Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län. I den smittade zonen finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning. Afrikansk svin­pest är en smitt­sam och dödlig sjuk­dom som drabbar vild­svin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Du kan prenumerera på sidan och får då information när det är större upp­dateringar.

Karta över den smittade zonen

Kartan över den smittade zonen går med hjälp av en navigeringsapp att läsa in i din telefon och då kan du se om du befinner dig innanför zonen.

Kartans filformat

Kartan på denna sida är i formatet geospatial PDF vilket gör det möjligt att läsa in den i exempelvis Adobe Acrobat, Adobe Reader, Avenza PDF Maps, Global Mapper eller andra liknande produkter.

Du kan exempelvis läsa in kartan i din telefon och därmed enkelt använda telefonens navigerings­möjligheter för att se om du befinner dig innanför restriktions­zonen.

Det är även möjligt för mer kompetenta GIS-programvaror såsom ArcGIS, Qgis eller motsvarande att läsa in filen som ett georefererat raster.

Support för externa programvaror och hur de används lämnas av respektive tillverkare.

För dig som använder GIS-användare och vill lägga till den smittade zonen i en programvara för GIS finns kartlagret i shapeformat SWEREF 99 TM.

Om du vill se hur många vildsvin som konstaterats smittade, och platserna där de påträffats, så finns det en karta på Statens veterinär­medicinska anstalts (SVA) webb­plats.

Området runt de smittade vildsvinen kommer att stängslas in

Jordbruksverket har den 21 september fattat beslut om att stängsla in det så kallade kärnområdet, alltså det område där de smittade vildsvinen har hittats. Syftet är att minska risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna området och sprida smittan. Stängslet minskar också risken för att vildsvin utanför kärnområdet ska ta sig in i området.

Erfarenheter från andra länder visar att stängsling är en effektiv metod för att minska smittspridningen och på sikt utrota smittan. Vi kommer nu att arbeta vidare med att fastställa exakt var stängslet ska vara och hur det ska utformas.

Samma restriktioner kommer att gälla i det instängslade kärnområdet som i resten av den smittade zonen.

Ungefärlig karta över kärnområdet

Kartan visar i stora drag det område som ska stängslas in. Den exakta stängseldragningen är inte helt fastställd, men kartan ger en indikation på vilket område som berörs. Vi kan i dagsläget inte säga exakt hur stängslingen ska dras. Vi undersöker vad som fungerar bäst utifrån de geografiska förutsättningar som finns. Det är också viktigt att ha en dialog med markägarna för att stängslingen ska fungera så bra som möjligt för dem.

Kartan finns som bild på sidan men du kan också ladda ner den som pdf.

En karta med markeringar, en röd gräns och ett blått streckat område.

Karta över kärnområde afrikansk svinpest

Förbjudet att vistas i skog och mark i den smittade zonen

För att minska risken för smitt­spridning gäller det här inom den smittade zonen.

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana är förbjudna. Det gäller även sport­evenemang, samman­komster och offentliga till­ställningar. Exakt vad som räknas som etablerad tävlingsbana håller vi på att utreda.

Anledningen till förbudet är att vild­svinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och därmed sprider smittan vidare till andra områden. Människor får inte heller sprida smitta vidare via skor, redskap med mera.

Exempel på aktiviteter som är tillåtna:

 • den som brukar jordbruksmark och den som håller djur på bete får bruka marken och sköta djuren (gäller också för eventuell personal)
 • skötsel av bisamhällen som finns i direkt anslutning till åker, betesmark, anlagd väg eller markerad tomtgräns
 • aktiviteter i en privat­persons trädgård
 • bad på allmän bad­plats
 • fiske från båt eller brygga dit man kan ta sig genom att använda anlagda vägar.

Exempel på aktiviteter som är förbjudna:

 • alla typer av jakt på vilt
 • alla typer av skogs­bruk
 • svamp- och bär­plockning
 • skogspromenader utanför anlagd väg
 • bad på icke allmän bad­plats
 • rid- och körtävling med häst i skog och mark
 • orienterings­tävling, hund­tävling och motor­tävling i skog och mark
 • gårdsauktion där redskap etc. ställs ut på vallar
 • guidad natur- och kultur­vandring i skog och mark.

Det är också förbjudet att släppa hundar lösa i skog och mark och att som obehörig vistas i vildsvins­hägn eller inhägnader för tam­grisar.

Det är förbjudet att ha grisar inom zonen.

Om det finns särskilda skäl kan du söka undantag från restriktionerna

Du kan söka undantag från vissa av restriktionerna. Det kan till exempel vara aktuellt när du ska göra underhållsarbete inom vatten, el och tele, eller ska frakta ut virke. Du söker undantag i vår e‑tjänst.

Fordon, maskiner och redskap som använts i lantbruk, skogsbruk och vid djurhållning i den smittade zonen

Fordon och maskiner som använts i lantbruk, skogsbruk och vid djurhållning i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.

Så här ska du rengöra och desinficera

Maskinerna, fordonen och redskapen ska tvättas, helst på hårdgjord yta eller spolplatta och helst i anslutning till marken eller skogen där de använts, innan de kör ut på allmän väg och ut ur den smittade zonen.

Följande rutin ska följas:

 1. Kontrollera först med tillverkaren för att säkerställa att rengöringen eller desinfektionen inte kan orsaka några skador på skogsmaskinen, lantbruksmaskinen eller redskapet.
 2. Damm, foderrester, jordklumpar och annat som fastnat i maskinens mekanism avlägsnas, helst torrt med tryckluft.
 3. Noggrann mekanisk rengöring av de delar som varit i kontakt med marken. Dessa delar ska vara synligt rena från jord och smuts efter rengöringen. Om högtryckstvätt används ska hela maskinen, fordonet och redskapet tvättas eftersom högtryckstvätt kan sprida eventuella smittämnen via droppar i luften.
 4. Spraya med ett desinfektionsmedel som är verksamt mot afrikansk svinpest, till exempel Parvocide, Virkon eller annat varumärke med motsvarande egenskaper. Spraya framför allt däck och hjulhus samt delar som varit i direkt kontakt med jord. Vissa desinfektionsmedel behöver sköljas av. Samtliga desinfektionsmedel ska användas enligt instruktion från tillverkaren.

Foder och strö från den smittade zonen

Foder som har producerats inom den smittade zonen får inte lämna den smittade zonen innan det lagrats enligt följande:

 • Obehandlat foder som färskt gräs, hö eller ensilage samt strö såsom torv eller halm som är skördat i den smittade zonen ska lagras på ett sätt som försäkrar att inte vildsvin kan komma i kontakt med det. Du ska lagra det i minst 3 månader innan det får lämna zonen.
 • Obehandlat spannmål skördat i den smittade zonen ska lagras, på ett sätt som försäkrar att inte vildsvin kan komma i kontakt med det. Du ska lagra det i minst 1 månad innan det får lämna zonen.

Torka och lagra spannmål utanför den smittade zonen

För att få föra ut spannmål från den smittade zonen ska den lagras i minst 1 månad. Men om du som ska tröska inte har möjlighet att torka och lagra spannmålen kan du söka undantag från det kravet. Vi gör en enskild bedömning när du har skickat in din ansökan.

Så här söker du undantag

När du söker undantag ska du kort ange varför du inte kan torka och lagra spannmålen i zonen. Du ska också ange varför det är viktigt att få ett undantag. Dessutom ska du ange följande:

 • Varifrån spannmålen kommer och var den kommer att torkas och lagras. Ange anläggningar­nas registreringsnummer.
 • Hur kedjan är tänkt med tröskning, transport, torkning och hur du ska lagra spannmålen på ett vildsvinssäkert sätt.
 • Hur du ska kunna tvätta fordonen som du har använt, innan du ska köra ut på anlagda vägar, det vill säga de vägar som är tillåtna för alla att köra på. Du ska tvätta fordonen för att få bort eventuell smitta. Du ska tvätta enligt de krav som finns för rengöring av fordon, maskiner och redskap, se rubriken Fordon, maskiner och redskap som använts i lantbruk, skogsbruk och vid djurhållning i den smittade zonen.
 • Hur du ska kunna hantera spannmål separat från annan spannmål på rimligt vis.

Du får inte använda öppna mellanlagringsanläggningar som en hårdgjord yta där du tillfälligt kan lagra spannmål.

Om du får undantag kommer det att innehålla vissa villkor som du måste uppfylla för att du ska kunna föra ut och hantera spannmål utanför den smittade zonen.

Du kan söka undantag hos Jordbruksverket via mejl eller använda vår e-tjänst som kommer inom kort.

Kadaver av vildsvin

I smittad zon får kadaver av skjutna och självdöda frilevande vildsvin bara hanteras av personer som har gått en av Jordbruksverket anvisad utbildning i biosäkerhet, eller som Jordbruksverket bedömer har motsvarande kompetens.

Frågor och svar

Allmänt om att hindra smittspridning

Jägarnas Riksförbund uppmärksammade Jordbruksverket år 2021 att vildsvin åt sopor på avfallsanläggningen i Fagersta. Varför gjorde ni inte något?

Jordbruksverket lyfte hanteringen av avfallsanläggningar i sin samverkan med länsstyrelserna, som har direkt kontakt med kommunerna. Sedan dess har anläggningen stängslats in.

Om du upplever att avfallshanteringen inte fungerar på ett säkert sätt ska du vända dig till kommunen.

Vad gäller för avfall från hushåll och restauranger?

Om vildsvin får tag på avfall som innehåller virus kan de bli smittade, till exempel med afrikansk svinpest. Därför är det viktigt att alla som hanterar avfall från hushåll och restauranger gör det på ett säkert sätt. Har du frågor om hanteringen av detta avfall ska du i första hand vända dig till din kommun.

De som hanterarar den här typen av avfall ska följa de miljöregler som finns bland annat i miljöbalken. Det är antingen kommunen eller länsstyrelsen som har tillsynen och kontrollerar att reglerna följs. Naturvårdsverket vägleder kommuner och länsstyrelser i deras tillsynsarbete.

Varför är det viktigt att snabbt minska smittspridningen av afrikansk svinpest?

Det är viktigt att minska smittspridningen eftersom afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom som drabbar både vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen innebär ett stort lidande för de smittade djuren. Dödligheten är också hög bland smittade grisar. Det innebär stora ekonomiska konsekvenser och kan få stor påverkan på vår livsmedelsproduktion. Sjukdomen drabbar inte människor.

Hur länge kan virus överleva på växter och mark som smittade vildsvin varit i kontakt med?

Afrikansk svinpestvirus är ett höljeförsett virus som är känsligt för uttorkning och solljus och inaktiveras därför på kort tid i miljön. Det är känsligt för de flesta desinfektions­medel. Uppvärmning till 60 grader i 30 minuter (eller högre temperatur under kortare tid) avdödar virus.

Man kan räkna med att virus på utrustning, kläder och skor som lämnas utan åtgärd inaktiveras inom 2 veckor.

Däremot är viruset motståndskraftigt och kan leva länge, flera månader, i blod och muskulatur från smittade vildsvin och grisar.

Källa: SVA

Kommer det att bli aktuellt att skjuta av alla vildsvin i området?

Ja, så snart vi har mer information om var smittan finns, vi har hunnit planera en jaktinsats och bedömer att det är lämpligt att inleda jakt.

Jag bor precis i närheten av den smittade zonen. Vad behöver jag tänka på?

Om du hittar sjuka och döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA). Det gäller oavsett var du bor i Sverige, men speciellt i det aktuella området.

Om du har tamgrisar som blir sjuka och dör ska du genast kontakta din veterinär. I övrigt ska du tänka på att följa de restriktioner som gäller för området.

Kan fåglar sprida smittan?

Fåglarna blir inte själva smittade och för därför inte smittan vidare på det sättet men kan i värsta fall föra med sig smitta genom att ta med sig smittat material som rester av ett dött smittat vildsvin.

Vem ansvarar för information till kommersiella utländska bärplockare?

Det är företagen som är ansvariga att informera sina anställda om vad som gäller inom den smittade zonen. Vi arbetar med att nå ut med information till företagen.

Används drönare med värmekamera för att lokalisera levande vildsvin i zonen?

Nej, vi använder inte drönare med värmekamera. Jägarna gör eftersök av döda djur. Jägarna går två och två och har alltid varandra inom synhåll. De loggar sin rutt i en app, och söker systematiskt av område för område. De har hittat grisarna i tät ungskog och kadavren är svåra att hitta. Drönare skulle vara svåra att använda i denna typ av skog.

Vart vänder jag mig om jag vill hjälpa till? (jägare, frivilliga, företag som har olika produkter)

Det är många som hör av sig och vill vara med att hjälpa till på olika sätt i arbetet med att bekämpa afrikansk svinpest. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att ta emot frivilliga privatpersoner i arbetet. Om situationen förändras och behov av frivilliga resurser uppstår så kommer vi att informera om det.

Riskerar jag något straff om jag vistas i skogen i den smittade zonen?

Den som medvetet bryter mot restriktionerna kan dömas till böter eller fängelse.

Friluftsliv och sportaktiviteter

Är det ok att träna eller rida hästar på vägar och banor i den smittade zonen?

Ja, anlagda vägar och ridbanor för dressyr och banhoppning får användas.

Vad gäller för fiske i den smittade zonen?

Det är tillåtet att åka båt och fiska i sjöarna under förutsättning att det går att ta sig till sjön eller vattendraget genom att använda anlagda vägar. Det är också tillåtet att fiska från land, till exempel från en brygga, om det går att ta sig till och från fiskeplatsen genom att använda anlagda vägar. Det är inte tillåtet att ta sig till och från sjöar, vattendrag och fiskeplatser om det innebär att du måste röra dig utanför anlagda vägar, till exempel i skog och mark.

Får jag släppa lös min hund eller släppa ut min katt som vanligt när jag bor i området?

Du får inte släppa lös hunden, dels för att inte riskera att hunden skrämmer vildsvinen så att de rör sig ut ur den smittade zonen, dels för att hunden kan föra med sig smitta om du tar med dig hunden ut ur zonen.

Det finns inga restriktioner för att släppa ut katten i dagsläget eftersom det inte finns samma risk för att den skrämmer vildsvinen eller för med sig smitta som för hunden.

Får jag spela golf i den smittade zonen?

Ja, men du får inte lämna själva golfbanan. Det innebär att slår du en boll utanför själva gräset får du inte hämta bollen. Skodon, kläder och utrustning som har använts på golfbanan ska rengöras med borste tillsammans med vatten, diskmedel, såpa eller tvättmedel tills de blir rena från all synlig smuts. De ska vara så rena att man kan använda dem inomhus. Var extra noga med sulor på peggade skor och med hjul på vagnar.

Får jag sälja bär och svamp som jag plockat i området innan restriktionerna?

Ja, bär och svamp som du har plockat innan beslutet om restriktioner i den smittade zonen får du sälja både i och utanför den smittade zonen.

Vägar

Hur definieras anlagd väg?

Jordbruksverket definierar anlagd väg så här: En allmän väg är alltid en anlagd väg. Andra vägar är anlagd väg om vägen är avsedd för biltrafik, till exempel om den är belagd med material som asfalt eller grus, eller om den leder till en bostad.

En skogsbilväg som du skulle kunna köra bil på, men som inte är avsedd för att användas för biltrafik, är inte en anlagd väg. Om du ska använda sådana vägar måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket.

Får jag arbetspendla mellan en ort i zonen och en utanför?

Det går bra så länge du åker på anlagd väg.

Jakt

Min kompis vill komma och jaga hos oss och han har varit med i sökandet efter döda vildsvin inom den smittade zonen i Fagersta. Kan han verkligen komma hit och jaga, är det inte stor risk att han tar med sig smitta?

Jägare som deltagit i sökandet har fått noggranna smittskyddsinstruktioner om hur de ska rengöra sig själva, sina kläder och sin utrustning efter varje pass. Instruktionen innefattar noggrann rengöring av kläder, stövlar och utrustning. Kläder och utrustning som inte kan tvättas i maskin eller för hand värmebehandlas i 60 grader, till exempel i en bastu.

Hundar som deltagit i sökandet badas med schampo och deras utrustning tvättas. Som ett resultat av dessa åtgärder finns ingen ökad smittrisk från dessa personer och hundar jämfört med andra jägare.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Hur länge kommer det att vara förbjudet att jaga älg, rådjur och annat vilt i den smittade zonen?

I nuläget är det oklart hur länge det kommer att vara förbjudet. Vi kommer sannolikt i ett senare skede kunna tillåta vissa typer av jakt för att minimera skador på skog och gröda.

Vad gäller för jakt med hund i närområdet utanför den smittade zonen?

Som jägare med hund måste du försöka använda vetskapen om hur din hund driver tillsammans med kunskap om var zongränsen går så att du med så stor säkerhet som möjligt ser till att hunden inte kommer att kunna driva i den smittade zonen. Huvudskälet till detta är att hunden kan stöta ut smittade vildsvin från zonen till din eller någon annans jaktmark vilket naturligtvis är mycket negativt både för jaktlaget och nationellt.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Kött

När jag köper kött, korv och charkprodukter i affären får jag då köpa produkter som har sitt ursprung i länder där det finns afrikansk svinpest?

Ja, det får du göra. Det finns inte några förbud att köpa köttprodukter, som kött, korv eller charkvaror som har sitt ursprung i länder där det finns afrikansk svinpest. Du kan fortsätta att handla och äta dessa produkter som vanligt eftersom afrikansk svinpest inte är farlig för människor. Men produkterna kan sprida eventuell smitta till vildsvin, därför är det viktigt att du slänger matrester i hushållssoporna och inte lämnar matrester i naturen.

I EU finns det regler som gör att vi får handla med kött, korv och charkprodukter som har sitt ursprung i länder där det finns afrikansk svinpest. Förutsättningen är att köttet inte kommer från djur som levt i en smittad zon. Men eftersom smittan kan sprida sig utanför zonen, kan du inte vara säker på att produkterna du köper är utan smitta.

Jag har vildsvinskött från området i frysen. Vad ska jag göra med det?

Det är ingen fara för människor att äta köttet men rester av kött och ben måste hanteras på ett säkert sätt genom att läggas i soporna. Rester av kött och ben får inte hanteras så att det hamnar i naturen där eventuell smitta kan spridas vidare.

Finns det risker med annat viltkött från området, från djur som fällts innan restriktionerna?

Nej, smittan kan bara finnas i vildsvinskött.

Får jag ta med mig kött ut från den smittade zonen från tamgris och vildsvin som slaktats efter det att zonen har upprättats?

Nej, för att få ta ut kött och köttprodukter från tamgrisar och vildsvin som hållits respektive levt i smittad zon måste du söka tillstånd från Jordbruksverket. Tillståndet kan bara beviljas om särskilda biosäkerhetskrav har uppfyllts vid uppfödningen av gris och hållna vildsvin. Exempel på krav är att grisar, foder och strö ska ha haft dubbla stängsel för att inte ha varit i kontakt med vildsvin. Det finns också fler särskilda villkor som bland annat gäller utrymmen, byggnader och hygienrutiner.

Du kan söka tillstånd hos Jordbruksverket via mejl.

Om du har kött från tiden före restriktionerna infördes kan du ta med dig köttet ut från zonen.

Lantbruk

Anses inplastade rundbalar på åker vara en säker lagring för grovfoder?

Om balen är hel efter 3 månaders lagring anses fodret uppfylla kraven. Men om balen efter 3 månaders lagring skulle ha vildsvinsavföring på sig (eller om den är skitig och du misstänker att den har vildsvinsavföring på sig) behöver du rengöra den innan den förs ut ur zonen. Istället för att rengöra den kan den även lagras i två veckor. Lagringen måste då ske på ett sådant sätt att vildsvin inte kommer åt den, exempelvis på en traktorkärra.

Vad gäller för de djurslag som finns kvar i den smittade zonen till exempel nötkreatur och får, är det tillåtet att skicka dessa till slakt?

Det finns inga hinder för att skicka slaktdjur, förutom djurslaget gris, i den smittade zonen. Det är okej att hämta djur så länge man kör på en anlagd väg.

Får jag ge foder som är skördad i den smittade zonen till andra djur än grisar i den smittade zonen utan att lagra det först?

Ja, det får du.

Vad gäller för de lantbrukare som fått beslut om att de inte får skörda spann­mål inom zonen?

Det finns lantbrukare som har fått ett beslut från Jordbruksverket om att de ska låta oskördad spannmålen stå kvar på åkern. Anledningen är att det minskar risken för att eventuellt smittade vildsvin går ut ur den smittade zonen i jakt på mat. Om du har fått ett beslut kan du söka ersättning för den spannmål som du inte får skörda. Du söker ersättning på samma sätt som djurägare söker ersättning.

Gårdar i området behöver foder till sina djur. Vad gäller för att föra in och ut foder i och inom området?

Det går bra att föra in foder till den smittade zonen. Däremot får foder som producerats inne i den smittade zonen inte utan lagring föras ut från zonen. Du hittar mer information om hur länge och på viket sätt fodret ska lagras under rubriken ”Om foder och strö från den smittade zonen”.

Vad gäller för att importera foder från andra länder till området?

Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.

Om du måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.

Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta Jordbruksverket.

Hur hanterar jag som bor i området min vall med mera? Kan jag använda den? Får jag sälja den?

Tamgrisar och hägnade vildsvin får inte utfodras med färskt grönfoder. Obehandlat foder såsom färskt gräs, hö och ensilage som är skördat i den smittade zonen ska lagras på ett sätt som försäkrar att inte vildsvin kan komma i kontakt med det. Du ska lagra det i minst 3 månader innan det får lämna zonen.

Vad gäller för mig som har bisamhällen i den smittade zonen?

Om dina bikupor finns på tomtmark inom den smittade zonen får du sköta dem som vanligt. Det är också tillåtet att sköta bisamhällen som finns i direkt anslutning till åker, betesmark, anlagd väg eller markerad tomtgräns. Däremot är det inte tillåtet att sköta bisamhällen som finns på andra platser i den smittade zonen om du inte har fått undantag från Jordbruksverket.

Du kan söka undantag i vår e-tjänst.


Du får föra ut honung, vax och andra produkter från din biodling från den smittade zonen så länge du följer restriktionerna.

Utrustning som du har använt inom den smittade zonen ska du rengöra enligt de krav som finns. Du kan läsa mer under rubriken Fordon, maskiner och redskap som använts i lantbruk, skogsbruk och vid djurhållning i den smittade zonen.

Om du har haft kostnader och förluster på grund av de restriktioner som finns kan du söka ersättning.

Får jag föra ut potatis, frukt och grönsaker som har skördats i den smittade zonen?

Eftersom vildsvin gärna äter potatis och rotfrukter finns det en risk att det kan finnas smitta i jorden där potatisen eller rotfrukterna har odlats. De kan därför föra med sig smittad jord som skulle kunna hamna i foder till grisar eller vildsvin utanför den smittade zonen. Potatis och rotfrukter bör därför lagras i minst 1 månad på ett sätt som innebär att vildsvin inte kan komma i kontakt med dem, innan de får föras ut ur zonen.

Om du har skördat potatisen eller rotfrukterna innan restriktionerna infördes den 7 septem­ber 2023 får du föra ut produkterna ut ur zonen.

Frukt och grönsaker bedöms inte utgöra någon risk och du får därför föra ut dem ur den smittade zonen.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Vad gäller för grishållare utanför den smittade zonen?

Grishållare utanför den smittade zonen ska fortsättningsvis tänka på ökad biosäkerhet och att skydda sin besättning mot kontakt med vildsvin. Säkerställ också att foder och strö förvaras på ett säkert sätt.

Se till att din anläggning är registrerad i anläggningsregistret och att det finns uppgifter om de grisar du håller. Då är du garanterad att få information som skickas till registrerade djurhållare.

Om man befinner sig i Västmanland, men utanför den smittade zonen, hur ska man tänka kring olika typer av arrangemang på landsbygden, som till exempel gårdsbesök och auktioner?

Utanför den smittade zonen finns inga särskilda restriktioner.

Skogsbruk

Som skogsägare, kan jag avverka och ta hand om virke som inte ska lämna den smittade zonen?

Inga skogsbruksåtgärder får för närvarande genomföras. Detta är en av de frågor som Jordbruksverket just nu tittar på och där samverkar vi med Skogsstyrelsen, för att kunna hitta lösningar.

Får skogsmaskiner och timmerbilar köra igenom området?

Ja, en skogsmaskin får köra igenom området på anlagd väg.

Timmerbilar får köra på anlagd väg, in i området, genom området och till industri som sågverk vid anlagd väg. 

Det är tillåtet att köra på anlagd väg i den smittade zonen. Men är det också tillåtet att stanna på vägen och lasta till exempel timmer och massaved?

Inga skogsbruksåtgärder får för närvarande genomföras. Detta är en av de frågor som Jordbruksverket just nu tittar på och där samverkar vi med Skogsstyrelsen, för att kunna hitta lösningar.

Kan jag börja anlägga en skogsbilväg om varken maskin, material eller förare lämnar zonen?

Inga skogsbruksåtgärder får för närvarande genomföras. Detta är en av de frågor som Jordbruksverket just nu tittar på och där samverkar vi med Skogsstyrelsen för att kunna hitta lösningar.

Kan det bli tillåtet med skogsbruk i den smittade zonen innan restriktionerna hävs?

Jordbruksverkets strategi för att bekämpa smittan utgår från att vi först måste ta reda på var smittan finns. Anledningen till restriktionerna är att vildsvinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och därmed sprider smittan vidare till andra områden. Människor får inte heller sprida smitta vidare via skor, redskap, fordon med mera. Utgångspunkten är därför att vi inte kan vara i skogen just nu.

Arbetet med att bekämpa och utrota smittan kommer att ta lång tid, troligen ett par år enligt erfarenheter från andra länder. Men när vi lyckas få kontroll över var smittan finns och avgränsa det området, kommer vi att kunna ge dispens för skogsåtgärder trots restriktionerna. Arbetet med att kartlägga smittan tar i bästa fall omkring tre månader.

Vi prioriterar frågan om dispenser kopplat till restriktionerna och vi samverkar i det arbetet med Skogsstyrelsen och berörda parter.

Maskiner som redan är flyttade från zonen, hur ska de hanteras?

Maskiner som nyligen är flyttade från zonen och maskiner som befunnit sig i zonen efter 1 augusti 2023 ska rapporteras till Jordbruksverket. Då ska du också rapportera vilket datum som maskinerna flyttades från zonen.

Inspelade informationsträffar om afrikansk svinpest

Här kan du se inspelade informationsträffar om afrikansk svinpest från den 11 och 12 september. Träffarna vänder sig till allmänheten. Medverkar gör bland annat representanter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket, jägarförbunden, länsstyrelsen och kommunen.

Ekonomisk ersättning till djurägare, jägare och andra

Ersättning till djurägare

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Ersättning till jägare och andra som deltar i sökandet

Det här gäller de jägare och andra personer som ingår i det organiserade arbetet med att söka igenom den smittade zonen efter vildsvin och som har gått en utbildning på plats. Utbildningen handlar om biosäkerhet och hålls av Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA). Du som deltar i det organiserade arbetet med att söka efter vildsvin är försäkrad genom Jordbruksverket.

Du får ersättning för ditt arbete med 300 kronor per timme högst 8 timmar per dag. Du kan också få ersättning för resor och logi om du på förhand kommer överens med Jordbruks­verket om det. All ersättning betalas ut retro­aktivt.

Du måste söka ersättningen inom 6 månader från den dag då du påbörjade arbetet.

Så söker du ersättning

Steg 1: Fyll i och skicka in din ansökan

Du använder blanketten Ansökan – ersättning i epizootilagen.

Du ska inte fylla i avsnitt C i blanketten. Den gäller enbart för djurägare som kan söka ersättning enligt epizootilagen.

Din ansökan ska innehålla

 • namn
 • personnummer/organisationsnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • bank och bankkontonummer/postgironummer
 • datum för de dagar som du deltagit i sökandet och antal timmar för varje dag – det anger du i avsnitt D i blanketten eller bifogar ett underlag
 • kostnader för resor och logi (om du har kommit överens om det med Jordbruksverket) – det anger du i avsnitt D i blanketten eller bifogar ett underlag.

För resa med tåg, buss, flyg eller båt (inom Sverige) får du ersättning för faktiska kostnader. Du kan bara få ersättning för resa i andra klass. Du ska bifoga biljett eller kvitto. För bilresa får du ersättning per kilometer enligt Skatteverkets anvisningar.

För logi kan du få ersättning för upp till 1 200 kronor per natt. Du ska bifoga kvitto.

Du kan skicka in ansökan i flera omgångar, till exempel en gång per månad.

Den ersättning som du får för ditt arbete är skattepliktig.

Steg 2: Anmäl eller kontrollera kontonummer

När du har skickat in din ansökan till Jordbruksverket avvaktar du några dagar så att vi hinner registrera den.

Därefter loggar du med hjälp av mobilt BankID in i vår tjänst Mina sidor för att registrera eller kontrollera ditt kontonummer.

Om du inte har mobilt BankID kan du istället använda en blankett för att registrera ditt kontonummer.

Om du använder blanketten ska du bifoga en kopia av godkänd id-handling.

Om den som söker är en förening, myndighet eller stiftelse ska behörig person underteckna ansökan och även bifoga ett underskrivet styrelseprotokoll.

Ersättning till andra grupper

Vid utbrottet av afrikansk svinpest kan det vara andra än djurägare som påverkas av restriktioner, till exempel företagare med annan verksamhet. För att du ska kunna få ersättning behöver du dokumentera noggrant hur din verksamhet påverkas av restriktionerna.

Jordbruksverkets beslut om att införa restriktioner i den smittade zonen är fattat med stöd av epizootilagen. Den lagen är tydlig när det gäller ersättning till djurägare som drabbas av våra beslut, men den är inte lika tydlig när det gäller ersättning till andra grupper som till exempel jordbrukare, skogsägare och besöksnäringen som också drabbas hårt i det som nu pågår.

Det är också första gången som Jordbruksverket lägger den här typen av omfattande restriktioner, som påverkar så många människor och verksamheter. Vårt system för ersättningar med grund i epizootilagen bygger på att beslutet drabbar en enskild gård eller anläggning.

Därför måste vi noga se över vad vi kan ersätta och hur vi kan göra det på ett rättssäkert, men också rättvist sätt. Det här är en prioriterad fråga hos oss.

Räddningstjänst i den smittade zonen

Särskild information till räddningstjänst vid akuta behov av insatser i den smittade zonen.

Sjukdomen afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte till människa. Den kan vara mycket kostsam att bekämpa.

Smittläget för afrikansk svinpest i världen

I september 2023 fick vi det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige.

Sedan det första fallet i Europa år 2014 har sjukdomen spridit sig i Sveriges närområde. Den finns nu i till exempel Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern och Ryssland. Spridningen är snabb också i Asien. I vissa av länderna förekommer sjukdomen bara hos vildsvin, men i de flesta länder finns den hos både tamgrisar och vildsvin.

Om du klickar på länken här nedanför hittar du Situation reports som visar läget vid olika tidpunkter. Det mest aktuella ligger till vänster. I rapporten finns en karta över de senaste utbrotten och i vilka länder i världen afrikansk svinpest finns just nu.

Så sprids afrikansk svinpest

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Exempel på situationer som kan leda till smittspridning:

 • Markko i Lettland har arbetat med sina sjuka grisar och använder samma kläder då han hjälper sin granne Johani med vaccination av smågrisar. Markkos besättning visar sig ha varit smittad med afrikansk svinpest och kläderna för med smittan så att Johanis besättning också drabbas av afrikansk svinpest.
 • Anna åker till Estland över helgen för att jaga. Hon hittar ett vildsvin som nyligen självdött, och hon hjälper till att forsla det ut ur skogen. När Anna kommer hem till Sverige efter helgen går hon till stallet och ser till sina tamgrisar.
  I sulmönstret på Annas stövlar har det fastnat blod från det självdöda vildsvinet. Då Anna använder samma stövlar hos sina egna grisar utan att först rengöra stövlarna smittas hennes grisar av afrikansk svinpest.
 • Familjen Svensson har varit på semesterresa i Italien och tar med sig en lokalproducerad kallrökt korv tillbaka till Sverige. På vägen hem från flygplatsen upptäcker de att korven ser dålig ut och kastar den i diket.
  Korven blir samma natt uppäten av ett vildsvin. Korven innehåller smittat ryskt griskött, och vildsvinet smittas av afrikansk svinpest.

Filmen nedan visar hur vi kan ligga ett steg före när det gäller att förhindra att afrikansk svinpest sprids i Sverige. Filmen är på engelska.

Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Vad grishållare kan göra

Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.

Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.

Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.

Om du måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.

Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta oss på djurhälsoenheten. foderdjurprodukter@jordbruksverket.se

Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Vad jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Informations­material att sprida

Vi har tagit fram filmer, illustrationer och affischer som kan användas på webb, i sociala kanaler och i tryck för att upplysa om vad olika målgrupper kan göra för att minska smittspridningen av afrikansk svinpest. Materialet är fritt för dig att använda.

Författningar och beslut

Söker efter 2023:15

Senast granskad: 2023-09-22