Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Havs- och fiskeriprogrammet

Hitta på sidan

Havs- och fiskeriprogrammet finns för att utveckla fisket och vattenbruket i Sverige på ett hållbart sätt. Utvecklingen styrs mot mål som finns i programmet. För att nå målen finns det stöd som man kan söka för att finansiera projekt och investeringar.

Programmet är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt

EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden. De program som Jordbruksverket ansvarar för är:

 • havs- och fiskeriprogrammet
 • landsbygdsprogrammet
 • regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

I varje program finns pengar som man kan söka till projekt och investeringar som syftar till att uppnå programmets mål.

Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, under perioden 2014–2020.

Mål med programmet

Havs- och fiskeriprogrammet ska bidra till tre av tio mål i EU2020-strategi:

 • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
 • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
 • främja sysselsättning.

Stöden i programmet ska bidra till att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Stöden ska också hjälpa till att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Regeringen fördelar pengarna till de olika stöden enligt prioriteringarna som finns i programmet.

Havs- och fiskeriprogrammet finansieras av den europeiska havs- och fiskerifonden. Det är Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för stöden inom havs- och fiskeriprogrammet.

Landsbygdsnätverket

Det svenska landsbygdsnätverket är kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. I landsbygdsnätverket samlas de aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser där olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan informera varandra och dela erfarenheter. Tillsammans kan aktörerna utveckla metoder som sedan kan användas i arbetet med programmen

På landsbygdsnätverkets egen webbplats kan du läsa om nätverket och vad det arbetar med. Där hittar du också en kalender över olika aktiviteter.

Nationell handlingsplan

Den nationella handlingsplanen beskriver hur myndigheterna ska bidra till att vi når målen i havs- och fiskeriprogrammet och hur myndigheterna ska välja ut vilka som får stöd. För att prioritera mellan ansökningarna används kriterier där varje kriterium ger poäng. Ansökningarna med högst slutpoäng får stöd. Kriterierna är samma i hela Sverige.

Den nationella handlingsplanen innehåller även information om

 • hur EU:s mål styr innehållet i programmet
 • partnerskapet
 • budget, beslutsomgångar och utlysningar
 • vilka myndigheter som fattar beslut i de olika stöden
 • en beskrivning av alla stöden med urvalskriterier
 • hur vi ska arbeta med kommunikation om programmet.

Den nationella handlingsplanen för havs- och fiskeriprogrammet är ett styrande dokument för Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Den omfattar alla åtgärder i havs- och fiskeriprogrammet, även de åtgärder som länsstyrelsen handlägger och datainsamlingen som Havs- och vattenmyndigheten handlägger.

Ändringar i programmet

I slutet av 2018 ändrades Sveriges havs- och fiskeriprogram. Ändringen innebär att det finns mer pengar att söka och att pengar har flyttats mellan åtgärder. Detta beror bland annat på att projekten och investeringarna har varit större och längre än väntat och därför har kostnaderna blivit högre.

Övervakningskommittén följer programmet

För att följa arbetet med havs- och fiskeriprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås. I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, miljöorganisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Övervakningskommittén har till uppgift att granska och godkänna den metod och de kriterier som används för att välja ut insatser som ska finansieras av programmet. Den kontrollerar hur långt arbetet med programmet kommit och framstegen när det gäller att uppnå programmets mål. Den ska dessutom granska och godkänna de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen. Kommittén får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Övervakningskommittén mäter hur väl målen har uppnåtts med hjälp av indikatorer. Det finns allmänna indikatorer som gäller alla EU-program. Det finns också resultatindikatorer som övervakningskommittén använder när de gör en särskild översyn av programmets resultat.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra handlingar.

Så går det för programmet

Vilka som fått stöd

Vi publicerar uppgifter om vilka som sökt och fått stöd från havs- och fiskeriprogrammet mellan 2014 och 2020. Uppgifterna innehåller bland annat:

 • en kort beskrivning av projektet
 • slutdatum
 • totalt godkända utgifter
 • beviljat stöd
 • utbetalt stöd.

Statistik för projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Tabellen gäller för projekt- och företagsstöd och åtgärderna för lokalt ledd utveckling inom havs- och fiskeriprogrammet. Beslutande myndigheter är Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Uppgifterna uppdaterades 2021‑02‑01.

Statistik för havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, kronor

Beviljade ansökningar

Beviljade stöd, kronor

Utbetalade stöd, kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landnings­skyldigheten

10 000 000

6 679 000

8 279 000

Investeringar inom fiske

10 000 000

86

7 491 000

6 292 000

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

5 000 000

1

5 000 000

0

Nya tekniska lösningar inom fiske

35 000 000

13

35 000 000

5 468 000

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

10 000 000

16

10 000 000

6 999 000

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

32 088 514

6

26 972 000

22 077 000

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

50 000 000

17

49 814 000

16 630 000

Bevarandeprojekt för skyddade områden

46 391 917

9

37 148 000

9 408 000

System för tilldelning av fiskemöjligheter

10 000 000

2

5 344 000

6 033 000

Diversifiering inom fiske

5 000 000

10

4 508 000

1 634 000

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

40 000 000

20

39 690 000

12 478 000

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

26 594 892

40

25 548 000

7 961 000

Partnerskap mellan forskare och fiskare

5 000 000

2

4 476 000

2 515 000

Utveckling av produkter och processer inom fiske

8 000 000

4

8 000 000

4 752 000

Kompetens­utveckling och informations­insatser inom fiske

22 000 000

12

21 988 000

15 633 000

Innovationsprojekt inom vattenbruk

46 409 664

10

46 393 000

25 575 000

Produktiva investeringar i vattenbruk

18 377 259

30

18 378 000

16 021 000

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

21 033 058

19

20 815 000

16 718 000

Kommunal planering av vattenbruk

15 000 000

3

13 818 000

279 000

Miljöinvesteringar i vattenbruk

37 969 504

34

37 941 000

24 810 000

Djurs hälsa och välbefinnande

10 000 000

3

7 115 000

3 345 000

Kompetens­­utveckling och informations­insatser inom vattenbruk

11 000 000

8

10 437 000

4 526 000

Datainsamling

342 864 895

30

247 488 000

247 488 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

60 000 000

57

37 329 000

28 952 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvars­myndigheter

259 372 704

41

190 720 000

187 099 000

Bilda producent- eller bransch­organisationer

2 000 000

4

1 827 000

389 000

Produktions- och saluförings­planer

3 000 000

31

1 326 000

1 042 000

Saluföringsåtgärder

10 000 000

37

9 987 000

6 067 000

Beredning av fiskeri- och vattenbruks­produkter

50 956 540

56

50 282 000

43 872 000

Skydd av havsmiljön

27 700 027

8

19 899 000

2 510 000

Öka kunskapen om havsmiljön

34 463 723

7

32 025 000

6 340 000

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

138 000 000

178

130 146 000

71 347000

Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

33 500 000

76

6 940 000

6 940 000

Summa

1 436 954 000

872

1 170 524 000

819 479 000

Inspiration och resultat

Det finns många fantastiska projekt som fått EU-stöd för att utveckla kustbygderna och bidra till ett hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Här hittar du några exempel från projekt och inspirerande artiklar.

Projekten nedan har fått finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Utvärdering och uppföljning

Vi gör löpande utvärderingar av programmen för att de ska kunna förbättras, både under tiden de genomförs och i senare programperioder. Utvärderingarna ska också hjälpa oss att bedöma om programmen har uppnått sina mål och om resurserna har använts på ett effektivt sätt.

Vi har ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna, anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Såväl externa utvärderare, som konsulter eller forskare, och medarbetare på Jordbruksverket genomför utvärderingarna.

Rapporterna kvalitetsgranskas av en rådgivande forskargrupp knuten till utvärderingssekretariatet. Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna.

Vi gör också uppföljningar av hur det har gått hittills i landsbygdsprogrammet. I dem kan du till exempel se vad pengarna har använts till, var i landet de hamnat och vilka som har fått stöd.

Arbetet med uppföljning och utvärdering finansieras av europeiska struktur- och investeringsfonder.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller havs- och fiskeriprogrammet är du välkommen att mejla till oss.

EU-flagga

Senast uppdaterad: 2021-02-04