Sälja foder i butik

Har du en butik eller webbutik med foderblandningar till djur som kan ingå i livsmedelskedjan, till exempel får, grisar, hönor, hästar, kaniner eller duvor i ditt sortiment? Då måste du följa EU:s regler om foder och göra en anmälan till Jordbruksverket.

Anmäl din foderanläggning

Om du säljer foder till livsmedelsproducerande djur i butik eller webbutik räknas din verksamhet som en foderanläggning. Eftersom hästar, kaniner och duvor kan ingå i livsmedelskedjan gäller detta även dig som säljer foder till dessa djurslag.

Allt som ges till djuren i form av tillskott eller belöningsfoder räknas som foder och klassas som kompletteringsfoder.

Du anmäler din foderanläggning till Jordbruksverket via vår e-tjänst eller på blankett.

Om du ändrar något eller slutar med att sälja foder i butik eller webbutik ska du anmäla detta till Jordbruksverket via samma e-tjänst eller på samma blankett som du använde då du anmälde din foderanläggning.

Syftet med registreringen är att öka spårbarheten för foder, och därmed även foder- och livsmedelssäkerheten.

Det kostar inget att anmäla din foderanläggning men du kommer att få betala en årlig kontrollavgift med start året efter att du anmält dig.

Observera att om du ansvarar för att föra in foder till Sverige ska du istället registrera dig som foderleverantör.

Särskilda regler för foder som innehåller läkemedel

Foder som innehåller läkemedel får du inte skicka till djurägaren utan ett läkemedelsrecept.

Butiker som lagrar och säljer foder som innehåller läkemedel måste godkännas av Jordbruksverket. För ett sådant godkännande får du betala en avgift. Den lägsta avgiften för att bli godkänd är 11 904 kronor. I avgiften ingår en besiktning då vi besöker dig och bedömer om den uppfyller de regler som finns. Om besiktningen av anläggningen tar mer än 12 timmar kostar det ytterligare 767 kronor per påbörjad timme. Vi skickar fakturan till ansvarig foderföretagare.

Du ansöker om godkännande genom att uppdatera dina uppgifter i vår e-tjänst.

Undantag från kravet att anmäla foderanläggning

Kravet på att anmäla foderanläggning för butiker gäller foderblandningar till djur som kan gå in i livsmedelskedjan. Du behöver alltså inte anmäla foderanläggning om du bara säljer

 • bearbetat foder till sällskapsdjur som du har tagit emot från en svensk foderleverantör
 • strö, som till exempel hö, halm eller spån
 • hö och halm som foderråvara om du inte anger till vilket djurslag.

Undantaget för foder till sällskapsdjur gäller dock inte kaniner. Därför måste du anmäla din foderanläggning om du säljer foder till kaniner.

Ändra eller sluta med foderverksamhet

Om du ändrar något eller slutar med att sälja foder i butik eller webbutik ska du ändra informationen om din verksamhet i samma e-tjänst som du anmälde din foderanläggning.

I e-tjänsten Sök foderföretagare kan du se vilka uppgifter som är registrerade på dig eller ditt företag.

Återförsäljare av obearbetat och färskt sällskapsdjursfoder

Om du säljer foder till sällskapsdjur som innehåller animaliska biprodukter, till exempel färskfoder till hund, måste du meddela detta till Jordbruksverket. Om du redan har anmält din foderanläggning till Jordbruksverket av annan anledning behöver du inte meddela oss att du även säljer foder med animaliska biprodukter.

Meddela oss att du säljer foder med animaliska biprodukter genom att mejla följande uppgifter:

 • namn
 • adress
 • organisationsnummer/personnummer
 • fastighetsbeteckning där produkterna lagras
 • adress där produkterna lagras om annan adress än ovan
 • telefonnummer
 • kontaktperson
 • direkttelefonnummer (inkl. riktnummer)
 • mobiltelefonnummer
 • e-postadress
 • län
 • kommun

Du mejlar uppgifterna till

Du kan även skicka uppgifterna till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping

Du får enbart sälja foder som kommer från godkända tillverkare av foder sällskapsdjur.

Regler för dig som säljer foder i butik

Du som säljer foder i butik ansvarar för att fodret är säkert, att det är korrekt märkt och att kvaliteten på fodret inte försämras under lagringen.

Du ska även identifiera och bedöma risker i din verksamhet och ta fram ett kontrollprogram för att hantera dessa risker.

Om foderproduktens hållbarhetsdatum har passerat får den inte användas som foder.

Lokaler och behållare

För att lokaler och behållare ska vara säkra för foder gäller följande:

 • Lagra foder i lokaler, silos och andra lagringsutrymmen som är lämpliga för förvaring av foder och som säkerställer goda lagringsförhållanden och god hygien.
 • Använd lämpliga behållare för lagring så att det är lätt att identifiera fodret och så att det inte finns risk för att det kan förväxlas eller att det blandas och förorenas med annat foder eller andra ämnen. Förvara alltid bearbetat foder åtskilt från foderråvaror och obearbetat foder.
 • Rengör noga behållare och utrustning som du använder för lagring av foder. Du ska också införa ett rengöringsprogram och se till så att det inte finns kvar några rester av rengöringsmedel och desinfektionsmedel.
 • Säkra fönster och andra öppningar mot skadedjur. Dörrar ska sluta tätt och vara säkrade mot skadedjur när de är stängda.

Märkning

Alla foderprodukter till alla djurslag ska vara märkta enligt EU:s regler om märkning.

Alla led i foderkedjan, alltså även du som lagrar och säljer foder i butik, ska se till att endast foder som är korrekt märkt levereras till kund. Observera att foderprodukter till häst, kanin och duvor ska vara märkta enligt samma krav som för foder till livsmedelsproducerande djur.

Kontroll

Målet med foder- och livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Vi ska kunna lita på våra foder och livsmedel, både att de är säkra och att vi får rätt information. Kontroll i alla delar i kedjan från jord till bord är därför viktig för att kunna säkerställa att reglerna följs och att säkra foder och livsmedel produceras. Detta kallas offentlig kontroll.

Det är företaget som har ansvaret för att hanteringen leder till säkert foder och säkra livsmedel. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta.Din foderanläggning, det vill säga din butik eller webbutik med foderblandningar till livsmedelsproducerande djur, kommer att kontrolleras av Jordbruksverket. Kontrollen är belagd med en årlig kontrollavgift. Inför varje år får du ett beslut där du kan se din avgift. Den totala kontrollavgiften är uppdelad på de antal år som går mellan kontrollerna. Om du exempelvis ska ha kontroll vart femte år så är avgiften uppdelad på fem år. Du betalar alltså avgift varje år oavsett om du får en kontroll det aktuella året eller inte. Om vi tar prover vid kontrollen får du även betala för den faktiska analyskostnaden.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta djurkontrollenheten.

Om du ändrar något eller slutar att sälja foder i butik eller webbutik ska du ändra informationen om din verksamhet på samma blankett eller via samma e-tjänst som du anmälde din verksamhet.

Så går kontrollen till

Vid kontrollen fyller kontrollanten oftast i en checklista. Checklistan ingår i den kontrollrapport som vi skickar till dig efter kontrollen. Där kan du se resultatet från kontrollen och vad som eventuellt krävs av dig. Om ditt företag har fått avvikelser ska du normalt sett inom en månad från det att du har fått kontrollrapporten lämna in en skriftlig bekräftelse på att avvikelserna är åtgärdade eller lämna en åtgärdsplan till Jordbruksverket. Vi kommer då att bedöma det du skickat in och därefter meddela dig vår bedömning.

Under kontrollen kan vi även komma att ta prover för att kontrollera att foder inte innehåller några mikrobiologiska föroreningar.

Författningar

Alla föreskrifter, förordningar och lagar som kan beröra foderföretagare finns samlade på sidan Sveriges och EU:s författningar om foder.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-01-17