativa produkter, tjänster och processer inom vatten­hushållning och vatten­­försörjning. Målet är att bygga upp skydd mot såväl torka som översvämningar och för att utveckla nya smarta lösningar för gårdens vatten­försörjning.

Sista dag att söka stödet är den 31 mars 2024. Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation kan söka stödet. Innovationen måste ha betydelse för jordbruks- och trädgårds­näringen. Privatpersoner kan inte få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att genomföra innovations­projekt som bidrar till att öka konkurrens­kraften och motverka effekterna av klimat­förändringen i svenskt jordbruk genom att skapa bättre kopplingar mellan forsknings­resultat, ny teknik och praktiskt arbete.

Den här är en utlysning inom europeiska innovations­partnerskapen (EIP AGRI) som arbetar för att ta fram innovativa lösningar inom vattenområdet genom att till exempel utveckla och tillämpa insatser som skapar bättre beredskap och kapacitet för att hantera ändrade nederbörds- och temperaturförhållanden.

När vi bedömer innovations­graden av ditt projekt tittar vi på hur originell den är och vilken potential projektet har att nå en marknad. Projektet ska fokusera på att ta fram en innovativ lösning på en specifik utmaning inom ett eller flera av följande tre områden:

Dränering

Inom det här temat ingår både huvudavvattning och detalj­dränering. Ditt projekt kan till exempel fokusera på det här:

 • förvaltnings- eller samverkansmodeller (här inkluderas förvaltning av samfällda markavvattnings­anläggningar eller samverkan om utförande av täckdikning och dikesunderhåll)
 • metoder för att ta fram underlag inför beslut om och hur man gör insatser inom dränering men också metoder för att bedöma dräneringsbehov genom till exempel fjärranalys eller insamling av data genom sensorer på maskiner
 • nya metoder eller teknik för täckdikning och underhållning av diken
 • dimensionering med hänsyn till förändrat klimat, flöden från exploaterad mark och nya grödor
 • metoder för att ta fram parametrar för dimensionering av dränerings­anläggningar, allt från enkla fältmetoder till insamling av data genom sensorer på maskiner eller fjärranalys
 • utformning av filter, brunnar, reglerbar dränering med mera
 • nya modeller som fokuserar på täckdikning som en del i odlingssystemet tillsammans med växtföljder, jordbearbetning, gödsling och växtskyddsfrågor
 • huvudavvattningen som en del i landskapet och lösningar på samverkan mellan avvattning av skogsmark, bebyggelse och infrastruktur, men även vattenförsörjning och livsmiljöer i sjöar och vattendrag.

Bevattning

Ditt projekt kan till exempel fokusera på det här:

 • Förvaltnings- och samverkansmodeller
 • Beslutssystem inklusive underlag till ett system. Under vilka förutsättningar lönar det sig att investera i bevattning med hänsyn till klimat, markförhållanden, gröda och vattentillgång? När och hur mycket ska man bevattna med hänsyn till ekonomi och miljö?
 • Innovationer för att magasinera vatten för bevattning
 • Lösningar för att bedöma vattentillgång och följa sina vattenuttag. Det kan till exempel handla om att ta fram hjälpmedel för att kontrollera flödet i vattendrag så att lantbrukare får bättre koll på hur mycket vatten de kan ta ut men också så att tillsynsmyndigheten bättre kan bedöma vattentillgången inför beslut om eventuella bevattningsförbud.
 • Åtgärder för att minska avdunstning och underbevattning/­reglerbar dränering.

Vattenförsörjning till djur

Ditt projekt kan till exempel fokusera på

 • samverkansmodeller mellan grannar eller andra aktörer som säkerställer en robust vattenförsörjning till djur
 • tekniska lösningar inom reservvatten, buffertlagring eller vattenbesparande åtgärder
 • lösningar för att bedöma vattentillgång och för att kunna följa vattenanvändning
 • metoder, tjänster eller produkter som bidrar till en bättre och förenklad egenkontroll
 • metoder, tjänster eller produkter som säkerställer att det finns tillräckligt med vatten av tillräcklig kvalité. Lösningen ska inte bara fokusera på kvantiteten utan även kvaliteten.

Inom varje område ger vi förslag på olika teman som omfattas av den här utlysningen. Så länge projektet syftar till att ta fram innovativa lösningar inom ett eller flera av de tre fokusområdena så kan temat vara ett annat än vad som nämns här nedanför.

Så mycket stöd kan du få

Den här utlysningen riktar sig till en bredd av projekt inom en rad olika områden och omfattar totalt 36 miljoner kronor. Det minsta beloppet som du kan söka är 500 000 kronor och en enskild ansökan kan som mest få 10 miljoner kronor.

Så här mycket utlyser vi inom respektive ansökningsgrupp:

 • 4 miljoner kronor för ansökningar med ett belopp på 500 000 kronor upp till 1 miljon kronor
 • 12 miljoner kronor för ansökningar med ett belopp över 1 miljon kronor upp till 6 miljoner kronor
 • 20 miljoner kronor för ansökningar med ett belopp över 6 miljoner kronor upp till 10 miljoner kronor.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav och du behöver nå upp till en minimipoäng för att få stöd. Poängnivån avgörs av vilket belopp du ansöker om. Längre ner på sidan ser du vilka poäng som krävs för att få stöd.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.

Utgifter som du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader, övriga utgifter och investeringar.

Du kan inte få stöd för utgifter som gäller forskning eller marknadsföring.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet räknas som utgifter för personal. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du kan få 100 procent i stöd för löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet, om Jordbruksverket har godkänt utgiften. Den samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 340 kronor per timme.

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader, även kallat OH-kostnader, är utgifter som din och dina samarbetsparters organisationer har när de deltar i innovationsprojektet.

Du kan få 15 procent i stöd för dina indirekta kostnader. Det innebär att du kan få ytterligare 15 procent av dina lönekostnader som indirekta kostnader.

Övriga utgifter

Som övriga utgifter räknas

 • resor
 • förbrukningsmaterial
 • inköp av tjänster
 • utrustning och material
 • med mera.

Du kan få 100 procent i stöd för övriga utgifter, till exempel för resor, material, utrustning och köpta tjänster, om Jordbruksverket har godkänt utgiften.

För utgifter som gäller investeringar och som Jordbruksverket har godkänt kan du få 50 procent i stöd.

Du kan också få stöd för utgifter och kostnader som uppstått för att innovationsprojektet har använt resurser som tillhör någon av de organisationer som ingår i innovationsgruppen. För sådana utgifter och kostnader behöver du göra en självkostnadskalkyl.

Investeringar

Vissa inköp som ingår i din projektplan och i utgifterna i din budget kan vara en investering. För utgifter som gäller investeringar och som Jordbruksverket har godkänt kan du få 50 procent i stöd.

En investering är en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköpspris över 24 000 kronor och har en ekonomisk livslängd på mer än 3 år. Investeringen kan också bestå av flera delar där inköpspriset för varje del är lägre än 24 000 kronor men där delarna hör ihop och tillsammans har ett inköpspris på mer än 24 000 kronor. Även inköpspris för till exempel frakt och montering kan räknas in. Exempel på investeringar i EIP-projekt är

 • server
 • kylanläggning
 • dator för utomhusbruk
 • programvara och licenser.

Om du får stöd för en investering i ditt innovations­projekt måste du restvärdera den innan du söker slututbetalning.

När vi handlägger din ansökan om stöd för innovationsprojekt kommer vi att granska dina utgifter och bedöma om några av dem är en investering. Vi informerar dig om vi bedömer att några av dina utgifter och inköp är en investering.

Så bedömer vi din ansökan

Ansökningarna bedöms enligt ett antal fastställda urvalskriterier.

Om din ansökan blir prioriterad går den vidare till handläggning. Vid handläggning kommer du troligtvis att behöva komplettera ansökan med uppgifter och underlag. Det kan till exempel gälla löneutgifter, indirekta kostnader och inköp som du planerar att göra. Handläggaren behöver underlagen för att kunna granska din projektplan och budget, samt bedöma om utgifterna är rimliga när det gäller omfattning och prisnivå.

När handläggaren har granskat och godkänt din projektplan och dina utgifter får du ett beslut om projektstöd. Därefter kan du ansöka om utbetalning av ditt projektstöd.

Om din projektansökan inte blir prioriterad får du ett beslut om avslag på din ansökan med en motivering till beslutet.

Poängsättning av din ansökan

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. För att få stöd måste din ansökan nå upp till en minimipoäng och det är beloppet i ansökan som avgör vilka poäng som krävs. Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng och nedan ser du vilka poäng som krävs för att få stöd.

 • 350 poäng om du ansöker om 500 000 men inte mer än 1 miljon kronor.
 • 500 poäng om du ansöker om ett belopp över 1 miljon kronor men inte mer än 6 miljoner kronor.
 • 600 poäng om du ansöker om ett belopp över 6 miljoner kronor men inte mer än 10 miljoner kronor.

Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng. Vi kommer att bedöma din ansökan utifrån hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poängkraven och sedan poängsätta din ansökan.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

För att kunna få stöd för ett innovationsprojekt måste du först ha en innovationsgrupp och gruppen måste ha tecknat ett samarbetsavtal. I innovationsgruppen ska det ingå minst två organisationer som tillsammans har minst två av de här kompetenserna:

 • företagare inom primärproduktionen eller inom jordbruks- eller livsmedelssektorn
 • forskare inom aktuellt område
 • rådgivare inom aktuellt område.

Samarbetsavtalet ska innehålla uppgifter om

 • ansvar för arbetet i projektet
 • finansiell fördelning mellan parterna i projektet
 • reglering av immateriella rättigheter.

Samarbetsgruppen har ett gemensamt ansvar för innovationsprojektet. Om någon av parterna lämnar samarbetsgruppen eller någon tillkommer, ska du anmäla detta till oss genom en ansökan om ändring av beslut om stöd.

Du måste ha ekonomisk förmåga att genomföra projektet

Du som söker stödet måste vara kreditvärdig och ha ekonomisk förmåga att genomföra innovationsprojektet. Du som sökt stödet har det övergripande ansvaret både för projektets genomförande och för dess ekonomi. När du fått beslut om projektstöd och projektet pågår behöver du finansiera utgifterna tills vi betalar ut stödet. Du måste ha haft faktiska utgifter och betalat dina fakturor innan du kan söka utbetalning.

Undersök patent- och varumärkesskydd

Du som söker stödet ansvarar för att innovationen inte gör intrång på någon annans patent eller varumärkesskydd. Det är rekommenderat att du undersöker detta innan du ansöker om stöd och att du redogör för vilka undersökningar du gjort i samband med ansökan. Jordbruksverket kan begära att du undersöker om det finns frihet att driva innovationsprojektet.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får pengar från EU måste du informera om ditt projekt och tala om att pengarna delvis kommer från EU. Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig. Men här kan du läsa mer om vad som gäller generellt kring informationskrav och EU‑logotyp.

Kontakta innovations­supporten innan du söker stödet

Innovations­supporten finns till för dig som är intresserad av innovations­stödet EIP‑Agri. Våra rådgivare pratar gärna med dig om möjligheten att utveckla din idé till en produkt eller tjänst.

Mer om innovations­supporten och kontaktuppgifter

Du får hjälp med att förstå de olika stegen i att utforma ett innovations­projekt och söka innovations­stödet. Supporten kan också tipsa om forsknings­resultat och erfarenheter som finns sedan tidigare. Behöver du få tips på deltagare till din innovations­grupp kan du be om det hos innovations­supporten.

Innovations­supporten består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Supporten ingår inte i Jordbruksverket. Det är en kostnadsfri tjänst som Landsbygdsnätverket erbjuder dig som vill söka innovations­stödet. Syftet är att det ska komma in så bra ansökningar som möjligt.

Innovations­supporten företräder dig och ska se till ditt bästa. Innovations­supporten har tystnadsplikt. Det råder sekretess kring material och underlag om din idé, det vill säga all information som du delar muntligt eller skriftligt när du har dialog med innovations­supporten.

Alla idéer leder inte till ett innovations­projekt som kan få stöd från EIP‑AGRI. Det är innovations­supportens uppgift att avråda dig från att fortsätta jobba med en ansökan ifall din projektidé inte verkar rymmas inom de regelverk som gäller. Du kan då få tips på vart du ska vända dig i stället. Supporten kan inte heller skriva er ansökan. Däremot kan de, efter överenskommelse, titta på ert utkast och ge förslag på förbättringar och kompletteringar.

Du väljer själv vem av oss du vill kontakta. Du kan nå rådgivarna på telefon under kontorstid, ungefär mellan 8 och 17 på vardagar. Du kan också skicka ett mejl. Alla rådgivarna kan svara på allmänna frågor om innovations­stödet EIP‑AGRI.

Animalieproduktion och övrigt

Inger Pehrson

Teknik och energi

Ragni Andersson

Trädgårdsnäring

Lisa Blix Germundsson

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan ska skickas in senast den 31 mars 2024.

I ansökan ska du bland annat beskriva

 • vilket behov som finns eller vilket problem som innovationen kommer att lösa
 • om innovationen bidrar till att förbättra konkurrenskraften för jordbruks- och trädgårdsnäringen
 • inom vilken bransch och för vem innovationen har betydelse
 • om innovationen bidrar till miljömässig och social hållbarhet
 • om innovationen bidrar till nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
 • vad som händer efter projektet och planerna för lansering eller försäljning.

Du måste också tillsammans med någon eller flera av beskrivningarna ovan redogöra för de omvärlds- och marknadsanalyser du gjort som gäller innovationen och på vilket sätt innovationen är lönsam för dem som ska använda den.

Ibland behövs fullmakt för e-tjänsten

I de flesta fall behöver du en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Bifoga underlag för utgifter

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för övriga utgifter eller en investering behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkning av timlön om du har utgifter för personal.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar din investering eller ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Om din ansökan blir beviljad

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till Jordbruksverket. Du hittar viktig information om hur du söker utbetalning här på vår webbplats.

Ansök om utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning.

Du måste ha betalat utgifterna innan du kan söka utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i aktiviteterna som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Det allra sista datumet för att söka slututbetalning och slutredovisa ett projekt är den 6 april 2029. Innan du söker stödet behöver du därför vara säker på att du hinner genomföra ditt projekt under den tid som är kvar.

Vi kommer att informera om projektet

När vi har beviljat stödet kommer vi att sprida information både nationellt och internationellt om att projektet pågår. Det gör vi bland annat via det europeiska nätverket eip-agri.

När projektet är färdigt kommer vi att sprida resultatet av projektet. Resultaten kommer att spridas med hänsyn till immateriellt rättsskydd (IPR).

Den som hade den ursprungliga innovationsidén, hela innovationsgruppen eller någon annan i gruppen, enligt gruppens överenskommelse, ska ha möjlighet att skydda en affärsidé eller att söka patent om det är aktuellt, utan att det störs av att resultaten sprids.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen kan du kontakta någon av dessa personer:

Jenny Taylor

Jörgen Fransson

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2024-01-12

Till toppen