Vattenlevande djur för sällskap eller prydnad

Du som har akvarium måste följa djurskyddsreglerna för akvariefiskar. Reglerna gäller akvariefiskar och andra vattenlevande prydnadsdjur som hålls för sällskap och hobby i akvarium.

Vattenlevande prydnadsdjur är en stor grupp djur som omfattar fiskar, kräftdjur och blötdjur (till exempel musslor). Andra djur som lever i vatten och hålls för prydnadsändamål, såsom koraller, klassas inte som vattenlevande djur enligt djurhälsolagstiftningen och omfattas i stället av reglerna för ryggradslösa djur. Den gemensamma nämnaren för de vattenlevande prydnadsdjuren är att de hålls för prydnad för privata ändamål i akvarier och räknas som sällskapsdjur. De får inte användas för produktion, konsumtion eller i annat kommersiellt syfte.

Om du har kommersiell verksamhet

Om du håller dina fiskar i en trädgårdsdamm, har zoobutik, är grossist eller har akvarium som prydnad i en offentlig miljö ska du i stället läsa på sidorna som gäller kommersiell verksamhet med fiskar, kräftor och blötdjur.

Så sköter du dina akvariefiskar

Olika fiskarter har olika beteenden. Fiskarter som normalt lever i stim bör hållas tillsammans med fiskar av samma art.

Här kan du läsa övergripande om reglerna för att sköta akvariefiskar. För att ta reda på alla regler behöver du också läsa Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur. De finns länkade under rubriken Författningar.

Håll djuren borta från vattendrag i naturen

För att undvika spridning av smitta får vattenlevande prydnadsdjur inte komma i kontakt med bäckar, sjöar och andra vattendrag i naturen.

Djuren får aldrig släppas ut i det fria. Vatten från akvarier ska heller inte hällas ut i eller nära naturvatten. Information om hur du kan hanterar ditt akvarium finns på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

Viktigt med bra vatten

Kvaliteten på det vatten djuren hålls i är mycket viktig. Du måste anpassa pH-värde, salthalt och vattentemperatur efter vilka arter som finns i akvariet. Du måste även anpassa tekniska hjälpmedel som luftpumpar och reningsanläggningar efter arten och antalet djur. Det är också viktigt att vattenkvaliteten är stabil.

Minsta utrymme

Akvariets volym, yta och djup ska vara anpassat efter djurens storlek, antal och beteende. Det bör inte vara mindre än 40 liter vatten i akvariet.

Inredning i akvariet

Akvariet ska innehålla bottenmaterial och inredning som motsvarar det som finns i artens naturliga miljö. För att fiskar ska må bra behöver de möjlighet att gömma sig och söka skydd. Därför måste minst en sida av akvariet vara insynsskyddad. Även inredningen i akvariet ska medverka till att ge fiskarna skydd.

Du får inte ha klotformade akvarier

Grundregeln är att du inte får hålla fiskar i klotformade akvarier. Anledningen är att det är svårt att uppfylla fiskarnas krav på volym, syresättning och inredning i dessa. Ett akvarium syresätts naturligt genom vattenytan. I ett klotformigt akvarium blir vattenytan för liten för att syresättningen ska fungera naturligt och därför uppstår lätt syrebrist i vattnet.

Fiskarnas foder

Du ska mata dina fiskar med ett foder som är anpassat för arten. Det är viktigt att du ger fiskarna lagom mycket foder så att de varken blir för feta eller för magra.

Du får mata dina fiskar med imagos, puppor och larver under förutsättning att du följer reglerna för foder.

Viktigt att fiskarna mår bra

Om en fisk blir stressad av eller visar aggressivitet mot andra fiskar måste du som djurhållare agera för att få balans mellan fiskarna i akvariet. Du måste också vara uppmärksam på om fiskarna blir sjuka. Vänd dig gärna till en zoohandel för att få råd. Den som säljer akvariefiskar är skyldig att lämna ut faktablad till kunderna om skötsel av fiskarna.

Smittor och att hålla sina djur friska

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Tillstånd för verksamheter med akvariefiskar

Du kan behöva söka tillstånd från länsstyrelsen för att få

 • driva en yrkesmässig verksamhet med akvariefiskar
 • hyra ut eller förvara och utfodra andras akvariefiskar i större omfattning (6 förvarings­utrymmen eller fler).

Om du är osäker på om du ska söka tillstånd kan du alltid fråga länsstyrelsen i ditt län.

Sök tillståndet hos länsstyrelsen

Du söker tillståndet hos länsstyrelsen i det län där du har dina djur. Länsstyrelsen har en e‑tjänst för ansökan om tillstånd för verksamhet med djur.

När du söker tillståndet kontrollerar länsstyrelsen

 • att du har tillräckligt med personal samt att du är lämplig och har rätt kompetens för att driva din verksamhet och ta hand om djuren
 • att platsen där djuren ska vistas uppfyller djurskydds­reglerna.

Både fysiska och juridiska personer kan söka tillståndet

Du kan söka tillståndet både som fysisk person (privatperson eller enskild firma) och som juridisk person (exempelvis ett företag, ett kooperativ eller en förening).

Ett tillstånd ges till en person (fysisk eller juridisk). Det kan vara flera personer som behöver tillstånd på samma fastighet eller anläggning, om de driver olika tillståndspliktiga verksamheter. Det gäller till exempel om flera uthyrare har en gemensam anläggning, men skilda ekonomier.

Om verksamheten byter ägare eller anläggning så behövs det ett nytt tillstånd

Om en verksamhet byter ägare måste den nya ägaren söka ett nytt tillstånd för att få sin lämplighet och kompetens bedömd.

Samma sak gäller om du flyttar verksamheten till en annan anläggning. Du måste då söka ett nytt tillstånd för att få den nya anläggningen godkänd.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd när reglerna kräver att du ska ha det. Den som saknar tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Transportera fiskar

Du kan transportera fiskar på två sätt.

 • I dubbla plastsäckar som är fyllda med 1/3 vatten och 2/3 syrgas eller väl syresatt luft, och som du placerar i en lämplig ytterbehållare.
 • I en vattentank med syresättning av vattnet.

Vattnets temperatur och syresättning ska vara anpassad till de arter som du transporterar. Vid längre transporter ska du byta vatten för att förhindra förhöjda koldioxidhalter.

Ta in vattenlevande prydnadsdjur till Sverige

Det finns bestämmelser som du måste följa om du vill ta in vattenlevande prydnadsdjur och akvariefiskar till Sverige. Reglerna är till för att skydda miljön och undvika smitta.

Eftersom prydnadsdjuren ska leva utan kontakt med naturliga vattendrag är smittskyddsreglerna mindre strikta för prydnadsdjur än för andra vattenlevande djur.

Om djuren ska byta ägare eller om någon annan transporterar djuren

Observera att du måste följa reglerna som gäller för handel med djur om

 • djuren tas in till Sverige för att byta ägare
 • du själv inte reser tillsammans med dina djur, eller inom 5 dagar före eller efter att djuren flyttas.

Skyddade arter

Vissa arter omfattas av CITES, den konvention som reglerar handeln med hotade djur och växter. När du tar in sådana djur till Sverige finns det särskilda regler som du behöver följa. Det gäller både handel inom EU och handel med länder utanför EU.

Arter kan även omfattas av artskyddsförordningen som kompletterar bestämmelserna i CITES-konventionen. Artskyddsförordningen ska skydda europeiska arter av vilda djur och växter genom att reglera hur man får handla med och förvara dessa arter.

Du ansvarar för att reglerna följs

Det är du som tar in djur som ansvarar för att reglerna följs. Om du inte följer reglerna kan djuren beslagtas, sättas i karantän eller i värsta fall avlivas vid gränsen. Du måste i förväg ta reda på om djuren får hållas i Sverige utan särskilt tillstånd.

Reglerna kan ändras om till exempel risken för spridning av smittsamma sjukdomar kräver det.

Om djurens art är oklar

Om det finns tveksamhet om djurens art kan tullen be en expert från Jordbruksverket att hjälpa till att bestämma arten. Du som tar in djuren betalar för artkontrollen.

Ta in vattenlevande prydnadsdjur som inte ska byta ägare

Du får ta in vattenlevande prydnadsdjur till Sverige som sällskapsdjur utan särskilda krav under förutsättning att

 • djuren transporteras direkt från ursprungsplatsen till den slutliga destinationen.
 • djuren ska användas i icke-kommersiella akvarier utan kontakt med naturliga vattendrag
 • djuren inte tillhör en art som är mottaglig för vissa sjukdomar som Sverige har vidtagit nationella åtgärder för (Vårviremi hos karp)
 • djuren inte har visat några symtom på sjukdom och det inte har förekommit någon onormal dödlighet vars orsak inte har kunnat fastställas bland djuren under de senaste 72 timmarna före avsändning.

Djuren får inte heller tillhöra en art som är mottaglig för vissa sjukdomar som tagits upp på en särskild förteckning från EU.

Du hittar förteckningen över sjukdomar och mottagliga djurarter i EU:s förordning 2018/1882.

Behöver du hjälp att ta reda på vilka djur som finns med på listan över särskilda sjukdomar och mottagliga djurarter kan du kontakta oss.

Om djuren tillhör en art som är mottaglig för vissa sjukdomar behöver du vidta fler åtgärder

Om dina djur tillhör en art som har tagits upp på EU:s förteckning över särskilda sjukdomar och mottagliga djurarter behöver du vidta ytterligare försiktighetsåtgärder.

Du ska vidta dessa åtgärder om arten räknas upp i bilagan under kategori D som förtecknad djurart, antingen under rubriken djurart/kategori av djurart eller smittbärande art, i EU:s förordning 2018/1882.

Samma krav gäller också för karpfiskar som är mottagliga för vårviremi, den enda sjukdom som drabbar prydnadsfiskar som Sverige har vidtagit nationella åtgärder för.

Om du för in antingen en mottaglig art enligt EU:s förteckning eller karpfiskar så gäller, förutom kraven ovan, även detta:

 • Transportera djuren på ett sådant sätt att transporten inte orsakar potentiell spridning av dessa sjukdomar under transporten och på destinationen.
 • Vidta förebyggande åtgärder för att säkerställa att det inte finns någon risk att sjukdomar sprids till vattenlevande djur på destinationen.
 • du alltid ska transportera dina vattenlevande prydnadsdjur så kort som möjligt, alltså direkt från ursprungsplatsen till den slutliga destinationen
 • om du behöver byta vatten under resan får du inte hälla ut vattnet i naturen
 • du måste säkra transportbehållarna så att du inte spiller något vatten i naturen under resan.
 • på destinationen ska det finnas ett kommunalt eller annat avlopp som klarar av att rena vattnet så att det inte hamnar i naturen. Kontakta din kommun om du har frågor om detta.
 • du får inte sätta ut några levande eller döda djur i naturen så att de kan komma i kontakt med naturliga vattendrag.

Om djuren inte reser med dig som ägare utan med en annan person

Om djuren inte reser med dig som ägare utan med en annan person som fungerar som ditt ombud (också kallad auktoriserad person), så behöver ditt ombud ha en skriftlig fullmakt från dig där du anger

 • att djuren inte flyttas i syfte att säljas eller överlåtas till någon annan
 • att personen som reser med djuret har rätt att utföra denna förflyttning åt dig.

Du behöver också kunna bevisa att du som ägare reser själv inom 5 dagar före eller efter ditt ombud och dina djur. Detta kan du göra till exempel genom att visa bokningen av ditt flyg eller en kopia på din resebiljett.

Djur för prydnadsändamål som lever i vatten men inte är fiskar, kräftdjur eller blötdjur

Ryggradslösa prydnadsdjur som lever i vatten men som inte är fiskar, kräftdjur eller blötdjur får föras in som sällskapsdjur utan begränsningar. Du kan läsa om regler för ryggradslösa djur som sällskapsdjur på vår sida om ovanliga sällskapsdjur.

Om du tar in djuren från ett land utanför EU

Vattenlevande prydnadsdjur som tas in från ett land utanför EU behöver komma från ett land varifrån det är tillåtet att föra in vattenlevande djur till EU (bilaga XXI i förordning nr 2021/404).

Behöver du hjälp att ta reda på vilka länder utanför EU som det är tillåtet att föra in djur ifrån kan du kontakta oss.

Om du tar in djuren från ett land utanför EU måste du ta in dem via en godkänd Entry point

Du behöver ta in djuren via en godkänd Entry Point till EU. Med det menas särskilt utsedda inreseorter för sällskapsdjur där djurens identitet och eventuella medföljande dokument kan kontrolleras. Djuren ska tas in genom en Entry Point i det första EU-landet de kommer till.

I Sverige är flygplatserna Stockholm-Arlanda och Göteborg-Landvetter Entry Points. Om du reser direkt till Sverige med dina vattenlevande prydnadsdjur ska de kontrolleras av Tullverket vid en av dessa Entry Points. Vanligtvis behöver du inte anmäla dig i förväg eller vid gränspassagen utan kan bara passera. Men om dina djur tillhör en art som kräver särskilt tillstånd för att föras in, därför att de är en skyddad art eller en främmande invasiv art, behöver du kontakta Tullverket vid gränspassagen genom att välja så kallad röd fil eller gång. Mer information finns hos Tullverket.

Tänk på att om du reser till Sverige via ett annat EU-land behöver du ta reda på vad som gäller för att föra in vattenlevande prydnadsdjur i det landet, och ta reda på vilka Entry Points som finns.

Föra ut vattenlevande prydnadsdjur från Sverige

Varje land har egna regler för införsel av djur. Kontakta därför veterinärmyndigheten i det land du vill besöka eller landets ambassad för att få veta vad du måste tänka på.

Kolla så att du har gjort allt i god tid innan avresan!

 • Jag har kontaktat veterinärmyndigheten i landet som mitt djur ska resa till och tagit reda på vilket intyg som krävs och vilka krav som ska uppfyllas.
 • Jag har kontaktat en officiell veterinär i Sverige för att få ett pass, nödvändiga vaccinationer, provtagningar och intyg till mitt djur.
 • Jag har skrivit ut ett veterinärcertifikat, som visar att Sverige är fritt från vissa djursjukdomar, från Jordbruksverkets webbplats (bara om mottagarlandet kräver det).
 • Jag har tagit reda på reglerna för att resa med djuret hos mitt resebolag (om jag reser med ett resebolag).
 • Jag har tagit reda på vilka krav som gäller för att få resa tillbaka till Sverige med mitt djur och sett till att mitt djur uppfyller dem.

Ta ut djur till länder utanför EU

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns exportrestriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta kontakt med landet dit djuren ska

Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet och ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa till landet med djuren eller exportera dem till landet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behövs det något särskilt godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Ska djuren vaccineras innan transporten, eller sitta i karantän?

Skaffa ett hälsointyg

För att få resa med eller sälja ett djur till länder utanför EU behöver djuret ha ett hälsointyg som ska utfärdas av en officiell veterinär i Sverige innan resan. Ta kontakt med det aktuella landets veterinärmyndighet eller ambassad i god tid innan resan och ta reda på vilket intyg som ska användas och vilka krav som ställs för att djuret ska få resa till landet. När du har tagit reda på detta ska du ta kontakt med en officiell veterinär.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Föra ut djur eller produkter av animaliskt ursprung till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter av animaliskt ursprung till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet Traces, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet Traces eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om djuren ska resa tillbaka till Sverige efter sin vistelse i ett land utanför EU finns det svenska krav som ditt djur måste uppfylla. Kraven kan skilja sig mot dem vid utresan och är olika beroende på vilket land djuret reser från. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att djuret verkligen kan följa med tillbaka hem igen. Du hittar reglerna längre upp på den här sidan.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Frågor och svar

Vad händer om jag inte följer reglerna om djurskydd?

Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurskyddslagstiftningen i Sverige följs. Upptäcker de att du inte har följt reglerna kan de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.

Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år om du av en domstol döms för brott mot djurskyddslagstiftningen.

Om du med uppsåt eller av grov oaktsamhet utsätter djur för lidande kan du dömas till böter eller fängelse för djurplågeri enligt brottsbalken. Om brottet anses grovt kan straffet bli fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år. Om du har brutit mot djurskydds­lagstiftningen, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter grundforeskrifter:
2019:15

Söker efter grundforeskrifter:
2019:27

Söker efter grundforeskrifter:
2019:7

Söker efter grundforeskrifter:
2019:29

Senast granskad: 2024-05-21

Till toppen