Handel med grisar mellan länder

När du ska handla med grisar, och med sperma, ägg och embryon från grisar, finns det regler som du behöver följa. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU‑länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige.

Som grisar räknas till exempel tamgris, minigris och vildsvin.

Ta in grisar från andra länder

Grisar från EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino

De här reglerna gäller alla EU-länder och Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino. Tänk på att Storbritannien numera räknas som ett land utanför EU.

Anläggningen måste vara registrerad

Om grisar ska flyttas till din anläggning från andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino är det viktigt att din anläggning är registrerad minst 4 veckor innan grisarna flyttas.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU‑gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Du måste vara registrerad för införsel

För att få ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 arbetsdagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Hälsointyg och sjukdomar

EU:s gemensamma hälsointyg som måste användas vid all förflyttning inom EU visar att djuren inte bär på mycket allvarliga sjukdomar eller sjukdomar som finns inom EU i olika grad. Det är den officiella veterinären i avsändarlandet som ska se till att djuren uppfyller kraven i intyget. Sverige ställer inga extra obligatoriska krav utöver EU:s på avsändarlandet eller avsändande anläggning.

Djuren behöver uppfylla de krav som finns i det nationella salmonellaprogrammet respektive de nationella reglerna för PRRS som gäller när du flyttar in nya grisar i din anläggning. Har djuren du tar in inte den status som krävs ska de isoleras och testas enligt reglerna.

Nationellt kontrollprogram för salmonella

Programmet innebär att grisar som förs in från ett land som inte har ett salmonellakontrollprogram som är godkänt av EU-kommissionen och som är likvärdigt med det svenska salmonellakontrollprogrammet ska undersökas avseende salmonella innan de sätts in i mottagarbesättningen. En sådan undersökning görs lämpligen i en isolering på mottagaranläggningen. Kontakta oss för mer information.

Viktiga nationella regler för att förhindra spridning av PRRS

Reglerna gäller oavsett om du tar in djur från svenska anläggningar eller andra länder, men det är inte införselkrav utan gäller efter att djuren har kommit in i Sverige om det är utländska djur. Kraven varierar beroende på om djuren kommer från en anläggning som är fri från PRRS eller inte. Svenska grisanläggningar räknas generellt sett som fria från PRRS. Detta gäller förutsatt att eventuella grisar som kommer från andra länder har tagits in till anläggningen på ett smittskyddssäkert sätt, vilket innebär att de har förts in enligt de nationella reglerna.

Djur som kommer från anläggningar som inte är fria från PRRS behöver provtas i en isolering som först ska godkännas av Jordbruksverket.

Mer information om de nationella reglerna, kriterierna för en PRRS-fri status samt länk till ansökan om isolering för PRRS hittar du på sidan om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos grisar samt i föreskriften (SJVFS 2021:24).

Eftersom PRRS både leder till sämre djurhälsa och produktionsminskning är det viktigt att du följer reglerna om isolering och provtagning av djur om du tar in djur från andra länder som har smittan. Man kan med fördel samordna provtagningen för PRRS och salmonella (i de fall sådan provtagning ska göras) då djuren i båda fallen ska hållas i isolering.

Har du frågor om PRRS, kontakta oss:

Söker efter 2021:24

Märkning och rapportering

Djuren ska vara märkta med godkänd id‑märkning i det land djuren kommer ifrån.

Grisar som har förts in till Sverige ska rapporteras till förflyttningsregistret för grisar senast 20 dagar efter att de kommit till den första svenska anläggningen (kallades tidigare produktionsplatsen).

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av grisar på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av grisar. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Ta in djuren över en tullstation

När du tar in grisar från EU‑länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino får djuren bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla importen till den aktuella tullstationen. Vi rekommenderar att du förvarnar tullstationen i god tid att transporten är på väg och när transporten förväntas komma till gränsen.

Grisar från länder utanför EU

Det är bara vissa länder utanför EU som det är tillåtet att importera från. Kontakta vår smittbekämpningsenhet för att få besked om vilka länder som är godkända.

Anläggningen måste vara registrerad

Om grisar ska tas emot på din anläggning från länder utanför EU är det viktigt att din anläggning är registrerad minst 4 veckor innan grisarna flyttas.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU‑gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Du måste vara registrerad för införsel

För att få ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 arbetsdagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Hälsointyg och sjukdomar

EU:s gemensamma hälsointyg som måste användas vid all förflyttning till EU visar att djuren inte bär på mycket allvarliga sjukdomar eller sjukdomar som finns inom EU i olika grad. Det är den officiella veterinären i avsändarlandet som ska se till att djuren uppfyller kraven i intyget. Sverige ställer inga extra obligatoriska krav utöver EU:s på avsändarlandet eller avsändande anläggning.

Djuren behöver uppfylla de krav som finns i det nationella salmonellaprogrammet respektive de nationella reglerna för PRRS som gäller när du flyttar in nya grisar i din anläggning. Har djuren du tar in inte den status som krävs ska de isoleras och testas enligt reglerna.

Nationellt kontrollprogram för salmonella

Programmet innebär att grisar som förs in från ett land som inte har ett salmonellakontrollprogram som är godkänt av EU-kommissionen och som är likvärdigt med det svenska salmonellakontrollprogrammet ska undersökas avseende salmonella innan de sätts in i mottagarbesättningen. En sådan undersökning görs lämpligen i en isolering på mottagaranläggningen. Kontakta oss för mer information.

Reglerna gäller oavsett om du tar in djur från svenska anläggningar eller andra länder, men det är inte införselkrav utan gäller efter att djuren har kommit in i Sverige om det är utländska djur. Kraven varierar beroende på om djuren kommer från en anläggning som är fri från PRRS eller inte. Svenska grisanläggningar räknas generellt sett som fria från PRRS. Detta gäller förutsatt att eventuella grisar som kommer från andra länder har tagits in till anläggningen på ett smittskyddssäkert sätt, vilket innebär att de har förts in enligt de nationella reglerna.

Djur som kommer från anläggningar som inte är fria från PRRS behöver provtas i en isolering som först ska godkännas av Jordbruksverket.

Mer information om de nationella reglerna, kriterierna för en PRRS-fri status samt länk till ansökan om isolering för PRRS hittar du på sidan om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos grisar samt i föreskriften (SJVFS 2021:24).

Eftersom PRRS både leder till sämre djurhälsa och produktionsminskning är det viktigt att du följer reglerna om isolering och provtagning av djur om du tar in djur från andra länder som har smittan. Man kan med fördel samordna provtagningen för PRRS och salmonella (i de fall sådan provtagning ska göras) då djuren i båda fallen ska hållas i isolering.

Har du frågor om PRRS, kontakta oss:

Söker efter 2021:24

Märkning och rapportering

Djuren ska vara märkta med godkänd id‑märkning i det land djuren kommer ifrån.

Vid ankomst till mottagarbesättningen i Sverige ska djuren kompletterings­märkas med svenska öronbrickor.

Grisar som har förts in till Sverige från ett land utanför EU ska rapporteras till förflyttningsregistret för grisar senast 20 dagar efter att de kommit till den första svenska anläggningen (kallades tidigare produktionsplatsen).

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av grisar på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av grisar. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Ta in djuren via en godkänd gränskontrollstation

Djur från godkända länder utanför EU förutom Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino, får bara tas in via en godkänd gränskontroll­station.

Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontroll­veterinären vid gränskontroll­stationen. När du tar in djur måste du även anmäla det till gräns­kon­troll­station i Traces systemet via ett CHED (Common Health Entry Document). Den som anmäler kan vara en privatperson, ett företag eller speditör.

Det finns i dagsläget ingen gränskontroll­station i Sverige som är godkänd för att ta emot grisar. Därför måste du ta in djuren via en godkänd gränskontroll­station i annat land. Transporten kommer därefter att hanteras som import från annat EU‑land.

Om importen sker via ett annat EU‑land ska den anmälas till den gränskontroll­station där djuren kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Ta in djuren via en tullstation

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du dessutom anmäla införseln till tullen. Vi rekommenderar att du förvarnar tullstationen i god tid att transporten är på väg och när den förväntas komma till gränsen.

Föra ut grisar till andra länder

Grisar till EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino

Tänk på att Storbritannien numera räknas som ett land utanför EU.

Anläggningen måste vara registrerad

Om grisar ska flyttas från anläggningen till andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino är det viktigt att din anläggning är registrerad minst 4 veckor innan grisarna flyttas.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Hälsointyg

Du måste i god tid ha kontaktat en officiell veterinär som måste inspektera djuren samt utfärda ett hälsointyg inom 24 timmar före utförseln. Veterinären ska också kunna intyga att djuren uppfyllt alla kraven i hälsointyget. Ett original i form av en papperskopia ska medfölja djuren. Hälsointyget skickas även elektroniskt mellan länderna genom EU:s gemensamma databas TRACES.

Det finns två hälsointyg för grisar: avel eller direkt till slakt. För alla djur som inte ska gå direkt till slakt ska intyget för avel användas. Även för eventuella kastrerade djur.

Djuren måste ha befunnit sig i avsändaranläggningen i 30 dagar innan de kan skickas till ett annat EU land. Detta ska den officiella veterinären intyga i intyget. Om djuren inte varit isolerade får det inte ha tillkommit nya djur till besättningen under den perioden.

För djur som ska användas för avel ska det medfölja ett härstamnings­bevis.

Färdplan

Djuren ska medföljas av en färdplan vid transporter som överstiger 8 timmar som ska upprättas av den officiella veterinären, godkännas av Jordbruksverket och medfölja djuren.

Märkning

Djuren måste vara korrekt märkta och förflyttningen ska rapporteras till centrala grisregistret.

Uppsamlingsanläggning

Om du ska skicka djur från flera besättningar till ett annat land så kan du behöva göra en uppsamling av djuren. Uppsamling kan ske via godkända uppsamlingsanläggning eller via uppsamling på transport enligt särskilda regler. Du måste söka godkännande hos Jordbruksverket både för uppsamlingsanläggningar och för att få utföra uppsamling på transport. Sverige har just nu ingen godkänd uppsamlingsanläggning för grisar.

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av grisar på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av grisar. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Grisar till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska exportera grisar till länder utanför EU.

Om djuren ska till Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att exportera djur till ett annat EU-land. Läs mer under rubriken Grisar till EU-länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på

 • om det är möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet
 • vilka regler som gäller i landet dit djuren ska
 • om du behöver ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd
 • om djuren ska vara i karantän eller vaccineras innan transporten
 • vilket hälsointyg som behövs, eller vilka andra krav som måste uppfyllas
 • om det behövs något särskilt godkännande

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska det användas.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner eller vilka krav som måste uppfyllas. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det i god tid. Använd aldrig ett sedan tidigare sparat intyg utan att kontrollera med mottagarlandet att intyget är fortfarande giltigt och att det är den senaste versionen.

Om du endast fått veta vilka krav som ska uppfyllas för att få exportera till landet är det du som exportör som ska skriva intyget och sätta in de aktuella kraven, samt verifiera i skrift med mottagarlandet att slutgiltig version godkänns.
Du ska sedan ge informationen och intyget till din officiella veterinär skriftligt i god tid innan planerad export.

Jordbruksverkets logga får inte användas vid ett icke förhandlat intyg.

Den officiella veterinären kan alltid neka att skriva på ett hälsointyg om kraven i intyget inte uppfylls eller är skrivet på ett språk som den officiella veterinären inte förstår.

Observera att när ett icke-förhandlat eller generellt intyg används så sker exporten på exportörens ansvar. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att intyget kommer accepteras.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet.

Tänk på att det kan ta lång tid (i normalfallet flera år) innan förhandlingarna är klara. Det är ingen lösning för en enstaka export.

Exportansökan riktas sig främst till dig som avser att exportera större kvantiteter och ofta. Notera att inkomma exportansökningar prioriteras av Jordbruksverket.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES.NT, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Ta in sperma från grisar från andra länder

Sperma från EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino

Det är tillåtet att köpa sperma, ägg och embryon från grisar från länder inom EU, Norge Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Sperman och embryon måste ha lagrats på en godkänd seminstation eller embryosamlingslagsgrupp innan den importeras till Sverige.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett officiellt hälsointyg som i original följer med försändelsen. Hälso­intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning.

Om du importerar sperma ska även ett härstamningsbevis följa med sperman.

Sperma från länder utanför EU

Du får bara importera sperma, ägg och embryon från länder och anläggningar som ligger utanför EU som är godkända för import. På EU:s webbplats finns en lista över anläggningar i länder som är godkända för införsel till EU.

När du ska importera till Sverige från länder utanför EU, förutom Norge,Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino ska importen ske via en godkänd gränskontroll­station. Du ska anmäla införseln senast en arbetsdag i förväg till veterinären vid gränskontroll­stationen.

Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU‑land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontroll­station där sändningen kommer in i EU.

Föra ut sperma från grisar från andra länder

Sperma till EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Sperma till länder utanför EU

För att få exportera sperma, ägg och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det. Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon. Du måste också ha tillstånd för semin- eller embryoverksamhet. Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av sperma, ägg och embryon kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • om det är möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet
 • vilka regler som gäller i landet dit djuren ska
 • om du behöver ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd
 • om djuren ska vara i karantän eller vaccineras innan transporten
 • vilket hälsointyg som behövs, eller vilka andra krav som måste uppfyllas
 • om det behövs något särskilt godkännande

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska det användas.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner eller vilka krav som måste uppfyllas. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det i god tid. Använd aldrig ett sedan tidigare sparat intyg utan att kontrollera med mottagarlandet att intyget är fortfarande giltigt och att det är den senaste versionen.

Om du endast fått veta vilka krav som ska uppfyllas för att få exportera till landet är det du som exportör som ska skriva intyget och sätta in de aktuella kraven, samt verifiera i skrift med mottagarlandet att slutgiltig version godkänns.
Du ska sedan ge informationen och intyget till din officiella veterinär skriftligt i god tid innan planerad export.

Jordbruksverkets logga får inte användas vid ett icke förhandlat intyg.

Den officiella veterinären kan alltid neka att skriva på ett hälsointyg om kraven i intyget inte uppfylls eller är skrivet på ett språk som den officiella veterinären inte förstår.

Observera att när ett icke-förhandlat eller generellt intyg används så sker exporten på exportörens ansvar. Varken Jordbruksverket eller den officiella veterinären kan lämna några garantier för att intyget kommer accepteras.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera sperma, ägg eller embryon ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet.

Tänk på att det kan ta lång tid (i normalfallet flera år) innan förhandlingarna är klara. Det är ingen lösning för en enstaka export.

Exportansökan riktas sig främst till dig som avser att exportera större kvantiteter och ofta. Notera att inkomma exportansökningar prioriteras av Jordbruksverket.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer sperma, ägg eller embryon till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om sperma, ägg eller embryon ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka sperma, ägg eller embryon som du tidigare har exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES.NT, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Författningar

Söker efter 2021:24

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:7

Söker efter 2007:1

Söker efter 2007:1

Senast granskad: 2023-01-25

Till toppen