Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet finns för att utveckla fisket och vattenbruket i Sverige på ett hållbart sätt. Utvecklingen styrs mot mål som finns i programmet. För att nå målen finns det stöd som man kan söka för att finansiera projekt och investeringar.

Programmet är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt

EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden. De program som Jordbruksverket ansvarar för är:

 • havs- och fiskeriprogrammet
 • landsbygdsprogrammet
 • regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

I varje program finns pengar som man kan söka till projekt och investeringar som syftar till att uppnå programmets mål.

Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, under perioden 2014–2020.

Mål med programmet

Havs- och fiskeriprogrammet ska bidra till tre av tio mål i EU2020-strategi:

 • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
 • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
 • främja sysselsättning.

Stöden i programmet ska bidra till att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Stöden ska också hjälpa till att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Regeringen fördelar pengarna till de olika stöden enligt prioriteringarna som finns i programmet.

Havs- och fiskeriprogrammet finansieras av den europeiska havs- och fiskerifonden. Det är Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för stöden inom havs- och fiskeriprogrammet.

Kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

Det finns ett särskilt kontrollsystem som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken i alla EU‑länder. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken får stöd från havs- och fiskerifonden. Om någon har brutit mot de bestämmelserna när de söker stöd eller när de söker utbetalning kommer myndigheten som handlägger ansökan att avslå den. Om man bryter mot bestämmelserna efter slututbetalningen, men inom 5 år från slututbetalningen kommer myndigheten att kräva tillbaka stödet.

Vi kontrollerar bland annat

 • om den som söker eller tar emot stöd är dömd för bedrägeri
 • om den som söker eller tar emot stöd har några återbetalningskrav för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden
 • om den som söker eller tar emot stöd har blivit dömd för miljöbrott (gäller enbart ansökningar inom vattenbruk)
 • om den som söker eller tar emot stöd har fått ett beslut om allvarlig överträdelse under de föregående 12 månaderna (gäller om den som söker eller tar emot stöd är fartygsägare eller fiskelicensinnehavare) 
 • om den som söker eller tar emot stöd har ett fartyg som finns med i förteckningen över fartyg som begått illegalt fiske under de senaste 24 månaderna.

Två ansökningar (journalnummer 2019-3511 och 2020-1459) har avslagits på grund av att sökanden begått en allvarlig överträdelse av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Landsbygdsnätverket

Det svenska landsbygdsnätverket är kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. I landsbygdsnätverket samlas de aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser där olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan informera varandra och dela erfarenheter. Tillsammans kan aktörerna utveckla metoder som sedan kan användas i arbetet med programmen

På landsbygdsnätverkets egen webbplats kan du läsa om nätverket och vad det arbetar med. Där hittar du också en kalender över olika aktiviteter.

Nationell handlingsplan

Den nationella handlingsplanen beskriver hur myndigheterna ska bidra till att vi når målen i havs- och fiskeriprogrammet och hur myndigheterna ska välja ut vilka som får stöd. För att prioritera mellan ansökningarna används kriterier där varje kriterium ger poäng. Ansökningarna med högst slutpoäng får stöd. Kriterierna är samma i hela Sverige.

Den nationella handlingsplanen innehåller även information om

 • hur EU:s mål styr innehållet i programmet
 • partnerskapet
 • budget, beslutsomgångar och utlysningar
 • vilka myndigheter som fattar beslut i de olika stöden
 • en beskrivning av alla stöden med urvalskriterier
 • hur vi ska arbeta med kommunikation om programmet.

Den nationella handlingsplanen för havs- och fiskeriprogrammet är ett styrande dokument för Jordbruksverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Den omfattar alla åtgärder i havs- och fiskeriprogrammet, även de åtgärder som länsstyrelsen handlägger och datainsamlingen som Havs- och vattenmyndigheten handlägger.

Ändringar i programmet

I slutet av 2018 ändrades Sveriges havs- och fiskeriprogram. Ändringen innebär att det finns mer pengar att söka och att pengar har flyttats mellan åtgärder. Detta beror bland annat på att projekten och investeringarna har varit större och längre än väntat och därför har kostnaderna blivit högre.

Övervakningskommittén följer programmet

För att följa arbetet med havs- och fiskeriprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås. I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, miljöorganisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Övervakningskommittén har till uppgift att granska och godkänna den metod och de kriterier som används för att välja ut insatser som ska finansieras av programmet. Den kontrollerar hur långt arbetet med programmet kommit och framstegen när det gäller att uppnå programmets mål. Den ska dessutom granska och godkänna de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen. Kommittén får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Övervakningskommittén mäter hur väl målen har uppnåtts med hjälp av indikatorer. Det finns allmänna indikatorer som gäller alla EU-program. Det finns också resultatindikatorer som övervakningskommittén använder när de gör en särskild översyn av programmets resultat.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra handlingar.

Så går det för programmet

Statistik för projekt- och företagsstöd i havs- och fiskeriprogrammet

Tabellen gäller för projekt- och företagsstöd och åtgärderna för lokalt ledd utveckling inom havs- och fiskeriprogrammet. Beslutande myndigheter är Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och Jordbruksverket. Uppgifterna uppdaterades 2022‑06‑01.

Statistik för havs- och fiskeriprogrammet

Åtgärd

Budget, kronor

Beviljade ansökningar

Beviljade stöd, kronor

Utbetalade stöd, kronor

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landnings­skyldigheten

6 678 876

6 936 000

6 936 000

Investeringar inom fiske

12 155 220

111

10 462 000

7 954 000

Nya former av förvaltning och organisation inom fiske

9 000 000

1

5 000 000

2 436 000

Nya tekniska lösningar inom fiske

29 486 050

13

29 486 000

7 947 000

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp

35 132 892

31

23 735 000

19 127 000

Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

26 903 504

6

26 904 000

26 904 000

Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald

49 992 767

18

47 412 000

25 355 000

Bevarandeprojekt för skyddade områden

37 147 160

9

36 461 000

13 419 000

System för tilldelning av fiskemöjligheter

5 343 686

2

5 344 000

5 344 000

Diversifiering inom fiske

5 000 000

9

4 948 000

1 905 000

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur

39 689 842

22

37 303 000

23 537 000

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

36 494 717

61

36 341 000

14 468 000

Partnerskap mellan forskare och fiskare

4 475 953

2

4 976 000

3 933 000

Utveckling av produkter och processer inom fiske

7 828 069

4

7 828 000

7 828 000

Kompetens­utveckling och informations­insatser inom fiske

21 948 041

12

21 816 000

17 949 000

Innovationsprojekt inom vattenbruk

46 392 778

9

42 782 000

33 306 000

Produktiva investeringar i vattenbruk

18 377 259

26

16 212 000

15 212 000

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag

20 814 557

19

16 937 000

18 674 000

Kommunal planering av vattenbruk

14 749 727

4

14 559 000

4 321 000

Miljöinvesteringar i vattenbruk

37 940 803

32

35 909 000

24 997 000

Djurs hälsa och välbefinnande

7 114 763

3

6 831 000

4 005 000

Kompetens­­utveckling och informations­insatser inom vattenbruk

10 596 576

9

8 486 000

6 209 000

Datainsamling

342 864 895

35

312 168 000

312 168 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till privata aktörer

45 809 893

91

34 132 000

35 619 000

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvars­myndigheter

273 562 811

52

262 932 000

245 667 000

Bilda producent- eller bransch­organisationer

1 826 890

4

2 015 000

583 000

Produktions- och saluförings­planer

1 414 913

33

1 415 000

1 320 000

Saluföringsåtgärder

9 986 235

37

9 828 000

7 540 000

Beredning av fiskeri- och vattenbruks­produkter

50 281 410

50

48 247 000

43 872 000

Skydd av havsmiljön

27 570 027

9

23 860 000

9 177 000

Öka kunskapen om havsmiljön

34 593 723

8

34 531 000

24 217 000

Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

138 000 000

189

132 137 000

97 250 000

Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

5 285 181

58

4 915 000

4 915 000

Definitivt upphörande av fiskeverksamhet

28 040 715

3

4 160 000

4 160 000

Summa

1 442 499 933

975

1 317 008 000

1 078 254 000

Sök mottagare av stöd

Vilka som fått stöd

Vi publicerar uppgifter om vilka som sökt och fått stöd från havs- och fiskeriprogrammet mellan 2014 och 2020. Uppgifterna innehåller bland annat:

 • en kort beskrivning av projektet
 • slutdatum
 • totalt godkända utgifter
 • beviljat stöd
 • utbetalt stöd.

Projektbank över alla beviljade projekt

I Projektbanken som finns hos Tillväxtverket kan du söka fram alla projekt som vi har beviljat stöd till.

I Projektbanken kan du bland annat läsa om:

 • vad projektet heter
 • Vad projektet handlar om.
 • Vem som är projektägare.
 • Hur mycket medel som har beviljats.
 • När projektet startade och slutar.
 • Vilka kommuner som berörs av projektet.

Inspiration och resultat

Det finns många fantastiska projekt som fått EU-stöd för att utveckla kustbygderna och bidra till ett hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Här hittar du några exempel från projekt och inspirerande artiklar.

Projekten nedan har fått finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Utvärdering och uppföljning

Vi gör löpande utvärderingar av programmen för att de ska kunna förbättras, både under tiden de genomförs och i senare programperioder. Utvärderingarna ska också hjälpa oss att bedöma om programmen har uppnått sina mål och om resurserna har använts på ett effektivt sätt.

Vi har ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna, anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Såväl externa utvärderare, som konsulter eller forskare, och medarbetare på Jordbruksverket genomför utvärderingarna.

Rapporterna kvalitetsgranskas av en rådgivande forskargrupp knuten till utvärderingssekretariatet. Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna.

Vi gör också uppföljningar av hur det har gått hittills i landsbygdsprogrammet. I dem kan du till exempel se vad pengarna har använts till, var i landet de hamnat och vilka som har fått stöd.

Arbetet med uppföljning och utvärdering finansieras av europeiska struktur- och investeringsfonder.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller havs- och fiskeriprogrammet är du välkommen att mejla till oss..

EU-flagga

Senast granskad: 2022-03-08