Föra ut fjäderfän från Sverige

När du ska föra ut fjäderfän och kläckägg från Sverige till andra länder finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska föra ut fjäderfän och kläckägg till EU-länder eller till länder utanför EU. Reglerna kan också variera beroende på vad syftet är med dina fjäderfän. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Det här räknas som fjäderfän

Som fjäderfän räknas fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, kött- eller äggproduktion eller för utsättning. Du kan också hålla fåglar för att till exempel delta på utställningar och tävlingar eller för uppfödning och försäljning. De kallas då fåglar i fångenskap.

Kläckägg är befruktade ägg avsedda för kläckning.

Registrera dig som transportör

Du som transporterar fjäderfän mellan länder ska registrera dig som transportör. Registrering av transportörer är inte detsamma som tillstånd för transporter i ekonomisk verksamhet. Du registrerar dig i vår e-tjänst.

Planera transporten noga

Tänk på att det kan finnas områden med restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar. Då kan det finnas särskilda regler för transporter i ett sådant område. Därför är det viktigt att du tar reda på om det finns begränsningar där dina djur befinner sig eller dit dina djur ska transporteras.

Planera transporten noga så att djuren inte fastnar någonstans på vägen. Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för transporter av djur när du handlar med djur.

Föra ut fjäderfän och kläckägg till EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna eller Schweiz

Anläggningen måste vara registrerad

Om djur eller avelsmaterial ska flyttas från din anläggning till andra länder inom EU samt Norge, Andorra, Färöarna eller Schweiz, är det viktigt att din anläggning är registrerad minst 4 veckor innan djuren eller avelsmaterialet flyttas.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Vissa typer av fjäderfäanläggningar och kläckerier måste vara godkända

Vissa typer av fjäderfäanläggningar och kläckerier som flyttar fjäderfän eller kläckägg till ett annat EU-land måste dessutom vara godkända anläggningar.

Det är Jordbruksverket som godkänner din anläggning. För att få din anläggning godkänd måste den uppfylla krav som bland annat gäller biosäkerhet, lokaler och utrustning.

Det måste finnas ett hälsointyg

När du för ut fjäderfän och kläckägg från Sverige ska det finnas ett hälsointyg som visar att de är friska. Det ska finnas i EU:s gemensamma databas för handel, TRACES.

Du ska i god tid ta kontakt med en officiell veterinär som ska utfärda hälsointyget. På det sättet registreras och kontrolleras förflyttningen. Hälsointyget som undertecknas av veterinären visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som gäller.

Intyget gäller i 10 dagar från och med den dagen då det skrivs.

När du för ut tävlingsduvor till sportevenemang till ett annat EU-land behöver det inte finnas ett hälsointyg. Läs mer längre ner på sidan.

Fler regler för att föra ut fjäderfän och kläckägg

Det finns fler regler som du måste följa när du ska föra ut fjäderfän och kläckägg till EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino. Här kan du läsa övergripande information om reglerna. Det är du som djurägare som ansvarar för att reglerna är uppfyllda men du måste alltid kontakta en officiell veterinär som intygar det.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Avelsfjäderfän och bruksfjäderfän

När du ska föra ut avelsfjäderfän och bruksfjäderfän finns det fler regler:

 • Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä för produktion av kött eller konsumtionsägg ska ha hållits i en godkänd anläggning sedan kläckning eller i minst sex veckor innan de skickas iväg.
 • Fjäderfän som föds upp i fångenskap för vidmakthållande av stammen av fjädervilt ska ha hållits i en godkänd anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar innan de skickas iväg.
 • Fjäderfäna ska komma från flockar som har testats negativt för Salmonella och Mycoplasma enligt särskilda regler.
 • Om djuren kommer från en flock som ingår i övervakningsprogrammet för lågpatogen fågelinfluensa får inget bekräftat fall av infektion med viruset ha påvisats under de senaste tre veckorna innan de skickas iväg.
 • Fjäderfän som föds upp i fångenskap för vidmakthållande av stammen av fjädervilt får bara ha haft kontakt med fåglar som omfattas av samma djurhälsoregler under de senaste 21 dagarna innan fjäderfäna skickas. Det innebär till exempel att om fjäderfäna är på en godkänd anläggning får de bara ha haft kontakt med fjäderfän från godkända anläggningar.
 • Ankor och gäss ska ha testats för högpatogen fågelinfluensa.

Fjäderfän för slakt

När du ska föra ut fjäderfän som ska slaktas ska fjäderfäna ha hållits i en registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar innan de skickas iväg.

Daggamla kycklingar

När du ska föra ut daggamla kycklingar finns det fler regler:

 • Kycklingarna ska komma från ett godkänt kläckeri.
 • Kycklingarna ska ha kläckts från ägg som uppfyller kraven för kläckägg som du kan läsa om under rubriken Kläckägg från fjäderfän.
 • Kycklingarna ska ha kläckts från ägg som kommer från flockar som har kontrollerats av en officiell veterinär.

Enklare regler när du ska föra ut färre än 20 fjäderfän

När du för ut färre än 20 fjäderfän är reglerna enklare. De enklare reglerna gäller för alla arter utom för strutsar. Reglerna för strutsar är samma oavsett hur många strutsar du ska för ut från Sverige.

När du ska föra ut färre än 20 fjäderfän ska du följa de här reglerna:

 • Fjäderfäna ska ha hållits i en enda registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar innan de skickas iväg.
 • Om djuren kommer från en flock som ingår i övervakningsprogrammet för lågpatogen fågelinfluensa får inget bekräftat fall av infektion med viruset ha påvisats under de senaste tre veckorna innan de skickas iväg.
 • Fjäderfäna får inte ha haft kontakt med nyinsatta fjäderfän under de senaste 21 dagarna innan avsändandet. De får bara ha haft kontakt med fåglar som omfattas av samma djurhälsoregler. Det innebär till exempel att när fjäderfäna har testats för vissa sjukdomar får de bara ha kontakt med fjäderfän som testats för samma sjukdomar.
 • Ankor och gäss ska ha testats för högpatogen fågelinfluensa. Det behövs däremot inte om de ska skickas direkt till slakt.
 • Fjäderfäna ska komma från flockar som har testats negativt för Salmonella och Mycoplasma enligt särskilda regler.

Kläckägg från fjäderfän

När du ska föra ut kläckägg finns det fler regler:

 • Kläckäggen ska komma från en godkänd anläggning.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har hållits i en eller flera godkända anläggningar sedan kläckning eller i minst sex veckor före insamlingen av äggen.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har testats negativt för Salmonella och Mycoplasma enligt särskilda regler.
 • Kläckäggen ska vara märkta med godkännandenumret för ursprungsflockens anläggning.
 • Kläckäggen ska ha desinfekterats.

Enklare regler när du ska föra ut färre än 20 kläckägg

När du för ut färre än 20 kläckägg är reglerna enklare. De enklare reglerna gäller för alla arter utom för kläckägg från strutsar. Reglerna för kläckägg från strutsar är samma oavsett hur många kläckägg du ska föra ut från Sverige.

När du ska föra ut färre än 20 kläckägg ska du följa de här reglerna:

 • Kläckäggen ska komma från en registrerad anläggning.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har hållits i en registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar före insamlingen av äggen.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har testats negativt för Salmonella och Mycoplasma enligt särskilda regler.

Fåglar i fångenskap

Fåglar i fångenskap är fåglar som hålls av andra skäl än de fjäderfän som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, kött- eller äggproduktion eller för utsättning. Det kan vara sådana som du håller för att till exempel delta på utställningar och tävlingar eller för uppfödning och försäljning.

När du ska föra ut fåglar i fångenskap finns det fler regler:

 • Det måste finnas ett hälsointyg.
 • Fåglarna ska ha hållits i en registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar innan de skickas iväg.
 • Om fåglarna har förts in till Sverige från ett land utanför EU ska de ha varit i karantän på en godkänd karantänstation i Sverige innan de förs ut till ett annat EU-land.
 • Duvor ska vara vaccinerade mot Newcastlesjuka och ska komma från en anläggning där de vaccinerar sina duvor.

Fåglar i fångenskap som ska vara med på utställningar

När du för ut in fåglar i fångenskap som ska vara med på utställningar så gäller samma regler som för övriga fåglar i fångenskap. Dessutom ska den som ansvarar för utställningen se till att det här görs:

 • Alla fåglar som deltar på utställningen ska vara registrerade på förhand för deltagande i utställningen.
 • Alla fåglar som deltar i utställningen måste omfattas av samma djurhälsoregler om fåglarna kommer från det land som utställningen äger rum i. Om det inte fungerar ska de fåglar som kommer från samma land som utställningen äger rum i hållas i separata lokaler så att de inte kommer i kontakt med fåglar som kommer från andra länder.
 • En veterinär ska kontrollera fåglarnas identitet innan de får komma in till utställningen.
 • En veterinär ska övervaka hur fåglarna mår när de kommer till utställningen och under tiden utställningen äger rum.

Det är inte nödvändigt att skaffa ett nytt djurhälsointyg innan dina fåglar reser hem från utställningen. När fåglarna ska flyttas tillbaka till det land de kom ifrån kan veterinären på utställningen intyga att fåglarnas hälsostatus inte har äventyrats under utställningen. Detta intyg ska bifogas till djurhälsointyget som skrevs innan fåglarna reste hemifrån. Ett krav är att resan hem slutförs inom giltighetstiden för djurhälsointyget.

Kläckägg från fåglar i fångenskap

När du ska föra ut kläckägg från fåglar i fångenskap finns det fler regler:

 • Kläckäggen ska komma från en registrerad anläggning.
 • Kläckäggen ska komma från flockar som har hållits i en registrerad anläggning.

Tävlingsduvor till sportevenemang

När du ska transportera duvor till ett annat land inom EU för att släppa duvorna där för att de ska flyga tillbaka hem så gäller det här:

 • Duvor ska vara vaccinerade mot Newcastlesjuka och ska komma från en anläggning där de vaccinerar sina duvor.
 • Du som ansvarar för duvorna i landet där de kommer ifrån måste skriva en egenförsäkran om att duvorna uppfyller alla krav som gäller. Varje land ska ha en mall för egenförsäkran som ska användas. Försäkran ska följa med djuren när de reser. Det behöver alltså inte finnas ett hälsointyg som skrivs av en veterinär.
 • Om duvorna har förts in till Sverige från ett land utanför EU ska de ha varit i karantän på en godkänd karantänstation i Sverige innan de förs ut till ett annat EU-land.

Föra ut fjäderfän och kläckägg till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du exporterar fjäderfän och kläckägg till länder utanför EU.

Om djuren eller kläckäggen ska till Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino gäller samma regler som för att exportera till ett annat EU-land. Läs mer under rubriken Föra ut fjäderfän och kläckägg till EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

Föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES.NT, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på

 • om det är möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet
 • vilka regler som gäller i landet dit djuren ska
 • om du behöver ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd
 • om djuren ska vara i karantän eller vaccineras innan transporten
 • vilket hälsointyg som behövs, eller vilka andra krav som måste uppfyllas
 • om det behövs något särskilt godkännande

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska det användas.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner eller vilka krav som måste uppfyllas. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det i god tid. Använd aldrig ett sedan tidigare sparat intyg utan att kontrollera med mottagarlandet att intyget är fortfarande giltigt och att det är den senaste versionen.

Om du endast fått veta vilka krav som ska uppfyllas för att få exportera till landet är det du som exportör som ska skriva intyget och sätta in de aktuella kraven, samt verifiera i skrift med mottagarlandet att slutgiltig version godkänns.
Du ska sedan ge informationen och intyget till din officiella veterinär skriftligt i god tid innan planerad export.

Jordbruksverkets logga får inte användas vid ett icke förhandlat intyg.

Den officiella veterinären kan alltid neka att skriva på ett hälsointyg om kraven i intyget inte uppfylls eller är skrivet på ett språk som den officiella veterinären inte förstår.

Observera att när ett icke-förhandlat eller generellt intyg används så sker exporten på exportörens ansvar. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att intyget kommer accepteras.

Om det gäller kläckägg och dagsgamla kycklingar kan du fråga om de godkänner Jordbruksverkets generella intyg för export. Om de godkänner det ska en officiell veterinär utfärda det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet.

Tänk på att det kan ta lång tid (i normalfallet flera år) innan förhandlingarna är klara. Det är ingen lösning för en enstaka export.

Exportansökan riktas sig främst till dig som avser att exportera större kvantiteter och ofta. Notera att inkomma exportansökningar prioriteras av Jordbruksverket.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Författningar

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2021-09-15

Till toppen