Nyheter i jordbrukar­stöden 2023

Här sammanfattar vi de viktigaste ändringarna inom jordbrukarstöden. Det finns också några helt nya ersättningar som du kan söka. Sista ansökningsdag är den 13 april 2023.

Grundvillkor

Det som du sedan tidigare känner igen som tvärvillkor kallas grundvillkor från år 2023.

De flesta grundvillkor är oförändrade jämfört med tidigare tvärvillkor. Men det finns en del nya villkor och en del av dem är sådana som redan finns i svensk lagstiftning. Vissa av de tidigare tvärvillkoren tas bort.

Större möjlighet att ändra i SAM-ansökan

I år får du i vissa fall större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan, eller göra det som krävs för att uppfylla villkoren, för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark.

Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM-ansökan får du ett brev. Då får du möjlighet att ändra i ansökan eller göra det som krävs för att uppfylla villkoren. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du kan ändra i din ansökan fram till den 15 juni men i vissa fall kan du ändra fram till den 31 augusti. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark och vad som gäller för att ändra ansökan.

Stöd till unga jordbrukare

Den övre gränsen för hur många hektar som du kan få stöd för höjs från 90 till 200 hektar.

Det blir krav på minst gymnasieexamen (behöver inte vara inom lantbruk) eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Startstöd till unga

Stödet har förenklats genom att ett antal villkor har tagits bort. Exempelvis har kravet på utbildning utöver gymnasiekompetens tagits bort. Det nya kravet är minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Startstödet ingår inte i SAM-ansökan, utan söks på annat sätt.

Gårdsstöd, stödrätter och omfördelning av stöd

En av de största förändringarna i gårdsstödet är att stödrätterna försvinner från och med den 1 januari 2023. Det innebär att du inte längre behöver ha stödrätter för att få gårdsstöd. Stödrätterna förlorar helt sitt värde. Du behöver inte göra någonting med anledning av detta, oavsett om du äger, hyr eller hyr ut stödrätter.

År 2023 är gårdsstödet cirka 150 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker stödet. Även växelkursen mot euron påverkar det belopp som betalas ut i svenska kronor.

Alla som får gårdsstöd får cirka 15,4 euro extra per hektar för de första 150 hektaren jordbruksmark som man får gårdsstöd för. Det är en omfördelning av stöd som ska öka inkomsterna hos de företag som har störst behov av stöd.

Förgröningsstödet, som tidigare var en del av gårdsstödet, finns inte kvar 2023. I stället införs 1‑åriga miljö- och klimatersättningar.

Kompensationsstöd

Omräkningsfaktorn för får och getter höjs från 0,15 till 0,20. Det innebär att en get av honkön eller tacka nu är 0,20 djurenheter.

Stödbeloppet höjs för

  • jordbrukstyp 2 i alla stödområden, vilket innebär att skillnaden i stödnivå för typ 1 och 2 inte är så stor som innan
  • jordbrukstyp 1 i alla stödområden, utom för stödområde 3, 4, 6 och 7
  • jordbrukstyp 3–4 i stödområde 1–5
  • jordbrukstyp 5 i stödområde 3.

För stödnivåerna för jordbrukstyp 3–4 i stödområde 6–12 är det mindre förändringar åt båda hållen.

Ekologisk produktion

Tidigare fanns det två ersättningar för ekologisk produktion – en för att ställa om och en för att producera ekologiskt. Nu slås de båda ersättningarna ihop till en 1-årig ersättning.

Nu kan du också få ersättning för aprikos, persika, hasselnötter, valnötter, gojibär, kiwi, minikiwi, blåbärstry och sibiriskt blåbär.

Du kan inte längre få ersättning för dina betesmarker inom ersättningen för ekologisk produktion.

Omräkningsfaktorn för får och getter höjs från 0,15 till 0,20. Det innebär att en get av honkön eller tacka nu är 0,20 djurenheter.

Precisionsjordbruk – planering

Det här är en helt ny ersättning 2023.

Det är en 1-årig ersättning och marken ska finnas inom nitratkänsligt område.

Du kan inte få den här ersättningen för åkermark i träda eller mark med permanenta grödor.

Betesmarker och slåtterängar

Kravet på att länsstyrelsen ska fastställa särskilda villkor för varje enskild mark med särskild skötsel tas bort. Vissa markklasser, till exempel betesmarker med särskilda värden och skogsbeten, får i stället villkor som gäller för alla marker med samma markklass, så kallade särskilda villkor.

Ersättningsnivåerna höjs för betesmarker och slåtterängar med allmänna värden och för betesmarker med särskilda värden.

Ersättning för komplementen lövtäkt och bränning ingår inte längre i den här miljöersättningen. Du som sköter myrslåtterängar i norra Sverige kommer inte heller att kunna söka miljöersättningen. Från och med 2023 hanteras ersättningar för dessa åtgärder i stället av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket hanterar också ersättningar för stängsel mot rovdjur och restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Om du har ett åtagande för restaurering

Du som redan har ett åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar kan söka utbetalning till dess att åtagandet avslutas.

Vallodling

Du kan inte längre gå in i ett nytt åtagande för vallodling. Om du har ett pågående åtagande kan du söka utbetalning 2023 och 2024.

Kolinlagring och minskat kväveläckage

Ersättning för mellangröda går att söka inom stödområde 6 till 12 samt område 13. Ersättning för fånggröda och vårbearbetning går att söka inom nitratkänsligt område.

Ersättning för fånggröda

Ersättningen blir 1‑årig i stället för 5‑åriga åtaganden. Villkoren för ersättningen för fånggröda är de samma som i den tidigare 5‑åriga miljöersättningen.

Ersättningen för fånggrödor höjs jämfört med tidigare. Den preliminära ersättningen för 2023 är 147 euro per hektar.

Ersättning för mellangröda

Det här är en helt ny ersättning 2023.

För att du ska få ersättning för mellangröda ska marken finnas inom stödområde 6‑12 eller inom område 13 utan kompensationsstöd.

Ersättningen är 1‑årig.

Ersättning för vårbearbetning

Ersättningen blir 1‑årig i stället för 5‑åriga åtaganden. Villkoren för ersättningen för vårbearbetning är de samma som i den tidigare 5‑åriga miljöersättningen.

Ersättningen för vårbearbetning höjs jämfört med tidigare. Den preliminära ersättningen för 2023 är 69 euro per hektar.

Skyddszoner

Du kan bara få ersättning för skyddszoner mot vattenområden för skyddszoner som är minst 6 meter breda och högst 10 meter breda.

Ersättningsbeloppet för anpassade skyddszoner ökar från 3 000 kronor till 10 000 kronor per hektar.

Du kan inte söka ersättning för skyddszoner på mark som är skadad av vägsalt.

Fäbodar

Omräkningsfaktorn för får och getter ökar från 0,15 till 0,20. Det innebär att ett får eller en get nu är 0,20 djurenheter.

Nationellt stöd

Förutom för äggproduktion så sänks stödnivåerna något och återgår till hur de var första halvan 2022.

Hållandeperioden för getter ändras, från 2 månader till 60 dagar.

Nötkreatursstöd

Du tar inte över fel som djuren har från den som du köper ett djur av, om säljaren exempelvis inte har märkt, journalfört eller rapporterat djuret på rätt sätt.

EU har skärpt avdragsreglerna för villkoren om att djuren ska vara märkta, journalförda och rapporterade i rätt tid till CDB. Det innebär att om du inte följer villkoren kan du få ett högre avdrag från och med 2023.

Djurvälfärdsersättningar för får, suggor och mjölkkor

Djurvälfärdsersättning för får

Ersättningsnivån per djurenhet sänks jämfört med tidigare, men eftersom antalet djur per djurenhet ändras från 7 får till 5 får är ersättningen per djur högre. Det krävs 2 träckprovsanalyser per år.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med tidigare, från 2 000 kronor till 2 100 kronor.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med tidigare, från 220 kronor till 300 kronor.

Ersättning för hotade husdjursraser

Nu kan du även söka ersättning för hotade fjäderfäraser.Ersättningen för nötkreatur höjs från 1 450 kronor per djurenhet till 2 000 kronor per djurenhet.Omräkningsfaktorn för får och getter höjs från 0,15 till 0,20. Det innebär att ett får eller en get är 0,20 djurenheter.

Från 2023 finns krav på att det ska finnas en erkänd avelsorganisation för de hotade husdjursraser som berättigar till ersättning. I nuläget är det ingen rasbevarande förening som är erkänd avelsorganisation. Jordbruksverket arbetar tillsammans med föreningarna för att alla som berörs omgående ska få erkännande som avelsorganisationer, enligt de kriterier som EU har satt upp. Detta arbete kommer dock inte vara klart till dess att SAM-ansökan öppnar. Tidplanen är att föreningarna ska komma in med sina ansökningar till den 13 februari och att beslut ska vara klart när SAM-ansökan stänger.

Skötsel av våtmarker

Det är inga ändringar i ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar jämfört med tidigare.

Det finns också investeringsstöd för olika vattenvårdsåtgärder.

Investeringsstöd

Det finns flera investeringsstöd som riktar sig till jordbruksföretag. Det finns bland annat möjlighet att söka stöd för att öka konkurrenskraften, för att utveckla och diversifiera sitt företag men också flera vattenvårdsåtgärder för att bland annat minska förlusterna av fosfor, minska problemen vid torka genom att anlägga bevattningsdammar samt stöd för att öka den biologiska mångfalden.

Investeringsstöden ingår inte i SAM-ansökan, utan söks på annat sätt.

Senast granskad: 2023-01-26